• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

2022 Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

2022 Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

11 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31775

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin BİLGE Başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Osman Nejat GÜNERİ,

-Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Bünyamin BİLGİÇ,

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen Sanayi Genel Müdürlüğünden Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Serdar KARACA,

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı temsilen Denizcilik Genel Müdürlüğünden Denizcilik Sörvey Mühendisi Dr. Esat GÜZEL,

-En fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası Genel Sekreteri Eyüp KASAP,

-En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Haşan YILMAZ ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı İdris KAYICI,

-İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Av.Tarık Can BAĞDAT’ın

katılımlarıyla 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 35,00 TL (OtuzbeşTürkLirası) iaşe bedelinin, 02/03/2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmî Gazete !de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun 20.12.1989 tarihli 20378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2021 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alman maddelerin 2021 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile Ek-2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 TL (Kırk Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 23/02/2022

– Muhalefet Şerhi –

Belirlenen iaşe bedelinin TÜİK verilerinin üzerinde bulunması ve denizcilik sektörüne telafisi imkânsız zararlar açması sebebiyle çoğunluk kararı ile belirlenen iaşe bedeline muhalifiz. 23/02/2022

Av. Tarık Can BAĞDAT

personel programı

Devamı: 2022 Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas