• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.

Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-2016-176]-268810
Tarih: 
03/09/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[229-2016-176]-268810

03.09.2021

Konu

:

Belediyeye yapılan bedelsiz devrin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.

 

 

 

 

 

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan jeotermal su kaynaklarının işletme ve arama ruhsatlarının, şirketiniz genel kurul kararıyla Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde … bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Yönetim Kurulunca karar alındığı belirtilerek, söz konusu karar çerçevesinde yapılan devir işleminin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d-5) bendi kapsamında kurum kazancından indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

   I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 

   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu belirtilerek, Kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

   Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

 

   "(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

 

   ...

 

   d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

 

   ...

 

   5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

 

   ...

 

   ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

 

   ..."

 

   hükmü yer almaktadır.  

 

   Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin aktifinde bulunan jeotermal su kaynaklarının arama ve işletme ruhsatlarının … bedelsiz olarak devri, satış işlemi gibi değerlendirilecek olup bu devir işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d-5) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

   II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 

   3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

   1/1'inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

 

   17/2-b maddesinde, 17/1'inci maddede sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı,

 

    

30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan işlemler (bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılamayacağı (Parantez içi hüküm 7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenmiştir. (Yürürlük 1/1/2019)),

 

   hüküm altına alınmıştır.    

 

            

Buna göre, şirketiniz aktifinde bulunan jeotermal su kaynaklarının işletme ve arama ruhsatlarının … bedelsiz olarak teslimi katma değer vergisinden istisna olup, istisna kapsamına giren bu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin ise işlemin 1/1/2019 tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda şirketinizce indirim hesaplarından çıkarılacağı tabiidir. Ancak, istisna kapsamındaki işlemin 1/1/2019 tarihinden itibaren gerçekleşmesi durumunda, bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergilerin indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek olmadığı tabiidir.

 

 

   III- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

 

   213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

   - 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,

 

   - 229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

 

   - 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

 

   - 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları, bunların dışında kalanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere) 900,00 TL'yi geçmesi veya bedeli 900,00 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu,

 

   - 267 nci maddesinde, emsal bedelin, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olduğu, emsal bedelinin sıra ile ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasına göre tayin edileceği

 

   hükme bağlanmıştır.

 

   Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen arama ve işletme ruhsatlarının … bedelsiz olarak devrinde, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca hesaplanacak emsal bedel üzerinden, yine aynı Kanunun (231/5) maddesinde belirtilen süre içerisinde adı geçen Belediye adına şirketinizce fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

   Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

zekeriyademirtas