• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBağımsız Denetim

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne İlişkin Modül Yayımlandı

BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18

BÖLÜM 18 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

1. GİRİŞ

Bir varlığın defter değeri; varlığın kullanımı ya da satışı ile geri kazanılacak tutarından fazla ise, varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Böyle bir durumda varlık için değer düşüklüğü ayrılarak defter değerinin varlığın olması gereken değerine indirilmesi gerekmektedir. Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlaması için bu husus oldukça önemlidir.

Bu kapsamda BOBİ FRS Bölüm 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü; finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlayabilmesi amacıyla, varlıkların geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutar ile finansal tablolarda sunulmasını önlemeye yönelik uygulanması gereken esasları belirlemektedir.

Bu bölümün kapsamında yer alan varlıklar; finansal tablolarda önemli bir paya sahip olması sebebiyle bölüm hükümlerinin iyi anlaşılarak amaca uygun ve tutarlı bir biçimde uygulanması, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir.

Bu kapsamda bu Modülde varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili olarak;

» Değer düşüklüğünün ne olduğu,

» Bir varlığın ne zaman değer düşüklüğü testine tabi tutulacağı,

» Değer düşüklüğü testinin her bir varlık için mi yoksa varlık grupları itibarıyla mı yapılacağı,

» Değer düşüklüğü zararının nasıl ölçüleceği ve finansal tablolarda nasıl gösterileceği,

» Sonraki dönemlerde, değer düşüklüğü zararının nasıl azaltılacağı veya iptal edileceği ve finansal tablolarda nasıl gösterileceği,

» Varlıklarda değer düşüklüğü hakkında finansal tablolarda nelerin açıklanması

gerektiği.

hususları BOBİ FRS Bölüm 18 hükümleri ışığında açıklanmıştır. Hükümlerin daha anlaşılabilir olması adına; örneklere ve konuya ilişkin gelebilecek olası sorulara ve bunlara ilişkin cevaplara yer verilerek, Bölümün uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlanması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) nazaran uygulama kolaylığı sağlayan hükümlere dikkat çekilerek hükümlerin TFRS’lere nazaran küçük ve orta boy İşletmeler için daha uygulanabilir olduğu; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nden (MSUGT) farkları ortaya koyularak ise MSUGT’a göre ise daha gerçeğe uygun bir sunum sağladığı ortaya koyulmaktadır.

BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18 Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne İlişkin Modül Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

BAŞKANIN SUNUŞU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ülkemizde etkin bir kamu gözetimi sistemini oluşturmak üzere kurulmuş ve 10 yaşında genç bir kurum olarak ülkemiz mali ekosisteminde finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarında fark yaratmıştır. Bu alanlarda sağlanan nitelikli iyileştirmeler ve gözetim süreçleri, piyasa aktörlerinin karar alma aşamalarında kullanacağı ana bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmış, sermaye piyasalarına duyulan güvenin tesisini sağlamış ve dolayısıyla ülkemiz ekonomik büyümesi desteklenmiştir.

Kurumumuz çalışmaları, maksimum başarıya ulaşırken kaynakların da etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla iyi bir yönetim modeli olarak benimsenen stratejik yönetim mekanizmalarıyla da desteklenmektedir. Tüm birim ve çalışanlarımızla aynı kurumsal vizyona odaklanarak, yüksek kalitede kamusal hizmet üretimi sağlanmaktadır.

Kurumumuzun ilk Stratejik Planının gerçekleşme analizlerine baktığımızda, ilgili kısımda da açıklandığı üzere yüksek bir gerçekleşme oranının sağlandığı görülmektedir. Bu gerçekleşme için çalışan tüm arkadaşlarımıza katkıları için teşekkür ederim. Aynı bakış açısıyla stratejik yönetim anlayışımızın da yansıtıldığı ikinci Stratejik Planımız, 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde ve tüm birim ve çalışanlarımızın katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Tüm Kurum çalışanlarının bu planı da sahiplenerek belirlenen hedeflere ulaşmak için azami gayret ve başarıyı göstereceklerine inanarak planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, kamuoyuna saygı ile sunarım.

