• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBağımsız Denetim

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

KGK Kurulu 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168]

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31365

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/166] Karar Tarihi: 14/1/2021

Konu: Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS1 ’e İlişkin Değişiklikler’in Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Classiflcation of Liabilities as Current or Non-current -Deferral of Effective Date – Amendment to IAS F başlığıyla yayımlanan “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1 ’e İlişkin Değişiklikle’in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme

TMS l’de Yapılan Değişiklikler

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi

Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçilerin üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalarının şart olduğu; “Bildirimler” başlıklı 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin düzenlenme tarihini takip eden günden itibaren; poliçe ve sigorta şirketindeki değişikliklerin ise bu değişiklikleri takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

Denetim kuruluşları ve denetçilerin söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

1) Denetim kuruluşları ve denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin, verdiği diğer hizmetler için (SMMM/YMM vb.) yaptırılan ve sadece bu hizmetlerden kaynaklanabilecek zararların karşılanmasına yönelik olan mesleki sorumluluk sigortaları bağımsız denetim hizmetlerine ilişkin teminat sağlamayacağından, mesleki sorumluluk sigortalarının bağımsız denetim hizmetlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

3) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin, düzenlenme tarihini takip eden günden itibaren; poliçe ve sigorta şirketindeki değişikliklerin ise bu değişiklikleri takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminde (SBG) yer alan “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi” menüsü üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.

4) Denetim işi üstlenmiş olan denetim kuruluşları ve denetçilerin, SBG’de yer alan “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi” menüsüne girerek, yukarıda yer alan açıklamalar kapsamında Kurumumuza bildirilmiş, bağımsız denetim hizmetlerini kapsayan ve süresi geçerli mesleki sorumluluk sigortalarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Duyurulur.

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı – Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS’leri Uygulamayan İşletmeler İçin

MODÜL 9 – FİNANSAL ARAÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR

1. GİRİŞ

Bu bölüm, şirketlerin ihraç ettikleri veya sahip oldukları finansal araçların ve ihraç edilen özkaynak araçlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeleri düzenlemektedir. Bu kapsamda bu bölüm finansal araçları ve özkaynakları ayrı olarak ele almaktadır.

Finansal araçlar; bir işletmenin finansal varlığının, başka bir işletmenin de finansal yükümlülüğünün veya özkaynak aracının artmasına neden olan sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. Finansal araçlar finansal varlıklar ve finansal yükümlülüklerden oluşmaktadır.

İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde kullandıkları pek çok unsur finansal araç tanımını karşılamaktadır. Finansal araçların en yaygın örnekleri arasında nakit, banka mevduatları, menkul kıymetler ve banka kredileri yer almaktadır. Dolayısıyla, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin neredeyse bütün işletmeler finansal tablolarına finansal varlık veya finansal yükümlülükleri yansıtmaktadır. Bu nedenle finansal araçlar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir paya sahiptir.

Bu bölümde finansal varlık ve yükümlülükler tanımlanmakta ve finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde muhasebeleştirilmesi, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölümde, türev ürün kullanılarak yapılan finansal riskten korunma işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin korunma muhasebesi hükümlerine de yer verilmektedir.

Finansal araçların yanı sıra bu bölümde özkaynağı oluşturan unsurlar ve özkaynağa ilişkin işlemlerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı düzenlenmektedir. Özkaynak; işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda özkaynak bileşenlerine örnek olarak; işletme ortaklarının ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği sermaye tutarı, geçmiş yıllar karları veya zararları, dönem karından ayrılan yedekler ve BOBİ FRS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi öngörülen kazançlar (örneğin maddi duran varlık yeniden değerlemesinden kaynaklanan kazançlar) gösterilebilir.

Tamamı İçin Tıklayınız

KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı – Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bağımsız Denetim – TDS 2021 Seti Yayılandı

Bağımsız Denetim – TDS 2021 Seti Yayılandı

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminin denetiminde uygulanacak olan denetim standartları aşağıda yer almaktadır.

Etik Kurallar
Kalite Kontrol Standartları
Bağımsız Denetim Standartları
Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları
Güvence Denetimi Standartları
İlgili Hizmetler Standartları
İlke Kararları
Faizsiz Finans Denetim Standartları
Kaynak: KGK
personel programı

Devamı: Bağımsız Denetim – TDS 2021 Seti Yayılandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap) Yayımlandı

TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap) Yayımlandı

TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap), 31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 veya öncesinde başlayan hesap dönemlerinde zorunlu olarak uygulanmak üzere yürürlüğe giren Standart ve değişiklikleri içermektedir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ancak 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş Standart ve değişikliklere TFRS 2021 Setinden (Kırmızı Kitap) ulaşılabilir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Standart/Değişiklik Yayımlanma Tarihi Yürürlük Tarihi* Değiştirilen Standart ve Yorumlar Yürürlükten Kaldırılan Standart ve Yorumlar
Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler) 18 Aralık 2020 1 Ocak 2021 TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4, TFRS 16                    –

*Aksi belirtilmedikçe erken uygulamaya izin verilmektedir.

TFRS 2021 Setine (Mavi Kitap) ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: TFRS 2021 Seti (Mavi Kitap) Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/207], [01/208], [01/209], [01/210], [01/215], [01/224], [01/225], [01/226], [01/227], [01/228] ve [01/231] Sayılı Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/207],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/208],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/209],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/210],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/215],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/224],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/225],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/226],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/227],

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/228]

28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/231]

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31350 (Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

 

 

Devamı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/207], [01/208], [01/209], [01/210], [01/215], [01/224], [01/225], [01/226], [01/227], [01/228] ve [01/231] Sayılı Kararları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK – TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap) Yayımlandı

KGK – TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap) Yayımlandı

TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap), 31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan Standartların tamamını içermekte olup, 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş değişiklikler de Standart setinde yer almaktadır. Söz konusu değişiklikler set içinde yer alan ilgili Standartlara kırmızı olarak işaretlenmiş bulunmaktadır.

31 Aralık 2020 itibarıyla yayımlanmış olup, 1 Ocak 2021 veya öncesinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren Standart ve değişikliklere TFRS 2021 Seti’nden (Mavi Kitap) ulaşılabilir.

31 Aralık 2020 itibarıyla KGK tarafından onaylanan ancak 1 Ocak 2021 itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Standart/Değişiklik Yayımlanma Tarihi Yürürlük Tarihi* Değiştirilen Standart ve Yorumlar Yürürlükten Kaldırılan Standart ve Yorumlar
TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 16 Şubat 2019 1 Ocak 2023 TFRS 1, TFRS 3, TFRS 5, TFRS 7, TFRS 9, TFRS 15, TMS 1, TMS 7, TMS 16, TMS 19, TMS 28, TMS 32, TMS 36, TMS 37, TMS 38, TMS 40 TFRS 4
Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) 12 Mart 2020 1 Ocak 2022 TMS 1
Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflar – TFRS 3’e İlişkin Değişiklikler 29 Temmuz 2020 1 Ocak 2022 TFRS 3
Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler – Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti – TMS 37’ye İlişkin Değişiklikler 29 Temmuz 2020 1 Ocak 2022 TMS 37
Maddi Duran Varlıklar – Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar – TMS 16’ya İlişkin Değişiklikler 29 Temmuz 2020 1 Ocak 2022 TMS 16
TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler – 2018 – 2020 29 Temmuz 2020 1 Ocak 2022 TFRS 1, TFRS 9, TMS 41

*Aksi belirtilmedikçe erken uygulamaya izin verilmektedir.

TFRS 2021 Setine (Kırmızı Kitap) ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: KGK – TFRS 2021 Seti (Kırmızı Kitap) Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu

İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ

3. İNCELEMELERDE TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ BULGULAR

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

4.2. Stoklar

4.3. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Bulgular

4.4. Hasılat

4.5. Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

4.6. İlişkili Taraflar

4.7. Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma

4.8. Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

4.9. İşletmenin Sürekliliği

4.10. Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar

4.11. Dış Teyitler

4.12. Belgelendirme

4.13. Kalite Kontrol Sistemi

4.14. Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlar

4.15. Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler

5. SONUÇ

Grafik ve Tablolar

Grafik 1: 2019 Yılında İncelenen Denetim Kuruluşu ve Denetçi Sayısı

Grafik 2: 2019 Yılında İncelenen Denetim Dosyalarının Dağılımı

Grafik 3: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulguların Dosya Bazında Ağırlıklandırılması

Grafik 4: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulguların Ağırlıklandırılması

Tablo 1: Yaygın Olarak Tespit Edilen Bulgular

Tablo 2: İncelemelerde Tespit Edilen Eksikliklerin İlgili Olduğu BDS Hükümleri

Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Uygulanan Yaptırım Türleri

personel programı

2019 YILI YILLIK İNCELEME RAPORU

1. GİRİŞ

Kurumuz finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite olup yürütülen inceleme faaliyetleri; bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin gerçekleştirdiği denetim çalışmalarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime ilişkin hükümlere, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ve Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirilmesini kapsamaktadır.

KHK’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yapılan kalite güvence sistemi incelemeleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmekte ve mezkûr maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, yapılan incelemelerin sonuçları kamuoyuna açıklanmaktadır. İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmaktadır. Kurumumuzun; planlanmış bu incelemelerin yanı sıra ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde inceleme yapma ve yaptırma yetkisi saklıdır.

Kurumumuz tarafından yapılan inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu Raporun ikinci bölümünde 2019 yılında yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte, Raporun üçüncü bölümünde yapılan dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgular, dördüncü bölümde söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler ve beşinci bölümde sonuç yer almaktadır.

2. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ

Kamu Gözetimi Kurumu, bağımsız denetimin kalitesini korumak ve artırmak amacıyla, denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde kalite kontrol sistemi ve seçilmiş dosya incelemeleri gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen kalite kontrol sistemine yönelik incelemelerin yanı sıra, 2016 yılında seçilmiş dosya incelemelerine de başlanmış olup, sonraki yıllarda da bu incelemelere devam edilmiştir.

Kurum meslek personeli tarafından yapılan dosya incelemelerinin bir program dâhilinde sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Yıllık İnceleme Planı hazırlanmış olup, Kurumumuzun yetki alanı kapsamında 2019 yılı içinde hangi denetim kuruluşlarının ve denetçilerin ya da hangi faaliyetlerin ve süreçlerin inceleneceği, risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde belirlenmiştir.

2019 yılı itibarıyla yetkilendirilmiş 283 denetim kuruluşundan 72’si nezdinde inceleme yapılmış olup, yapılan incelemelerin 59’u dosya incelemelerinden 13’ü ise diğer incelemelerden oluşmaktadır.

Bununla birlikte, 21/07/2017 tarihli 30130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile bağımsız denetçilerin kendi adlarına bağımsız denetim üstlenebilmeleri için belirli şartlar getirilmiştir. Bu kapsamda bu şartları karşılayan ve 2019 yılında sözleşme imzalayan 59 denetim üstlenen bağımsız denetçiden 3’ü incelenmiş olup, yapılan incelemelerin 1’i dosya incelemelerinden 2’si diğer incelemelerden oluşmaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: KGK 2019 Yıllık İnceleme Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2020 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

14 Kasım 2020 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

14 Kasım 2020 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 14 Kasım 2020 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Özkaynağı Negatife Dönmüş Bir Şirketin Bağımsız Denetiminde Olumlu Görüş Verilebilir Mi? Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ

Özkaynağı Negatife Dönmüş Bir Şirketin Bağımsız Denetimi

Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ
İstanbul Business Academy
ahmetgokgoz83@gmail.com

Şirketler; finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları ile ilgili bilgileri finansal tablolar aracılığıyla sunarlar. Finansal tabloların hazırlanması ve sunulması sorumluluğu şirket yönetimindedir. Şirket yönetimi finansal raporlama çerçeveleri (TFRS, BOBİ FRS vs) doğrultusunda finansal tablolarını hazırlar ve sunar. Finansal tablolarda sunulan bilgiler, yönetimin iddialarını ifade etmektedir ve doğruluğu teyide muhtaçtır. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin gerçeğe uygunluğunun araştırılması ve araştırma sonucunun bir rapora bağlanarak finansal tablo kullanıcılarına, finansal bilgilerin gerçeğe uygunluğu konusunda, makul bir güvence verilmesi görevini bağımsız denetim şirketleri ifa etmektedir.

Bağımsız denetim şirketleri; yeterli ve uygun denetim kanıtı toplayarak finansal tablolarda sunulan bilgilerin gerçeğe uygunluğu konusunda denetçi raporunda bir görüşe varmaktadırlar. Bağımsız Denetim Standartları (BDS) çerçevesinde, bağımsız denetim raporu; olumlu görüş, sınırlı olumlu (şartlı) görüş, görüş vermekten kaçınma ve olumsuz görüş olmak üzere dört görüşten biriyle sonuçlanması gerekmektedir.

Denetçi, denetim prosedürlerini uygularken finansal tablolarda bir “yanlışlık” olup olmadığını araştırır. Yanlışlık; bir finansal tablo kaleminin raporlanan tutarı, sınıflandırılması, sunumu veya açıklaması ile aynı kalemin geçerli finansal raporlama çerçevesine (TFRS, BOBİ FRS vs.) göre olması gereken tutarı, sınıflandırılması, sunumu veya açıklaması arasındaki farklılık olarak tanımlanır.

Finansal tablolarda bulunan yanlışlıkların denetçi görüşünü etkileme derecesi ile ilgili olarak BDS 705 standardında iki kritere yer verilmiştir. Birincisi yanlışlığın “önemli” olması. İkincisi ise yanlışlığın “yaygın” olmasıdır. BDS 705’de yaygınlık terimi; yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki mutlak ve muhtemel etkilerini tanımlamak için kullanılmıştır.

Bağımsız denetim görüşü oluşturulurken bulunan yanlışlıkların “önemli” ve “yaygın” olma durumunun denetçi tarafından değerlendirme ve mesleki muhakemeye tabi tutulması gerekmektedir. Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş denetçi, değerlendirmeler sonucunda;

1) Yanlışlıklar önemli ve yaygınsa “olumsuz görüş” verir.

2) Yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloda yaygın değilse “sınırlı olumlu görüş” verir.

3) Yanlışlıkların önemli ve yaygın olduğu kanaati oluştuysa, ancak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediyse “görüş bildirmekten kaçınma” şeklinde kanaat bildirir.

4) Yanlışlıklar önemli ve yaygın değilse “olumlu görüş” verir.

Görüş oluşturma ile ilgili teorik alt yapıyı oluşturduktan sonra makalenin konusunu oluşturan “Özkaynağı Negatife Dönmüş Bir Şirketin Bağımsız Denetiminde Olumlu Görüş Verilebilir Mi?” sorusuna gelelim. Bu durum uygulamada çok karşılaşılan ve denetçileri de görüş oluşturmada tedirginliğe sevk eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüz şirketlerinin önemli bir kısmında, varlıkların büyük bir kısmı borçla finanse edilmektedir. Borçlanmanın getirdiği faiz ve kur farkı gibi riskler nedeniyle zamanla şirketler özkaynaklarını kaybetme durumu ile karşı kaşıya kalabilmektedirler. Şirket yönetimleri de sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile ilgili olarak iyileştirme ve önleyici tedbirleri almakla sorumludurlar.

Peki özkaynağı negatife dönmüş bir şirket için bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilebilir mi? Evet verilebilir. Bağımsız denetim raporunda verilen olumlu görüşün anlamı, şirketin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları iyidir, güzeldir, mükemmeldir demek değildir. Denetçi raporunda belirtilen olumlu görüş; şirketin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarının gerçeğe uygun şekilde sunulduğu, önemli ve yaygın bir yanlışlık içermediğini ifade eder. Şirketin özkaynakları negatife dönse de finansal tabloda sunulan bilgiler ve yapılan açıklamalar gerçeğe uygunsa “olumlu görüş” verilir.

Şirketin özkaynağının negatife dönmesi durumu, ayrıca, işletmenin sürekliliği ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu durumun BDS 570 çerçevesinde işletmenin sürekliliği ile ilgili belirsizliğe neden olup olmadığı değerlendirilmelidir. Finansal tablolar düzenlenirken “işletmenin sürekliliği esası”nın kullanılmasının uygun olup olmadığı muhakeme edilmeli ve finansal tablolarda gerekli açıklamalara yer verilmelidir. İşletmenin sürekliliği hususu BDS 570 Standardı çerçevesinde, yönetim tarafından değerlendirilir ve finansal tablolarda gerekli açıklamalar yapılır.

Özkaynağı negatife dönmüş bir şirketin denetimini yapan bağımsız denetçi de bu durumun işletmenin sürekliliği üzerindeki etkisini değerlendirir. Şirketin yaşamını devam ettirme kabiliyeti ve bu konuda yönetimin aldığı iyileştirme önlemleri üzerinde muhakemelerde bulunur. Bu konuda finansal tablolarda yer verilen açıklamaların yeterliliğini inceler. Denetçi yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

1) Finansal tabloların işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmış olması ancak yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının denetçinin yargısına göre uygun olmaması durumunda denetçi “olumsuz görüş” verir.

2) İşletmenin sürekliliği konusunda önemli belirsizlik olması ve finansal tablolardaki önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılması durumunda denetçi,  “olumlu görüş”  verir ve denetçi raporunda “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığı altında finansal tablolarda açıklanan hususları referans gösterir.

3) İşletmenin sürekliliği konusunda önemli belirsizlik olması ve finansal tablolarda önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılmaması hâlinde denetçi “sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş)” veya “olumsuz görüş”ten uygun olanı verir. Sınırlı görüş verilirse, denetçi raporunun “Sınırlı Olumlu (veya Olumsuz) Görüşün Dayanağı” bölümünde, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu finansal tablolarda bu hususun yeterince açıklanmadığını belirtir.

Özkaynağın negatife dönmesi durumunun denetçi görüşüne yansımalarını açıklamaya çalıştık. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle…

personel programı

Devamı: Özkaynağı Negatife Dönmüş Bir Şirketin Bağımsız Denetiminde Olumlu Görüş Verilebilir Mi? Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.