• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

5746 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tasarım ve hizmet sözleşmesinin damga vergisi

5746 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tasarım ve hizmet sözleşmesinin damga vergisi

Sayı: 
90792880-155.15[4746]-219091
Tarih: 
20/08/2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-155.15[4746]-E.219091

20.08.2020

Konu

:

5746 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tasarım ve hizmet sözleşmesinin damga vergisi

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Teknik A.Ş. tarafından şirketinize ihale edilen "… Teknik A.Ş. … Tesisleri Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti Alımı" işine ilişkin imzalanan …/…/2019 tarihli sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun l inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında da İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunun amacının, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek olduğu; "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, tasarım faaliyetinin, sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsadığı, aynı maddenin (k) bendinde, tasarım merkezinin, tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade edeceği; "İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları" başlıklı 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı, dokuzuncu fıkrasında ise, bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetlerinin bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği, ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisinin bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisinin ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabileceği, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Cumhurbaşkanının yetkili olacağı, sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamının Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından indirilebileceği, sipariş verenlerin, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, 30/9/2016 tarih ve 29483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin "Uygulama esasları" başlıklı 3 üncü maddesinde,

 

"(1) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır.

 

(2) Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için;

 

a) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan,

 

b) Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden,

 

c) Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK'tan

 

alınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmayacaktır.

...

(6) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte, sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

 ..."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eklerinin incelenmesinden, … Teknik A.Ş. tarafından şirketinize ihale edilen "… Teknik A.Ş. … Tesisleri Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti Alımı" işine yönelik imzalanan …/…/2019 tarihli sözleşmenin 6 ncı maddesinde sözleşmenin konusunun, "… Teknik A.Ş.'ye ait, Bakım-Onarım Hangarları Kampüsü (MRO), kara ve hava tarafındaki muhtelif  hangar, atölye, depo, personel giriş yapısı, genel yönetim binası, eğitim akademisi ve diğer muhtelif destek tesisi mekanlarının uluslararası ve yerel standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak mimari tasarım, yapısal tasarım, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, altyapı mühendisliği sürdürülebilirlik, masterplanın detaylandırılması, saha geneli mühendislik tasarımı, aydınlatma, güvenlik, akustik, cephe mühendisliği, bina fiziği, yatay-düşey sirkülasyon, iç mimari, peyzaj mimarlığı, ICT, AV ve multimedya, yangın danışmanlığı, atık danışmanlığı, rüzgar mühendisliği, maliyet mühendisliği, havalimanı planlama ve havacılık ile bina fonksiyonları ile ilgili özel uzmanlıklar vb. tüm disiplinler için tasarım ve danışmanlık  hizmetlerinin verilmesi" işi olduğu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün …/…/2019 tarihli ve … sayılı yazısı ile de şirketinize Tasarım Merkezi Belgesinin verilmesine ve şirketinizin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden …/…/2019 tarihinden itibaren yararlanmasına Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Teknik A.Ş. arasında "…  Teknik A.Ş. … Tesisleri  Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti Alımı"na ilişkin imzalanan …/…/2019 tarihli sözleşmeye konu işin, 5746 sayılı Kanun kapsamında sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyeti olduğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak bir yazı ile tevsiki halinde, söz konusu sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

zekeriyademirtas