• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13)

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13)

2022 Yılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler İPC

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (4. Mükerrer)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 68.100 681.000
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400
(ç) bendinde öngörülen ceza miktarı 13.620 136.200
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 68.100 681.000
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.534 95.340
7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 9.534 95.340
7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı 68.100 681.000
7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı 27.240 272.400
7223 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı: 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas