• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Araştırma Enstitüsünün veraset ve intikal vergisi muafiyeti

Araştırma Enstitüsünün veraset ve intikal vergisi muafiyeti

Sayı: 
90792880-160.01.03[2020/58]-21644
Tarih: 
19/01/2021

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-160.01.03[2020/58]-21644

19.01.2021

Konu

:

Araştırma Enstitüsünün veraset ve intikal vergisi muafiyeti

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyeti bulunan Enstitünüzün; banka, sigorta ve ticaret hukuku sahasındaki ilmi araştırma, çalışma ve yayınların gelişmesi ve Türk banka ve ticaret hukukunun çağdaş hukuk sistemleri arasında ileri seviyeye ulaşması için araştırma ve inceleme yapmak, ders, seminer, konferans gibi öğretim, kitap, dergi, gibi dokümantasyon ve yayın görevlerini yerine getirmek amacıyla 2/8/1954 tarihli tesis senedi ile … Bankası tarafından kurulduğu, Maliye Bakanlığı'nın … tarih ve … sayılı yazısı ile vergi muafiyeti kazandığı, Enstitünün bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmesi için merhum …’ün düzenleme şeklinde vasiyetname ile Enstitünüze nakit olarak … Türk Lirası bıraktığı belirtilerek bu tutarı tahsil edebilmesi için Enstitünüzün veraset ve intikal vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "mal" tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları; (c) bendinde, "veraset" tabirinin, miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, anılan Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir.

 

Özelge talep formunuz ve eklerinden, Enstitünüzün 1 Ocak 2002 kabul tarihli Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkan 743 sayılı Kanuna uygun olarak 1954 yılında "Tesis Senedi" ile hükmi şahsiyete haiz ve mal özgülenmiş olarak kurulduğu; görevlerinin arasında banka ve ticaret, sigortacılık hukukunun bütün kollarında ilmi araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve bu mahiyetteki çalışmaları burs vermek, yayın kollarıyla temin etmek, müsabakalar açmak suretiyle desteklemek gibi hususların bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, umumun istifadesi için ilim, araştırma, eğitim gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olduğu anlaşılan Enstitünüzün, bu niteliği devam ettiği sürece, bağış yoluyla intikal eden mallar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması ve bu kapsamda Enstitünüze vasiyet edilen para nedeniyle Enstitünüzce veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmemesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas