• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveCumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 3099

21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31281

Karar Sayısı: 3099

Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararcın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir.

(2) Bu Karar;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlarını,

b) Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekleri,

c) Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları,

d) Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımlarını,

e) İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacaklan yatırımları,

kapsar.

(3) Bu Karar, Bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yıllarında uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%)
Manda

(Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)

50
Damızlık koç-teke alımı 50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı 85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği

(Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)

75
İpekböcekçiliği

(Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)

100
Arıcılık

(Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı)

50

(2) Gerçek veya tüzel kişiler, bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(3) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Bankaya, destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve bu Kararda belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte geri alınır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Tamamlanamayan işlemler

MADDE 7- (1) 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Karar hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3094)

KİT 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı

16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31276 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 3094

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılma ait Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir,

16 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16/10/2020 TARİHLİ VE 3094 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 2021 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarım etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarını ve ekli tabloda yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın sadece 20 nci, 21 inci, 25 inci ve 26 ncı maddeleri hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bağımsız denetim kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

b) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin %50’sinden fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

d) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

e) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,

f) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

g) Kamu teşebbüsü: (b), (e) ve (ğ) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ğ) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

h) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki mali hedefler ile Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilecek 2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programını,

personel programı

ı) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

i) Uygulanan ekonomik politikalar: Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bunlara istinaden hazırlanan belgelerde yer alan politikaları,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3- (1) Kamu teşebbüsleri, 2021 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen ilkelere ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

b) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.

c) Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecektir.

ç) İşletme politikaları çerçevesinde etkin stok yönetimi yapılacaktır.

d) Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir.

e) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, Programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecektir.

f) Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecektir.

g) Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecektir.

ğ) Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, Programda belirlenen hedefler çerçevesinde asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle yükümlüdür.

h) Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacaktır.

ı) İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi yapılacak ve finansal risklere karşı tedbir alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4- (1) Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

a) 2020 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2020 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %10’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bakanlıkça 2020 yılında sermaye aktarımı yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarının birinci fıkra kapsamındaki personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır.

(3) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar, özel kanunlarda belirtilenler vc sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2021 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu teşebbüslerince, 2019 ve 2020 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman programı kararlan kapsamında Bakanlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2021 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

(5) 2020 ve 2021 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kadroların ölüm, istifa, kamu görevinden çıkarılma, sözleşmenin feshi, naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2021 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar hariç), birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yapılacak atamalar ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamaların dışındadır.

İlave atamalar

MADDE 5- (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir. Kamu teşebbüsleri söz konusu ihtiyaçlarına ilişkin detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Bakanlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, bu talepler, kamu teşebbüsü tarafından statü ve unvan belirtilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir. Söz konusu atama izinlerine ilişkin talepler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sayı ve unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2020 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50’sini geçemez.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Devamı: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3094) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3095)

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma 3095

17 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31277

Karar Sayısı: 3095

Ekli “Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeiiği“nin yürürlüğe konulmasına, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum vc Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

16 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3095) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 3093

16 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31276

Karar Sayısı: 3093

Ekli “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 47 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu teşkilatı ile Kurumda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı: Sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile bireysel emeklilik aracılarını.

b) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını,

c) Eksper: Sigorta eksperleri ile tarım sigortaları havuzu eksperlerini,

ç) Gözetim ve denetime tabi kişi ve kuruluşlar: 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren veya sundukları hizmetle sınırlı olmak kaydıyla bu sektörlerde faaliyet gösterenlere hizmet sunan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kuruluşları ve bunların çalışanlarını,

d) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

e) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Özellikli kuruluş: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve nezdindeki alt kuruluşları, emeklilik gözetim merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Tarım Sigortalan Havuzu ve benzeri sigortacılık ve özel emeklilik alanında faaliyet gösteren diğer tüm kurum ve kuruluşları,

g) Şirket: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

Sanayileşme İcra Komitesi

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 68

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçilikleriııi artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesinin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak Sanayileşme İcra Komitesinin yapısı ve faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Kamu alımı: Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan tüm mal ve hizmet alımları ile yapım, kiralama ve finansal kiralama işleri, özel sektör kuruluşlarını özel veya münhasır hak sahibi yapan kamu özel işbirliği, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, imtiyaz, lisanslama ve yetkilendirme sözleşmelerini,

c) Komite: Sanayileşme İcra Komitesini,

ç) Sanayileşme Koordinasyon Birimi: Komitenin belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere görevlendirilen hizmet birimlerini,

ifade eder.

ad

Komitenin oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Komite Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilir.

(2) Komite, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

(3) Komitenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.

b) Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli alım planlan yapmasına yönelik kararlar almak.

ç) İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

d) Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.

e) Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

f) Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak.

g) Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.

ğ) Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.

h) İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak.

ı) Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Sekretarya

MADDE 5- (1) Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Sekretaryanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Komite çalışmalarına ilişkin gerekli hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde yapmak.

b) Komite kararlarının uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporlarını Komiteye sunmak.

e) Komitenin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak.

ç) Genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneği belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yönetmek.

Sanayileşme koordinasyon birimleri

MADDE 6- (1) Komite tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, Sekretarya ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere hizmet birimleri arasından Sanayileşme Koordinasyon Birimi görevlendirir.

(2) Sanayileşme koordinasyon birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Komite tarafından belirlenen alanlarda Sekretarya ile işbirliği ve eşgüdüm içinde, kurumun ihtiyaç analizlerine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Şartname ve sözleşmelerde yerli ürün alımını engelleyici hükümlerin yer almamasına, yerliliği özendirmeye ve mevzuat uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Sekretaryanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeyi temin etmek.

Mali hükümler

MADDE 7- (1) Komitenin faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programlan kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanır.

(2) Buna ilişkin usul ve esaslar Komite kararıyla yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Devamı: Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Karar Sayısı: 3080

Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi, 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

 

Devamı: Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 3081

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Karar Sayısı: 3081

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci, 167 nci ve 237 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 21 inci maddesinin başlığı “Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.”

MADDE 2– Aynı Kararın 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak, ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilir. Bu durumda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.”

MADDE 3– Aynı Kararın 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuramların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.”

MADDE 4– Aynı Kararın 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları, tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi ”

MADDE 5– Aynı Kararın 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.”

MADDE 7– Aynı Kararın eki EK-l sayılı listenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KİŞİSEL EŞYA VE SPORTİF AMAÇLA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN

LİSTE”

MADDE 8– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
13/7/2010 27640
8/4/2011 27899
20/8/2011 28031
11/1/2012 28170
8/3/2012 28227
8/11/2013 28815
18/8/2014 29092
18/10/2014 29149
25/7/2015 29425
13/10/2015 29501
9/1/2016 29588
1/9/2016 29818
31/12/2016 29935 (2. Mükerrer)
11/4/2018 30388
15/5/2019 30775
25/7/2019 30842

Devamı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport (Karar Sayısı: 3064)

07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31267

Karar Sayısı: 3064

Ekli “ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişildik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığım,

b) Bölge müdürlüğü: Bakanlık taralından yetkilendirilen bölge müdürlüklerini,

c) Şube Müdürlüğü: Bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hususi damgalı pasaport işlemlerini yapmakla görevli olan Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğünü,

ç) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,

d) İhracat: Mal ve/veya hizmet ihracatım,

e) İhracatçı birliği: Firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğini,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

personel programı

MADDE 4– Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır.

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısına aittir.”

MADDE 6– Aynı Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.”

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/3/2017 30016
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/10/2018 30575
11/11/2019 30945

Devamı: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport (Karar Sayısı: 3064)

07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31267

Karar Sayısı: 3064

Ekli “ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişildik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığım,

b) Bölge müdürlüğü: Bakanlık taralından yetkilendirilen bölge müdürlüklerini,

c) Şube Müdürlüğü: Bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hususi damgalı pasaport işlemlerini yapmakla görevli olan Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğünü,

ç) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,

d) İhracat: Mal ve/veya hizmet ihracatım,

e) İhracatçı birliği: Firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğini,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

personel programı

MADDE 4– Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır.

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısına aittir.”

MADDE 6– Aynı Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.”

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/3/2017 30016
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/10/2018 30575
11/11/2019 30945

Devamı: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport (Karar Sayısı: 3064)

07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31267

Karar Sayısı: 3064

Ekli “ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişildik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığım,

b) Bölge müdürlüğü: Bakanlık taralından yetkilendirilen bölge müdürlüklerini,

c) Şube Müdürlüğü: Bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hususi damgalı pasaport işlemlerini yapmakla görevli olan Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğünü,

ç) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,

d) İhracat: Mal ve/veya hizmet ihracatım,

e) İhracatçı birliği: Firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğini,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

personel programı

MADDE 4– Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.

(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır.

(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısına aittir.”

MADDE 6– Aynı Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.”

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/3/2017 30016
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/10/2018 30575
11/11/2019 30945

Devamı: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.