• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBilgiler

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme

(320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ)

26.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1-) Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası

– Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

– Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmeyeceklerdir.

-Basit usulde kazanç istisnası, 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, basit usule tabi mükelleflerin 2021 yılında elde ettiği ticari kazançları da bu istisna kapsamındadır.

2-) Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kayıtların Tutulması ve Belge Düzeni

-7338 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/A maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş olup, belge düzeni ve kayıtların tutulması uygulaması ve mükellefiyeti ile ilgili diğer ödevlerin yerine getirilmesi hususlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, basit usule tabi mükellefler; kayıtlarının tutulması, belge düzeni ve mükellefiyetleri ile ilgili diğer yükümlülüklerini, mevcut mevzuat hükümleri kapsamında yerine getirmeye devam edeceklerdir.

– Basit usule tabi mükellefler, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Diğer taraftan, söz konusu mükellefler faaliyetlerinde kullandıkları belgeleri, 6.12.1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ve 30.6.1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 225)’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde temin etmeye devam edeceklerdir.

-Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden kayıtlarının tutulmasına da devam edilecektir.

3-) Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerde Vergi Levhası

-Basit usule tabi mükelleflerin 1.1.2021 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarhiyatı yapılması söz konusu değildir. Ticari kazançları vergi tarhına esas olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.

4-) Birden Fazla Ticari Araçla veya Birden Fazla İşyerinde Faaliyette Bulunma

-193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi de kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmaktır. İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartın ihlali sayılmamaktadır. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır.

– Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartının ihlali sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır. Aynı şekilde basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaları halinde de basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5-) İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlarda Faaliyette Bulunma

-193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 nci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun “Basit Usulün Hududu” başlıklı 51 inci maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmıştır. Buna göre;

a) Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacaktır.

b) Basit usule tabi olan mükellefin sürdürdüğü faaliyetinin dışında, internetten ve benzeri elektronik ortamlardan da başka bir faaliyette bulunması durumunda, birden fazla alanda faaliyette bulunulmuş olunacağından, söz konusu mükelleflerin basit usulden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

c) 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan faaliyetlerde veya bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirildiğinden bu mükelleflerin faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapmaları durumunda da gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.

d) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde belirtilen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunması, şartları dâhilinde basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel değildir. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinden elde edilen kazancın, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığı durumlarda, bu kazancın yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilerek vergilendirilecek olması nedeniyle, basit usulde tespit edilen ticari kazançlar da takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir.

Kaynak: GİB

Devamı: Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Kalemleri

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası

– Külçe metal teslimleri,

– Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,

– Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,

– Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

– Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimi,

– Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

– Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

– Yapı denetim hizmeti,

– Taşımacılık hizmetleri,

– Her türlü baskı ve basım hizmeti,

– Ticari reklam hizmetleri,

– İşgücü temin hizmeti,

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

– Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemler.

personel programı

Devamı: İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Kalemleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği

Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

BELİRLİ SÜRELİ UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRLİ SÜRELİ UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1. TARAFLAR:

A-İŞVERENİN

Adı soyadı (Unvanı) :
Adresi :
İletişim Bilgileri :
İletişim Tel :

B-İŞÇİNİN

Adı soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum yeri ve yılı :
İkamet adresi :
Uzaktan Çalışma Adresi :
İletişim Bilgileri :
İletişim Tel :

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:

İşçinin ana çalışma yeri, iş bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı işverenin adresidir. İşçinin işyeri dışında uzaktan çalışma yapacağı adresi ise, ……………………… ……………………………….. ……………………….. adresindeki evidir.

3. İŞİN TANIMI ve YAPILMA ŞEKLİ:

İşçi, iş yeri dışında uzaktan çalışma adresindeki çalışma süresi ve işyerindeki fiili çalışma süresi boyunca;

a) ………………………………………………..

b) …………………………………………………

işlerini yapacaktır. İşçi, iş ile ilgili işverenin vereceği diğer işleri de ayrıca yapacaktır.

4. ÜCRET:

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine elden veya banka hesabına ödenir.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

Sözleşme başlama tarihi: …../…./………..

Sözleşme bitiş tarihi: …../…./………..

İş bu iş sözleşmesi, sözleşme bitiş tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

6. UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Uzaktan çalışma başlama tarihi: …../…./………..

Uzaktan çalışma bitiş tarihi: …../…./………..

Evden yapılacak olan uzaktan çalışma süresi her ayın …..… günü kadardır. İşçi ayın geri kalan ……… günü işyerine fiili olarak gelerek çalışma yapacaktır. Çalışma süresi günlük 7.5 saattir.

İşveren uzaktan yapılacak çalışma sürelerini ve saatlerini mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla ve işin gereklerine göre istediği zaman değiştirebilir.

7. İLETİŞİM:

Uzaktan çalışma yapılan süreler boyunca İşçi ve işveren, bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı iletişim adresi üzerinden, çalışma saatleri içerisinde ve herhangi bir saatte telefon, internet, online iletişim vb. diğer iletişim yollarıyla iletişim sağlayacaklardır.

8. DENEME SÜRESİ:  

Deneme süresi 60 gündür. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

9. ÇALIŞMA SÜRELERİ:

Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Uzaktan çalışma süresi ve fiili çalışma süresince aynı çalışma süreleri geçerlidir.

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde aşağıdaki şekillerde değiştirebilir.

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri, hafta sonu tatil günü, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b) 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, işçinin haftalık ortalama nromal çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir ve değiştirilebilir. Ara dinlenme zamanı her gün 12:30 – 13:30 saatleri arasındadır.

ç) İşçi bu maddede yazılı çalışma şekil ve şartlarını kabul eder.

10. FAZLA ÇALIŞMA:  

İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle ve yazılı talebiyle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ve işçinin kabulü ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan diğer fazla çalışma ücreti ve oranları 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yazılı artırılmış oran ve tutarlardır.

11. TELAFİ ÇALIŞMASI:  

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

12. ÜCRET ÖDEME ZAMANI:

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir sebep olmadıkça, her ayın ücreti, en geç bir sonraki ayın ……. gününe kadar ödenir.

13. MALZEME CİNSİ – İŞ ARAÇLARI LİSTESİ ve BEDELLERİ:

İşveren tarafından aşağıda yazılı cihaz ve malzemeler, işçiye eksiksiz, çalışır ve sağlam vaziyette teslim edilmiştir.

MALZEMENİN CİNSİ – İŞ ARAÇLARI LİSTESİ BEDELİ
a) ……………………………………… …………………………. TL
b) ……………………………………… …………………………. TL
c) ……………………………………… …………………………. TL
d) ……………………………………… …………………………. TL
d) ……………………………………… …………………………. TL

İşçi, işinde kullanılmak üzere kendisine teslim edilen yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemeleri amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

Yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemelerin mülkiyeti tamamen işverene aittir.

İşçi yukarıda yazılı cihaz ve diğer malzemelerde meydana gelebilecek, bozulma, hasar, zarar ve ziyan söz konusu olduğunda herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ve özellikle işverene bilgi vermek zorundadır. Söz konusu cihaz ve malzemelerde işçinin kusurundan doğan zarar ve ziyan işçi tarafından karşılanmak zorundadır.

14. UZAKTAN ÇALIŞMA GİDERLERİNİN KARŞILANMASI:

İşveren, uzaktan çalışma süresi boyunca işçinin işin yürütümüyle ilgili genel giderlerini karşılamak amacıyla  işçiye fiili çalışılan her gün için, (İnternet, elektrik vb. işin yürütümüyle ilgili zorunlu giderler) ……………………. TL. ücret dışında ödeme yapacaktır. Ödeme bir sonraki ayda, ayın ….. ‘de aylık toplam olarak yapılacaktır.

15. ÖZEL ŞARTLAR:

a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi veya ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi, çalışma süresi ve uzaktan çalışma süresince, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, çalışma saatlerine, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi, işverenin yazılı talebiyle ve kendi kabulü ile fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı beyan ve taahhüt eder.

ç) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, başka bir işte ve işyerinde çalışmamayı beyan ve taahhüt eder.

d) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü veriyi, ortaklık bilgilerini, sermaye yapısını, cirosunu, iş sırlarını saklamayı, korumayı, müşterilere ait verilerin ifşa edilmemesini, iş potansiyelini, gelir ve gider kalemlerini, müşteri portföyünü ve sektörlerini, potansiyel müşterileri, üretilen ürünlerin özelliklerini, cinslerini, teknik özelliklerini, ürünlerin içeriğini üçüncü şahıslara vermemeyi, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı beyan ve taahhüt eder.

e) İşveren, İşçi’ye vermiş olduğu makine ve teçhizatları, üretilen ürün ve ürünleri uzaktan erişimle-online veya fiili olarak yerinde her zaman inceleme, transfer etme ve kontrol etme hakkına sahiptir. Söz konusu makine ve teçhizatlarda işçi özel verilerini bulunduramaz. Özel işlerinde kullanamaz. İşçi bu durumu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

f) İşçi, kendisine teslim edilen makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerde  kullanmamayı, görevi olmayan alanlarda uğraş vermemeyi beyan ve taahhüt eder.

g) İşçi, Uzaktan çalışma yapacağı ortamı işin gereklerine göre kendisi hazırlar ve düzenler. İşverenin kontrolüne sunar. Ortam düzenlemesi işveren tarafından kabulünden sonra doğabilecek genel giderler işveren tarafından karşılanır.

h) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

ı) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını iş bu sözleşmede belirtilen sürelerde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

i) İşveren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri ve önlemleri alır. İşçiye bu konuda gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeleri verir. Kullanılacak makine ve teçhizatlar hakkında gerekli iş güvenliği tedbirlerini alır ve işçiyi bu konularda bilgilendirir.

i) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde ve uzaktan çalışma süresinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü cihaz ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmeyi, cihaz ve diğer malzemelerde kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

j) İşçi ve işverenin tebligat adresi iş bu sözleşmede yazılı adresleridir. İşçi, ikamet adresinde ve uzaktan çalışma adresinde meydana gelecek değişiklikleri yasal belgeler ekinde …… iş günü içerisinde yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır.

k) İş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi’nde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince;

İşçi;
. Özgeçmiş Bilgisini (CV),
. T.C. kimlik numarasını,
. Kendisinin ve Akrabalarının cep telefon numarasını,
. E-mail adresini,
. Adres bilgilerini,
. Nüfus Kayıt Örneğini,
. Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,
. Adli Sicil Kaydını,
. PDKS işlemleri için parmak izi tanımlamasını,
. Aile bilgisini,
. COVID-19 Aşı Kartını,
. İŞKUR Kaydını,
. Eğitim durumunu gösterir diploma ve mezuniyet belgesini,
. Banka hesap numaralarını,
. Sosyal güvenlik bilgilerini,
. Ehliyet bilgilerini,
. Fotoğrafını,
. Kan grubunu,

kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere işverene vermiştir. Yine işçi, İşveren tarafından söz konusu verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesine ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla onay vermiştir. İşveren söz konusu evrakları kanuni amaçlar dışında kullanamaz.

İŞÇİ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında yazılı süreler dolduktan sonra İŞVEREN tarafından kağıt ve elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan döndürülemeyecek şekilde silinecek ve yok edilecektir.

