• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveCumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye

19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31724

Karar Sayısı: 5124

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28/1/2022, diğer yarısının 29/4/2022 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu İşçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2022 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123)

2022 Yatırım Programı

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31720 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 5123

Ekli “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2022 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, ancak alt projeleri yatırım programında tadat edilmemiş ana projeyi,

b) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve alt projeleri yatırım programında tadat edilmiş ana projeyi,

c) Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kamu idaresi bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamını artıran ilave ödeneği,

ç) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödeneği,

d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken projeyi,

e) Ödenek aktarması: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arası ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,

f) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet, kümülatif harcama (dış finansman, toplam) ve ödeneğim (dış finansman, toplam),

g) Toplu proje: Kapsamındaki işler itibarıyla müstakil proje niteliği taşımayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamına yönelik; kapsamı ve karakteristiği; makine-teçhizat, yazılım ve donanım, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi,

ğ) Kümülatif harcama: Proje başlangıcından itibaren birikimli toplam harcama tutarını,

ifade eder.

MADDE 2– (1) Bu Karar ekinde yer alan 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, iz ödenekli projelere yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur.

(2) Aşağıdaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Söz konusu işlemler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilir.

a) Toplu projelerde ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bağlı kalmak kaydıyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek değişikliği.

b) Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10’una; birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda %20’sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30’a kadar maliyet değişikliği.

c) 250 milyon TL’nin altında olan ihale edilmemiş projelerde %10’a kadar maliyet değişikliği.

ç) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10’a kadar artışa yol açan %20’ye kadar maliyet artışı.

d) 2022 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç süre değişikliği.

e) Aynı sektör ve alt projeler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmaları.

(3) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden yapılmış sayılır.

(4) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil projelerdeki gibi uygulanır.

(5) Maliyeti 30 milyon TL’nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur.

(6) Yatırım projelerinin teklif, yıl içi işlemler ve izleme süreçleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İlgili sistem Hazine ve Maliye Bakanlığının izlemesi için erişimine açılır.
MADDE 3- (1) Yatırım Programında yer almayan herhangi bir yatırım projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2022 YILI

YATIRIM PROGRAMI

Tıklayınız

ad

Devamı: 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123)

2022 Yatırım Programı

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31720 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 5123

Ekli “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16 Ocak 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31721
DÜZELTME
15/01/2022 tarihli ve 31720 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 14/01/2022 tarihli ve 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın sehven mükerrer yayımlanan 159’uncu sayfası ekteki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

Eki için tıklayınız

2022 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR

ÖZET:

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı

 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2022 tarihli ve 31720 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. 2022 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alıyor. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer veriliyor.

2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika ve öncelikler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındığı görülüyor. Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine yönelik kamu yatırımları öne çıkıyor.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildiği görülüyor.

– 2022 yılında Yatırım Programında yer alan 3.134 adet projeye 184,3 Milyar TL ödenek tahsis edildi

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 Milyar TL ödenek tahsis edildi.

2022 yılında Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi programlanan 184,3 Milyar TL’lik yatırımın yüzde 64,1’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 33,6’sının KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar, yüzde 2,3’ünün Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

– Yatırım Programında en yüksek payları yüzde 27 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 13,3 ile eğitim sektörü yatırımları alıyor

 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 184,3 Milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 13,3, enerji yatırımlarının payı yüzde 12,9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12,6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10,1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9,3 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 18,3 Milyar TL ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 17,7 Milyar TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15,5 Milyar TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Milyar TL ile Sağlık Bakanlığı oldu.

KİT’lerde ise en fazla ödenek tahsis edilen kuruluşlar 22,1 Milyar TL ile TPAO Genel Müdürlüğü, 14,6 Milyar TL ile TCDD Genel Müdürlüğü, 8,5 Milyar TL ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve 8,5 Milyar TL ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kentiçi ulaşım ön plana çıkıyor. 2022 yılı içerisinde Yozgat ve Bayburt Havalimanı Altyapı İşleri tamamlanması, Rize-Artvin Havalimanının kullanıma açılması için yeterli ödenek tahsis edildi. Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1,3 Milyar TL, Ankara ile İzmir arasında yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması amacıyla Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 3,3 Milyar TL ödenek ayrıldı. 2022 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine 2 Milyar TL, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule projesine 2,1 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu projesine yaklaşık 1,9 Milyar TL ödenek ayrıldı.

DSİ’nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 11,25 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Taşkın kontrol projelerine tahsis edilen 2,2 milyar TL ödenek ile ülkemiz taşkınlara karşı daha dirençli hale gelecek. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipinde temelden 175,5 m yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek barajı olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutulma aşamasına geçilecektir. İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması için DSİ’ye 2022 yılında 2,1 Milyar TL ödenek içme suyu sektöründen ayrıldı.

Orman yangınları ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne 5 adet yangın söndürme uçağı, 10 adet helikopter ve arazöz temin temini için 7 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir.

Enerji ve madencilik sektörlerinde 2022 yılında önemli bir ödenek artışı sağlanmış olup sağlanan bu artışla projeler bazında önemli gelişmeler kaydedilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda; 558 MW kurulu güce ve 275 metre yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesinin 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar m3’lük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye 2022 yılında 14,8 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projelerinde çalışmalara tüm hızıyla devam edilmekte olup bu projelere 2022 yılında yaklaşık 4,5 Milyar TL ödenek tahsis edildi.

Toplumun her kesiminin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişmesi, 21 inci yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetişmesi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için temel eğitim yatırımlarına kamulaştırma dahil 15,2 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Güvenli eğitim ortamlarının oluşması, okulöncesi eğitime erişimin artırılması, dezavantajlı okulların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması için başlatılan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine” 3 Milyar TL ödenek ayrıldı.

Sağlık alanında fiziki altyapı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla 2021 yılında 8,6 Milyar TL olan Sağlık Bakanlığı yatırım bütçesine, 2022 yılında 15 Milyar TL ödenek ayrıldı.

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

MADDE 1– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, ancak alt projeleri yatırım programında tadat edilmemiş ana projeyi,

b) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve alt projeleri yatırım programında tadat edilmiş ana projeyi,

c) Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kamu idaresi bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamını artıran ilave ödeneği,

ç) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödeneği,

d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken projeyi,

e) Ödenek aktarması: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arası ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,

f) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet, kümülatif harcama (dış finansman, toplam) ve ödeneğim (dış finansman, toplam),

g) Toplu proje: Kapsamındaki işler itibarıyla müstakil proje niteliği taşımayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamına yönelik; kapsamı ve karakteristiği; makine-teçhizat, yazılım ve donanım, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi,

ğ) Kümülatif harcama: Proje başlangıcından itibaren birikimli toplam harcama tutarını,

ifade eder.

MADDE 2– (1) Bu Karar ekinde yer alan 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, iz ödenekli projelere yıl içinde ödenek aktarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur.

(2) Aşağıdaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Söz konusu işlemler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilir.

a) Toplu projelerde ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bağlı kalmak kaydıyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek değişikliği.

b) Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10’una; birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda %20’sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30’a kadar maliyet değişikliği.

c) 250 milyon TL’nin altında olan ihale edilmemiş projelerde %10’a kadar maliyet değişikliği.

ç) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10’a kadar artışa yol açan %20’ye kadar maliyet artışı.

d) 2022 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç süre değişikliği.

e) Aynı sektör ve alt projeler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmaları.

(3) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden yapılmış sayılır.

(4) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil projelerdeki gibi uygulanır.

(5) Maliyeti 30 milyon TL’nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur.

(6) Yatırım projelerinin teklif, yıl içi işlemler ve izleme süreçleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İlgili sistem Hazine ve Maliye Bakanlığının izlemesi için erişimine açılır.
MADDE 3- (1) Yatırım Programında yer almayan herhangi bir yatırım projesinin veya Yatırım Programında yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çıkılamaz ve harcama yapılamaz.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2022 YILI

YATIRIM PROGRAMI

Tıklayınız

ad

Devamı: 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5098)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınması (Karar Sayısı: 5098)

13 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31718

Karar Sayısı: 5098

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

12 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır.”

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5098) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

2022 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci maddesinde; “(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

(b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

(c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının, idarelerin hizmet ve faaliyetleri ile iş programlarını da dikkate alan, mali disipline ve nakit yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayan bir anlayışla hazırlanması önem arz etmekte olup bu amaçla ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve vize edilmesinde aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

I- Kapsam

Bu Tebliğ, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarınca ayrıntılı harcama/finansman programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

II- Tanımlar

Bu Tebliğde geçen;

Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibarıyla kullanabilecekleri ödenekleri gösteren programı,

Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, aylar itibarıyla kullanabilecekleri ödenekleri, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren programı,

Tertibin detay düzeyi: Program, alt program, faaliyet, alt faaliyet, kurumsal ve finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, “01.03- İşçiler”, “03.03- Yolluklar”, “03.04- Görev Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertipler için ekonomik sınıflandırmanın ilk üç düzeyini,

ifade etmektedir.

III- AHP/AFP Oluşturma İlkeleri

1) Kamu idareleri, AHP/AFP tekliflerini 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kendilerine tahsis edilen ödeneklere göre hazırlayacaklardır. 2022 yılında AHP/AFP’lerin gider bölümü Program, Alt Program, Faaliyet – Kurumsal Kod – Finansman Tipi Kod – Ekonomik Kod (Ekonomik 2) düzeyinde vize edilecektir.

2) AHP/AFP teklifleri hazırlanırken; önceki yıllar bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleri ile AHP/AFP vize oranları, 2022 yılına devreden nakit imkânları, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınacaktır.

3) (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler; memur ve sözleşmeli personel için dolu kadro ve pozisyonlar esas alınarak 2022 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden, işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacaktır.

4) Kamu idarelerinin harcama veya finansman programlarında, “(1) Sıra No’lu 2022 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi” veya münferit bütçe işlemleri ile serbest bırakılan ödeneklerine söz konusu programların Ocak ayı kısmında yer verilecektir. Ocak ayı harcamasının serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde olması durumunda harcama tutarı dikkate alınacaktır.

5) Kamu idarelerince, personel ikramiyeleri, uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler ve kamulaştırma giderleri gibi belli bir tarihte ödenmesi zorunluluk arz eden giderler için tahsis edilen ödeneklerin dağılımı ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak belirlenecektir.

6) Bütçelerinde net finansman öngörülen idarelerden hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları, nakit ihtiyacının karşılanmasında öncelikle kendi finansman imkanlarını kullanacak şekilde AFP düzenleyeceklerdir.

7) Kamu idarelerinden alınan teklifler, kamu maliye politikası açısından değerlendirilecek ve gerektiğinde idarelerle görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

IV- AHP/AFP Oluşturma Yöntem ve Süreci

A- Genel Hususlar

AHP/AFP hazırlanırken üç aşamalı bir süreç izlenecektir.

İlk aşamada idareler tarafından faaliyet düzeyinde idare teklifi girişi, ikinci aşamada Başkanlığımız tarafından vize işlemi ve üçüncü aşamada da idareler tarafından tertibin detay
düzeyinde AHP/AFP dağılımı yapılacaktır. Bu sürece ilişkin girişler program bütçe (https://programbutce.sbb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

1) İdareler öncelikle “Program Bütçe Uygulama -> Ayrıntılı Harcama Programı -> Faaliyet Düzeyinde AHP Girişi” ekranından AHP/AFP gider tekliflerini Program, Alt Program, Faaliyet – Kurumsal Kod – Finansman Tipi Kod – Ekonomik Kod (2 düzey) bazında “İdare Teklifi” aşamasında hazırlayacaklardır.

İdareler gider, gelir ve finansman (Özel bütçeli idareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar) girişlerini tamamladıktan sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından idare tekliflerini onaylanacaklar ve bu şekilde idare teklif aşaması tamamlanacaktır.

2) İdare teklifi girişleri dikkate alınarak Başkanlığımız tarafından idare teklif girişleri ile aynı düzeyde vize işlemi yapılacaktır.

3) Vize işleminin ardından idareler tertibin detay düzeyinde AHP/AFP dağılımlarını gerçekleştireceklerdir. Bu aşamaya ilişkin girişler, “Program Bütçe Uygulama -> Ayrıntılı Harcama Programı -> Detay Düzeyde AHP Girişi” ekranındaki “Onay” aşaması üzerinden tertibin detay düzeyinde yapılacaktır. Bu aşamada yapılacak dağılımın, Başkanlığımız tarafından vize edilen dağılımla uyumlu olması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılacak tertibin detay düzeyi çalışması, birim dağılımlarını da içermekte olup birim dağılımları için ayrı bir ekran kullanılmayacaktır.

Tertibin detay düzeyinde AHP/AFP hazırlanırken “01.03- İşçiler”, “03.03- Yolluklar ve “03.04- Görev Giderleri” ekonomik kodlarında 3 düzey, diğer ekonomik kodlarda 2 düzey olmak üzere ödeneklerin aylara dağılımı yapılacaktır. Tertibin detay düzeyinde idare tarafından yapılacak dağılım sırasında Başkanlığımız tarafından belirli bir tertibe bloke uygulanmışsa bu tertipte ödeneklerin aylara dağılımı yapılamayacaktır.

İdareler tarafından tertibin detay düzeyinde dağılımların tamamlanarak onaylanmasının ardından AHP/AFP programı çerçevesinde ödenekler serbest bırakılacaktır.

B- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri AHP hazırlayacaktır.

2) İdareler üst yöneticileri tarafından uygun görülen AHP tekliflerini 20 Ocak 2022 tarihine kadar sistem üzerinden onaylayacaklardır. İdarelerce AHP teklif girişlerinin tamamlanmasının ardından (Ek-1) ve (Ek-2) formları sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

3) İdareler AHP tekliflerinin sisteme girildiğini ve onaylandığını üst yönetici imzalı bir yazıyla Başkanlığımıza bildirecekler ancak ekli formlara yazı ekinde yer vermeyeceklerdir.

C- Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal Güvenlik Kurumları

1) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları AFP hazırlayacaktır.

2) İdareler AFP’lerini gider, gelir ve net finansman bilgilerini birlikte değerlendirerek hazırlayacaklardır.

3) 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (F) işaretli cetvelde net finansman öngörülen idarelerin, net finansman tutarlarının hangi aylarda kullanılacağı, (Ek-4) formunda gösterilecektir.

4) Toplam borçlanma ve likit değerlere ilişkin finansman girişleri, 31 Aralık 2021 tarihli veriler dikkate alınarak yapılacaktır.

5) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, üst yöneticileri tarafından uygun görülen AFP tekliflerini 20 Ocak 2022 tarihine kadar sisteme girerek onaylayacaklardır. İdarelerce AFP teklif girişlerinin tamamlanmasının ardından (Ek-1), (Ek-2), (Ek-3) ve (Ek-4) formları sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, AFP tekliflerinin sisteme girildiğini ve onaylandığını üst yönetici imzalı bir yazıyla Başkanlığımıza bildirecekler ancak ekli formlara yazı ekinde yer vermeyeceklerdir.

6) AFP’lerde yer alan hazine yardımları öngörü mahiyetinde olup hazine yardımları idarenin ay içi bütçe gerçekleşmesi ve nakit durumu dikkate alınarak, ilgili genel bütçeli idare bütçesinde yer alan hazine yardımı ödeneğinin serbest bırakılmasını müteakip tahakkuk ettirilecektir.

D- Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1) Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Tebliğin IV-C bölümünde belirlenen esaslar dâhilinde AFP düzenleyeceklerdir.

2) Bu idareler, vize edilmek üzere Başkanlığımıza resmi yazı göndermeyeceklerdir. Ancak merkezi yönetim bütçesinin hedef ve uygulama sonuçlarının konsolide edilebilmesi için söz konusu idareler, AFP girişlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayıp sistem üzerinde onaylayacaklardır.

Gereğini önemle arz/rica ederim.

EKLER:

Ek-1 AHP-AFP (Ekonomik İcmal)

Ek-2 AHP-AFP (Faaliyet Düzeyinde)

Ek-3 AFP (İcmal Kurum)

Ek-4 AFP (Gelir-Finansman)

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

ad

 

Devamı: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 5089)

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 5089)

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5089)

11 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31716 

Karar Sayısı: 5089

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/1/2022 TARİHLİ VE 5089 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77 nci maddesinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Devamı: Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 5089) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri 2022-01-11 03:48:53

 

11 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31716

Karar Sayısı: 5090

Ekli “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA YERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2– (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilir. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin %75’ine kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.

(2) 2 nci madde uyarınca ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik tutarları esas alınır.

MADDE 4– (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik tutarlarının % 50 fazlası esas alınır.

MADDE 5– (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

MADDE 6– (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ 1/1/2022-31/12/2022 Döneminde Verilecek Gündelik Tutarları (TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı
Yardımcıları

300,00

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkam, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları, Kamu Başdenetçisi

250,00

3- Yükseköğretim Kurulu Başkam, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

220,00

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 190,00
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 160,00
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 130,00

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutan esas alınır.

MADDE 2– (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tutarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik tutarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah tutarının avans tutarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3– (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilir. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü İçin ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki tutarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz, %40’ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave tutar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,

b) IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden,

fazla olamaz.

(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı tutarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5– (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.03.10.03 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(2) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’unu aşamaz.

ad

(3) Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ve sermayesinin tamamı Hazineye ait olup Sayıştay denetimine tabi olan diğer kurum ve kuruluşların genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30’ unu aşamaz.

(4) Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dâhil olmak üzere gündeliklerinin %40’ına kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz.

(5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 6– (1) Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri

hariç),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

ç) 15/1/2010 tarihinden sonra yurtdışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,

uygulanmaz.

MADDE 7– (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M.

Başkanı,

Cumhurbaşkanı

Yardımcıları

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları, Kamu Başdenetçisi Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Hükümeti temsilen kararname ile görevlendirilen heyet başkanları Ek

göstergesi 7000 ve daha yüksek olan

kadrolarda

bulunanlar

Ek

göstergesi

5300 İle

7000’e

kadar olan

kadrolarda

bulunanlar

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
ÜLKELER I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
(PARA BİRİMLERİ) SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN SÜTUN
A.B.D.

(A.B.D), Doları)

220 182 146 124 117 110 93 46
Almanya

(Euro)

198 164 131 111 105 99 83 41
Avustralya (Avustralya Doları) 342 283 227 192 181 171 143 71
Avusturya

(Euro)

199 166 132 112 106 100 84 42
Belçika

(Euro)

194 161 128 109 103 97 81 41
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.491 1.238 988 838 791 746 627 310
Finlandiya

(Euro)

179 148 119 100 95 90 74 38
Fransa

(Euro)

192 160 127 108 102 96 81 40
Hollanda

(Euro)

187 156 125 106 100 94 80 39
İngiltere (İngiliz Sterlini) 139 115 91 78 74 69 59 29
İrlanda

(Euro)

186 155 124 105 99 94 78 39
İspanya

(Euro)

191 158 126 107 101 95 80 40
İsveç

(İsveç Kronu)

1.637 1.359 1.085 919 867 819 687 341
İsviçre

(İsviçre Frangı)

341 283 226 192 181 171 143 71
İtalya

(Euro)

183 152 122 104 98 92 77 38
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 21.325 20.118 18.901 15.914 7.880
Kanada

(Kanada Doları)

295 244 195 165 156 147 125 61
Kuveyt

(Kuveyt Dinarı)

61 50 40 35 33 31 25 12
Lüksemburg

(Euro)

194 161 128 109 103 97 82 40
Norveç

(Norveç Kronu)

1.437 1.193 952 808 762 719 604 299
Portekiz

(Euro)

186 155 124 105 99 93 78 39
Suudi Arabistan (Suudi A, Riyali) 744 617 492 418 395 372 313 155
Yunanistan

(Euro)

191 158 126 107 101 95 80 40
Kosova (Euro) 148 123 98 83 78 74 63 31
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 152 127 101 86 81 76 65 32
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 190 157 125 106 100 95 80 40

Devamı: Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanması (Karar Sayısı: 5072)

06 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31711

Karar Sayısı: 5072

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (o), (ç), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.”

“(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.”

“(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) İkinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066)

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması (Karar Sayısı: 5066)

06 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31711

Karar Sayısı: 5066

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Komisyonca, 10 Temmuz 2015 tarihine kadar alınmış olan kararlar çerçevesinde ürün bazında oluşan nihai artış oranlarından; 10 Temmuz 2015 tarihi sonrasında yeni bir karar alınmamış ürünler için bu nihai artış oranlarının, 10 Temmuz 2015 tarihi sonrasında Komisyon tarafından alman yeni kararlarla söz konusu nihai artış oranı düşürülmüş ürünler için ise yeni belirlenen nihai artış oranlarının, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işleminden muaf tutulmasına devam olunur.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Devamı: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Alt Sınırlar ile Bu Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063)

Aday Çırak ve Çıraklar Mesleki Eğitim Devlet Katkısı 5063

05 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31710

Karar Sayısı: 5063

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine ilişkin alt sınırlar ile bu ücretlere yönelik Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/1/2022 TARİHLİ VE 5063 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Devlet katkısı ödeme süresi

MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kuramlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında Devlet katkısı ödenmez.

(3) Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ad

Devamı: Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine İlişkin Alt Sınırlar ile Bu Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.