• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32297

Orman Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1- 14/8/1987 tarihli ve 19544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın Orman Kanununun 31 inci veya 32 nci maddesi kapsamındaki bir köye adres naklini yaptırıp da aynı köyde kesintisiz en az beş yıl oturan hane reislerinden; zati yapacak ihtiyaçları için muhtaç olanları, zati yakacak ihtiyacı için tamamı,

ç) Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamında, sınırları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2.500’den aşağı olan kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı ve devamlı oturan hane reislerinden; zati yapacak ihtiyaçları için muhtaç olanları, zati yakacak ihtiyacı için tamamı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “istif veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “Tarife bedeli, kesme, taşıma (sürütme ve nakliyat) ve istif masrafları” ibaresi “maliyet bedelinin üçte biri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “istif veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “tarife bedeli ile birlikte kesme, taşıma (sürütme ve nakliyat) ve istif masrafları alınır” ibaresi “maliyet bedelinin üçte biri karşılığı alınarak verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tarife bedeli ve fiili masraflar” ibaresi “maliyet bedelinin üçte biri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve muhtaç durumda olması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 6 ncıve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 5/10/2023tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

personel programı

Devamı: 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas