• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Yılı Yurt Dışı Kira Katkısı

2022 Yılı Yurt Dışı Kira Katkısı

2022 Yılı Yurt Dışı Kira Katkısı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 58759530-160.02- 877257

Konu : Yurt Dışı Kira Katkısı

……………………BAKANLIĞINA

……………………BAŞKANLIĞINA

……………………GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı “E” işaretli Cetvelin 21 inci sırasında;

“İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25 ’ini aşması halinde aşan kısmın Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tutarları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. ”

hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama dâhil personelin ödeyeceği aylık kira tutarının, söz konusu personelin emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25’ini aşması halinde, aşan tutarın ne kadarlık kısmının Devletçe kira katkısı olarak ilgili personele ödeneceğini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Buna göre, 2022 yılına ilişkin kira katkısı uygulaması, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından azami tasarruf anlayışı içinde yapılacak ve bu usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kendi yurt dışı teşkilatlarına da duyurulacaktır.

1- Anılan Kanunlara tabi olup yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanan personel tarafından 2022 yılında kiralanacak konutlar için Devletçe yapılacak kira katkıları;

– Konutun aylık (mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri çıkarılmak suretiyle kalan) net kira bedelinin, bu personelin (emsal katsayılarına göre belirlenen) net ödemelerinin %25’ini aşmakla birlikte %50’sinin altında kalması durumunda, aylık net kira bedelinin personelin net ödemelerinin %25’ini aşan kısmının %80’inin hesaplanması suretiyle bulunacak tutar, 03.05.50.06 ekonomik koduna gider kaydedilerek bütçelerin ilgili tertiplerinden kira katkısı olarak ödenecektir.

– Konutun aylık net kira bedelinin, personelin net ödemelerinin %50’sini aşması durumunda, ilgili personelin net ödemelerinin %50’sini aşan kira bedeli kısmı için kira katkısı yapılmayacaktır.

– Kiralanacak konutların aylık net kira bedelleri ülkeler itibarıyla ekteki cetvelde düzenlenmiş olup, bu cetveldeki net kira miktarları geçilmeyecektir. Bu bedellerin geçilmesi halinde, aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

– Möbleli kiralama yapılmaması esas olup zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda ise kira katkısı, mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca %20’si düşülerek bulunacak tutar üzerinden hesaplanacaktır.

2- Yurt dışında görevli olup kira katkısından yararlanmakta olan personelin, 2021 veya daha önceki yıllarda kiraladığı konutta 2022 yılında da oturmaya devam etmesi hâlinde;

– Kurumlarınca 2022 yılı için yeni bir onay alınmasına ve işlem yapılmasına gerek bulunmadığından, 2021 ve daha önceki yıllara ilişkin onay ve belgeler esas alınarak kendilerine 2022 yılında da kira katkısı ödenmeye devam edilecektir.

– Yıl içinde aynı konutun kirasında veya ilgili personelin net ödemelerinde bir değişiklik olması hâlinde, bu yazının 1 numaralı bölümündeki açıklamalara uyulması kaydıyla bu tür eski kiralamalar için uygun görüş talebinde bulunulmayacaktır.

3- İlk defa kira katkısından yararlanacak personel ile geçmiş yıllarda kira katkısından yararlanmakla birlikte oturduğu konutu değiştiren personel için uygun görüş alınacaktır.

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 26 ncı maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası birimlerince hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. ”

denilmektedir.

Bu itibarla, kurum onayı ile ekteki beyan ve misyon şefi onayı yukarıda belirtilen uygun görüş taleplerine eklenmek suretiyle 5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden mali hizmetler birimine gönderilecektir. Bu birim tarafından söz konusu talepler yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrol edilip değerlendirilecek ve uygun bulunan talepler hakkında uygun görüş verilecek, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz/rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

EK:

1 – Kira Limitleri Cetveli (1 Sayfa)

2 – Personel Beyan Formu (1 Sayfa)

3 – Misyon Şefi Onay Formu (1 Sayfa)

ÜLKELER İTİBARIYLA YURTDIŞI KİRA KATKISINA ESAS
OLACAK AYLIK KİRA LİMİTLERİ

Danimarka 17.000 Danimarka Kronu
İngiltere 2.600 İngiliz Sterlini
İsveç 21.000 İsveç Kronu
Diğer AB Ülkeleri 2.300 Euro
Amerika Birleşik Devletleri 3.000 ABD Doları
Avustralya 3.700 Avustralya Doları
İsviçre 4.500 İsviçre Frangı
Japonya 360.000 Japon Yeni
Kanada 3.400 Kanada Doları
Kuveyt 900 Kuveyt Dinarı
Norveç 18.500 Norveç Kronu
Suudi Arabistan 11.250 Suudi Arabistan Riyali
Diğer Ülkeler 3.000 ABD Doları (muadili yerel para)

 

YURT DIŞI KİRA KATKISINDAN YARARLANACAK KAMU PERSONELİNE AİT BEYAN

I. KİŞİYE ÖZEL BİLGİLER

1.    Kurumu:

2     Adı, Soyadı:

3.        Unvanı:

4.        Kadro Derecesi:

5.       Net Ödemeleri:

6.       Net Ödemelerinin % 25’i:

7.       Medeni Durumu:

8.       Göreve başlama tarihi:

9.       Görev Süresi:

II KONUTA VE KİRA SÖZLEŞMESİNE AİT BİLGİLER

1.a) Adresi (Ülkesi dahil):

b) Ev Sahibinin Adı, Soyadı:

2. Kira Sözleşmesinin:

a)  İmza Tarihi:

b)  Başlama Tarihi:

c)  Bitiş tarihi:

3. İlk Yıl Kira Tutarı (aylık):

4. Sözleşmeye Göre Kira Artış Oranları:

5. Kullanım Alanı (m2):

6. Oda Adedi:

7. Kiralandığında Evde Bulunan Eşyaya Ait Bilgiler (Aşağıdaki unsurlar ayrıntılı biçimde yazılacaktır):

a)  Mobilya:

(Salon, yatak odası, oturma odası takımı v.b.)

b)  Elektrikli ev eşyaları:

(Buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, televizyon v.b.)

c)  Diğerleri:

(Yukarıdaki gruplara girmeyen her türlü eşya)

8. Temsilciliğe Uzaklığı (m veya km):

9. Şehir Merkezine Uzaklığı (m veya km):

10. Aşağıdaki gidericiden kiraya dahil olanlar (dahil olan unsurların karşısına tutan yazılacaktır):

a)  Elektrik:

b)  Su:

c)  Gaz:

ç)Isıtma:

d) Telefon:

e)  Garaj:

f)  Mefruşat (perde, jaluzi, halı v.b.):

g)  Genel giderler:

Yukarıda (II) nolu bölümde yer alan konuta ait bilgilerin doğruluğunu beyan eder, gerçek bilgilerin beyana uymadığının tespiti halinde kira katkısına hak kazandığım tarihten itibaren geçen süreye ilişkin kira katkı tutarlarının tamamını bir ay içinde iade etmeyi taahhüt ederim.

Adı:

Soyadı:

Tarih:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve kira sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu onaylarım.

UYGUNDUR

Misyon Şefi

İmzası; (Adı ve Soyadı, Unvanı, İmza ve Mühür)

YURT DIŞI KİRA KATKISINDAN YARARLANACAK KAMU PERSONELİNE AİT BEYAN

….BÜYÜKELÇlLİĞİ/DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ/BAŞKONSOLOSLUĞU

MİSYON ŞEFİ ONAYI

Temsilciliğin Adı                                   :

Memurun Adı, Soyadı Unvanı, Kadro Derecesi               :

Kira Sözleşmesinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri              :

Ev Sahibinin Adı, Soyadı                        :

Konutun Adresi                                     :

Konutun

a) Oda Adedi :

b) Kullanım Alanı (m2) :

c) Temsilciliğe Uzaklığı :

ç) Şehir Merkezine Uzaklığı :

İlk Yıl Kira Miktarı (Aylık)                     :

Net Ödemeleri                                       :

Memurun Beyanı                        /            / tarihli kira sözleşmesi ile                             /              /

tarihinden itibaren oturduğum konutun nitelikleri, aylık kirası ve net ödemelerimin tutarı yukarıda belirtilmiştir. Kira bedeline mobilya dahildir/dahil değildir. Isıtma, mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderler tarafımdan ayrıca ödenecektir.

İmza:

Tarih:

Memurun;

Adı, Soyadı, Unvanı:

Yukarıda özellikleri belirtilen konutun mahalli rayice ve temsil niteliklerine uygun bulunduğunu ve işbu konut için konut kira katkısında bulunulmasını arz ve teklif ederim.

İmza:

Tarih:

Misyon Şefinin

Adı, Soyadı:

Unvanı: (Mühür)

ad

Devamı: 2022 Yılı Yurt Dışı Kira Katkısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas