• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveDernekler Mevzuatı

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 21/10/2021

21 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  31635

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması

Madde 15/A – Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.

Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Yurt Dışı Yardımlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.

Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenir.

Dördüncü fıkrada belirtilen Türk Lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak, güncellemede bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Bildirimin şekli” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ek-4’te” ibaresi “Ek-4/A’da” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu vakıflar, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim kurulu asıl üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 24 üncü maddesine göre temsilci olarak görevlendirilenler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Şehit, Gazi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz” ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünde” ibaresi “il müdürlüğünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “otuz” ibareleri “kırk beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Müdürlük, dernek geçici yönetim kurulu başkanına veya dernek başkanına verilmek üzere sistemden üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kısa mesaj veya diğer elektronik yollarla iletilmesini sağlayabilir. Dernek başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verebilir. Yetki verilmesi durumunda dernek başkanının sorumluluğu ortadan kalkmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4)” ibaresi “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4/A), Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi (EK-4/B), Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi (EK-4/C)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Risk analizi ve denetim

Ek Madde 1 – Denetimlerin risk analizlerine göre yapılması esastır. Genel Müdürlükçe derneklere yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi yapılır. Derneklerin risk grupları yüksek, orta ve düşük olarak belirlenir. Risk analizi için belirlenen kriterler elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir ve değerlendirilir. Yüksek ve orta risk grubunda yer alan dernekler için denetim programları hazırlanır ve bu dernekler İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından kamu görevlilerine denetletilir. Risk analizi yapılmasına ve derneklerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Düşük risk grubunda yer alan derneklerin mülki idare amirlerince denetletilmesi ise adli ve idari mercilerden gelen talepler veya diğer şikâyetler veya beyanname, bildirimler ve benzeri hususlar üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi halinde yapılır.

Yüksek, orta ve düşük risk grubuna giren derneklerin denetimi Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri veya dernekler denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Mülki idare amirleri tarafından yaptırılan denetimlerde, öncelikle sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görevli olanlar olmak üzere, mülki idare amirliklerinde istihdam edilen kamu görevlilerinin görevlendirilmesi esastır. Ancak mülki idare amirince gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri de derneklerin denetimlerinde görevlendirilebilir.

Mülki idare amirlerince yaptırılan denetimlere ilişkin diğer hususlar

Ek Madde 2 – Derneklerin denetimlerinin, mülki idare amirliklerince düzenlenen eğitim programı sonunda sertifika verilen kamu görevlileri tarafından yapılması esastır. Eğitim programında yer verilecek konulara ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Ancak sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar ile zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerine yaptırılacak denetimler için sertifika şartı aranmaz.

Mülki idare amirliklerinin ilgili mevzuatında öngörülen hususlar saklı kalmak üzere, sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapan kamu görevlilerinin katılacağı denetim konusu dâhil olmak üzere görev alanına giren hususlarda hizmet içi eğitim programları Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya düzenlenir.

Mülki idare amirleri tarafından denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeleri istemeye yönelik yazışmaları valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapar.

Mülki idare amirlerince yaptırılan denetim sonucunda düzenlenen denetim raporlarında, ilgili mevzuata göre yapılan tespit ve değerlendirmelere, yapılması gereken işlemlere ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir. İlgili mevzuata ve usulüne göre düzenlenen raporlara ilişkin gerekli işlemler mülki idare amirlikleri tarafından yürütülür.

Rehberlik ve geri bildirim

Ek Madde 3 – Genel Müdürlük tarafından derneklerin, dernekler mevzuatı çerçevesinde tabi oldukları yükümlülüklere uymaları ve terörizmin finansmanı risklerine karşı farkındalıklarının artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması, tavsiye ve geri bildirimlerin alınması amacıyla derneklere bulundukları risk düzeyleri ile orantılı bir şekilde eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenmesi sağlanır.

Bilirkişilik temel ilkeleri

Ek Madde 4 – Derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurulabilir. Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile Bakanlığın, mülki idare amirliklerinin ve Dernekler Kanununa göre denetim ile görevlendirilenlerin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmeliğin bilirkişilik ile ilgili hükümleri kapsamı dışındadır.

Bilirkişiler; 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere veya diğer mevzuata istinaden belirlenen ya da meslek odalarınca oluşturulan bilirkişi listelerinden tespit edilir. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

Bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulan konularda bilirkişi bulunamaması ya da bilgisine ihtiyaç duyulan kişinin bu nitelikleri taşımaması halinde, inceleme yapılması istenilen konunun özellikleri dikkate alınarak, bilirkişi listelerinde kayıtlı olmayan uzmanlığa, özel veya teknik bilgiye sahip başka kişiler de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez.

Bilirkişi; kendisinin ve evlilik bağı kalksa dahi eşinin altsoy ya da üstsoyunun, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların, nişanlısının üyesi olduğu dernekler veya iş ilişkisinin bulunduğu veya vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği dernekler ile ilgili konularda görevlendirilemez.

Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgeler ile öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Bilirkişinin görevlendirilmesi, raporu ve ücreti

Ek Madde 5 – Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin talepler; Bakanlıkça yapılan görevlendirmelerde Genel Müdürlüğe, mülki idare amirlerince yapılan görevlendirmelerde ise valilik ve kaymakamlıklara bildirilir. Bu taleplerde, bilirkişinin incelemesine ihtiyaç duyulan konu ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir. Mülkiye müfettişlerinin bilirkişi görevlendirmesine ilişkin kendi mevzuatlarında yer alan hükümler saklıdır.

Genel Müdürlük tarafından yetki verilmesi durumunda dernekler denetçileri, mülki idare amirlerince yetki verilmesi durumunda ise valilik veya kaymakamlıklardaki sivil toplumla ilişkiler birim amiri tarafından bilirkişi görevlendirilir.

Bilirkişiye yemin verdirilerek bu hususa ilişkin yemin tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, bilirkişi ve bilirkişiyi görevlendiren kişiler tarafından imzalanır. Bilirkişiye incelemenin konusu, sınırları, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular, raporun verilme süresi ve gerekli görülen diğer hususlar yazılı olarak bildirilir. Ayrıca inceleme konusuna ilişkin belgelerin aslı veya onaylı bir sureti dizi pusulasına bağlanarak bir tutanak ile bilirkişiye teslim edilir.

Bilirkişi raporunda; ilgili derneğin adı, bilirkişiyi görevlendirenlerin adı soyadı, incelemenin konusu, gerekçeli sonuç, varsa dernek zararının nedeni ve miktarı, raporun düzenlenme tarihi ile bilirkişinin adı ve soyadı, unvanı ve imzasının bulunması zorunludur. Birden fazla bilirkişi görevlendirilmesi durumunda; varsa farklı görüşler raporda ayrı ayrı açıklanır.

Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucu bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için bilirkişiden ek rapor düzenlemesi veya yazılı ve sözlü açıklama yapması istenebilir, ancak açıklama veya ek rapor için bilirkişiye ücret ödenmez.

Bilirkişi ücreti İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bilirkişilere, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunan esaslara göre ücret ödenir. Mülki idare amirlerince yapılan bilirkişi görevlendirmelerine ilişkin ödenek Bakanlıkça il müdürlüğüne gönderilir.

Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin olarak Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33’te yer alan örnek formlar kullanılır.

Bu Yönetmelikte bilirkişiliğe ilişkin düzenleme bulunmayan hâllerde 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-4/A, Ek-4/B ve Ek-4/C eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının 12.1 inci bölümünde yer alan “sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bölümün” ibaresi “tamamının noter” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inin “Mali Bilgiler” başlıklı VI. Bölümünde yer alan “6. GELİRLER [TL]” ve “7. GİDERLER [TL]” başlıklı kısımları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9/A’sı, Ek-9/B’si ve Ek-15’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-27, Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve Ek-33 eklenmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Derneklerde Cezai Durumlar ve Yaptırımlar – Neslihan Şafak İSTANBULLUOĞLU, Müfettiş

Derneklerde Cezai Durumlar ve Yaptırımlar

Neslihan Şafak İSTANBULLUOĞLU
Türkiye Kızılay Derneği-Müfettiş
neslihan.safak@hotmail.com

Anayasanın 33.maddesinde düzenlenen dernek kurma hürriyeti kapsamında herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Ancak bu hürriyet çerçevesinde derneklerin iş ve işlemlerinde tabi oldukları hak ve yükümlülükler mevzuatlarımızda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yazıda dernek iş ve işlemleri sırasında idari para cezası, adli para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlara sebebiyet veren durumlar ayrıntılı olarak belirtilmiş ve dernek kurma hürriyetinden faydalanan, dernek faaliyetlerinde görev alan kişilere rehberlik edebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

I-İdari Para Cezası Yaptırımları

Dernek faaliyetleri kapsamında 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Devletin idari birimlerince verilen, hapis cezasına çevrilmeyen ancak ödenmediğinde icrai yaptırımları olan durumlar ve 2021 yılı için bu durumlara karşılık gelen idari para cezaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Bu idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak güncellenmektedir.

personel programı
Madde 2021 Yılı Açıklama
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
32/a 1.730,00 -Dernek kurma hakkına sahip olmadığı halde dernek kuranlar

-Derneklere üye olma hakkı kanunla yasaklandığı halde üye olanlar

– Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri

 

32/b 1.730,00 -Genel Kurulu süresinde toplantıya çağırmayan

-Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan

-Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu ya da tüzükte belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri

32/c NİSPİ (%25) -Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında
32/d (2.cümle) 1.730,00 -Derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere
32/d /3.cümle) 3.469,00 -Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ve bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine
32/g 3.469,00 -Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere
32/h 1.730,00 -Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine
32/ı 336,00 -Konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde
32/l 1.730,00 -Edindikleri taşınmazları tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirmeyen

-Temsilcilik açılması durumunda adres ve görevlendirilen kişilerin bildirilmemesi

-Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Dernekler Beyannamesinin verilmemesi

32/m 1.730,00 -Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi durumlarının izinsiz yapılması halinde
32/r 3.469,00 -Defterlerinde ve kayıtlarında ve T.C resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe dil kullanılması zorunluluğuna uymayanlar
32/s 545,00 -Dernek Genel Kurulunu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmeyenler

-Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirmeyenler

-Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde bildirmeyenler

32/t 5.000-20.000 -Denetimle görevlendirilenlere bilgi ve belge vermekten kaçınanlar
32/u NİSPİ (%10) -7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
29 5.000-100.000 -Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara
29 10.000-200.000 -İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde
29 5.000 -İzinsiz yardım toplayanlara yer ve imkân sağlayanlardan uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmayanlar
29 5.000-100.000 – Yardım Toplama Kanununda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine

II- Hapis ve Adli Para Cezası Yaptırımları

5253 Sayılı Dernekler Kanunun ceza hükümlerinin içeren 32.maddesinde hapis ve/veya adli para cezası uygulanmasını gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır.

Madde Yaptırım Açıklama
32/d 3 aydan- 1 yıla kadar hapis

VEYA

adlî para cezası

-Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticilerine
32/e 6 aydan- 2 yıla kadar hapis

VE

adlî para cezası

-Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar

-Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

32/f TCK m.155

6 aydan-2 yıla kadar hapis ve adlî para cezası

1 yıldan-7 yıla kadar hapis ve 3000 günden az olmamak üzere adlî para cezası

-Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli TCK m.155’ e göre güveni kötüye kullanma suçundan
32/j 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası -Dernekler beyannamesini bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler
32/n 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası -Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeleri İçişleri Bakanlığının izni olmadan kullananlar

– Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanan ve yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.

32/o 50 günden az olmamak üzere adlî para cezası – Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunanlar,
32/o 1 yıldan 3 yıla kadar hapis – Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunanlar, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açanlar, üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca tesisin kapatılmasına da karar verilir.

32/p 1 yıldan 3 yıla kadar hapis VE 50 günden az olmamak üzere adlî para cezası – Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla, kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.

 

Devamı: Derneklerde Cezai Durumlar ve Yaptırımlar – Neslihan Şafak İSTANBULLUOĞLU, Müfettiş Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ertelenen Dernek Genel Kurulları Ne Zaman Yapılacak? Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü

Ertelenen Dernek Genel Kurulları Ne Zaman Yapılacak?

Mintez ŞİMŞEK
MEB İLKSAN Genel Müdürü
msimsek@ilksan.gov.tr

İlk defa 2019 Yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen ve 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakası tespit olunan Covid-19 virüsü salgını, toplumun tüm kesimleri gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını da etkilemiş, iştigal alanının doğası gereği çoğunlukla sosyal faaliyetler gösteren bu kuruluşlarımızın, bir yandan olağan faaliyetleri sekteye uğrarken diğer yandan da organlarının teşekkülü ve ibrası için zorunlu olan genel Kurul toplantıları icra edilememiştir.

Bu yazımızda, Covid-19 salgını nedeni ile 2020 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı ve kanun hükümleri ile yapılan erteleme kararlarının içeriği kronolojik olarak ele alınacak, 2021 yılına ötelenen son ertelemeye kadar detaylı bilgi verilecektir.

1- 16 Mart 2020 Tarihli Geçici Erteleme; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.2020 Tarihli Genelgesi gereği, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Genel Kurul, Eğitim, Seminer ve Çalıştay benzeri organizasyonları dâhil her türlü toplantı faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç16.03.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ileriki tarihlere ertelenmiştir.

Bahse konu Genelge ile erteleme işlemlerinin ne zaman son bulacağı belirtilmemiştir.

2- 17 Nisan 2020 – 7244 Sayılı Kanun İle Yapılan Erteleme; 17/04/2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı kanunun 2/ç maddesi gereği;

ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

Kanunun yürürlüğe girdiği 17 Nisan gününden itibaren, yasanına açık hükmü doğrultusunda Genel Kurullar 31 Temmuz 2020 Akşamına kadar ertelenmiştir.

3- 24 Temmuz 2020 – İçişleri Bakanlığınca Yapılan İkinci Erteleme; İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24/07/2020 tarihli ve 51355057-010.06.01.E4726 sayılı yazısı ile Genel Kurulların 31.10.2020 tarihinden sonraya bırakılmak üzere ertelendiği duyurulmuştur.

4- 02 Ekim 2020 – İçişleri Bakanlığınca Yapılan Erteleme; İçişleri Bakanlığın İller İdaresi Genel Müdürlüğünce “Koronavirüs Ek Tedbirleri” kapsamında 02.10.20202 tarihli ve 89780865-153-16230 sayılı yeni bir genelge yayınlanmış, bahse konu genelge ile Dernek Genel Kurulları 01.12.2020 tarihinden kadar  ertelenmiştir.

5- İçişleri Bakanlığının Erteleme Yetkisinin Uzatılması; 11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 44. Maddesi ile evvelce 7244 Sayılı Kanunla İçişleri Bakanına verilen Dernek Genel Kurullarını 3 Aya kadar erteleme yetkisi Üçer aylık sürelerle 3 defaya kadar erteleme şeklinde değiştirilmiştir.

6- 27 Kasım 2020 – İçişleri Bakanlığınca Yapılan Erteleme; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 11.2020 tarihinde yapılan Basın Açıklamasına göre “Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

SONUÇ:

– Derneklerce 16 Mart 2020 tarihinden bu yana yapılamayan Genel Kurullar ile yine 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılması gereken genel Kurullar, 28 Şubat 2021 akşamına kadar ertelenmiştir.

– 28 Şubat 2021 akşamına kadar İçişleri Bakanlığınca yeni bir erteleme kararı duyurulmadıkça, yapılamayan genel kurulların 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması

– Derneklerce 2019 yılına ait olup bugüne kadar verilmemiş beyanname veya bildirimler var ise bu beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi

7244 Sayılı Kanunun 2/ç maddesi gereği, Derneklerin mevcut organlarının görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmektedir.

personel programı

Devamı: Ertelenen Dernek Genel Kurulları Ne Zaman Yapılacak? Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31180

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Birlik: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,

Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyonları ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini,

Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,

Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,

Federasyon: Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Valilik bünyesindeki il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü,

İl müdürü: İl sivil toplumla ilişkiler müdürünü,

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

Kar amacı gütmeyen kuruluş: Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,

Konfederasyon: Dernekler tarafından oluşturulan kuruluş amaçları aynı en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulan tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,

Kütük: Dernekler kütüğünü,

Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,

Mikro kredi: Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi,

Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,

Mülki idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,

Sandık: Derneklerin üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları tüzel kişiliği olmayan kuruluşu,

Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

Yabancı dernek: Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

Yabancı vakıf: Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,

ifade eder.”

ad

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir”, (c) bendinde yer alan “fotokopisi” ibaresi “örneği”, (e) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri”, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlçe sivil toplumla ilişkiler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünü yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “fotokopisi” ibareleri “örneği” olarak, (d) bendinde yer alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “il dernekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bir yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına, “Dernekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi ve aynı maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına, “dernekler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancı vakıfların yıllık beyannameleri

Madde 25 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dernekler, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancı derneklerin yıllık beyannameleri

Madde 29 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler, her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı derneklerin, temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı derneklerin yetkilileri tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona eren yabancı dernekler ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beşyüzbin TL’yi” ibaresi “beş yüz bin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32 – Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

  1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 36 – Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

“Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına “(31 aralık),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alındı belgeleri (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.” cümlesi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Dernekler” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Alındı belgelerinin saklanması” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelikte öngörülen alındı ve harcama belgeleri; Yönetmelik ekindeki örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle düzenlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 5.000 Türk Lirasını geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin banka hesabına yatırırlar.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “dernekler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiş, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000 YTL’sını” ibaresi “ 200.000 Türk Lirasını”, (c) bendinde yer alan “yerel veya ulusal” ibaresi “yerel, ulusal veya uluslararası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bakanlıkların ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine tebliğ edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anlaşılırsa;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, maddede geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “bilgi verilir” ibaresi ise “tebliğ edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “kurumlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ibadethanelere” ibaresi eklenmiştir.

“b) İbadethanelerde,”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçe ile” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “bayındırlık ve iskan” ibaresi “çevre ve şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüklerince,” ibaresi “il müdürlüklerince,”, “dernekler büro şefliklerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince”, ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğündeki” ibaresi “il müdürlüğündeki”, dördüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimleri” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kanununun” ibaresi “Kanunun Hazine ve” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik defterler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir

“Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler, faaliyet bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgiler Genel Müdürlüğün ve derneğin internet sayfasında yayımlanır. Yayımlanacak bilgilere ilişkin şekil ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu izninin” ibaresi “Cumhurbaşkanınca verilen iznin” şeklinde, “il dernekler” ibareleri “il” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığında ve dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derneklerle ilgili istatistiki bilgiler sivil toplumla ilişkiler birimlerince düzenlenir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu yer il” ibaresinden sonra gelen “dernekler” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi ve “, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimine” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları” ibaresi “20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri” şeklinde ve “dernekler birimlerine” ibaresi ise “sivil toplumla ilişkiler birimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci, sekizinci, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, kuruluş sürecinde dernek geçici yönetim kurulu başkanına geçici yönetim kurulu tarafından, organların oluşturulmasından sonra ise dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı veya dernek başkanı tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının dernek başkanı tarafından onaylanmış nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile yönetim kurulu kararının onaylı nüshası sivil toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler birimi tarafından müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.”

“Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler.”

“Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Genel Müdürlüğün kayıtları esas alınır.

Genel Müdürlük, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mevzuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.

Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi hususunda Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır. Genel Müdürlük, elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 97 – Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK-3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4), Yetki Belgesi (EK-19), Dernek Beyannamesi (EK-21), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi (EK-24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK-25), Taşınmaz Mal Bildirimi (EK-26) il müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK-6) ise Genel Müdürlük tarafından elektronik sisteme kaydedilir.

İl müdürlüklerinde tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan diğer bilgiler il müdürlüklerince; Genel Müdürlükte tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan birlikler ile yabancı dernek ve vakıfların şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler Genel Müdürlükçe, birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak elektronik sisteme kaydedilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dernekler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler birimlerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” ve “Dernekler birimleri” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede geçen “YTL” ibaresi “Türk Lirasının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’u, EK-9/A ve EK-9/B olarak iki bölüm halinde yeniden düzenlemek suretiyle ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2’si, EK-3’ü, EK-4’ü, EK-6’sı, EK-8’i, EK-11’i, EK-15’i , EK-17’si ve EK-21’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin EK-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 58 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Devamı: Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Dernekler Yönetmeliği ve Dernekler Beyannamesi Değişti – Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN

Dernekler Yönetmeliği Dernekler Beyannamesi

Mintez ŞİMŞEK
MEB İLKSAN
msimsek@ilksan.gov.tr

Derneklerin, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu gereğince uymakla mükellef bulundukları yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin yürürlüğüne ilişkin usul ve esasları düzenleyen hükümler, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

5253 Sayılı Dernekler Kanunun 19. Maddesinin 1. Fıkrası; (Madde 19- Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.) Derneklerin her yılın Nisan ayı sonuna kadar beyanla mükellef bulundukları “Dernekler Beyannamesi” ne ilişkin yükümlülüğü düzenlemekte olup, bu yükümlülüğe esas beyannamenin, düzenlenmesine ve beyanına ilişkin hükümler Dernekler Yönetmeliğinin 83. Maddesi ile düzenlenmiştir.

Dernekler Yönetmeliğinin 83. Maddesi ile bu yönetmeliğin eki olan Dernekler Beyannamesinin şekil ve içeriğini düzenleyen EK:21’de 1 Ekim 2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayınlan değişiklikler, aynı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliklerin izahı aşağıda verilecek olup Dernekler Beyannamesinin(EK:21) Bölüm/3 ‘te yapılan değişiklikleri ihtiva eden yeni şekli makalemizin ekinde sunulmuştur.

01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle Yönetmeliğin 83. Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler” 

Yapılan bu değişiklik gereğince;

Dernek üyeliğine kabul edilen ya da üyelikten kendisi çıkan, dernek yetkili organlarınca üyelikten çıkarılan ve üyeliği kendiliğinden sona eren gerçek veya tüzel üyelerin 30 Gün içerisinde DERBİS sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Şayet bu süre içerisinde DERBİS sisteminde herhangi sorun olursa, ya da kullanıcı girişi yapılamaz ise EK:21 Beyannamenin 3. Bölümünü doldurulup çıktı alınarak elden İl derneklere bildirilecektir.

Yine DERBİS kullanıcısı olmayan derneklerde EK:21 Beyannamenin 3. Bölümünü doldurulup çıktı alarak aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildireceklerdir.

Haber Arası Reklam

EK:21 Dernekler Beyannamesinin 3. Bölümünün 1. Kısmı doldurulurken, aşağıdaki detayı sunulan sütunlara ilişkin bilgilerin beyanı esnasında şu hususlara dikkat edilmelidir.

1.1 Üyelik Türü ve Sayıları

Üyelik Türü

Gerçek Kişi

Tüzel kişi

Toplam

Kadın

Erkek

Asıl
Onursal
Toplam

 

1.2 Gerçek kişi Üyelerin(1)
Sıra No: Adı ve Soyadı T.C. No(2) Mesleği Öğrenim Durumu Üyeliğe Kabul Tarihi Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi

 

1.3 Tüzel kişi Üyelerin(1)
Sıra No: Tüzel Kişiliğin
Adı/Unvanı
MERSİS No(3) Hukuki Statüsü(4) Temsilcisinin Adı Soyadı Temsilcisinin
T.C. No(5)
Üyeliğe Kabul Tarihi Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi

1. Birinci bendin 1.2 ve 1.3 ncü alt bentlerinde belirtilen tabloları DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler, tablolarda belirtilen satırları aşağıya kaydırmak suretiyle çoğaltarak veya belirtilen şekle uygun olarak ayrı bir doküman üzerinde oluşturdukları tabloları doldurmak suretiyle beyanname ekinde verebilirler.

2. Dernek Üyeleri arasında yabancı kişi varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır

3. Bu sütuna derneğe üye tüzel kişilerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi(MERSİS) numarası, tüzel kişiye MERSİS numarası verilmemişse Vergi Kimlik numarası yazılır.

Dernek üyeleri arasında yabancı tüzel kişi olması durumunda, bu sütuna “YABANCI KURULUŞ” ibaresi ile varsa yabancı tüzel kişiye özgü tüzel kişilik numarası ve benzeri de yazılır.

4. Bu sütuna derneğe üye tüzel kişinin hukuki statüsü yazılır. Örneğin Vakıf, dernek, limited şirket vb.

5. Derneğe üye tüzel kişinin temsilcileri arasında yabancı gerçek kişi varsa bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

EK: Dernekler Beyannamesi “EK-21” (Son Değişiklikleri İhtiva Eden)

Devamı: Dernekler Yönetmeliği ve Dernekler Beyannamesi Değişti – Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

01 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30552

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1- 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

01 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30552

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1- 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.