• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2021/1

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2021/1

Sayı: 
21002710-010.06.01[37-4]-
Tarih: 
10/02/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : 21002710-010.06.01[37-4]-                                   

Konu  :

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2021/1)

 

.................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

.................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun uygulamasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

 1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 7256 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamadıkları,

 2- Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu,

 3- 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde; “213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,

anlaşılmıştır.

7256 sayılı Kanun ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan verilmek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanmasının amaçlandığı ve anılan Kanun kapsamında ilk taksit ödeme süresinin 1 Mart 2021 (28/2/2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati biriminde sona erdiği dikkate alındığında,

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) başvurmaları halinde,

b) Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,

c) Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları halinde sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,

ç) 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi ya da e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

bu borçların Kanun kapsamında yapılandırılması ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.  

Bu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B, 2/C ve 2/D) uygun olanının kullanılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7256 sayılı Kanundan yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1/3/2021 tarihi sonuna kadar ödemelerini yapmaları gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

     Ayşe DİLBAY

Başkan a./Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

zekeriyademirtas