• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bedelsiz olarak temin edilen “servis taşımacılığı kartları”nın şirket aktifine alınıp alınmayacağı hk.

Bedelsiz olarak temin edilen “servis taşımacılığı kartları”nın şirket aktifine alınıp alınmayacağı hk.

Sayı: 
11395140-105[VUK1-22255]-E.431575
Tarih: 
18/06/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[VUK1-22255]-E.431575

18.06.2020

Konu

:

Daha evvel belediye tarafından bedelsiz verilen servis taşımacılığı kartının sonradan bedelli olması durumunda önceden bedelsiz alınan kartların aktife alınıp alınamayacağı

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; personel taşıma sektöründe hizmet verdiğiniz, … Belediyesi tarafından servis taşımacılığı yapanlara servis taşımacılığı kartı verildiği, daha evvel ücretsiz olan söz konusu kartların artık belli bir ücret karşılığında verilmekte olduğu belirtilerek, daha önce ücretsiz olarak aldığınız bahse konu kartların şirket aktifine alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 186 ncı maddesinde, "... Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder."

- 191 nci maddesinde, "Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunun "değerleme"ye ait üçüncü kitabında yazılı esaslara göre değerlenir.",

- 258 inci maddesinde, "Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir."

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan; iz bedeli; ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarı ifade etmekte olup, bu tutar 13 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 1 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla, önceki dönemlerde … Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen ve şirketinizce bedelsiz olarak temin edilen servis taşımacılığı kartlarının, personel taşımacılığı faaliyetiniz kapsamında iktisap edilmesine bağlı olarak, envanterinize dahil edilmesi ve  kayıtlarınızda iz bedeli ile takip edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, envantere dahil edilen bu iktisadi kıymetin belirtilen bu bedel dışında değerlemeye tabi tutulması halinde bu işlemin Vergi Usul Kanunu açısından değerleme işlemi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas