• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveCumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler

Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4507)

Sel Felaketi Tüketicilerin Elektrik Tahsilatların Ertelenmesi

17 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31601

Karar Sayısı: 4507

Ekli “Sel felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN İLLERİNDE SEL FELAKETİ NEDENİYLE ZARAR GÖREN TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK TÜKETİMLERİNE İLİŞKİN TAHSİLATLARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak üzere, elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; sel Felaketi dolayısıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilam öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin görevli tedarik şirketlerinden düzenlemeye esas tarifeler üzerinden temin ettikleri elektrik enerjisine ilişkin tüketim tahsilatlarını kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu Karar kapsamı dışındadır.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir.

a) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketicilerden, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliğinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 15/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler.

b) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerden, sel felaketi sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 15/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki tüketicilerin;

a) İlgili kurumlarca düzenlenmiş “Hasar Durum Belgesi’’ni,

b) Erteleme kapsamına dâhil etmek istedikleri ticarethane, sanayi ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin işyerlerinin 11/8/2021 tarihinden sonra açıldığını gösterir “İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi”ni.

erteleme talepleri ile birlikte ilgili şirkete ibraz etmesi zorunludur.

(3) Uygulamadan faydalanan tüketicilerin;

a) 11/8/2021 tarihi öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması,

b) 11/8/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması,

c) 11/8/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı görevli tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması,

zorunludur.

(4) Bir Hasar Durum Belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılır.

(5) Erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanır.

Finansman

MADDE 4- (1) Ertelemeden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 1/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4507) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4503)

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler (Karar Sayısı: 4503)

11 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31595

Karar Sayısı: 4503

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “sürekli” ibaresi “birden fazla” şeklinde, (n) bendinde yer alan “subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar” ibaresi “subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (y) bendi eklenmiştir.

“y) Merkezi kayıt sistemi: Silah ve mermilerin satışı, nakli ve bildirimine ilişkin bilgilen içeren ve Bakanlık bünyesinde kurulan veri tabanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinin (3) numaralı alt bendine “idari işler başkanı özel kalem müdürüne,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi eklenmiş, (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendine (15) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (16) ve (17) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan;

1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlan taşıyabilirler),

3) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten . başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

5) Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlan taşıyabilirler),

6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi

seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlan taşıyabilirler),

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4503) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

10 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31594 (Mükerrer)

Cumhurbaşkanlığından:

2022-2024 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program’da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2022-2024 döneminde salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için; nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi temel amaçtır. Bu çerçevede makroekonomik istikrarın korunarak, özel sektöre de yön verecek şekilde ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması esastır.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise; mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH’ya oranının düşürülmesi, 2021 yılı bütçesiyle hayata geçirilen performans esaslı program bütçe sisteminin paydaşlardan alman geri dönüşler doğrultusunda geliştirilmesi, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımının yaygınlaştırılması, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir programın uygulamaya konulmasıdır.

Kamu idareleri Orta Vadeli Program’da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecektir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2022,2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2022-2024 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini rica ederim.

10 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK : 2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

personel programı

Devamı: 2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

10 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31594 (Mükerrer)

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2021/19

Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacımız doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikran korumak temel önceliklerimizdir.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır.

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir,

2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program’da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.

Bütün kuruluşların 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile “2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim.

10 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK : 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

ad

Devamı: 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2021/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması (Karar Sayısı: 4474)

05 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31589 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 4474

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2022-2024)”in onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Orta Vadeli Program (2022-2024) Tıklayınız

personel programı

Devamı: Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

GVK Geçici 67 nci Madde Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 4454)

04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31588

Karar Sayısı: 4454

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/9/2021 TARİHLİ VE 4454 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan;

1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde,

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde,

b) (ç) bendinde yer alan;

1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde,

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)

2021 Kalkınma Ajansları Transfer Ödenekleri (Karar Sayısı: 4453)

04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31588

Karar Sayısı: 4453

Ekli “2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 12/2/2021 tarihli ve 3547 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kalkınma ajansları 2021 yılı transfer ödeneği 331.755.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu ödeneğin yüzde 50’lik kısmının (165.877.500 TL) ajanslar arasında dağılımı ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede ödenek, öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasında yer alan Düzey 2 bölgeler bazındaki dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılmış; grup içi ödenek tahsisinde nüfus ve SEGE endeks değerleri esas alınmıştır.

(2) Ödeneğin;

a) Yüzde 20’lik kısmı (66.351.000 TL);

1) Devam eden ve yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak mali destek programlan yükümlülükleri,

2) Fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan ajanslar arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, ajansların sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program ve projelerin ödeme takvimleri,

b) Yüzde 15’lik kısmı (49.763.250 TL) ajansların 2020 yılındaki performansları,

c) Yüzde 15’lik kısmı (49.763.250 TL); deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerim karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı,

dikkate alınarak yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajanslara aktarılır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri Tablosu, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇÎCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın yayımı tarihinden önce nüfus ve SEGE değerleri dikkate alınarak kaynak ihtiyaçlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kalkınma ajanslarına aktarılan ödenek miktarının, ekli tabloda ilgili ajansa tahsis edilen ödenek miktarından fazla olması durumunda, fazla miktar 2021 yılı için 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ödenekten karşılanmış sayılır.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri Tablosu
Düzey-2 Bölgesi İller Transfer Ödeneği
TR1O İstanbul 3.845.749
TR21 Tekirdağ, Edime, Kırklareli 5.336.782
TR22 Balıkesir, Çanakkale 5.853.737
TR31 İzmir 4.457.765
TR32 Denizli, Aydın, Muğla 5.457.137
TR33 Kütahya, Manisa, Afyon, Uşak 6.499.187
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 4.693.071
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4.709.851
TR51 Ankara 4.184.418
TR52 Konya, Karaman 5.790.181
TR61 Isparta, Antalya, Burdur 4.649.546
TR62 Adana, Mersin 6.525.319
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 7.625.153
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 6.914.375
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 6.566.982
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 6.075.151
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 7.196.841
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6.851.277
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 7.117.669
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 7.875.152
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 7.957.229
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 7.470.002
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 8.687.977
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 7.006.656
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 7.967.235
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 8.563.058
Toplam 165,877.500

 

Devamı: 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427)

Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi

01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31585

Karar Sayısı: 4427

Ekli “2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA İKLİMSEL FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞEN YETERSİZ YAĞIŞ NEDENİYLE VERİM KAYBI YAŞAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmış olup, uygulanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

c) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

ç) Karar kapsamındaki ürünler: Yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç olmak üzere, ÇKS’ye kayıtlı olarak 2021 yılında kum şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini,

d) TAKSİM: Tarım Sigortalan Havuz İşletmesi A.Ş’yi,

ifade eder.

Destekleme ödemesinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- (1) 2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarındaki köylerde/mahallelerde bu Karar kapsamındaki yetiştirdikleri ürünlerinde %30 ve üzeri verim kaybı gören ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), ÇKS’de kayıtlı üretim alanları dikkate alınarak zarar oranlarına karşılık gelen ve aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan gelir desteği olarak destekleme ödemesi yapılır.

Verim Kaybı Oranı (%) Destek Miktarı (TL/dekar)
30-39 30
40-49 40
50-59 50
60-69 60
70-79 70
80-89 80
90-99 90
100 100

(2) Verim kayıplarının belirlenmesinde; ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile TARSİM ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il/ilçe talikim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınır.

Ödeme esasları ve finansman

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

(2) Ödemeler, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten kaynak aktarılmasını müteakiben Banka aracılığı ile yapılır.

(3) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamdan yönünde karar verilenler, bu Karar kapsamındaki destekleme ödemesinden faydalanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve cezai hükümler

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Destekleme uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler, ödeme öncesi Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy, mahalle veya parsellerin yerinde kontrolü ile il/ilçe müdürlükleri tarafından oluşturulan kayıtların ve komisyon kararlarının incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Karat ile belirlenen destekleme ödemelerinden, İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Devamı: 2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4423)

Orman Yangınlarından Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimleri

31 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31584

Karar Sayısı: 4423

Ekli “Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ANTALYA, MUĞLA, ADANA, MERSİN VE OSMANİYE İLLERİNDE YAŞANAN ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE ZARAR GÖREN TÜKETİCİLERİN ELEKTRİK TÜKETİMLERİNE İLİŞKİN TAHSİLATLARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere, elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; orman yangınları dolayısıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilam öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin görevli tedarik şirketlerinden düzenlemeye esas tarifeler üzerinden temin ettikleri elektrik enerjisine ilişkin tüketim tahsilatlarını kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu Kararın kapsamı dışındadır.

personel programı

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 3- (1) Aşağıda belirtilen tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenir:

a) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketicilerden, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliğinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 1/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler.

b) Konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerden, yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 1/10/2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki tüketicilerin;

a) İlgili kurumlarca düzenlenmiş “Hasar Durum Belgesi”ni,

b) Erteleme kapsamına dahil etmek istedikleri ticarethane, sanayi ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin işyerlerinin 28/7/2021 tarihinden sonra açıldığını gösterir “İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi”ni,

erteleme talepleri ile birlikte ilgili şirkete ibraz etmesi zorunludur.

(3) Uygulamadan faydalanan tüketicilerin;

a) 28/7/2021 tarihi öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması,

b) 28/7/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması,

c) 28/7/2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı görevli tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması,

zorunludur.

(4) Bir Hasar Durum Belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılır.

(5) Erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanır.

Finansman

MADDE 4- (1) Ertelemeden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Devamı: Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4423) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)

Büyükşehir Belediyeleri İl Özel İdareleri Belediyeler (Karar Sayısı: 4422)

31 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31584

Karar Sayısı: 4422

Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinde yer alan “(e) ve (f) bentleri” ibareleri “(e), (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her beş bentte yer alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.”

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/3/2010 | 27526
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
20/5/2010 27586
28/5/2010 27594
14/5/2011 27934
23/6/2012 28332
23/5/2013 28655
9/5/2014 28995
23/12/2014 29214
21/5/2015 29362
30/6/2015 29402
24/11/2016 29898
10/2/2017 29975
6/8/2017 30146
11/8/2017 30151 Mükerrer
9/5/2018 30416
25/6/2018 30459 Mükerrer
23/11/2018 30604
1/6/2019 30791
29/3/2020 31083
21/1/2021 31371
16/7/2021 31543

Devamı: Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.