• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Birleşme halinde tapu harcı

Birleşme halinde tapu harcı

Sayı: 
13649056-140[2020-ÖZE-04]-32963
Tarih: 
11/04/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-13649056-140[2020-ÖZE-04]-32963

11.04.2022

Konu

:

Birleşme halinde tapu harcı

 

 

 

 

 

İlgi

:

17.03.2021 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 18/2/2020 tarihinde tek ortağı … olan şirketiniz ile yine tek ortağı ….'nin birleşme kararını … Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirdiği, ….'nin 6736 sayılı Kanun kapsamında ortağı … adına kayıtlı bulunan arsa niteliğindeki taşınmazları kanuni defterlerine daha önceden kayıt ettiği, birleşme tescil kararına kadar da herhangi bir çekilme olmadığı, ancak bu taşınmazların tapu kayıtlarında halen şirket ortağı … adına kayıtlı olduğu, birleşme sonucunda ….'nin münfesih kurum olarak bilançosunu aktifi ve pasifiyle birlikte ….'ye devrettiği belirtilerek, birleşme nedeniyle şirketiniz aktifine kaydedilen, tapuda … adına kayıtlı taşınmazların tapuda şirketinize devri işleminden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Birleşme" başlıklı 18 inci maddesinde;

 

"(1) Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye karı yerine birleşme karı vergiye matrah olur.

 

(2) Tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme karının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.

 

(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur." hükmüne, "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19 uncu maddesinde de;

 

"(1) Bu kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir.

 

(a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.

 

(b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

 

(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise anonim, eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, … adına kayıtlı olan taşınmazların 6736 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanılarak …. aktifine kaydedildiği ancak tapu kayıtlarında söz konusu şirket adına tescil işlemi yapılmadığı dikkate alındığında, tapuda … adına kayıtlı olan taşınmazların … adına tescil edilmesine yönelik işlemin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre harçtan istisna tutulması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas