• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Baro Başkanlığı ile Gediz A.Ş. arasında hizmet binası için yapılacak abonelik sözleşmesinde damga vergisi

Baro Başkanlığı ile Gediz A.Ş. arasında hizmet binası için yapılacak abonelik sözleşmesinde damga vergisi

Sayı: 
85373914-155[62.01.287]-66135
Tarih: 
13/08/2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-155[62.01.287]-E.66135

13.08.2020

Konu

:

Baro Başkanlığı ile Gediz A.Ş. arasında hizmet binası için yapılacak abonelik sözleşmesinde damga vergisi

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Baro Başkanlığınızın taraf olduğu kağıtlarda damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/10 fıkrasının (d) bendinde, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen abonelik sözleşmelerinin; A/12 fıkrasının (b) bendinde, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen perakende elektrik satış sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Baroların kuruluş ve nitelikleri" başlıklı 76 ncı maddesinde, baroların, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu hükmü bağlanmış olup, bu Kanunda baroların damga vergisinden muaf olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir.

 

Buna göre, gerek Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda, gerekse 1136 sayılı Avukatlık Kanununda baroların damga vergisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm yer almadığı dikkate alındığında, Baro Başkanlığınızın düzenlediği veya taraf olduğu kağıtlarda damga vergisi muafiyeti bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

zekeriyademirtas