• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2021 Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 149249

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Tarih: 03/03/2021

GENELGE (Sıra No: 5)

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 9/1/2021 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuştur.

Diğer taraftan, 3/2/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/2/2021 tarihli ve 11507 sayılı yazısı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 1/3/2021 tarihli ve 24301121-28 sayılı yazısına istinaden Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için 3 Sıra No’lu Genelgede duyurulan ücret tavanları ile ek ödeme oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

ad

Bu çerçevede, 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere; söz konusu 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel’in “Peyzaj Mimarı” satırında yer alan “3.775,49” ve “4.719,36” ibareleri sırasıyla “4.710,70” ve “5.888,38” şekilde değiştirilmiş, ekli (2) Sayılı Cetvel’de yer alan “, Peyzaj Mimarı” ibaresi anılan Cetvel’den çıkarılmış ve söz konusu (2) sayılı Cetvel’e “Şehir Plancısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Peyzaj Mimarı” ibaresi eklenmiştir.

Bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanların net ücretleri, 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel’de bu Genelge ile yeniden belirlenen ücret tavanını aşmamak kaydıyla, yetkili meclis veya yönetim kurulu kararıyla 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar yeniden tespit edilir. Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen personel ile 1/3/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği en geç 1/5/2021 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Devamı: 2021 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas