• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı

Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı

Sayı: 
20811645-130[21-415-30]-72187
Tarih: 
11/11/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Kdv-ötv Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

E-20811645-130[21-415-30]-72187

11.11.2021

Konu

:

Avukat Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı

 

 

  

İlgi

:

… evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli olarak çalışan avukatların ödenmeyen su borçlarının takibi için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarındaki vekalet ücretlerine KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır. Tebliğin;

 

- "Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.2.) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

...

 

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.",

 

- "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Tebliğde yer alan "kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan" ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu/kararnamesi bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla/kararnameyle kurulmuş olmaları şarttır. Genel bir kanuna dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Genel Müdürlüğünüz, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet göstermekle beraber özel bir kuruluş kanunu bulunmadığından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almamaktadır.

 

Buna göre, Genel Müdürlüğünüz mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından,  sözleşmeli olarak çalışan avukatların su borçlarının takibi için Genel Müdürlüğünüze düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında hesaplanan KDV için tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas