• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)

2021 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)

2021 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları (Sıra No:1)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince; harcamaların kamu finansman dengesi de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, gelir ve giderlerin hesaplara alınmasında sağlanan standardın korunması ve bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

A- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince kamu idarelerince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe konuluncaya kadar 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dâhilinde kullanılacaktır.

1) Başkanlığımızca serbest bırakılan/bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden;

a) 01- Personel Giderlerinin yüzde 15’i,

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yüzde 15’i,

c) 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yüzde 8’i,

d) 04- Faiz Giderlerinin yüzde 20’si,

e) 05- Cari Transferlerin yüzde 8’i,

f) 06.04- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalarının yüzde 15’i serbest bırakılarak e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

2) Önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da söz konusu harcamalar, serbest bırakılan ödenekler dâhilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirilecektir.

3) 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, harcamalarını bütçe ödenekleri dâhilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkânları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

B- Bütçe gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ilgili dördüncü düzey ekonomik kodların belirlenmesinde, 2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin 9. Bölümünde yer alan açıklamalar esas alınacaktır. Yeni ekonomik kod tanımlanması ya da kod açıklamalarında değişiklik yapılması halinde, idarelere gerekli duyurular Başkanlığımız web sitesi üzerinden yapılacaktır.

C- Bütçe işlemlerine ilişkin olarak yeni esas ve usuller belirleninceye kadar söz konusu işlemler, (2) Sıra No’lu 2020 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Gereğini önemle arz/rica ederim.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

ad
İlginizi Çekebilir
2021 Yılı Pratik Bilgiler
2021 Vergi Dilimleri
2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi

Devamı: 2021 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas