• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

9/B istisna bildirim formu hk.

9/B istisna bildirim formu hk.

Sayı: 
20811645-130-1958
Tarih: 
14/01/2021


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Kdv-ötv Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

20811645-130[19-415-98]-1958

14.01.2021

Konu

:

9/B istisna bildirim formu hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.10.2019 tarihli ve … sıra no.lu fatura ile yatırım teşvik belgesi kapsamında satış yaptığınız, söz konusu satış işleminin iptali üzerine alıcı firma tarafından adınıza 25.11.2019 tarihli ve … sıra no.lu iade faturası düzenlendiği, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki satışların Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin ekinde yer alan (Ek: 9/B) istisna bildirim formu ile bildirilmesi zorunluluğu bulunduğu belirtilerek iptal edilen satışa ilişkin olarak (Ek: 9/B) istisna bildirim formu ile bildirimde bulunulup bulunulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

- "İstisna Uygulaması" başlıklı (II/B-5.2.) bölümünde; "...Yatırım teşvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak alınan makine ve teçhizatın satıcıya iadesinde asıl işleme bağlı olarak vergi hesaplanmaz.",

 

- "Bildirim Zorunluluğu" başlıklı (II/B-5.4.) bölümünde; "Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar (EK: 9B)'de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında KDV'siz fatura düzenlenerek satılan malların daha sonra iade edilmesi işlemi yeni bir teslim olmayıp, işlemin mahiyetine uygun bir düzeltme sayılacağından, iade işlemi sırasında KDV hesaplanması söz konusu değildir.

 

 

Bu itibarla, KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında teslimi yapılan malların aynı vergilendirme dönemi içerisinde iade edilmesi ve buna ilişkin defter kayıtlarının düzeltilmesi durumunda, bahse konu işleme ilişkin bildirim formu (Ek: 9/B) verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas