• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427)

2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427)

Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi

01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31585

Karar Sayısı: 4427

Ekli “2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA İKLİMSEL FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞEN YETERSİZ YAĞIŞ NEDENİYLE VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmış olup, uygulanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

c) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

ç) Karar kapsamındaki ürünler: Yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç olmak üzere, ÇKS’ye kayıtlı olarak 2021 yılında kum şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini,

d) TAKSİM: Tarım Sigortalan Havuz İşletmesi A.Ş’yi,

ifade eder.

Destekleme ödemesinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- (1) 2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarındaki köylerde/mahallelerde bu Karar kapsamındaki yetiştirdikleri ürünlerinde %30 ve üzeri verim kaybı gören ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), ÇKS’de kayıtlı üretim alanları dikkate alınarak zarar oranlarına karşılık gelen ve aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan gelir desteği olarak destekleme ödemesi yapılır.

Verim Kaybı Oranı (%) Destek Miktarı (TL/dekar)
30-39 30
40-49 40
50-59 50
60-69 60
70-79 70
80-89 80
90-99 90
100 100

(2) Verim kayıplarının belirlenmesinde; ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile TARSİM ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il/ilçe talikim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınır.

Ödeme esasları ve finansman

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

(2) Ödemeler, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten kaynak aktarılmasını müteakiben Banka aracılığı ile yapılır.

(3) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamdan yönünde karar verilenler, bu Karar kapsamındaki destekleme ödemesinden faydalanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve cezai hükümler

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Destekleme uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler, ödeme öncesi Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy, mahalle veya parsellerin yerinde kontrolü ile il/ilçe müdürlükleri tarafından oluşturulan kayıtların ve komisyon kararlarının incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Karat ile belirlenen destekleme ödemelerinden, İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Devamı: 2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas