• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archive2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Pratik Bilgiler

Aşağıda yer alan pratik bilgiler yeni yılda çıkan mevzuatlara göre sürekli düzenlenmektedir.

(GÜNCEL) yazanlar güncellenmiştir. Diğerlerinin güncellemesi mevzuatları çıktıkça yapılmaktadır.

6735  Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu İPC Tıklayınız

5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Tıklayınız

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İPC Tıklayınız

Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)

01 Ocak / Haziran 2018

SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 40,59 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 202,95

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 54,28

(1 Çocuk 500 x 0,108550))

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 27,14

(1 Çocuk 250 x 0,108550))

(GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur)

01 Temmuz / Aralık 2018

SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 40,59 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 202,95

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 58,97

(1 Çocuk 500 x 0.117940))

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 29,49

(1 Çocuk 250 x 0.117940))

(GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur)

Amortismanlar (GÜNCEL)

VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde Tıklayınız

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82)

193 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı  27.000

Asgari Geçim İndirimi (GÜNCEL)

 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Tıklayınız

Asgari Ücret (GÜNCEL)

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2019 – 31.12.2019) 2.558,40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Karar İçin Tıklayınız

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

193 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL,

– Diğer yerlerde 4.900 TL,

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md)

193 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– 1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,

– 2 numaralı bent için 49.000 TL,

– 3 numaralı bent için 100.000 TL,

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı

TCMB Tebliği İçin Tıklayınız

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (GÜNCEL)

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tıklayınız

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

1-Yıllık

– Alış Tutarı 190.000. TL

– Satış Tutarı 260.000. TL

2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 100.000. TL

3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 190.000. TL

Bildirim ve Süreler (GÜNCEL)

İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm Tıklayınız

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)

MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000

Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi (GÜNCEL)

Adana – Ankara – Antalya – Aydın – Balıkesir – Bursa – Denizli – Diyarbakır – Erzurum – Eskişehir – Gaziantep – Hatay – İstanbul – İzmir – KahramanMaraş – Kayseri – Kocaeli – Konya – Malatya – Manisa – Mardin – Mersin – Muğla –  Ordu -Sakarya – Samsun – ŞanlıUrfa – Tekirdağ – Trabzon – Van)

Cenaze Yardımı

2018 Yılı Cenaze Yardımı 595,00

Çevre Temizlik Vergileri

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergileri Tıklayınız

Çıraklar İçin Asgari Ücret

Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve
İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları
(01.01.2018 – 31.12.2018)
1.014,90

Dava Açma Süreleri (GÜNCEL)

Vergi Ceza İhbarnamesine, İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk… Tıklayınız

Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.) Tıklayınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları Tıklayınız

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

193 Sayılı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12.000,00

Değerli Kağıt Bedelleri (Harçlar)

Noter Kağıtları, Pasaportlar, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Tıklayınız

Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 442)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar 1.000,00

7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı maddesi ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde.

Doğum Yardımı Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Doğum  Yardımı

1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00

Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı

Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı Tıklayınız

Emlak Vergisi Oranları (GÜNCEL)

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

 Normal Oranlar
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda  Binde 6 Binde 3
Arazilerde  Binde 2 Binde 1

Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği 149,00

En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343)

Damga Vergisinde 12,00
Diğer Vergilerde 24,00

Fatura Kullanma Mecburiyeti

Fatura Kesme Mecburiyeti 1.000,00

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi Alınmaması Cezaları Tıklayınız

Form BA – BS (GÜNCEL)

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381 (2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)     8.000,00

Geçici Vergi Oranları (GÜNCEL)

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2018 I. Dönemden itibaren)

 22

Gelir Vergisi Tarifesi

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası % 35

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35

Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

1.7.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

2.850,90 TL ve fazlası 61.50
2.850,89 – 2.829,67 TL arası 51.60
2.829,66 – 2.570,20 TL arası 48.15
2.570,19 – 2.239,97 TL arası 45.20
2.239,96 – 1.838,38 TL arası 39.85
1.838,37 TL ve daha azı 38.75

1.1.2018-30.06.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

2.730,35 TL ve fazlası 61.50
2.710,81 – 2.730.34 TL arası 51.60
2.472,00 – 2.710.80 TL arası 48.15
2.168,06 – 2.471.99 TL arası 45.20
1.798,44 – 2.168.05 TL arası 39.85
1.798,43 TL ve daha azı 38.75

 

İhbar Bildirim Süreleri (GÜNCEL)

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta

İlçe Listesi (GÜNCEL)

Türkiye İlçe Listesi Tıklayınız

İşçilik Maliyetleri (GÜNCEL)

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyetleri Tıklayınız

Normal Personel Ücret Hesaplamaları ve Asgari Ücret Karşılaştırmaları

Kapıcı Personel Ücret Hesaplamaları

Emekli Personel Ücret Hesaplamaları

Kapıcı – Emekli Personel Ücret Hesaplamaları

AGİ’li ve BES’li Ücret Hesaplamaları

İş Kanunu (4857) İdari Para Cezaları

4857 Sayılı Kanun İPC Tıklayınız

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar (GÜNCEL)

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Tıklayınız

İşsizlik Sigortası Oranları (GÜNCEL)

İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti (GÜNCEL)

Özel Sağlık Sigortası ve BES SGK Muafiyeti Tıklayınız

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler (GÜNCEL)

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Tıklayınız

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (GÜNCEL)

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Tıklayınız

Kapıcı Maaş Hesabı (İşverene Maliyeti) (GÜNCEL)

Kapıcı İşçi İşverene Maliyeti Tıklayınız

Kısmi KDV Tevkifat Oranları (GÜNCEL)

Kısmi KDV Tevkifat Oranları Tıklayınız

Kıdem Tazminatı Tavanı

01/07/2018 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 5.434,42  
01/01/2018 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2003 Yılından Günümüze

1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesi (Kıdem Tazminatı Maddesi)

Kira Stopajı Oranı (GÜNCEL)

Kiralarda Stopaj Oranı (01.01.2007 Tarihinden İtibaren)  % 20

KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ile Yurtdışı Gündelikleri  Tıklayınız

m2 İnşaat Maliyet Bedelleri

2000 – 2018 Yılları m2 İnşaat Maliyet Bedelleri Tıklayınız

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı (TTK 1530 Md.)

TCMB Tebliği İçin Tıklayınız

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

193 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  4.400,00

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Tıklayınız

Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlari Tıklayınız

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları (GÜNCEL)

Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) 2.558,40
Tavan (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) (67,65×7.5×30) 19.888,00

Yıllar İtibariyle SGK Taban ve Tavan Matrahları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları (GÜNCEL)

TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları Tıklayınız

Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

– Birinci derece engelliler için 1.000,00
– İkinci derece engelliler için 530,00
– Üçüncü derece engelliler için 240,00

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çalıştırma yükümlülüğü

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/12/2012-28489) 

(1) İşverenler;

a) 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi,

b) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç(Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726)engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) engelli ile yüzde iki eski hükümlü veya (Değişik ibare:RG-18/8/2017- 30158) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu (GÜNCEL)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrası (a ) ve (b) Bentleri Tıklayınız

SGK 4/1A Belge Türleri (GÜNCEL)

SGK 4/1A Belge Türleri Tıklayınız

SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları (GÜNCEL)

SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları Tıklayınız

SGK Eksik Gün Nedenleri (GÜNCEL)

SGK Eksik Gün Nedenleri Tıklayınız

SGK İşten Çıkış Kodları (GÜNCEL)

SGK İşten Çıkış Kodları Tıklayınız

SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar (GÜNCEL)

İlgili Bilgiler İçin Tıklayınız

SGK Yemek Muafiyeti (GÜNCEL)

 SGK Günlük Yemek İstisnası 01.01.2018– 31.12.2018 5,12

SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

SMMM – YMM Asgari Ücret Tarifesi Tıklayınız

Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)

Mükerrer 115. md. Tahakkuktan Vazgeçme  27.TL

TEFE Oranları (1994/100) (GÜNCEL)

Toptan Eşya Fiyat Endeksleri Tıklayınız

Tevkifat Oranları (GÜNCEL)

Gelir Vergisi Kanunu Madde 94  Tıklayınız

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6102 Sayılı TTK. İdari Para Cezaları Tıklayınız

Ücretlerde Damga Vergisi Oranı (GÜNCEL)

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Binde 7,59

Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
1 inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
3- İkinci sınıf tüccarlar 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70
II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

 

80

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5.70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)

1/1/2018 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL,

1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                            240.000 TL için 1 10
Sonra gelen             570.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.270.000 TL için 5 20
Sonra gelen          2.200.000 TL için 7 25
Matrahın              4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

VUK’da Kanuni ve İdari Süreler (GÜNCEL)

Vergi Usul Kanununda Kanuni ve İdari Süreler Tıklayınız

VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler (GÜNCEL)

Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler Tıklayınız

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller (GÜNCEL)

Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller Tıklayınız

Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı  1.000. TL

Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)

193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16,00

Yeniden Değerleme Oranı (GÜNCEL)

Yeniden Değerleme Oranları Yüzde 23,73

Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (GÜNCEL)

1974 – 2019 Yılları Arası Asgari Ücretler Tıklayınız

Yıllık Ücretli İzin (GÜNCEL)

Kanun No: 6552

Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün

Yurtdışı Gündelikler

Yurtdışı Gündelikleri  Tıklayınız

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı) (GÜNCEL)

Kanun No. 5766
Kabul Tarihi: 4/6/2008

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt dışı çıkış tahdidi:

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbinYeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı (GÜNCEL)

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi (GÜNCEL)

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Tıklayınız

Zorunlu BES (GÜNCEL)

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar en geç 1/1/2019,

f) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlar en geç 1/1/2019

tarihinden sonraki ilk ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Pratik Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Sorumluluk kabul edilmez.

Hazırlayan: Şaban ABACI/SMMM alo@alomaliye.com

Devamı: 2019 Yılı Pratik Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.