Rıza ÇELEN

Başkan

2021-2025 Stratejik Planı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59 da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen beş gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip  on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz,  sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: 14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan;

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/4153] Karar Tarihi: 24/08/2021

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Tramaction- Amendments to IAS 12” başlığıyla yayımlanan ”Tek Bir işlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi- TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler “in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi

TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler

Tıklayınız

personel programı

Devamı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Tarımsal Faaliyetler” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır

BOBİ Tarımsal Faaliyetler Modülü

MODÜL 7- TARIMSAL FAALİYETLER

1. GİRİŞ

Bu bölümün amacı, tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin canlı varlıklarının ve tarımsal ürünlerinin ölçümü ve finansal tablolara alınmasına ilişkin ilkeleri belirlemektir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmeler canlı varlıklarını, gerçeğe uygun değer yöntemi ya da maliyet yöntemi ile ölçerek finansal tablolara alırlar. Tarımsal ürünler ise satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülerek finansal tablolara alınır. Canlı varlıklar, Finansal Durum Tablosunda “Canlı Varlıklar” kaleminde ayrı bir şekilde sunulur. Gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen canlı varlıkların ilk kayda alınması sırasında ortaya çıkan kazanç veya kayıplar ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya kayıplar Kâr veya Zarar Tablosunda “Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları” kaleminde ayrı bir şekilde gösterilir.

BOBİ Tarımsal Faaliyetler Modülü Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: KGK

personel programı

 

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Tarımsal Faaliyetler” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935]

11 Ağustos 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31565

KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/3934] Karar Tarihi: 09/08/2021

Konu: Muhasebe Tahminleri Tanımı- TMS 8’e İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Accounting Estimates- Amendments to IAS 8 ” başlığıyla yayımlanan “Muhasebe Tahminleri Tanımı-TMS 8’e İlişkin Değişiklikler “in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Muhasebe Tahminleri Tanımı

TMS 8’e İlişkin Değişiklikler

Kararlar İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Maden Kaynaklarının Aranması

Modül 8 – Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

1. GİRİŞ

Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değer taşıyan her türlü madde maden kabul edilmektedir. Madencilik ise, tükenen ve yeniden üretilmesi mümkün olmayan doğal kaynakların (maden cevherinin) aranması, çıkarılma haklarının elde edilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan bir endüstri kolu olarak ifade edilmektedir. Madencilik faaliyetleri; araştırma, değerlendirme, üretime hazırlık (geliştirme), üretim ve sonlandırma olmak üzere beş aşamadan meydana gelmektedir. Madencilik sektörünün teknik ve karmaşık bir sektör olması sebebiyle finansal raporlaması için ayrı bir bölüm uygulanmaktadır. Madencilik sektörünün finansal raporlamasında, sektörün karmaşık yapısından kaynaklı, sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin kullanabileceği kurallar koymanın dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla sabit kurallar yerine “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini taşıyan bilgiler sağlayan ve işletmelerin kendi şartlarına en uygun olan muhasebe politikasını belirleyerek finansal raporlama yapması yolu seçilmiştir.

Bu bölüm uyarınca işletmelerin, yapmış olduğu harcamalardan hangilerinin arama ve değerlendirme harcaması olduğunu ve bu harcamaların varlık olarak mı gider olarak mı finansal tablolara alınacağına ilişkin muhasebe politikalarını belirlemesi gerekir. İşletme muhasebe politikasını belirledikten sonra bu politikayı tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

İşletme arama ve değerlendirme varlığı olarak muhasebeleştirdiği varlıkları maliyet bedeliyle ölçerek finansal tablolarına alır. İşletme varlık olarak finansal tablolarına aldığı arama ve değerlendirme varlıklarını varlığın niteliğine göre “Maddi Duran Varlıklar” ve “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümleri uyarınca maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırır. Finansal tablolara alınan bu varlıklara amortisman (veya itfa) ayrılarak finansal tablolarda izlenir. Ayrıca, söz konusu varlıklara ilişkin değer düşüklüğü göstergeleri mevcut olduğunda da “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümüne göre değer düşüklüğü hesaplanır.

Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Maden Kaynaklarının Aranması

Modül 8 – Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

1. GİRİŞ

Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değer taşıyan her türlü madde maden kabul edilmektedir. Madencilik ise, tükenen ve yeniden üretilmesi mümkün olmayan doğal kaynakların (maden cevherinin) aranması, çıkarılma haklarının elde edilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan bir endüstri kolu olarak ifade edilmektedir. Madencilik faaliyetleri; araştırma, değerlendirme, üretime hazırlık (geliştirme), üretim ve sonlandırma olmak üzere beş aşamadan meydana gelmektedir. Madencilik sektörünün teknik ve karmaşık bir sektör olması sebebiyle finansal raporlaması için ayrı bir bölüm uygulanmaktadır. Madencilik sektörünün finansal raporlamasında, sektörün karmaşık yapısından kaynaklı, sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin kullanabileceği kurallar koymanın dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla sabit kurallar yerine “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini taşıyan bilgiler sağlayan ve işletmelerin kendi şartlarına en uygun olan muhasebe politikasını belirleyerek finansal raporlama yapması yolu seçilmiştir.

Bu bölüm uyarınca işletmelerin, yapmış olduğu harcamalardan hangilerinin arama ve değerlendirme harcaması olduğunu ve bu harcamaların varlık olarak mı gider olarak mı finansal tablolara alınacağına ilişkin muhasebe politikalarını belirlemesi gerekir. İşletme muhasebe politikasını belirledikten sonra bu politikayı tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

İşletme arama ve değerlendirme varlığı olarak muhasebeleştirdiği varlıkları maliyet bedeliyle ölçerek finansal tablolarına alır. İşletme varlık olarak finansal tablolarına aldığı arama ve değerlendirme varlıklarını varlığın niteliğine göre “Maddi Duran Varlıklar” ve “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümleri uyarınca maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırır. Finansal tablolara alınan bu varlıklara amortisman (veya itfa) ayrılarak finansal tablolarda izlenir. Ayrıca, söz konusu varlıklara ilişkin değer düşüklüğü göstergeleri mevcut olduğunda da “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümüne göre değer düşüklüğü hesaplanır.

Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Sürekli Eğitim Programı Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde bağımsız denetçilere yönelik olarak temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim programı düzenlenebilmesi için eğitim programlarının Kurumumuz onayına sunulması gerekmektedir.

Mezkûr düzenlemeler çerçevesinde yürütülen ve/veya yürütülecek olan sürekli eğitim programlarına ilişkin tüm başvuru işlemlerinin (başvuru, güncelleme, yenileme) yürütüleceği elektronik sistem kullanıma açılmıştır. Söz konusu sisteme Kurumumuz internet sitesinin E-Hizmetler bölümünün altında yer alan Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemi (SEPAS) linkinden ulaşabilirsiniz.

Daha önce eğitim programı onaylanmış ve Kurumumuza temsile yetkili kişi bildiriminde bulunmuş olan kurum/kuruluşlar, sisteme tanımlanan temsile yetkili kişiye ait bilgiler ile giriş yapabilirler. Söz konusu kuruluşların onaylanan eğitim programları Sistem üzerinden yayımlanacak olup, kuruluşların eğitim programlarına ilişkin bilgi ve belgelerini kontrol ederek 16.08.2021 tarihine kadar varsa güncelliğini yitirmiş bilgi ve belgeleri güncellemeleri gerekmektedir. Bu tarih itibarıyla eğitim programlarının ilanı Sistemde kayıtlı bilgiler dikkate alınarak yapılacak olup onay süresi dolan programlar Kurumumuz internet sitesinde listelenen programlar arasında yer almayacak ve bu programlar için eğitim düzenlenemeyecektir.

Daha önce onaylanmış bir eğitim programı bulunmayan, ilk defa başvuruda bulunacak olan kurum/kuruluşların öncelikle temsile yetkili kişiyi belirlemeleri ve aşağıda örneği yer alan dilekçe ile Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kurum/kuruluşlarca yetkilendirilecek kişi, sürekli eğitim programlarına ilişkin tüm başvuru işlemlerini yapmaya, gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri Kurumumuza sunmaya, onaylanan ve onaylanacak programlarda her türlü değişikliği yapmaya yetkili olacaktır. Dolayısıyla temsile yetkili olarak görevlendirilecek kişinin, yetki ve sorumluluklarınız çerçevesinde azami dikkat ve özeni gösterecek bir kişi olması önem arz etmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşu ve Eğitim Kuruluşu temsile yetkili kişi yazı örneği için tıklayınız

Üniversite ve Meslek Odası temsile yetkili kişi yazı örneği için tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

 

Devamı: Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır

BOBİ Modül 22 Konsolide Finansal Tablolar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır

MODÜL 22 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

1. GİRİŞ

Bir işletme, başka bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüne sahip olduğunda iki işletme arasında ana ortaklık-bağlı ortaklık ilişkisi doğmaktadır. Ana ortaklık-bağlı ortaklık ilişkisi söz konusu olduğunda, her ne kadar iki işletmenin bağımsız hukuki yapıları devam etse de ana ortaklık tarafından tek bir ekonomik işletme gibi yönetilen bir yapı oluşmaktadır. Bu yapı da “topluluk” olarak tanımlanmaktadır.

Böyle bir durumda teki bir işletme gibi yönetilen topluluğun tüm varlıklarının, yükümlülüklerinin, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının gösterildiği finansal tabloların sunumu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla hazırlanan finansal tablolar da konsolide finansal tablolar olarak adlandırılmaktadır.

Ana ortaklığın konsolide finansal tablolarlar hazırlanmaması durumunda ana ortaklığın bağlı ortaklıkları vasıtasıyla kontrol ettiği varlıklar, üstlendiği yükümlülükler ve bu varlık ve yükümlülüklerden ortaya çıkan gelir, gider ve nakit akışları finansal tablolara yansıtılamamış olacaktır. Ana ortaklığın konsolide olmayan finansal tabloları, finansal tablolarla amaçlanan durumu tam olarak karşılamayacaktır.

Diğer taraftan konsolide finansal tabloların hazırlanması bağlı ortaklıkların sayısı, büyüklüğü ve benzeri faktörlere bağlı olarak işletmelere önemli bir maliyet yükleyebilmektedir. Bu nedenle, fayda maliyet dengesi açısından büyüklüklerine bakılmaksızın tüm işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlamasının zorunlu kılınması makul görülmemektedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 22 Konsolide Finansal Tablolarda;

– Bağlı ortaklık tanımı yapılmakta,

– Bağlı ortaklık tanımında temel unsur olan kontrol kavramı tanımlanmakta ve kontrolün hangi koşullarda sağlandığı açıklanmakta,

– Ana ortaklık niteliğindeki işletmelerden hangilerinin zorunlu olarak konsolide finansal tablolar hazırlayacağı belirlenmekte,

– Konsolide finansal tablolar sunmayan işletmelerin bağlı ortaklıklarını muhasebeleştirme yöntemleri ele alınmakta,

– Konsolide finansal tablolar sunan işletmelerin uygulayacakları konsolidasyon işlemleri ile hangi bağlı ortaklıkların konsolidasyona dahil edileceği açıklanmaktadır.

Ayrıca bu bölümde, konsolide finansal tablolar sunan işletmelerin münferit finansal tablolar hazırlama yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Konsolide Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Yayımlanmıştır Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.