17. REKABET YASAĞI:

İşçi işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde, ……………………… ve …………………… İllerinde işverenin iş konusu ile ilgili alanlarda ticari faaliyette, danışmanlık görevlerinde ve destek hizmetlerinde çalışmayacağını/bulunmayacağını, işyerine ait sır niteliğindeki bilgilerle özel bilgileri ve iş bu sözleşmede yazılı diğer bilgi ve verileri üçüncü şahıslarla hiçbir zaman/şekilde paylaşmayacağını, hiçbir şekilde haksız rekabette bulunmayacağını, rekabet yasağının ihlali durumunda en son aldığı brüt ücretin …….. katı tutarında tazminatı işverene ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda, …………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

17 maddeden oluşan iş bu Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi, …../…./……….. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren bu sözleşmede yazılı şartlarda işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ (Kaşe-İmza) İŞÇİ Adı Soyadı/İmzası:

.

.

.

NOT:

– Bu sözleşmede yer alan içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Tüm hakları saklıdır.

– Bu sözleşme örnektir. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Hazırlayan:

Şaban ABACI/Yönetici

S.M. Mali Müşavir

alo@alomaliye.com

Devamı: Belirli Süreli Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İşe Giriş İşten Çıkış Sıkça Sorulan Sorular

İşe Giriş İşten Çıkış Sıkça Sorulan Sorular

1- İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından Kuruma bildirilirler.

2- İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir?

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler?

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.

4- İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.

5- Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür?

4/a kapsamında çalışan sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.

6- 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir.

7-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir?

Sigortalılığı bu şekilde sona eren kişiler için işverenlerin işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde Kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile bildirilmeleri gerekmektedir.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: İşe Giriş İşten Çıkış Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KDV Oranlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler konuları itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

KONUT TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut teslimlerinde KDV oran uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kararın 1 inci maddesinde, mevcut durumda konutlara uygulanan KDV oranının tespitinde esas alınan büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama ve yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değerini dikkate alan kriterler kaldırılmıştır.

Kararın 4 ve 9 uncu maddelerinde yapılan düzenleme ile de konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek, konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, 150 m2’nin üzerindeki kısımları içinse %18 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1 oranında uygulanmakta olan KDV oranı korunmuş, bu konutlarda da 150 m2’nin üzerindeki kısımlar için %18 oranında KDV uygulanması karara bağlanmıştır.

KDV oranlarına ilişkin düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu Kararın 10 uncu maddesinde düzenlenmiş ve Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI

Kararın 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile halihazırda % 18 oranında KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.

SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDANLARDA KDV ORANI

Kararın 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile mevcut durumda ismen sayılarak belirlenmiş sertifikalı tohum ve fidan teslimlerinde % 1 oranındaki KDV uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve KDV oranı %1’e indirilmiştir.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE KDV ORANI

Kararın 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce kullanılmış araç (binek otomobil ve traktör) teslimlerinde oluşan karları esas alarak belirlenen özel matrah üzerinden hesaplanan KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir.

DENİZ ARAÇLARINDA KDV ORANI

Kararın 5 inci maddesinde, halihazırda teslimleri %1 oranında KDV’ye tabi olan Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

TIBBİ CİHAZLARIN KDV ORANI

Kararın 6 ncı maddesinde, Gümrük Tarife Cetvelindeki GTİP numaralı esas alınarak %8 oranında KDV uygulanan tıbbi cihazların kapsamında düzenleme yapılarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmış ve tüm tıbbi cihazların teslim ve kiralanmasında KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANI

Kararın 7 nci maddesinde, yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8’e indirilmiştir.

TARIM MAKİNELERİNDE KDV ORANI

Kararın 8 nci maddesinde, GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %8’e indirilmiştir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ, BEBEK BEZLERİ GİBİ ÜRÜNLERDE KDV ORANI

Kararın 9 uncu maddesinde;

 •   Sabun,
 •   Şampuan,
 •   Deterjan,
 •   Dezenfektanlar,
 •   Islak mendil,
 •   Tuvalet kağıdı,
 •   Kağıt havlu,
 •   Kağıt mendil ve peçete
 •   Bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. (9619.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar)

Ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: KDV Oranlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Katma Değer Vergisi Sıkça Sorulan Sorular

Katma Değer Vergisi Sıkça Sorulan Sorular

Bilindiği üzere, 13/02/2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) %1’e indirilmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları derlenerek sitemizde YARDIM&KAYNAKLAR / SIKÇA SORULAN SORULAR / KATMA DEĞER VERGİSİ bölümüne eklenmiştir.

Gıda teslimlerindeki KDV oranı indirimine ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Katma Değer Vergisi Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK – İşverenin Yükümlülükleri

SGK – İşverenin Yükümlülükleri

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar içinişe başlamadan en az 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin istisnai durumları

-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde,

-Kamu idarelerince istihdam edilen 8/9/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

-İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde,

-Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar,

-24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar,

-Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde,

-5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının bildirimi valiliklerce çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için  Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.

İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda işyeri bildirgesinin verilmesi

Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

personel programı

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde işyeri bildirgesi verilmesi

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesi gerekmektedir.

İşyerinin devri halinde işyeri bildirgesi verilmesi

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir.

İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakli halinde işyeri bildirgesi verilmesi

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İşyeri Bildirgesi Düzenlenmesinin İstisnaları

-Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden,

-Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden,

Otomatik işyeri tescili yapılmakta olup söz konusu durumlarda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

İş Kazasına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü olmaktadır.

Meslek Hastalığına İlişkin Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilecektir.

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişinde Bulunma Yükümlülüğü

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;

İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,

c) Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği//istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıları çalıştıran;

 • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26’sında saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla
 • İşverenler (Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar hariç olmak üzere) ile Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ise Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinden (Temmuz/2020 dönemine ait beyanlardan) itibaren sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini en geç ertesi ayın 26 ncı günü saat 23.59’a kadar e-yetkili vergi dairesine elektronik ortamda

Vermekle yükümlüdür.

Örnek:  Genel bütçe kapsamındaki bir kamu idaresinde 15/9/2021 ila 14/10/2021 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2021/Eylül dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç 26/10/2021 tarihine kadar gönderilecektir.

Örnek: Özel sektör işyerinde 01/02/2020 ila 29/02/2020 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2020/Şubat ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yetkili vergi dairesine en geç 26/03/2020 tarihine kadar gönderilecektir

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Sürede Verilmiş sayıldığı Haller

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıranlar yönünden, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen sürelerde verilmemiş olmakla beraber;

a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin  uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar tarihini,

c) Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen sigortalı personel için vizenin gecikmesine bağlı olarak aylık veya ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi dışında, ancak vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili idareye tebliğ tarihini,

ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatli bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden;

1) İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin; sigortalının kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak üzere işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde ise, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,

e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personel ile ilgili olarak ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin;

1) 17/4/2012 tarihine kadar kesinleşen mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihini takip eden günü,

2) 17/4/2012 tarihinden sonra mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihini takip eden günü,

f ) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için;

1) Mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma belgesi uyarınca geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

ğ ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlar ile arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma belgesine istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilmek üzere belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini veya arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,

h) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,

ı) 4046 sayılı kanunun 21 nci maddesine istinaden iş kaybı tazminatı ödenen sigortalı personel ile 4447 sayılı kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenenlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin ödemenin yapıldığı tarihi,” takip eden ayın 26’sına kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir. Yukarıdaki durumlarda verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin (MPHB) ise takip eden ayın 26’sına kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilmesi zorunludur. MPHB hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.”

Sigorta Primlerinin Ödenmesi Yükümlülüğü

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarları, en geç resmi tatilin sona erdiği günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.

Sigorta primleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yönünden;

a) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar,

b) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar,

işverenlerce Kuruma ödenir.

Örnek: Özel nitelikteki (A) Limited Şirketi, 2020/Ocak  ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 29/2/2020 tarihinin Cumartesine, 1/3/2020 tarihinin de Pazar gününe  rastlaması nedeniyle 2/3/2020 Pazartesi günü ödeyecektir. Aynı şirket  2020/Şubat ayında çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini en geç 31/3/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

Örnek: Resmi nitelikteki (B) Kamu Kurumu, 15/10/2019- 14/11/2019 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini 14/12/2019 tarihinin Cumartesine,15/12/2019 tarihinin de Pazar gününe  rastlaması nedeniyle 16/12/2019 günü ödeyecektir. 15/12/2019-14/1/2020 döneminde çalıştırmış olduğu sigortalıların primlerini ise en geç 14/2/2020 tarihine kadar ödeyecektir.

Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerin ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri gerekmektedir. Bu süre içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması gerekmektedir.

Örnek: Libya’da daimi işçi çalıştıran işverenlerce, örneğin; 2021/Ocak ayı sigorta priminin en geç 30/04/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte olup söz konusu primlerin vadesinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

İşyeri Kayıtlarının Saklanması ve İbrazına İlişkin İşveren Yükümlülüğü

İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerinin Saklanması

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak zorundadırlar.

 İşyeri Defter, Kayıt Ve Belgelerini İstenilmesi Halinde İbrazı

İşverenler ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadırlar.

Kaynak: SGK

Devamı: SGK – İşverenin Yükümlülükleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi

Altın Tasarruf Sistemi Nedir?

Soru 1: Vatandaşlar finansal sistem dışında tuttukları altınlarını sisteme nasıl dahil edecek? Hangi kanallara teslim edecek?

Cevap: Vatandaşlar fiziki altınlarını (ziynet, meskuk altınları, işlenmiş ve hurda) rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığı ile banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebileceklerdir. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık edecektir.

Soru 2: Sisteme teslim ettikleri altınlarının değerlemesi nasıl yapılacak? Mağduriyetler nasıl önlenecek?

Cevap : Yastıkaltı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sistem dahilinde BDDK tarafından belirlenmiş olan Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri kullanılacaktır. Vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacaktır.

Soru 3: Kişiler teslim ettikleri altınları sistemde nasıl değerlendirecek? Hangi yatırım araçlarını tercih edebilecek ve getirisi nasıl hesaplanacak?

Cevap: Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde aşağıdaki hesap türlerini tercih edebileceklerdir;

Altın Depo Hesapları

Altın Katılım Hesapları

Çeyrek Hesap

Çeyrek Katılım Hesabı

Altın Dönüşümlü TL Mevduat

Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı

Vatandaşın elde edeceği getiriler; sistem dahilinde seçmiş oldukları yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak

Ayrıca Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılma Hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecektir.

Soru 4: Yatırımın geri çekilmesinde fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi?

Cevap: Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabileceklerdir. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecektir.

* fiziki altın (24 ayar gram/külçe veya çeyrek/meskuk (Darphane altını)

Soru 5: Altını teslim etmek istediğinde yatırımcının herhangi bir bankada hesabı olması gerekecek mi yoksa yapılacak sistemde o anda Banka hesabının açılması da mümkün olabilecek mi? Altınını teslim ettiği anda sistemden nema sağlama aktif hale gelecek mi?

Cevap: Vatandaşların fiziki altınlarını teslim etmeleri sırasında sistem dahilindeki anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekmektedir. Fiziki altınların anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılmakta, altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getiriler aktif hale gelmektedir.

Soru 6: Uygulama ne zaman başlayacak ve bir süre sınırı olacak mı?

Cevap: Halihazırda fiziki altıların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda söz konusu noktaların yaygınlaştırılması hedeflenmekte olup mevcut kuyumcu noktalarından fiziki altın teslimi yapılarak vatandaşların şu an için bankalarda bulunan altın hesaplarına aktarım yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde 81 ilde en az bir kuyumcu noktası olacak şekilde daha geniş sayıda kuyumcu ağı üzerinden aktarım yapılması mümkün olacaktır

Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarımızda ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına 1 Mart’tan itibaren başlanacaktır. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacaktır. Öte yandan fiziki teslime ilişkin herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir.

Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için teyit sistemini oluşturan kuyumcu ağları kademeli olarak sisteme dahil edilecektir.

Soru 7: Sisteme dahil olan kuyumcular için herhangi bir kriter belirlendi mi?

Cevap: Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmemekle birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmuş olması gerekmektedir.

Soru 8: isteme her banka ve tüm şubeleri dahil olacak mı? Yetkili banka ya da kuyumcular nasıl duyurulacak?

Cevap: Fiziki altın teslim sürecinde bankalar haricinde rafinerilerin kuyumcu ağları öngörüldüğü için her bankanın tüm şubesinin sisteme dahil olmasına gerek olmamaktadır. Ancak rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekmektedir. Bu anlaşmayı yapan her banka, kendi ağını oluşturan her banka veya şubelerinde teslim almayı tercih eden her banka sisteme dahil olmuş olacaktır. Yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulması planlanmaktadır.

Soru 9: Yararlanıcı yastık altı altınım bankada TL mevduata dönüştürdükten sonra vadesinden önce parasını çekmesi durumunda getiri miktarı değişebilecek midir?

Cevap: Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas oluşturacaktır

Soru 10: Yastık altı altınların hangi enstrümanlarla değerlendirilebileceğine yönelik örnek senaryolar paylaşabilir misiniz?

Cevap: Vatandaşın fiziki altınını rafinerilerin kuyumcu ağları veya bankaya teslim edip Altın dönüşümlü TL mevduat ve katılım mevduat hesabı açtırmaları halindeki senaryo örnekleri:

Değerlemesi Yapılan Altın Tutarı 100 Gram has altın (1000/1000)
İlgili Dönüşüm Kuru 800 TL
Vatandaşın Hesabına Geçecek TL Tutar 100*800 TL= 80.000 TL
3 Aylık Vade Sonunda Faiz/Kar Payı Asgari %3,51
Getiri Tutarı 80.000 TL *0.0351 = 2.808 TL
Toplam Hesap Bakiyesi 82.208 TL

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından küçük olma senaryosu

Senaryo 1 vade sonu gram altın kuru 750 TL
Toplam elde edilen kazanç 2.808 TL

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarına eşit olma senaryosu

Senaryo 2 vade sonu gram altın kuru 800 TL
Toplam elde edilen kazanç 2.808 TL

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından büyük elde edilen kazançtan düşük olma senaryosu

Senaryo 3 vade sonu gram altın kuru 820 TL
Toplam elde edilen kazanç 2.808 TL

Vade sonu altın fiyatının dönüşüm tutarından ve kazançtan büyük olma senaryosu

Senaryo 4 vade sonu gram altın kuru 850 TL
Toplam elde edilen kazanç 2.808 TL + 2192 TL* = 5000 TL

* Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, ortaya çıkan getiri.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

personel programı

Devamı: 10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

YUVAM Hesabı Nedir?

YUVAM Hesabı Nedir?

YUVAM Hesabı Kitapçığı

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi hesabı hakkındaki kitapçık yayımlanmıştır.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK
VATANDAŞLAR MEVDUAT
VE KATILIM SİSTEMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)” hesaplarının açılmasına karar vermiştir.

YUVAM Hesabı Nedir?

YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın yurt dışı tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan, Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma şansı verilen ve vatandaşlarımızın her koşulda kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk Lirası hesap türüdür.

YUVAM Hesabı Kitapçığını İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: TCMB

Devamı: YUVAM Hesabı Nedir? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları Listesi Güncellendi

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları Listesi Güncellendi

– Sektör Kodu

– Sektör Tanımları

– Meslek Kodu

– Meslek Tanımları

– Nace Kodu

– Nace Tanımları

Esnaf ve Sanatkarlar meslek kolları güncel listesi için TIKLAYINIZ

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

personel programı

Devamı: Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları Listesi Güncellendi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.