• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

BELİRLİ SÜRELİ UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRLİ SÜRELİ UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1. TARAFLAR:

A-İŞVERENİN

Adı soyadı (Unvanı) :
Adresi :
İletişim Bilgileri :
İletişim Tel :

B-İŞÇİNİN

Adı soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum yeri ve yılı :
İkamet adresi :
Uzaktan Çalışma Adresi :
İletişim Bilgileri :
İletişim Tel :

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:

İşçinin ana çalışma yeri, iş bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı işverenin adresidir. İşçinin işyeri dışında uzaktan çalışma yapacağı adresi ise, ……………………… ……………………………….. ……………………….. adresindeki evidir.

3. İŞİN TANIMI ve YAPILMA ŞEKLİ:

İşçi, iş yeri dışında uzaktan çalışma adresindeki çalışma süresi ve işyerindeki fiili çalışma süresi boyunca;

a) ………………………………………………..

b) …………………………………………………

işlerini yapacaktır. İşçi, iş ile ilgili işverenin vereceği diğer işleri de ayrıca yapacaktır.

4. ÜCRET:

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine elden veya banka hesabına ödenir.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

Sözleşme başlama tarihi: …../…./………..

Sözleşme bitiş tarihi: …../…./………..

İş bu iş sözleşmesi, sözleşme bitiş tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

6. UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Uzaktan çalışma başlama tarihi: …../…./………..

Uzaktan çalışma bitiş tarihi: …../…./………..

Evden yapılacak olan uzaktan çalışma süresi her ayın …..… günü kadardır. İşçi ayın geri kalan ……… günü işyerine fiili olarak gelerek çalışma yapacaktır. Çalışma süresi günlük 7.5 saattir.

İşveren uzaktan yapılacak çalışma sürelerini ve saatlerini mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla ve işin gereklerine göre istediği zaman değiştirebilir.

7. İLETİŞİM:

Uzaktan çalışma yapılan süreler boyunca İşçi ve işveren, bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı iletişim adresi üzerinden, çalışma saatleri içerisinde ve herhangi bir saatte telefon, internet, online iletişim vb. diğer iletişim yollarıyla iletişim sağlayacaklardır.

8. DENEME SÜRESİ:  

Deneme süresi 60 gündür. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

9. ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Uzaktan çalışma süresi ve fiili çalışma süresince aynı çalışma süreleri geçerlidir.

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde aşağıdaki şekillerde değiştirebilir.

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri, hafta sonu tatil günü, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, işçinin haftalık ortalama nromal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir ve değiştirilebilir. Ara dinlenme zamanı her gün 12:30 – 13:30 saatleri arasındadır.

ç) İşçi bu maddede yazılı çalışma şekil ve şartlarını kabul eder.

10. FAZLA ÇALIŞMA:  

İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle ve yazılı talebiyle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ve işçinin kabulü ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan diğer fazla çalışma ücreti ve oranları 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yazılı artırılmış oran ve tutarlardır.

11. TELAFİ ÇALIŞMASI:  

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI:

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir sebep olmadıkça, her ayın ücreti, en geç bir sonraki ayın ……. gününe kadar ödenir.

13. MALZEME CİNSİ – İŞ ARAÇLARI LİSTESİ ve BEDELLERİ:

İşveren tarafından aşağıda yazılı cihaz ve malzemeler, işçiye eksiksiz, çalışır ve sağlam vaziyette teslim edilmiştir.

MALZEMENİN CİNSİ – İŞ ARAÇLARI LİSTESİ BEDELİ
a) ……………………………………… …………………………. TL
b) ……………………………………… …………………………. TL
c) ……………………………………… …………………………. TL
d) ……………………………………… …………………………. TL
d) ……………………………………… …………………………. TL

İşçi, işinde kullanılmak üzere kendisine teslim edilen yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemeleri amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

Yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemelerin mülkiyeti tamamen işverene aittir.

İşçi yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemelerde meydana gelebilecek, bozulma, hasar, zarar ve ziyan söz konusu olduğunda herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ve özellikle işverene bilgi vermek zorundadır. Söz konusu cihaz ve malzemelerde işçinin kusurundan doğan zarar ve ziyan işçi tarafından karşılanmak zorundadır.

14. UZAKTAN ÇALIŞMA GİDERLERİNİN KARŞILANMASI:

İşveren, uzaktan çalışma süresi boyunca işçinin işin yürütümüyle ilgili genel giderlerini karşılamak amacıyla  işçiye fiili çalışılan her gün için, (İnternet, elektrik vb. işin yürütümüyle ilgili zorunlu giderler) ……………………. TL. ücret dışında ödeme yapacaktır. Ödeme bir sonraki ayda, ayın ….. ‘de aylık toplam olarak yapılacaktır.

15. ÖZEL ŞARTLAR:

a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi veya ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi, çalışma süresi ve uzaktan çalışma süresince, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, çalışma saatlerine, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi, işverenin yazılı talebiyle ve kendi kabulü ile fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı beyan ve taahhüt eder.

ç) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, başka bir işte ve işyerinde çalışmamayı beyan ve taahhüt eder.

d) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü veriyi, ortaklık bilgilerini, sermaye yapısını, cirosunu, iş sırlarını saklamayı, korumayı, müşterilere ait verilerin ifşa edilmemesini, iş potansiyelini, gelir ve gider kalemlerini, müşteri portföyünü ve sektörlerini, potansiyel müşterileri, üretilen ürünlerin özelliklerini, cinslerini, teknik özelliklerini, ürünlerin içeriğini üçüncü şahıslara vermemeyi, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı beyan ve taahhüt eder.

e) İşveren, İşçi’ye vermiş olduğu makine ve teçhizatları, üretilen ürün ve ürünleri uzaktan erişimle-online veya fiili olarak yerinde her zaman inceleme, transfer etme ve kontrol etme hakkına sahiptir. Söz konusu makine ve teçhizatlarda işçi özel verilerini bulunduramaz. Özel işlerinde kullanamaz. İşçi bu durumu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

f) İşçi, kendisine teslim edilen makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerde  kullanmamayı, görevi olmayan alanlarda uğraş vermemeyi beyan ve taahhüt eder.

g) İşçi, Uzaktan çalışma yapacağı ortamı işin gereklerine göre kendisi hazırlar ve düzenler. İşverenin kontrolüne sunar. Ortam düzenlemesi işveren tarafından kabulünden sonra doğabilecek genel giderler işveren tarafından karşılanır.

h) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

ı) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını iş bu sözleşmede belirtilen sürelerde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

i) İşveren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri ve önlemleri alır. İşçiye bu konuda gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeleri verir. Kullanılacak makine ve teçhizatlar hakkında gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır ve işçiyi bu konularda bilgilendirir.

i) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde ve uzaktan çalışma süresinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü cihaz ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmeyi, cihaz ve diğer malzemelerde kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

j) İşçi ve işverenin tebligat adresi iş bu sözleşmede yazılı adresleridir. İşçi, ikamet adresinde ve uzaktan çalışma adresinde meydana gelecek değişiklikleri yasal belgeler ekinde …… iş günü içerisinde yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır.

k) İş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi’nde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince;

İşçi;
. Özgeçmiş Bilgisini (CV),
. T.C. kimlik numarasını,
. Kendisinin ve Akrabalarının cep telefon numarasını,
. E-mail adresini,
. Adres bilgilerini,
. Nüfus Kayıt Örneğini,
. Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,
. Adli Sicil Kaydını,
. PDKS işlemleri için parmak izi tanımlamasını,
. Aile bilgisini,
. COVID-19 Aşı Kartını,
. İŞKUR Kaydını,
. Eğitim durumunu gösterir diploma ve mezuniyet belgesini,
. Banka hesap numaralarını,
. Sosyal güvenlik bilgilerini,
. Ehliyet bilgilerini,
. Fotoğrafını,
. Kan grubunu,

kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere işverene vermiştir. Yine işçi, İşveren tarafından söz konusu verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesine ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla onay vermiştir. İşveren söz konusu evrakları kanuni amaçlar dışında kullanamaz.

İŞÇİ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında yazılı süreler dolduktan sonra İŞVEREN tarafından kağıt ve elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan döndürülemeyecek şekilde silinecek ve yok edilecektir.

17. REKABET YASAĞI:

İşçi işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde, ……………………… ve …………………… İllerinde işverenin iş konusu ile ilgili alanlarda ticari faaliyette, danışmanlık görevlerinde ve destek hizmetlerinde çalışmayacağını/bulunmayacağını, işyerine ait sır niteliğindeki bilgilerle özel bilgileri ve iş bu sözleşmede yazılı diğer bilgi ve verileri üçüncü şahıslarla hiçbir zaman/şekilde paylaşmayacağını, hiçbir şekilde haksız rekabette bulunmayacağını, rekabet yasağının ihlali durumunda en son aldığı brüt ücretin …….. katı tutarında tazminatı işverene ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda, …………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

17 maddeden oluşan iş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi, …../…./……….. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren bu sözleşmede yazılı şartlarda işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ (Kaşe-İmza) İŞÇİ Adı Soyadı/İmzası:

.

.

.

NOT:

– Bu sözleşmede yer alan içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Tüm hakları saklıdır.

– Bu sözleşme örnektir. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Hazırlayan:

Şaban ABACI/Yönetici

S.M. Mali Müşavir

alo@alomaliye.com

Devamı: Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas