• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset tarikiyle devir ve iktisabı hakkında

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset tarikiyle devir ve iktisabı hakkında

Sayı: 
90792880-160.01[2022/10]-306688
Tarih: 
01/07/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-90792880-160.01[2022/10]-306688

01.07.2022

Konu

:

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset tarikiyle devir ve iktisabı hakkında

 

 

 

 

 

 

 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … ….'nun ../../1998 tarihinde vefat ettiği, mirasçısı olduğunuz ../../2020 tarihinde vefat eden … … ….'ın ise adı geçenin mirasçısı olduğu, murislerin terekelerinde yer alan İstanbul ili … ilçesi … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğundan bahisle veraset yoluyla intikalinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına 5226 sayılı Kanun ile 27/7/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen (m) bendinde ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemlerin veraset ve intikal vergisinden istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6552 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle değişmeden önceki halinde, "Tapu kütüğüne 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmü yer almaktaydı.

 

6552 sayılı Kanunun 98 inci maddesiyle 10/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, "Tapu kütüğüne 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ../.../2021 tarih ve …. sayılı yazısında, İstanbul ili ….ilçesi …. Mah. ..ada, .. parselde bulunan taşınmazın ../../1980 tarih ve ….. sayılı karar ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği ve ../../2017 tarih ve ….. sayılı karar ile koruma grubunun II. grup olarak belirlendiği, tapu kayıt örneğinin tetkikinden ise sırasıyla ../../1998 tarihinde "korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarındandır" ve ../../2017 tarihinde ise "II. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhlerinin işlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, muris …. ……'nun vefat tarihi olan ../../1998 tarihinde söz konusu taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh bulunmaması nedeniyle, söz konusu taşınmazın …. …..'nun mirasçılarına intikalinde 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, mirasçısı bulunduğunuz… … …..'ın vefat tarihi olan ../../2020 tarihinde söz konusu taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerh bulunduğu da dikkate alındığında, adı geçenin taşınmazda bulunan payının tarafınıza intikalinin veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

zekeriyademirtas