• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Adi Ortaklıkta Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartını Taşımayan Ortağın Ortaklıktan Ayrılması Durumunda Diğer Ortağın İstisnadan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

Adi Ortaklıkta Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartını Taşımayan Ortağın Ortaklıktan Ayrılması Durumunda Diğer Ortağın İstisnadan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

Sayı: 
17192610-120[ÖZG-20-92]-93337
Tarih: 
04/06/2021


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

17192610-120[ÖZG-20-92]-93337

04.06.2021

Konu

:

Adi Ortaklıkta Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Şartını Taşımayan Ortağın Ortaklıktan Ayrılması Durumunda Diğer Ortağın İstisnadan Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderilen 31/08/2020 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; adi ortaklığınızın iki ortaklı olduğu ve ortaklardan birisinin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde belirtilen "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" şartlarını taşımadığı, şartları taşımayan ortağın ortaklıktan ayrılması durumunda şartları taşıyan diğer ortağın genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;

 

"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

 

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

 

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

 

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

 

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

 

Bu istisnanın, bu Kanunun 94' üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

hükmü yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları" başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

" (1) İstisnadan;

 

a) Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,

 

...

 

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

 

a) Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.

 

1) Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.

 

...

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, faaliyetin adi ortaklık şeklinde yapılması halinde genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanılabilmesi için tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle Kanunda belirtilen şartların tamamını taşıması gerekmektedir.

 

Bu minvalde, ortaklardan birinin şartları taşımaması halinde diğer ortakların da anılan istisnadan faydalanmaları mümkün bulunmamakta olup, şartları sağlamayan ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra da diğer ortakların söz konusu istisnadan faydalanamayacakları tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas