• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveCumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5744)

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları (Karar Sayısı: 5744)

24 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31876 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 5744

Ekli “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

MADDE 1– 30/10/2018 tarihli ve 263 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslara geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar kapsamında Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde; 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve 13/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5744) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741)

2022 İlave Tediyenin Süreleri (Karar Sayısı: 5741)

24 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31876

Karar Sayısı: 5741

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yansının 4/7/2022, diğer yarısının 16/12/2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5741) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Gıda ve Tarımsal Ürün İzleme ve Değerlendirme Komitesi

18 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31870

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi

GENELGE

2022/11

8/12/2014 tarihli ve 2014/20 sayılı Genelge ile kurulup 26/12/2016 tarihli ve 2016/30 sayılı Genelge ile tekrar yapılandırılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla devam ettirecek, görev alanına giren hususlarda karar alabilecektir. Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

17 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

personel programı

Devamı: Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)

Kültür Varlıkları Onarım ve Restorasyonları 5738

16 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31868

Karar Sayısı: 5738

Ekli “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alınılan ihalelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen çatı aktanım, oluk onarımı, boya-badana işleri gibi müdahaleleri,

ç) Basit onarım: Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

d) Bilim Komisyonu: Yurt dışında gerçekleştirilecek uygulama işleri bakımından ilgili ülkede rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerinin onaylanması için yetkili makam bulunmaması durumunda projelere onay verme yetkisi bulunan, her bir proje için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık Onayı ile oluşturulan ve tercihen taşınmaz kültür varlıklarının onarmama ilişkin çalışmalarda görev almış restorasyon uzmanı mimar, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog, jeoloji mühendisi, şehir plancısı gibi projenin niteliğinin gerektirdiği en az beş meslek uzmanından müteşekkil komisyonu,

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739)

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı 5739

16 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31868

Karar Sayısı: 5739

Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yetmişbeşbin” ibaresi “seksenbeşbin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Devamı: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

6802 Sayılı Kanun 33 Maddesi BSMV Nispetleri (Karar Sayısı: 5729)

11 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31863

Karar Sayısı: 5729

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/6/2022 TARİHLİ VE 5729 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10,”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Devamı: 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

6802 Sayılı Kanun 33 Maddesi BSMV Nispetleri (Karar Sayısı: 5729)

11 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31863

Karar Sayısı: 5729

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/6/2022 TARİHLİ VE 5729 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10,”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Devamı: 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2022/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları

10 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31862

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları

GENELGE

2022/10

İktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikalar; ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Ülkemizin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile daha da ileriye taşıyacak olan On İkinci Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsayacaktır. Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir.

Kalkınma hedeflerimizin hayata geçirilebilmesi için Plan hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınması önem arz etmektedir. Bu itibarla On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri biraraya getirecek ekli 1 sayılı listede yer alan özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek ekli 2 sayılı listede yer alan çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir. Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği Strateji ve Bütçe Başkanlığınca belirlenecek, görev alacak temsilciler resmi yazıyla davet edilecektir. Söz konusu temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri ilgili kurumlar tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilecek ve toplantılara düzenli katılımları sağlanacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

9 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ek: 1 ve 2 sayılı Listeler

EK 1: ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme

2- Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri

3- Enflasyonla Mücadele

4- Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi

5- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği

6- Yatırım Politikaları ve Öncelikleri

7- İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

8- İmalat Sanayii Politikaları

9- Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm

10- Fikri Mülkiyet Hakları

11- Girişimcilik ve KOBİ’ler

12- Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik

13- Tarımda Teknoloji Kullanımı

14- Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme

15- Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi

16- Orman Varlıklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele

17- Orman Ürünleri

18- Bitkisel Üretim

19- Hayvancılık

20- Su Ürünleri

21- Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği

22- Enerji Verimliliği ve Arz Güvenliği

23- Maden Politikaları

24- Ulaştırma

25- Lojistik Hizmetleri

26- Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi

27- Bilgi ve İletişim Teknolojileri

28- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik

29- Güvenlik Hizmetleri

30- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

31- Turizm

32- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

33- Eğitimde Kalitenin Artırılması

34- Kültür ve Sanat

35- Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

36- İşgücü Piyasası

37- Aile, Nüfus ve Demografik Dönüşüm

38- Kadının Kalkınmadaki Rolü

39- Çocuk

40- Gençlik

41- Dış Göç

42- Aktif Yaşlanma

43- Gelir Dağılımı

44- Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlar

45- Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları

46- Bölgesel Kalkınma Politikaları

47- Kırsal Kalkınma

48- Kentsel Yaşam Kalitesi

49- Konut Politikaları

50- Yerel Yönetimler

51- Afet Yönetimi

52- Katı Atık Yönetimi

53- Su Yönetimi

54- İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi

EK 2: ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Kalkınmanın Finansmanı

2- Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar

3- İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm

4- Dijitalleşme ve Vergileme

5- Sağlık Sisteminde İlaç

6- Ana Metal Sanayii

7- Kimya Sanayii

8- Makine Sanayii

9- Elektrikli Teçhizat

10- Otomotiv Sanayii

11- Elektronik Sanayii

12- Tekstil-Deri-Hazır Giyim

13- Enerji Teknolojileri

14- Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim

15- Karayolu Trafik Güvenliği

16- Kamu-Özel İşbirliğinde Yenilikçi Finansman Alternatifleri

17- e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi

18- Dijital Gelişmelerin Sosyoekonomik Etkileri

19- Gümrük Hizmetlerinin Geliştirilmesi

20- Yayıncılık

21- Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması

22- Bağımlılıkla Mücadele

23- İş Sağlığı ve Güvenliği

24- Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi

25- Çok Taraflı İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Ülkemizin Öncelikleri

26- Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları

Devamı: On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2022/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Teknoloji Yol Haritaları ile İlgili 2022/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Teknoloji Yol Haritaları 2022/9

09 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31861

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Teknoloji Yol Haritaları

GENELGE

2022/9

Küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörü, nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözüm üretmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması bu alanlarda kişiselleştirilmiş, katılımcı ve önleyici çözüm ve sistemler sunulmasına imkân sağlamaktadır.

Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanarak uygulamaya konulan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vermek üzere “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası” ile “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası” hazırlanmıştır. 2022-2030 dönemini kapsayan mezkûr Yol Haritaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmî internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır.

Teknoloji Yol Haritaları kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

8 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: Teknoloji Yol Haritaları ile İlgili 2022/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102)

Devlet Yardımlarının Uygulanması Koordinasyonu İzlenmesi

09 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31861

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102)

Kararname Numarası: 102

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı Devlet yardımlarının etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu işletmeleri tarafından uygulanan Devlet yardımlarını kapsar.

(2) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idareler, kamu işletmeleri ve sosyal yardımlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı ve 8 inci maddelerine ve diğer maddelerinde yer alan teklif ve değerlendirmeye dair hükümlerine tabi değildir.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamı dışında bırakılacak sektör, alan veya kamu idareleri Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında;

a) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

b) Devlet yardımı: Sürdürülebilir ve rekabetçi kalkınma amacıyla kamu kaynağı kullanılarak, belirli bir gerçek veya tüzel kişiye veyahut gerçek ve/veya tüzel kişi grubuna, normal piyasa şartlarında elde edemeyeceği bir ekonomik fayda sağlayan; hibe, kredi, taşınır/taşınmaz mal tahsisi, kamu gelir veya alacağından vazgeçme, sermaye katılımı, ayni destek gibi araçlarla gerçekleştirilen uygulamayı,

c) Etki değerlendirme: Devlet yardımlarının uygulama öncesi, uygulama dönemi ve uygulama sonrasında kullanılan veya kullanılacak kamu kaynağının ekonomik, sosyal ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere doğrudan ve dolaylı etkilerini göstermek amacıyla yapılan analitik değerlendirmeyi,

ç) Kamu işletmeleri: Sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya faaliyet alanları itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Sayıştay tarafından denetlenen şirketleri veya idareleri,

d) Sosyal yardım: Afet, muhtaçlık ve gelir şartına dayanılarak yürütülen, ayni veya nakdî olarak sağlanan karşılıksız yardımları,

e) Uygulayıcı kurum: Devlet yardımı uygulamasını doğrudan veya dolaylı olarak yürütmekle yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile kamu işletmelerini,

f) Yönetmelik: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliği,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Devlet yardımlarındaki temel amaç, sektörleri yönlendirmek ve özendirmek suretiyle elde edilecek neticelerle toplum refahını artırmaktır.

(2) Kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Devlet yardımları mevzuatının hazırlanması, sade ve şeffaf olarak süreçlerin belirlenmesi, izlenmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi esastır.

(3) Devlet yardımları ile uzun vadeli rekabet gücünün geliştirilmesi, kalkınma sürecinin hızlandırılması, piyasa aksaklıklarının giderilerek piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması hedeflenir.

(4) Devlet yardımlarının bütçe, amaç ve hedefleri birbiri ile uyumlu şekilde belirlenir ve söz konusu Devlet yardımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararında belirlenen kapsam ve kısıtlamalara tabi olarak uygulanması sağlanır.

(5) Devlet yardımından faydalananların, desteklenen faaliyetlerin maliyetine belirlenen oranda ve yeterli seviyede katkı sağlaması ve belirli süre sonunda desteklenen faaliyetleri kendi imkânları ile sürdürmesi esastır.

(6) Devlet yardımlarına ilişkin mükerrerliğin önlenmesi ve farklı Devlet yardımı uygulamaları arasında uyumun sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

ad

İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Yapılması ve Değerlendirilmesi

Uygulayıcı kurumların görevleri

MADDE 5- (1) Uygulayıcı kurum, Devlet yardımlarına ilişkin tekliflerini bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelik ile düzenlenen ilkelere, standartlara, hesaplama yöntemlerine, cetvel ve tablo örneklerine uygun bir biçimde hazırlayarak Başkanlığa iletir. Başkanlık tarafından teklife ilişkin talep edilecek ilave bilgi ve belgeler ivedilikle karşılanır.

(2) Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen Devlet yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı esas alınarak uygulamaya ilişkin hususlar uygulayıcı kurum tarafından çıkarılacak ikincil mevzuatla düzenlenir.

(3) Uygulayıcı kurum, Devlet yardımlarına ilişkin Başkanlık tarafından oluşturulacak ortak veri tabanına yönetmelikte belirlenen usule uygun biçimde düzenli veri girişini sağlar.

(4) Uygulayıcı kurum her bir Devlet yardımı kararı kapsamındaki uygulama ve sonuçlarına ilişkin yıllık izleme raporlarını Başkanlığa iletir. Başkanlık tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun hazırlama sürecinde her türlü bilgi ve belge uygulayıcı kurum tarafından temin edilir ve Başkanlık tarafından yerinde inceleme ihtiyacı duyulması hâlinde gerekli imkân sağlanır.

(5) Uygulayıcı kurum, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesindeki görevleri, yetkinliklerini gösteren sertifika sahibi personel marifetiyle yürütür.

Devlet yardımı teklifinin yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Devlet yardımlarına ilişkin teklifler, Başkanlık tarafından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esasları çerçevesinde değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına sunulur ve uygun görülmesi hâlinde teklife ilişkin Devlet yardımlarının uygulanmasına başlanır.

(2) Uygulayıcı kurum, Devlet yardımı teklifini Cumhurbaşkanı kararı taslağı ile birlikte Devlet yardımının kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile ilişkisi, amacı, kapsamı, hedefleri, uygulama süresi, hedef kitlesi, desteklenecek faaliyetler, destek araçları ve kriterleri, tanıtım, izleme ve takip planı, ayrıntılı bütçesi, finansman kaynağı, uygulama öncesi etki değerlendirmesini ve gerekçelerini içerecek şekilde değerlendirilmek üzere Başkanlığa sunar.

(3) Başkanlık, teklifleri ve eki dokümanları bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelik hükümleri, kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan politika öncelikleri, bütçe imkânları ve etki değerlendirmesi sonuçlarına göre değerlendirerek uygun görülmeyenleri reddeder, değiştirilmek üzere uygulayıcı kuruma iade eder veya olumlu mütalaa ettiği teklifleri Cumhurbaşkanı onayına sunar.

(4) Başkanlık Devlet yardımlarının kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen temel hedef, politika, ilke ve amaçlara uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

İzleme raporları

MADDE 7- (1) Uygulayıcı kurumlar tarafından yönetmelikte belirlenen çerçeveye uygun olarak Devlet yardımı uygulamalarına ilişkin yıllık izleme raporu hazırlanır ve ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulur. Hazırlanan yıllık izleme raporunda bütçe gerçekleşmeleri, hedeflere ulaşma durumu, uygulama dönemine ilişkin etki değerlendirmesi, karşılaşılan riskler, sorunlar, faydalananların görüşleri, uygulamanın devam etmesi ve daha etkin hâle getirilmesine ilişkin görüşler ile önceki yıl değerlendirme raporu kapsamında belirtilen hususlara yönelik yapılan işlemler hakkında bilgi ve değerlendirmelere yer verilir.

Değerlendirme raporları

MADDE 8- (1) Başkanlık tarafından Devlet yardımı uygulamalarına ilişkin yıllık Devlet yardımları değerlendirme raporu hazırlanır ve Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulur. Değerlendirme raporunda uygulayıcı kurumların hazırladığı izleme raporları dikkate alınır. Raporda Devlet yardımlarının kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan politika önceliklerine sağladığı katkının yanı sıra sektör, bölge, farklılaştırılmış özel statülü alan, yatay alan ve uygulayıcı kurum bazında bütçe gerçekleşmelerine, hedeflere ulaşma durumuna ve uygulamaların etkilerine yönelik değerlendirmeler yer alır.

(2) Birden fazla uygulayıcı kurumun aynı sektör veya yatay alanda uyguladığı ve toplam yıllık bütçesi 100 milyon TL’yi aşan Devlet yardımlarına ilişkin ayrıca üç yıllık dönemleri kapsayacak şekilde Başkanlık koordinasyonunda yapısal etki değerlendirme raporu hazırlanır. Yapısal etki değerlendirme raporunda ilgili sektörel, bölgesel, farklılaştırılmış özel statülü alanlar ve/veya yatay alandaki hedeflere ulaşma durumuna, uygulamaların doğrudan ve dolaylı etkilerine, bürokratik işlem ve uygulama maliyetleri dahil olmak üzere toplam maliyetine ve uygulamayı yürüten kurumsal yapıya ilişkin analiz ve değerlendirmelere yer verilir. Yapısal etki değerlendirme raporu üç yıllık dönemleri takip eden yıl içinde hazırlanarak Cumhurbaşkanına sunulur. Bu fıkrada belirtilen eşik değer her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.

(3) Başkanlık, her yıl hazırlayacağı değerlendirme raporlarıyla birlikte yürürlükteki Devlet yardımlarının etkinliğini sağlamak ve iptal edilmesi, değiştirilmesi veya ihtiyaç duyulan yeni uygulamalara ilişkin öneriler sunmak hususunda yetkili ve sorumludur.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi

MADDE 9- (1) 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca oluşturulan Devlet Destekleri Bilgi Sistemi, Başkanlığın erişimine açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik

MADDE 10- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Kadrolar

MADDE 11- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Strateji ve Bütçe Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 12- (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yürütmek,”

(2) 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ş) Kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen temel hedef, politika, ilke ve amaçlar çerçevesinde ilgili mevzuatına uygun olarak Devlet yardımlarının hazırlanmasını sağlamak, etkili, ekonomik ve verimli şekilde uygulanmasını tesis etmek üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek, Devlet yardımları arasındaki uyumu gözetmek ve koordinasyonu sağlamak, mevzuat ve uygulamalarına ilişkin görüş vermek.”

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü”

c) 9/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü

MADDE 9/B- (1) Devlet Yardımları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kamu idarelerinin Devlet yardımı uygulamasına ilişkin teklifleri ile izleme ve etki değerlendirmeye ilişkin mevzuat çalışmasını yapmak, Devlet yardımı tekliflerini değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek ve olumlu mütalaa edilenleri Cumhurbaşkanının onayına sunmak.

b) Devlet yardımlarını izlemek, değerlendirme raporlarını hazırlamak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, Devlet yardımlarının izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturmak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu işletmelerinin ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Devlet yardımı uygulamalarında uygulayıcı kurum tarafından görevlendirilen birlik, vakıf, demek gibi tüzel kişilerin personeline etki değerlendirme konusunda eğitim vermek, bu personele yetkinliklerini gösteren sertifika vermek.

ç) Devlet yardımları alanında politika geliştirmeye yönelik katkı sağlamak ve uygulamaları yönlendirmek amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak, uluslararası gelişmeleri takip etmek.

d) Devlet yardımı uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu işletmeleri ile faydalananlar, ilgili taraflar ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, gerekli görülmesi hâlinde yerinde incelemeler yapmak.

e) Devlet yardımları alanında etki değerlendirme sistemi oluşturmak.

f) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar uygulayıcı kurumlar, mevcut mevzuat hükümlerine göre Devlet yardımlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

8 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GlH Genel Müdür 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 2
GlH Daire Başkam 1 4
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 1 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 2 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 3 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 4 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 5 10
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 6 10
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 7 10
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 8 10
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 9 10
TOPLAM 117

 

Devamı: Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.