• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBağımsız Denetim

13 Haziran 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu Başladı

13 Haziran 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu Başladı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Başvuru İçin TIKLAYINIZ

personel programı

 

 

Devamı: 13 Haziran 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu Başladı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bağımsız Denetçi Unvanının Kullanımı

Bağımsız Denetçi Unvanının Kullanımı

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişilerce yapılan bağımsız denetim; 660 sayılı KHK’nın 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması…” şeklinde tanımlanmıştır. Bağımsız denetimin esasları, amacı ve kapsamı ise 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin İkinci Bölümünde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Diğer yandan, mezkur KHK’nın 9’uncu maddesinde ise oluşturacağı kalite güvence sistemini çerçevesinde bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak (md.91-f) ve “Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.” Kurul’un görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda, Kurumumuzca gerçekleştirilen incelemeler ile Kurumumuza yapılan şikâyet ve bildirimlerin değerlendirilmesi neticesinde;

 • Meslek mensuplarınca 3568 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız denetimin kapsamına girmeyen bazı işlere ilişkin sözleşme ve/veya raporlarda “özel amaçlı bağımsız denetim”, “bağımsız denetim” ve “bağımsız denetçi” gibi ifadelerin kullanıldığı,
 • Meslek mensuplarınca diğer mevzuat kapsamında gerçekleştirilen ve bağımsız denetimin kapsamına girmeyen bazı işlere ilişkin sözleşme ve/veya raporlarda “özel amaçlı bağımsız denetim” ve “bağımsız denetim” ifadelerinin kullanıldığı,
 • Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler tarafından düzenlenen sözleşme ve raporlarda, Kurum Resmi Sicilinde tescil edilmemiş ancak unvanlarında “bağımsız denetim” ya da “bağımsız denetçi” ibaresi bulunan Şirketlerin antet ve unvanlarının kullanıldığı,
 • Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler tarafından düzenlenen sözleşme ve raporlarda, Kurum Resmi Sicilinde tescil edilmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin antet ve unvanlarının kullanıldığı,

anlaşılmıştır.

Bu yöndeki uygulamalar, karşı tarafta ve diğer paydaşlarda, yapılan işin bağımsız denetim olduğu izlenimini/algısını doğurduğundan ve bağımsız denetime ve bağımsız denetimin kalitesine olan güveni zedeleyerek piyasada haksız rekabete neden olduğundan, bağımsız denetim kuruluşları, denetim üstlenen bağımsız denetçiler ve diğer bağımsız denetçilerin;

 • Bağımsız denetim ve diğer güvence denetimleri kapsamında bulunmayan işlerinde, sözleşmelerinde, raporlarında ve çalışma kâğıtlarında; “bağımsız denetim” ve “güvence denetimi” ibarelerini kullanmamaları;
 • 3568 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmelerinde, raporlarında ve çalışma kâğıtlarında; “bağımsız denetim”, “güvence denetimi” veya “bağımsız denetçi” gibi ibareleri kullanmamaları;
 • Bağımsız denetim ve diğer güvence denetimleri kapsamındaki işlerinde ise Kurum Resmi Sicilinde tescil edilmemiş olan kişi ve şirketlerin antet ve unvanlarını (denetim ağında bulunan uluslararası şirket ve kuruluşlar hariç olmak üzere) kullanmamaları ve
 • Bu konularda gerekli tedbirleri almaları hususunda,

bilgileri ile gereği rica olunur.

Kaynak: KGK

Devamı: Bağımsız Denetçi Unvanının Kullanımı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2021 tarihinde saat 24.00 de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Haziran 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

personel programı

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip  on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz,  sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

 

Devamı: Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31447

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/ 1990]

Karar Tarihi: 06/04/2021

Konu: COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Covid-19-Related Rent Concessions Beyond 30 June 2021-Amendment to IFRS 16” başlığıyla yayımlanan “COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden İmtiyazlar

TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

Tıklayınız

personel programı

Devamı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler

Raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve denetimi üstlenen bağımsız denetçiler hakkında analizler ile bağımsız denetime tabi reel sektör işletmelerine ait temel göstergelere yer verilmektedir. Raporda yapılan analizlerde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin verilerini içeren Kurumumuz Elektronik Finansal Raporlama Sisteminde (EFR) yer alan veriler esas alınmıştır. 2019 yılı için EFR’ye verisi girilen şirket sayısı 8.198’dir.

Rapora ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: 2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşlarının ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşlarının ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporlarını internet sitelerinde yayımlamaları ve aynı süre içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Kurumumuzca “KAYİK Dahil Denetime Yetkili” olarak sicile kaydedilen denetim kuruluşlarının, şeffaflık raporlarına ilişkin BDY’nin 36’ncı maddesinde düzenlenen yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

 • Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-l):
 1. Halka açık şirketler,
 2. Bankalar,
 3. Sigorta şirketleri,
 4. Reasürans şirketleri,
 5. Emeklilik şirketleri,
 6. Faktöring şirketleri,
 7. Finansman şirketleri,
 8. Finansal kiralama şirketleri,
 9. Varlık yönetim şirketleri,
 1. Emeklilik fonları
 2. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,
 3. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları:
  • Yatırım kuruluşları,
  • Kolektif yatırım kuruluşları,
  • Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme (gayrimenkul değerleme dahil) ve derecelendirme kuruluşları,
  • Portföy yönetim şirketleri,
  • İpotek finansmanı kuruluşları,
  • Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
  • Varlık kiralama şirketleri,
  • Merkezî takas kuruluşları,
  • Merkezî saklama kuruluşları,
  • Veri depolama kuruluşları,
  • Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.
 • 2020 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapan denetim kuruluşlarının 2020 takvim yılına ait şeffaflık raporlarını yukarıda belirtilen süre içerisinde, Kuruluşa ait internet sitelerinin Şeffaflık Raporlarıyla İlgili Bölümünde yayımlamaları ve yine aynı süre içerisinde Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminde (SBG) yer alan “Şeffaflık Raporu Bildirimi” menüsü üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (BDY m. 36/1)
 • Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanmalıdır. (BDY m. 36/2)
 • Şeffaflık raporlarının, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2):
  • Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,
  • Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,
  • İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,
  • İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,
  • Organizasyon yapısı hakkında açıklama,
  • Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,
  • Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde Kurumun onayıyla, yapılacak açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),
  • Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,
  • Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,
  • Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,
  • Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,
  • Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,
  • Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.
 • Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşlarının bu durumu, internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamaları gerekmektedir. (BDY m.36/4)
 • Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması gerekmektedir. (BDY m.36/5)
 • Şeffaflık raporu hazırlanması durumunda bu raporun Kuruluşun internet sitesinde yayımlanması ve beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması gerektiğinden ve ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının bu durumunun internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklanması gerektiğinden, denetim kuruluşlarının internet sitelerini aktif tutmaları ve internet sitelerinde Şeffaflık Raporları ile ilgili bir bölüm oluşturmaları önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

personel programı

 

Devamı: KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK – BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardının 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Ara Dönem Finansal Raporlama

BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardı 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül

Ara Dönem Finansal Raporlama

BÖLÜM 24 – ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

1. GİRİŞ

Ara dönem, bir yıllık hesap döneminden daha kısa süreli finansal raporlama dönemi olup, ara dönem finansal rapor ise tam bir finansal tablo setinin veya özet ara dönem finansal tablo setini içeren finansal rapordur. Zamanında yapılan ve güvenilir bir ara dönem raporlama; yatırımcıların, kredi veren kuruluşların ve diğer tarafların işletmenin gelir ve nakit akışı yaratma kapasitesi ile finansal durumunu ve likiditesini daha iyi anlamasını sağlar.

BOBİ FRS Bölüm 24 Ara Dönem Finansal Raporlama’da ara dönem finansal raporlamanın asgari içeriği tanımlanmakta ve ara döneme ilişkin özet veya ayrıntılı finansal tablolardaki muhasebeleştirme ve ölçme ilkelerini belirlenmektedir. Bu bölüm ara dönem finansal raporlama yükümlülüğü getirmediği gibi ara dönem finansal raporlamanın zamanlamasını ya da sıklığını da belirlememektedir. Ancak işletmelerin ara dönem finansal raporlarının BOBİ FRS’yle uyumlu sayılabilmesi için bu bölümün tüm hükümleriyle uyumlu olması gerekir.

Bu bölümde ara dönem finansal rapolamaya ilgili olarak;

Ara dönem finansal tabloların nelerden oluştuğu,

Ara dönem finansal tablolarda sunulması gereken dönemler,

Ara dönem finansal tablolarda yapılması zorunlu açıklamalar ile açıklanması gereken önemli işlem ve olaylar,

Ara dönem finansal tablolarda ölçüm ve kayda alma ilkeleri

açıklanmaktadır.

(KGK Söz Konusu Halka Açık Mevzuatı Şifrelemiştir. Kurumun Böyle Bir Hakkı Bulunmamaktadır. Şifreyi İptal Edip Yeniden Yayımlaması Gerekmektedir. www.alomaliye.com)

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: KGK – BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardının 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Ara Dönem Finansal Raporlama Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK – BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

BOBİ Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

BÖLÜM 23 – GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

1. GİRİŞ

İşletmeler tabi oldukları finansal raporlama çerçevesinde öngörülen muhasebe ilkeleri gereği, bir raporlama döneminde gerçekleşen tüm gelir ve giderleri dikkate alarak dönem ticari kâr ya da zarar tutarına ulaşırlar. Diğer taraftan vergi mevzuatı uyarınca işletmeler, elde etmiş oldukları kâr üzerinden vergi ödemekle yükümlüdürler. Buna karşın burada önem arz eden husus, verginin ticari kâr üzerinden değil, mali kâr üzerinden hesaplanacak olmasıdır.

Geçerli finansal raporlama çerçevesinde getirilmiş olan ölçüm hükümleri ile vergi mevzuatı değerleme hükümleri arasında farklar bulunmaktadır. Ticari kârın hesaplanmasında dikkate alınan gelir ve giderlerden bir kısmının, vergi düzenlemelerine göre mali kârın hesaplanmasında, geçici bir süreliğine veya devamlı olarak dikkate alınmadığı durumlar söz konusu olmaktadır. İşte tam bu noktada ticari kâr ile mali kârın farklılaşmasına neden olan geçici ve sürekli farklar ortaya çıkmakta bu farkların finansal tablolara yansıtılması ise önem arz etmektedir.

BOBİ FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde işletmelerin gelirleri üzerinden alınan vergilere ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda:

Dönem vergisi ve isteğe bağlı ya da zorunlu olarak ertelenmiş vergi sunan işletmeler açısından ertelenmiş vergi tanımlanarak bunlara ilişkin kayda alma, ölçüm ile sunum ilkeleri açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, ertelenmiş verginin hesaplanmasında Finansal Durum Tablosundaki varlık ile yükümlülüklerinin vergiye esas değerleri açıklanmış ve hangi durumlarda geçici farkların ortaya çıktığı ve bu farkların hangi durumlarda ertelenmiş vergi varlığı ya da ertelenmiş vergi yükümlülüğüyle sonuçlandığı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, kullanılmamış geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin nasıl finansal tablolara yansıtılacağı açıklanmıştır.

İşletmelerin ödedikleri kâr paylarından yapılan tevkifatın finansal tablolara nasıl yansıtılacağı ifade edilmiştir.

(KGK Söz Konusu Kamuya/Halka Açık Mevzuatı Şifrelemiştir. Kurumun Böyle Bir Hakkı Bulunmamaktadır. Şifreyi İptal Edip Yeniden Yayımlaması Gerekmektedir. www.alomaliye.com)

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: KGK – BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Hizmet Ücretleri – KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı

Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Ücretler

KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı

30 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31439 (Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [1771]

Karar Tarihi: 26/3/2021

Konu : Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretler hakkında finansal tablolarında açıklama yapmasına karar verilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ YA DA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN AÇIKLANMASI

Amaç ve dayanak

MADDE 1 -(1) Bu Kararın amacı, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin (b) ve (ğ) bentleri uyarınca; uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretleri fınansal tablolarında açıklamasını sağlamaktır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Büyük işletme: 25/3/2021 tarihli ve 1755 sayılı Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) Yayımlanması hakkında Kurul Kararının 5’inci maddesine göre büyük işletme tanımını karşılayan işletmeyi,

b) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlan ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ç) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları,

ifade eder.

Karar

MADDE 3 – (1) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki ücretleri açıklar:

– Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti.

– Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere; bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin raporlama dönemine ait ücreti.

(2) Bu açıklamalar, “Bağımsız Denetçi/Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Yürürlük tarihi

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Hizmet Ücretleri – KGK 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

BOBİ FRS 2021 Sürümü – KGK 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı

BOBİ FRS 2021 Sürümü

30 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31439 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [1755]

Karar Tarihi: 25/3/2021

Konu : Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) Yayımlanması

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88’inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26’ncı maddesi uyarınca; 6102 sayılı Kanuna göre bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) güncellenmesine ve güncellenmiş sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: BOBİ FRS 2021 Sürümü – KGK 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.