• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan taşınmazın Maliki Olan ………. Bankası A.Ş tarafından ……… GYO’na devrinde tapu harcı muafiyeti hk.

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan taşınmazın Maliki Olan ………. Bankası A.Ş tarafından ……… GYO’na devrinde tapu harcı muafiyeti hk.

Sayı: 
E-67630374-140[2023]-15856
Tarih: 
03/07/2023

 

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

E-67630374-140[2023]-15856

03.07.2023

Konu

:

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan taşınmazın Maliki Olan ………. Bankası A.Ş tarafından ……… GYO'na devrinde tapu harcı muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden, ……… Bankası A.Ş.'ye ait ………. ili, Merkez ilçesi, ……… Mahallesi, …….. ada, 1 parselde kayıtlı, 1 hizmet binası ve 20 daireli bahçeli kargir apartman nitelikli ………. m² yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunduğu, söz konusu taşınmazın ……… Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredileceği belirtilerek, söz konusu taşınmazın devri esnasında tapuda yapılacak işlemlerin 6306 sayılı Kanuna göre harçtan istisna tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağı, dördüncü fıkrasında, tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harcın ikmalen veya re'sen tarh edileceği ve bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, vergi ziyaı cezasının %25 nispetinde uygulanacağı; Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/20-a fıkrasında, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında devir eden ve devir alan için ayrı ayrı nispi harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 Öte yandan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında,

 "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu;

a) Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı,

b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,

c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. "

hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilerek tapu kaydına riskli yapı şerhi işlenen ……… ili, Merkez ilçesi, ……….. Mahallesi, ………….. ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın devri işleminden; söz konusu devir işleminin bahse konu taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespit edildiği tarihten sonra, dönüşüm öncesi ilk satış işlemi olması durumunda harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas