• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

EK/4

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

……………………………………………………….. Anonim Şirketinin …../…./…………. Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

………………………………………………………..Anonim Şirketinin ……………… yılına ait genel kurul toplantısı …../…../……….tarihinde, saat ………:……… de, şirket merkez adresi olan …………………………………………………………… adresinde, / ……………………….. Ticaret İl Müdürlüğü’nün ……../……../………… tarih ve ……………………. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ………………………….’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin …../……./…… tarih ve ………………… sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile Önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ………………… toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ……………………….. TL olan ……………… Payın temsilen, toplam itibari değeri …………………. TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ……………………………….. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-  toplantı başkanlığına ………………………………. ‘nın seçilmelerine oybirliğiyle/………………………  olumsuz oya karşılık …………………… oyla karar verildi.

2- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve varsa denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle/…………………….. olumsuz oya karşılık ……………….. oyla tasdik edildi.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/bir bölümünün dağıtılmasına oybirliğiyle/…………………….  olumsuz, oya karşılık …………… oyla karar verildi.

Birinci kâr payının …./…../………. tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın ise …./…../………. tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle/ …………………….. olumsuz oya karşılık ………………….. oyla karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/…………………..  olumsuz oya karşılık …………. oyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle/……………………….  olumsuz oya karşılık …………………. oyla ibra edildi.

5- Yönetim kurulu üyelerine …………………….. TL, varsa denetçiye …………………. TL aylık/yıllık ücret ödenmesine oybirliğiyle/ ………………… olumsuz oya karşılık …………… oyla karar verildi,

6- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ……….. yıl süreyle görev yapmak üzere ………………………….., …………………………. ‘nın seçilmelerine oybirliğiyle/ ………………………. olumsuz oya karşılık ……………..oyla karar verildi.

Denetçiliğe ……………………………….. ‘nın seçilmesine oybirliğiyle/………………………… olumsuz oya karşılık …………… oyla karar verildi.

7- (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

Not: Tutanak Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.

personel programı

Devamı: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas