• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveCumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

14 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31454

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2021/8

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,

– Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,

– Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.

Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

13 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)

GVK Geçici 67 nci Maddesi Yer Alan Tevkifat Oranları 3755

01 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31441

Karar Sayısı: 3755

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/3/2021 TARİHLİ VE 3755 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1-22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2021” ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2021″ ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/4/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/4/2021 tarihinden İtibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3739)

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 3739

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Karar Sayısı: 3739

Ekli “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

23 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATAKLI TEDAVİ KU RUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 141 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

ad

 

Devamı: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3739) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3731)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması (Karar Sayısı: 3731)

21 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31430

Karar Sayısı: 3731

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1– 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

MADDE 2– Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

ad

Devamı: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3731) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Merkez Başkanı Naci AĞBAL Görevden Alındı

Merkez Başkanı Naci AĞBAL Görevden Alındı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/152

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam (Guvernörü) Naci AĞBAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU atanmıştır.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

personel programı

Devamı: Merkez Başkanı Naci AĞBAL Görevden Alındı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik 3688

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3688

Ekli “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci ve 76 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 5/2/2014 tarihli ve 2014/5933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu;

a) İki asıl ve iki yedek üye, Birlik üyesi gerçek kişiler arasından, Birlik üyesi gerçek kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

b) İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından, Birlik üyesi tüzel kişiler tarafından kullanılacak oylar aracılığıyla genel kurul tarafından seçilen,

c) İki asıl ve iki yedek bağımsız üye, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Kurulca önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilen,

ç) Bir asıl ve bir yedek üye ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsilen atanan,

7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.”

“(3) Yönetim kuruluna;

a) Birlik üyesi gerçek kişi olarak seçilen yönetim kurulu üyesinin Birlik üyesi sıfatını kaybetmesi veya lisans belgesinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi,

b) Tüzel kişi değerleme kuruluşunu temsilen seçilen yönetim kurulu üyesinin temsil ettiği değerleme kuruluşunun faaliyet yetkisinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi ve Birlik üyeliğinin askıya alınması,

hallerinde bu kişilerin yönetim kurulu üyelikleri düşer ve geriye kalan sürenin tamamlanmasına kadar en yüksek oyu almış yedek üye yönetim kurulu üyeliğini devam ettirir. Tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişinin Birlik üyesi sıfatını kaybetmesi veya lisans belgesinin Kurul tarafından geçici veya sürekli olarak iptal edilmesi veya herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğini devam ettirememesi durumunda tüzel kişi, bu Statünün 9 uncu maddesi çerçevesinde gerekli niteliklere sahip başka bir temsilciyi, tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlamak üzere on iş günü içinde Birliğe yazılı olarak bildirir. Yeni temsilci bildirilmemesi durumunda boş kalan üyeliğe ilişkin görev süresini tamamlamak üzere bu maddenin yedinci fıkrasındaki esaslar uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini temsil eden üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde ise boşalan üyelik için Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğince bir ay içinde yeni bir temsilci atanır.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

personel programı
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
2/4/2014 28960
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
28/8/2020 31227

Devamı: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3688) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709)

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709)

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3709

Ekli “İstatistik Konseyi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Resmî İstatistik Programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulan İstatistik Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstatistik Konseyinin çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma gruplan: Resmî İstatistik Programı çalışma gruplarını,

b) Konsey: İstatistik Konseyini,

c) Konsey Başkanı: Hazine ve Maliye Bakanını,

ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

d) Kurum ve kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

e) Program: Resmî İstatistik Programını,

f) Sınıflama komisyonu: İstatistiki sınıflamaya ilişkin teknik çalışmaları yürüten komisyonu,

g) Üye: İstatistik Konseyi üyesini,

ifade eder.

ad

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu ile Görev ve Yetkiler

Konseyin oluşumu

MADDE 5- (1) Konsey; Konsey Başkanının başkanlığında, bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur. Konsey Başkanının toplantıya katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı Konseye başkanlık eder. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları hâlinde, yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler.

(2) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesidir.

(3) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü

MADDE 6- (1) Konseyde temsil edilmek isteyen istatistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, her yıl Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum internet sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içerisinde Kuruma başvurarak itiraz edilebilir. İtirazlar, başvuru süresini takiben on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır ve Kurum internet sayfasında yayımlanır. Sonuçlara itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını taşıyan sivil toplum kuruluşu başkanı, üye olarak belirlenir. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl belirlenen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.

Konseyin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Konsey, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir:

a) Resmî istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.

b) Programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi.

c) Programın hazırlanması.

ç) Programın uygulanması ve önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi.

(2) Konsey, kurum ve kuruluşların, sınıflamalar arasından hakkında bilgi toplanan birime uygun sınıflamaya ya da sınıflamalara geçiş süresini belirler.

(3) Konsey, sınıflama komisyonlarında karara bağlanamayan konulan ve sınıflamaların kullanımında karşılaşılan sorunların değerlendirilerek gerek duyulduğunda re’sen yeni sınıflama komisyonları kurmaya yetkilidir.

Konsey Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Konsey Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündem taslağını hazırlamak.

c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

ç) Çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve faaliyetlerini koordine etmek.

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Konsey, Konsey Başkanının çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Konsey Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. https://goo.gl/RkqgJX

(2) Olağan toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce, olağanüstü toplantıya davet ise toplantı gününden en uygun süre öncesinde üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir ve gündeme ilişkin görüş ve öneriler talep edilir.

(3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alman kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

(4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma gruplan kurabilir.

(5) Çalışma gruplan, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Konsey Başkanına sunarlar.

Gündem

MADDE 10- (1) Konsey toplantısının gündem taslağı, Konsey Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.

Sekretarya

MADDE 11- (1) Konseyin sekretarya hizmetleri, Kurum Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 12- (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Program taslağını hazırlamak.

b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

d) Konsey ve çalışma grupları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.

e) Konsey ve çalışma gruplarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

f) Konsey ve çalışma gruplarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

Kararların duyurulması

MADDE 13- (1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi

MADDE 14- (1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Mali hükümler

MADDE 15- (1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/4/2006 tarihli ve 2006/10343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Devamı: İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri 3690

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3690

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/3/2021 TARİHLİ VE 3690 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında” ibaresi “Borsa İstanbul Anonim Şirketinde” şeklinde, “işlenmemiş” ibaresi “standart işlenmemiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 3685

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3685

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3002.20 numaralı tarife alt pozisyonu ve 6307.90.93.00.00 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2020 31350 (Mükerrer)
ad

 

Devamı: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)

4857 İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatılması 3592

ÖZET:

– 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/3/2021 tarihinden itibaren,

– Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/03/2021 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

09 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31418

Karar Sayısı: 3592

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/3/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

8 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

personel programı

Devamı: 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.