• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBilgiler

Yeniden Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

Yeniden Yapılandırma Başladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yeniden Yapılandırma Neleri Kapsıyor? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı

01.04.2021 Yeni Beyanname Versiyonları

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

KOD       BEYANNAME ADI

GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi

HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi

HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi

KDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2

KDV2B           Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B

KDV9015       Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)

KURUMLAR     Kurumlar Vergisi Beyannamesi

MUHGVKSGK  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)

MUHSGK       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

MUHSGK2     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2

POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

TANAP           Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

personel programı

Devamı: Yeni Beyanname Versiyonları Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Listesi

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Listesi

— İktisadi Devlet Teşekkülleri

— Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Kuruluşlar

— Kamu İktisadi Kuruluşları

— Kamu Sermayeli Bankalar

— Diğer İşletmeler

Liste İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı

ad

Devamı: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Listesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

600 Bin TL’yi Aşan Brüt Ücret Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Zorunluluğu

600 Bin TL’yi Aşan Brüt Ücret Geliri

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte yapılan düzenlemeyle 2020 yılı için yayınlanmış olan dördüncü gelir dilimi 600.000 TL’yi aşan brüt ücret ödemeleri için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. İlgili tutarı aşan brüt ücret ödemeleri tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçirim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

Ayrıca aşağıda yer alan ücret ödemeleri için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Türkiye’de yerleşik olmayan (dar mükellef) gerçek kişilerin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmemektedir.

4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 12’inci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu kanun kapsamında yer alan şartları taşıyan personele yapılan ücret ödemeleri gelir vergisine tabi olmadığı için, 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde edilse dahi beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu‘nun geçici 2’nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücret gelir vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretler için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kaynak: Systemglobal.com

personel programı

Devamı: 600 Bin TL’yi Aşan Brüt Ücret Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Zorunluluğu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

(Güncelleme Tarihi: 18/03/2021 – 16:28)

Kod Grup Açıklama
011 Ücret Asgari Ücretli(GVK Md. 94/1)
012 Ücret Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
013 Ücret Kıdem Tazminatı
014 Ücret Huzur Hakkı
015 Ücret İhbar Tazminatı
016 Ücret Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
017 Ücret 4691 Sayılı Kanun Kapsamı
021 SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)
022 SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
031 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)
032 YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
041 KİRA 70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
042 KİRA Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)
052 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
personel programı
053 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)
054 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
055 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
056 YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARI Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
061 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
062 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)
065 KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)
071 YAT. İND. Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)
081 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)
082 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
083 HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 4749 Sayılı Kanuna Göre Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)
091 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)
092 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)
101 MEVDUAT FAİZLERİ TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)
093 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
094 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (****)
095 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)
096 ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)
102 MEVDUAT FAİZLERİ Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
111 FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
121 REPO Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
131 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-a)
132 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)
133 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)
134 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)
135 BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)
141 DİĞER ÖDEMELER Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)
142 DİĞER ÖDEMELER Başbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)
143 DİĞER ÖDEMELER 4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)
144 DİĞER ÖDEMELER PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)
145 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
146 DİĞER ÖDEMELER Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)
151 DİĞERLERİ
221 KVK 30 MGYÖ – YILLARA YAYGIN İNŞAAT Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)
231 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
232 KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEK Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
241 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
242 KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
252 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
251 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md. 30/1-ç)
253 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)
254 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
256 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)
257 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
258 KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI Diğer Menkul Sermaye İratları
262 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri
263 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri
264 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları
265 KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri
271 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)
272 KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)
281 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)
282 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)
283 KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELER Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)
284 DİĞERLERİ
018 Ücret Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer
019 Ücret Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları
020 Ücret 4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer
023 Serbest Meslek Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
043 Kira Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması
097 Zirai Mahsuller ve Hizmetler Destek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii)
103 Mevduat Faizleri Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98)
136 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler GVK’ nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c)
137 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18)
138 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18)
139 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
140 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
147 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)
233 KVK 30 ÖDM – Serbest Meslek KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
243 KVK 30 ÖDM – Gayrimenkul Sermaye İratları KVK 30 / Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması
279 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
280 KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
301 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
302 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
303 Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
148 Diğer Ödemeler Esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (GVK md. 9/10)

Devamı: MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KDV Tevkifatında Yeni Dönem

KDV Tevkifatında Yeni Dönem

16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında önemli değişiklikler oldu.

Yapılan bu düzenleme ile;

1. Tüm tevkifat oranlarında ortalama 2 puanlık artışlar yapıldı. Buna göre daha önce;

— 3/10 olanlar; 4/10

— 5/10 olanlar; 7/10

— 7/10 olanlar; 9/10

olarak değiştirildi.

2. Yapım İşleri Tevkifatında Kapsama giren işlemler genişletildi. İşlem tutarı; 5.0000.000.- TL ‘ yi geçen yapım işlerinde tüm KDV mükellefleri tevkifat yapmakla yükümlü hale geldi.

3. Sigorta Şirketleri, Sendikalar, Vakıf Üniversiteleri ve Mobil Haberleşme işletmeleri de tevkifat kapsamına alındı.

4. Yük ve Servis Taşımacılığı birbirinden ayrılmış, yük taşımacılığında 2/10, Servis taşımacılığında 5/10 tevkifat oranı uygulamasına geçilmiştir.

5. Ticari Reklam Hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve oran 3/10 olarak belirlenmiştir.

6. Devlet Malzeme Ofisine yapılan tüm teslimler tevkifat kapsamına alınmış ve 2/10 tevkifat oranı belirlenmiştir.

7. Tevkifat edilen KDV’nin iadesinde, önceki uygulamada; tevkif eden tarafından 2 no’ lu Beyanname ile beyan edilip verginin tahakkuk etmesi yeterli iken, yeni değişiklikle verginin ödenmesi şartı getirilmiştir. Buna göre tevkifat edilen vergi ödenmediği sürece, teslimi yapan firma hakkettiği KDV iadelerini alamayacaktır.

Söz konusu düzenlemeler Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başı olan 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren yapılacak hakediş ödemelerinde güncel tevkifat oranlarının kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Kaynak: Sistemglobal

personel programı

Devamı: KDV Tevkifatında Yeni Dönem Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları

Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Açıklama Önceki Oran (%) İndirimli Oran (%)
Konaklama Hizmetlerinde 8 1
İşyeri Kiralama 18 8
Küçük Ev Aletleri Bakım Onarım 18 8
Düğün-Nikah Organizasyonları 18 8
Bisiklet Motosiklet Bakım Onarım 18 8
Yeme ve İçme 8 1
Sinema-Tiyatro-Müze 8 1
Yolcu Taşımacılığı 18 8
Konut Temizlik ve Bakım Onarım 18 8
Terzi-Ütü Kuru Temizleme 18 8

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarları taksitle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenebilir.

 

TAKSİT SAYISI İLK TAKSİT SON TAKSİT
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2021
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 31.05.2022
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2022
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2023

Devamı: Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2022’ye Ertelenmiştir

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklayıcı bilgi notu

TARİH 17/11/2020
RESMİ GAZETE NO 31307
MEVZUAT TÜRÜ 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
YAYIMLANMA TARİHİ 17/11/2020
AÇIKLAMA 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

 

Devamı: Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2022’ye Ertelenmiştir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş

Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için, aşağıdaki tebliğ ve sirküleri inceleyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:283)

Gelir Vergisi Sirküleri/93

 

 

Devamı: Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.