• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020 Temmuz Çocuk Yardımı İstisna Sınırı

2020 Temmuz Çocuk Yardımı İstisna Sınırı

1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinin hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı düzenlemesine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren açıklanan yeni maaş katsayılarına göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmuştur.

Tek Çocuk İçin TL
0-6 yaş grubu 77,23
6 yaş üstü 38,62

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü 06/07/2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısında; 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,048985) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre 1.1.2020-30.6.2020 ile 1.7.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanan, memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi olmuştur.

Katsayılar 1.1.2020-30.6.2020 1.7.2020- 31.12.2020
Memur aylığı katsayısı 0,146061 0,154461
Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı 2,28624 2,417699
Yan ödeme katsayısı 0,046321 0,048985

Bu katsayılara göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları ve aile yardımı tutarları 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Haber Arası Reklam

A- Çocuk Yardımı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinde hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının Gelir Vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Çocuk yardımının hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi (1) esas alınmaktadır. Maddeye göre çocuklardan her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Yasanın 206’ncı maddesinde çocuk yardımının verilmeyeceği haller de belirtilmiştir.

(1) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:
Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik fıkra: 27/06/1989 – KHK – 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 *1*, çocuklarından herbiri için de 250 *1* gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) *2* aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek : 09/04/1990 – KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 *1* katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Bu durumda, 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak katsayı rakamlarına göre 01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tutarları; örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

01.07.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında
Tek Çocuk İçin

TL

0-6 yaş grubu ( 500 x 0.154461 ) = 77.23
6 yaş üstü ( 250 x 0.154461 ) = 38.62
Birden fazla çocuğu olanlar (Örnek)
Çocuklardan iki veya daha fazlası 0-6 yaş grubunda olanlar       (77 x 2) = 154.46
Çocuklardan biri 0-6 yaş grubunda olanlar için       (77 + 38.6153) = 115.85
Çocukların tümü 0-6 yaş grubunun üstünde olanlar       (39 x 3) = 115.85

B- Aile Yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine göre Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımının göstergesi 1.500 olarak uygulanmaktaydı. Bu oran önce 5 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesi ile gösterge 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1.823’e, daha sonra 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 2.134’e yükseltilmişti

Buna göre kamu sektöründe çalışanlar için, çalışmayan eşler için aile yardımı, yeni katsayılara göre 2020 yılında aşağıdaki gibi olmuştur.

Dönemi Gösterge Katsayı Tutar
01.01.2020-30.06.2020 2134 0.146061 311.69
01.07.2020-31.12.2020 2134 0.154461 329.62

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 2020 Temmuz Çocuk Yardımı İstisna Sınırı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas