• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

12 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 31211 (Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

2020-2021 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 08.07.2020

Karar No : 19

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2020-2021 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1-(1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

e) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı bölge müdürlüğünü,

d) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

g) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanlan,

ğ) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını,

h) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıktan sahaları,

ı) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

i) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

j) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

k) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

l) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

m) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

Tamamı İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

 

Devamı: 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas