• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bankanın iştiraki faktoring şirketi tarafından yapılan bedelsiz hisse dağıtımında BSMV uygulaması hk.

Bankanın iştiraki faktoring şirketi tarafından yapılan bedelsiz hisse dağıtımında BSMV uygulaması hk.

Sayı: 
64597866-180-46
Tarih: 
03/01/2022

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-64597866-180-46

03.01.2022

Konu

:

Bedelsiz hisse dağıtımında BSMV uygulaması hk.

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bankanız iştiraki olan … Faktoring A.Ş. nin 30.000.000-TL olan sermayesinin, olağanüstü yedekler hesabında yer alan dağıtılmamış karlardan (19.918.873,18-TL) ve yedek akçe hesabından (81.126,82-TL) karşılanarak 50.000.000-TL'ye artırıldığı, … Faktoring A.Ş. nin kar yedeklerinden karşılayarak gerçekleştirdiği sermaye artırımı sonucunda bankanıza bedelsiz hisse verileceği/dağıtılacağı, söz konusu işlemde bankanız lehine bir para kalmadığından bahisle banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplanmaması gerektiği belirtilerek, bedelsiz verilecek/dağıtılacak hisse tutarlarının BSMV uygulaması karşısındaki durumu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

 

            Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

 

            90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez." hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun 29 uncu maddesinin (f) bendinde, bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre BSMV'ye tabi muamelelerden mütevellit karlarının BSMV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin "B-1-90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre İkraz İşleriyle Uğraşanlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre, faktoring şirketleri banker kapsamında BSMV mükellefi olup, bunların yaptığı 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri BSMV'ye tabi bulunmaktadır.

 

            Buna göre, banker kapsamında BSMV mükellefiyeti bulunan faktoring şirketinden elde ettiğiniz BSMV'ye tabi muamelelere isabet eden temettü gelirleri BSMV'den istisna bulunmakta olup, BSMV'ye tabi olmayan işlemlere isabet eden temettü gelirleri üzerinden ise BSMV hesaplanması gerekmektedir.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, banker kapsamında BSMV mükellefiyeti bulunan faktoring şirketi tarafından olağanüstü yedekler hesabında yer alan dağıtılmamış karlardan ve yedek akçeler hesabından karşılanarak gerçekleştirilen sermaye artırımı dolayısıyla Bankanıza dağıtılacak/verilecek bedelsiz hisse senetleri için sermaye artırımında kullanılan tutarların BSMV'ye tabi gelirlere isabet eden kısımları BSMV'den istisna bulunmaktadır. Sermaye artışında kullanılan tutarların, faktoring şirketinin BSMV'ye tabi olmayan işlemlerinden kaynaklı kısmı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri üzerinden ise BSMV hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

 

 

 

zekeriyademirtas