• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Temmuz Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Temmuz Artışları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-77365285

Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Temmuz Artışları

Tarih: 20.07.2023

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4’üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş ise de; 14.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 97 nci madde gereğince,

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

a) 2023 yılı Ocak ayından önce bağlanmış ve 2023 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun geçici 92 nci maddesine göre artırılmış gelir ve aylık tutarlarının,

b) 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan ve geçici 92 nci maddesine göre artırılmış aylık tutarlarının,

dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere %25 oranında artırılacağı,

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2023 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2023 yılı Temmuz ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI 2023/OCAK AYLIĞI (TL) 2023/TEMMUZ ARTIŞ ORANI (%) 2023/TEMMUZ AYLIĞI (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 5.858,84 1,25 7.323,55 TL
%80 4.895,44 1,25 6.119,30 TL
%60 3.584,85 1,25 4.481,06 TL
%30 1.792,49 1,25 2.240,61 TL
%45 2.688,65 1,25 3.360,81 TL

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI 2023/OCAK AYLIĞI (TL) 2023/TEMMUZ ARTIŞ ORANI (%) 2023/TEMMUZ AYLIĞI (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 5.858,84 1,25 7.323,55 TL
%80 4.888,20 1,25 6.110,25 TL
%60 3.582,37 1,25 4.477,96 TL
%30 1.791,31 1,25 2.239,14 TL
%45 2.686,87 1,25 3.358,59 TL

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI 2023/OCAK AYLIĞI (TL) 2023/TEMMUZ ARTIŞ ORANI (%) 2023/TEMMUZ AYLIĞI (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 3.612,27 1,25 4.515,34 TL
%80 2.889,76 1,25 3.612,20 TL
%60 2.167,22 1,25 2.709,03 TL
%30 1.083,72 1,25 1.354,65 TL
%45 1.625,60 1,25 2.032,00 TL

d) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

01.07.2023 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 447,15 TL olduğundan alt sınır geliri: 447,15 x 30 x % 35 = 4.695,08 TL’dir.

GELİRİN ORANI 01/01/2023 GELİRİ (TL) 2023/TEMMUZ ARTIŞ ORANI (%) 2023/TEMMUZ ÖDEME DÖNEMİ GELİRİ (TL)
Sigortalı alt sınır geliri 4.695,08 1,25 5.868,85 TL
%80 3.756,06 1,25 4.695,08 TL
%60 2.817,05 1,25 3.521,31 TL
%30 1.408,52 1,25 1.760,65 TL
%45 2.112,79 1,25 2.640,99 TL

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

– 2023/Temmuz-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 447,15 x 30 x % 85 = 11.402,33 TL’den,

az olmayacaktır.

2) 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları;

4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret; 16 yaşından küçükler ve büyükler için 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında günlük 447,15 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük olanlarda dahil olmak üzere 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 447,15 TL, üst sınırı ise asgari günlük kazancın 7,5 katı olan 3.353,63 TL’dir.

Diğer taraftan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları; 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 223,58 TL olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalıların;

– Özel sektör için 01.07.2023-31.12.2023 süresi prime esas kazanç alt sınırı 80.487,00 TL, üst sınırı 603.652,50 TL olarak,

– Kamu sektörü için 15.07.2023-14.01.2024 süresi prime esas kazanç alt sınırı 80.487,00 TL, üst sınırı 603.652,50 TL olarak, dikkate alınacaktır.

Ayrıca, asgari ücret tutarının 01.07.2023 tarihinden itibaren yeniden belirlenmesi nedeniyle ödemeler sisteminde;

– Özel sektör için 01.01.2023- 30.06.2023 süresi prime esas kazanç alt sınırının 60.048,00 TL, üst sınırının 450.360,00 TL olarak,

– Kamu sektörü için 15.01.2023-14.7.2023 süresi prime esas kazanç alt sınırının 61.637,7 TL, üst sınırının 462.282,75 TL olarak,

güncellenmesi gerekmektedir.

3) 01.07.2023-30.12.2023 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,509796 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve  gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

– 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

4.780,70 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

4.780,70 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü, üzerinden hesaplanacaktır.

4) 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri;

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 01.07.2023-30.12.2023 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

– % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;

– 1.7.2023-30.12.2023 süresi için, 5253 x 0,509796 = 2.677,96 TL’nin,

– % 40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olanlara ise,

– 1.7.2023-30.12.2023 süresi için, 3502 x 0,509796 = 1.785,31 TL’nin,

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması gerekmektedir.

5) Geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,

Memur maaş katsayısının 01.07.2023-30.12.2023 süresi için 0,509796 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– 01.07.2023-30.12.2023 süresi için,

SEÇİMLE GELEN BAŞKANLAR MAKAM TAZMİNATI TEMSİL TAZMİNATI GÖREV TAZMİNATI
Büyükşehir Belediye

Başkanları

7000 x 0,509796 =

3.568,57

17000 x0,509796=

8.666,53

 
İl Belediye Başkanları 6000 x 0,509796 =

3.058,78

  15000 x0,509796 =

7.646,94

İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk. 3000 x 0,509796 =

1.529,39

  9000 x 0,509796 =

4.588,16

Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk) 1500 x 0,509796 =

764,69

  7500 x 0,509796 =

3.823,47

6) 667 sayılı KHK ile 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 01.07.2023-31.12.2023 süresi için ödenecek bakım ücreti miktarı;

Net asgari ücret: 11.402,32 TL.

Bakım ücreti: 11.402,32 TL x 2 = 22.804,64 TL olacaktır.

7) 2023 yılı ilk dönem için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 7.979285 olacaktır.

8) 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulaması;

2330 sayılı Kanuna ve 667 KHK’ya göre ödenen aylıklarda dosyadaki ilk gelir/aylık başlangıç tarihi 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

Devamı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Temmuz Artışları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas