• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021-2022 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

2021-2022 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

2021-2022 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanması

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 30/06/2021 tarihli ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı paylarının hesaplanması, ödenmesi ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı

b) Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında normal süresinde öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin öğrenci katkı payı tutarını,

c) Karar: 30/06/2021 tarihli ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ını,

ç) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

d) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı Tutarının Hesaplanması Öğrenci Sayısının Tespiti

MADDE 5 – (1) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin olarak Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarının hesaplanmasında YÖKSİS kayıtları esas alınır.

(2) Katkı payı Devletçe karşılanacak öğrenci sayılarına ilişkin YÖKSİS verileri, yükseköğretim kurumlan tarafından söz konusu Sistem üzerinden kontrol edilir, verilerin yükseköğretim kurumu kayıtlarına uygunluğu, doğruluğu ve tutarlılığı sağlanır.

(3) Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihtiyaç duyulması halinde öğrenci sayılarını doğrudan yükseköğretim kurumlarından temin etmeye yetkilidir.

Devletçe Karşılanacak Tutarın Hesaplanması

MADDE 6 – (1) Bir dönemde Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, ilgili dönem için 5 inci maddeye göre tespit edilen öğrenci sayısının, Karara ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve program grupları itibariyle belirlenen öğrenci katkı payı tutarlarıyla çarpılması suretiyle hesaplanan tutarın yarısıdır.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi, Kaydedilmesi ve Kullanımı

Devletçe Karşılanacak Tutarın Ödenmesi

MADDE 7 – (1) Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin “05.04.20.03 – Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanmak suretiyle yükseköğretim kurumlan muhasebe birimi hesabına ödenir.

(2) Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %20 artırımlı olarak ödenir.

Ödenecek Tutarın Kaydedilmesi

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ödenen Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payı tutarı “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” ekonomik koduna öz gelir olarak kaydedilir.

Kullanım Esasları

MADDE 9 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna öz gelir olarak kaydedilen tutarlar, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu itibarla, söz konusu gelirler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (i) ve (j) bentleri ile ilgili diğer mevzuatın uygulamasında “öğrenci katkı payı geliri” olarak addedilir.

Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı

MADDE 10 – (1) “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri” gelir koduna gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin gelir fazlası ödenek kaydı işlemlerinde söz konusu gelir kodu, “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler” gelir kodları ile birlikte değerlendirilir.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar ile “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler”in gelir gerçekleşme toplamının, yılı yükseköğretim kurumları bütçelerinin (B) İşaretli Cetvellerinin “05.9.1.19 – Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri”, “03.1.2.29 – Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler”, “03.1.2.34 – Tezli Yüksek Lisans Gelirleri”, “03.1.2.35 – Doktora Gelirleri” ve “03.1.2.48 – Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler” gelir kodlarında öngörülen tahmini tutarların toplamını aşan kısmı kadar gelir fazlası karşılığı ödenek kaydedilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başkanlık, bu Usul ve Esasların uygulanmasına ilişkin olarak ilgili yükseköğretim kurumlan nezdinde inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.

(2) Yükseköğretim kurumlan, inceleme ve denetim için gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi temin eder, gerekli kolaylığı sağlar.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 01/07/2021 tarihinden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasları Başkanlık yürütür.

ad

Devamı: 2021-2022 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas