• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivee-Defter

e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

e-Defter Berat Yükleme Süreleri Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE
DÖNEM E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ
OCAK NİSAN AYI SONU
ŞUBAT MAYIS AYI SONU
MART HAZİRAN AYI SONU
NİSAN TEMMUZ AYI SONU
MAYIS AĞUSTOS AYI SONU
HAZİRAN EYLÜL AYI SONU
TEMMUZ EKİM AYI SONU
AĞUSTOS KASIM AYI SONU
EYLÜL ARALIK AYI SONU
EKİM OCAK AYI SONU
KASIM ŞUBAT AYI SONU
ARALIK Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kaynak: GİB

İlginizi Çekebilir
2021 Yılı Pratik Bilgiler
2021 Vergi Dilimleri
2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

Devamı: e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

GİB – e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler

Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.2.1.” maddesinde, e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellef grupları;

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
 • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

olarak belirlenmiştir.

Aynı bölümün 3.2.6. maddesinde ise söz konusu mükelleflerin uygulamaya geçiş tarihlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre;

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
 • Söz konusu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu kapsamda, Başkanlığımızca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2.1. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrası gereğince, e-Fatura uygulamasına geçmesi gerektiği için e-Defter uygulamasına da geçmesi gereken sektör ve mükellef grupları, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde açıklanmış olup, bu bağlamda aşağıdaki sayılan mükelleflere zorunluluk getirilmiştir.

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nden lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 2020 yılı içinde iştigal etmeye başlayan mükellefler.

Bu itibarla, mükelleflerimizden 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümü ile bu bölümün 1 inci fıkrasında atıf yapılan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirlenen şartları taşıyanların, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen süreler dahilinde e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirtilen şartları taşımayan, ancak 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden, gerek mükellefiyet türü gerekse işletme ölçeği nedeniyle gelir-gider kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutanların, bilanço usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

 

Devamı: GİB – e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları – Emrah AYGÜL, YMM

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyaları

Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
emrah.aygul@erisymm.com

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur. Buna göre e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işlemi;

– Başkanlıktan izin alan saklayıcı kuruluşların (özel entegratörlerin)

– Ya da Başkanlığın

bilgi işlem sistemlerinde yapılmalıdır.

Mükellefler teorik olarak hangi sisteme yükleme yapacaklarını kendileri seçebilmektedir. Tabi tercih için her iki siteminde aynı anda kullanılabilir olması gerekmektedir.  Nitekim http://forum.efatura.gov.tr/ adresinde konu ile ilgili sorulan soruya aşağıdaki cevap verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-04-15 12:11: E-defter saklama konusunda entegratör kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dileyen mükellefler GİB sistemlerine de yükleme yapabilir.

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir

personel programı

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: “Bu kılavuz vasıtasıyla, 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesi, amaçlanmaktadır.”

Görebildiğimiz kadarı ile e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti veren özel entegratörlerin kimler olduğu halen açıklanmamıştır.

Ancak 09.10.2020 tarihinde yayımlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kılavuz uyarınca 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:  

DÖNEM AKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak – Şubat – Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17     Mayıs 2021’e kadar

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:  

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak Başkanlıkça yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında,  ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ DÖNEM AKTARIM ZAMANI
AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR 2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15  Nisan 2022’ye kadar

16  Mayıs 2022’ye kadar

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR 2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar

16  Mayıs 2022’ye kadar

2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine (yetki verildiğinde saklayıcı kuruluş sistemlerine) süresinde yüklenmesi hem idari yaptırıma muhatap kalmamak hem de defter belgelerin muhafazasını daha güçlü hale getirmek açısından önemlidir. Bu sebeple uygulayıcılar tarafından kılavuzun incelenmesi, sürelere riayet edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: 2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları – Emrah AYGÜL, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

E-Defter ve Beratların Oluşturulma Süresi İçerisinde Saklayıcı Kuruluş ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sistemine Yüklenmesi Zorunluluğu ile GİB’in e-Defterlere Erişim İmkânı- Emrah AYGÜL, YMM

E-Defter Berat Yüklenmesi

Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
emrah.aygul@erisymm.com

Kâğıt Veri mi Elektronik Veri mi?

Verilerin gelişen teknoloji ile birlikte kağıt yerine elektronik ortama kaydedilmesi hem fiziksel arşivlemede kolaylık hem de verilerin daha etkin kullanılabilmesinin önünü açmıştır. Peki veri güvenliğinde de daha avantajlı hale geldik mi?

Bilindiği üzere şirketler ve bireysel iş yapanlar defter ve belgelerini yasalarda öngörülen sürelerde (TTK ve SGK mevzuatı açısından 10 yıl, vergi hukuku açısından istisnai durumlar dışında 5 yıl) saklamak ve bu süre içerisinde gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.  Defter ve belgeler kaybolur ise Türk Ticaret Kanununun 82/7. maddesi uyarınca şu hüküm dikkate alınmalıdır: “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.”

Fiziki olarak muhafaza edilen defter ve belgeler, yasa maddesinde belirtildiği üzere yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayi olabilir. Elektronik ortamda saklanan defter ve belgeler de yine aynı sebeplerle zayi olabilir. Ancak elektronik ortamda saklanan veriler birkaç farklı adreste (şehirde-ülkede-kıtada) saklanabileceğinden ve yedeklenebileceğinden zayi riski bu anlamda minimize edilebilmektedir. Fakat günden güne artan siber saldırılar elektronik verilerin hem muhafazasını hem de gizliliğini tehlike altına almaktadır.

1 ton kağıt hamuru için 2 ton ağaç gerektiği, bunun için de 20 ağacın kesildiği ve kesilen 20 ağaç ile sadece 200.000 sayfa yani 80 koli A4 fotokopi kağıdı üretilebildiği göz önüne alındığında[1] kağıt kullanımı yerine elektronik ortamın kullanılması hem çevre, hem verilerin etkin kullanımı, hem de gerekli önlemlerin alınması şartıyla güvenlik açısından tercih edilmelidir.

Dolayısıyla;

 • Fiziksel arşivlemede kolaylık,
 • Veri transferinde kolaylık,
 • Erişimde kolaylık,
 • Paylaşımda kolaylık,
 • Aynı anda birden fazla merciye verilerin ibrazının mümkün olması ve veriler üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi,
 • Verilerin etkin kullanılabilmesi,
 • Kağıt deformasyonun olmaması
 • ve çevresel faktörler

elektronik ortamda verilerin saklanmasını daha avantajlı kılmaktadır.

Verilerin yedeklerinin saklanmasında yetkilendirilmiş kuruluşların kullanılmasının zamanla zorunlu hale gelmesi ve verilerin paylaşım – erişiminde kolaylık, kamu yararını ilgilendiren konularda bu verilere kamu kurumlarının da (vergi idaresi, yargı organları gibi) zamanla erişim hak taleplerini ortaya çıkarabilecektir. Yazımızda bu konudaki vergisel düzenlemeler ele alınmıştır.

Siber Saldırılar- e-Defterlerini İbraz Etmeyen Mükelleflerin Defterlerine Direkt Ulaşmak  ve e-Defterlerin Muhafazasını Güvence Atına Almak İsteyen Gelir İdaresi Başkanlığı

Günümüzde işletmelerin bilgi sistemlerine, işletme çalışanları tarafından internetin olduğu herhangi bir noktadan ulaşılabilmektedir. Bu durumun varlığı aynı zamanda verilere ulaşmak isteyen bilgisayar korsanlarına da imkân sağlayabilmektedir. Yine çeşitli sahte e-postalar ile daha kapalı sistemlere de korsanların erişebildikleri malumdur.

Son yıllarda elektronik verilerin siber saldırılar ile silindiği, şifrelendiği verilerin geri yüklenmesi karşılığında bitcoin ile ödenmek üzere fidye istendiği sıkça rastlanan bir durumdur. Her ne kadar çeşitli güvenlik duvarları, virüs programları vb. ile bu duruma önlem alınmak istense de yine de  bu tip olumsuz durumların önüne geçilemiyor. Siber fidye saldırılarında Türkiye’nin dünyada altıncı, Avrupa’da ise ilk sırada olduğunu belirtiyor.[2]

Siber güvenlik ve veri güvenliği konusunda işletmelerce yeterli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin sürekli test edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı da mükelleflere, elektronik defterlerinin muhafazasını emniyete almak ve defterlere direkt erişimini kolaylaştırmak için ek yükümlülükler getirmiştir.

Tebliğ ve Teknik Kılavuz ile Getirilen Yükümlülükler

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler[3] dikkate alınır.”

Tebliğ uyarınca e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: Bu kılavuz vasıtasıyla, 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesi, amaçlanmaktadır.”

Kılavuz’a göre mükellefler öncelikle, Saklayıcı Kuruluş seçimini kurulum esnasında Portal üzerinden yapacaktır. Kendilerine saklayıcı kuruluş izni verilenlerin listesi www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ancak bu liste gördüğümüz kadarı ile halen yayımlanmamıştır.

Kılavuza göre dosyalar Saklayıcı Kuruluşun sistemine yüklenip depolandığında GİB’e aşağıdaki özet bilgiler iletilecektir:

 • Saklama Protokol Versiyonu
 • Şifreleme Anahtar Versiyonu
 • Mükellef Bilgileri ve/veya Muhasebeci Bilgileri
 • Dosya İsmi
 • Dosya Oluşturulma Tarihi
 • Dosya Alınma Tarihi
 • Dosya Boyutu
 • Dosya Özet Değeri

GİB bir arayüz vasıtasıyla saklanan dosyaları görebilecek, Saklayıcı Kuruluş Merkezi Sistemi, GİB Merkezi Sisteminin talep ettiği Dosya GİB Tekil Numarası’na ait dosyayı GİB Merkezi Sistemine anlık olarak iletecektir. Kılavuz uyarınca saklayıcı kuruluş, mükelleflere ait e-Defter kayıtlarının şifreli olarak tutulmasını sağlayacak olan altyapıyı kendi bünyesinde sağlamalı, felaket kurtarma gibi her türlü yedekleme ve kurtarma önlemini almalıdır.

Özetleyecek olursak;

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine yükleme işlemlerinde, e-defter ve berat dosyalarını oluşturma, onaylama ve yükleme süresi dikkate alınacaktır. Yani bu süre içerisinde yüklenecektir.

e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Saklama Kılavuzu”  31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Yürürlük 1.1.2020 tarihi olmasına rağmen görebildiğimiz kadarıyla uygulamanın başlayabilmesi için saklayıcı kuruluşların listesi ve Başkanlığın bilgi sisteminde muhafaza konusunda henüz bir bilgi yayımlanmamıştır.

http://forum.efatura.gov.tr/ adresinde konu ile ilgili sorulan “Başkanlığın bilgi işlem sisteminde defter saklama işlemi nasıl yapılmaktadır? Bu sisteme defter nasıl yüklenecek? sorusuna aşağıdaki cevaplar verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-04-15 12:11: E-defter saklama konusunda entegratör kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dileyen mükellefler GİB sistemlerine de yükleme yapabilir.

Konu ile ilgili Kılavuz yakın zamanda www.edefter.gov.tr de yayımlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-05-27 12:07: www.edefter.gov.tr isimli web sitemizi takip ediniz, gelişme olursa zaten duyuru ve kılavuz ile sizlere bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte defter ve berat işlemlerinizi tamamlayıp tüm dosyalarınızı birden fazla farklı ortamda yedeklemeniz gerekmektedir.

Düzenleme, mükellefin asıl e-defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır. Mükellefin e-defter ve beratlarını ibraz etmemesi durumunda İdareye ikincil kopyalara erişim imkânı getirmektedir. Böylece bu düzenleme ile birlikte e-defterlerin muhafaza güvenliği artırılırken, Gelir İdaresi Başkanlığına da e-defterlere uzaktan erişim imkanı verilmektedir.

Yine bu düzenleme, vergi hukuku dışında diğer yargı alanlarında da yasalarca üçüncü kişilerde muhafaza edildiği bilinen defterlerin, sahipleri tarafından ibraz edilememesi halinde nasıl dikkate alınacağını tartışmaya açacaktır.

Dip Notlar:

[1] https://www.avansas.com/blog/rakamlarla-kagit-ve-agac-tuketimi-tasarruf

[2] https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/siber-fidye-saldirilarinda-turkiye-birinci-sirada-41465084

[3] 4.3.4. Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar:

1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.

Devamı: E-Defter ve Beratların Oluşturulma Süresi İçerisinde Saklayıcı Kuruluş ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sistemine Yüklenmesi Zorunluluğu ile GİB’in e-Defterlere Erişim İmkânı- Emrah AYGÜL, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 

Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 28/05/2020

Sayısı: VUK-131/2020-10

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

Nisan 2020

Ankara

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon

Yayınlanma Tarihi

Açıklama

1.0 30.04.2020 Kılavuzun yayınlanması

1- GİRİŞ

(1) Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin;

“4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı”

başlıklı bölümünün;

• 4.4.1 / (a) fıkrasında; e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu,

• 4.4.1 / (b) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliğinin, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile garanti altına alındığı ve bu nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki halinin hukuken hüküm ifade etmeyeceği,

• 4.4.1 / (c) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri ve elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin de vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda (kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişlerinin kağıt ortamda) muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olunduğu,

• 4.4.1 / (ç) fıkrasında; muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olduğu,

“7. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün;

• (7.8.) fıkrasında; elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen muhasebe fişlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartların edefter.gov.tr adresinde duyurulacağı,

açıklanmış olup bu açıklamalar çerçevesinde e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulan “Muhasebe Fişleri”nin içeriğinde yer alması gereken asgari bilgiler, dosya formatları ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara bu Kılavuzda yer verilmiştir.

2- ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNDE ASGARİ OLARAK BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

(1) Muhasebe fişi literatürde; muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir. Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da yevmiye defterine kaydedilmektedir. Muhasebe fişlerine konu muamelelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219 uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, en geç 45 gün içinde bu fişlerden yararlanılarak yevmiye defterine kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

(2) Muhasebe fişleri 3 ana türde sınıflandırılmaktadır:

a) Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır.

b) Tediye (Ödeme) Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır.

c) Mahsup Fişi : Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir.

(3) e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından her bir belgeye ait yevmiye maddesi için düzenlenmesi gereken muhasebe fişlerinde asgari olarak bulunması zorunlu bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

3- MUHASEBE FİŞLERİNİN ELEKTRONİK DOSYA FORMATI VE ONAYLANMASI

(1) İkinci bölümde belirtilen zorunlu bilgileri barındıran elektronik ortamdaki muhasebe fişlerinin, genel tanınırlığa sahip ve bir veri tabanı dosyası (table) olarak kullanılabilecek standart belge formatında (xml, pdf içi xml, pdf, txt, csv, json vb.) olması gerekmektedir.

(2) Bilgisayarlı muhasebe programlarında düzenlenip, genel tanınırlığa sahip belge formatına dönüştürülen, kağıt çıktısı alınmadan muhafaza ve ibraz edilmek istenen fişler, (1) numaralı fıkrada belirtilen standart belge formatlarına uygun olmak koşuluyla, elektronik ortamda düzenlenmiş olarak kabul edilecektir.

(3) Elektronik muhasebe fişlerinin, defter kayıtlarının mükellefle düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle, mükellefin kendisi veya işletmesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz meslek mensubu tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mükellefin kendisi veya işletme bünyesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle zaman damgalı şekilde imzalanarak onaylanması ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

(4) Elektronik muhasebe fişlerinin düzenlenmesi ve bu fişlere konu muamelelerin defterlere kayıtlarının yapılmasında 213 sayılı Kanunun “Kayıt zamanı” başlıklı 219’uncu maddesinde yer alan hükümler başta olmak üzere gerek 213 sayılı Kanunun diğer maddeleri gerekse ilgili mevzuatlarında belirlenen hükümlere uyulması gerektiği tabiidir.

(5) Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkündür.

Kaynak: GİB

Devamı: Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
DUYURUSU

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 olan normal süreler, ilgili düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri belirtmek üzere aşağıdaki bilgilendirici tablo hazırlanmıştır.

Haber Arası Reklam

Duyurulur.

 

Devamı: e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/128

Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

Tarihi: 20/04/2020

Sayısı: VUK-128/2020-7

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (GİB)

e-Defter Uygulaması

e-Defter Uygulaması 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerimiz istemeleri halinde yevmiye ve defter-i kebir defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutabilirler. E-Defter Uygulamasına dahil olan/olacak mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmış olup, mükelleflerimizin bilmesi ve dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) Defterlerini e-Defter olarak tutan mükelleflerimizin, ayrıca noterlere kağıt defter tasdik ettirmeyecekleri için, bu kapsamda tasdik ücreti ve harcı gibi bedeller ödemelerine gerek olmadığı gibi e-Defter kayıtlarını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ettikleri için kağıda bastırma ya da kağıt ortamda ibraz etme gibi bir yükümlülükleri ve kırtasiye masrafları da bulunmamaktadır.

2) Yevmiye ve defter-i kebir defterlerini e-Defter olarak tutan mükellefler, noterlere tasdik ettirmiş olsalar dahi kağıt ortamda tuttukları defterleri yok hükmündendir.

3) Defterlerini elektronik ortamda tutmak isteyen tüzel kişi mükelleflerimizin mali mühre, gerçek kişi mükelleflerin ise e-İmza (NES) ya da mali mühre sahip olması gerekmektedir. Mali mühür yalnızca TÜBİTAK KamuSM’den alınabilmekte iken e-İmza tüm ESHS’lerden temin edilebilmektedir.

4) Mali mühür ya da e-İmza temin edildikten sonra www.edefter.gov.tr adresinde ilgili bölümden e-Defter uygulamasına başvurabilir ve e-Defter uygulaması kapsamında kullanılacak uyumlu yazılım tercihi yapılabilir. İlerleyen dönemlerde kullanılan yazılımın değiştirilmek istenmesi halinde ise e-Defter Uygulaması üzerinden yazılım tercihinin güncellenmesi mümkün bulunmaktadır.

5) e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması Açılış Onayı, son ayına ait beratın alınması Kapanış Onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin Noter Onayı yerine geçmektedir.

6) e-Defter uygulaması kapsamında defterler elektronik oramda oluşturulur, mali mühür ya da NES ile Onaylanır, defter beratları ve rapor beratları otomatik olarak oluşturulur ve ister e-Defter uygulaması üzerinden ister uyumlu yazılım üzerinden webservice aracılığı ile Başkanlık sistemlerine Onaya gönderilir ve Başkanlık Onaylı berat dosyaları ile birlikte yine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.

19/10/2019 Tarihinde Yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle değişen, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Mükelleflerimize Getirilen imkanlar:

1) e-Defter tutan mükelleflerimize, muhasebe fişi tutma zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte, söz konusu muhasebe fişlerinin elektronik ortamda ve elektronik imza araçları ile imzalanmış olarak oluşturulmasına, muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu imkânla, e-Defter tutan mükelleflerimizin kağıt kullanım ihtiyacı tamamen (% 100) ortadan kaldırılmıştır.

2) e-Defter uygulaması kapsamında aylık dönemler itibariyle oluşturulan e-Defterlerin, mükelleflerimizin hesap dönemlerinin ilk ayı (dönem içinde e-Deftere geçenler uygulamaya geçtikleri ay) içinde yapacakları tercihleriyle yine aylık dönemler itibariyle oluşturulmak suretiyle, izleyen üçüncü ayın sonunda yüklenebileceği gibi, tercihte bulunmaları kaydıyla üçer aylık geçici vergi dönemleri itibariyle ve geçici vergi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar oluşturulabilmesine ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenebilmesine de olanak sağlanmıştır.

3) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerimizin kendilerine ait NES veya mali mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının mali mührü ya da NES’i ile imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkün bulunmaktadır.

e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı:

1) e-Defterler ile bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise tutulma şekline uygun olarak kağıt ve/veya elektronik ortamda (elektronik ortamda tutulanların mali mühür ya da NES ile imzalı olarak) istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır. Bu kapsamda elektronik ortamda tutulan dosyaların kağıt ortamdaki halleri hukuken hüküm ifade etmemektedir.

2) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde muhafaza edilmesi mecburidir. Bununla birlikte, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde Ocak/2020 dönemi e-Defterlerinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

Mezkûr Genel Tebliğ ile Bazı Mükelleflerimize e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir:

Bu kapsamda;

• e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler ile,

• Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlere,

e-Defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer yandan, e-Fatura uygulamasına geçilen tarih itibariyle (uygulamaya geçiş tarihi yıl içine denk geldiği durumlarda izleyen takvim yılı başı itibariyle) e-Defter uygulamasına da geçmek zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan ya da kendileri için belirlenen tarihte başvurularını tamamlayarak süresi içinde e-Defter uygulamasına dâhil olmayan mükellefler hakkında, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Bu kapsamda, kendilerine e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin, cezai müeyyidelere maruz kalmamaları açısından, tebliğde belirtilen süreler zarfında e-Defter uygulamasına geçmeleri önem arz etmektedir.

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş takvimini gösterir tabloya ulaşmak için tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (GİB) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (GİB)

e-Defter Uygulaması

e-Defter Uygulaması 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerimiz istemeleri halinde yevmiye ve defter-i kebir defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutabilirler. E-Defter Uygulamasına dahil olan/olacak mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmış olup, mükelleflerimizin bilmesi ve dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) Defterlerini e-Defter olarak tutan mükelleflerimizin, ayrıca noterlere kağıt defter tasdik ettirmeyecekleri için, bu kapsamda tasdik ücreti ve harcı gibi bedeller ödemelerine gerek olmadığı gibi e-Defter kayıtlarını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ettikleri için kağıda bastırma ya da kağıt ortamda ibraz etme gibi bir yükümlülükleri ve kırtasiye masrafları da bulunmamaktadır.

2) Yevmiye ve defter-i kebir defterlerini e-Defter olarak tutan mükellefler, noterlere tasdik ettirmiş olsalar dahi kağıt ortamda tuttukları defterleri yok hükmündendir.

3) Defterlerini elektronik ortamda tutmak isteyen tüzel kişi mükelleflerimizin mali mühre, gerçek kişi mükelleflerin ise e-İmza (NES) ya da mali mühre sahip olması gerekmektedir. Mali mühür yalnızca TÜBİTAK KamuSM’den alınabilmekte iken e-İmza tüm ESHS’lerden temin edilebilmektedir.

4) Mali mühür ya da e-İmza temin edildikten sonra www.edefter.gov.tr adresinde ilgili bölümden e-Defter uygulamasına başvurabilir ve e-Defter uygulaması kapsamında kullanılacak uyumlu yazılım tercihi yapılabilir. İlerleyen dönemlerde kullanılan yazılımın değiştirilmek istenmesi halinde ise e-Defter Uygulaması üzerinden yazılım tercihinin güncellenmesi mümkün bulunmaktadır.

5) e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması Açılış Onayı, son ayına ait beratın alınması Kapanış Onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin Noter Onayı yerine geçmektedir.

6) e-Defter uygulaması kapsamında defterler elektronik oramda oluşturulur, mali mühür ya da NES ile Onaylanır, defter beratları ve rapor beratları otomatik olarak oluşturulur ve ister e-Defter uygulaması üzerinden ister uyumlu yazılım üzerinden webservice aracılığı ile Başkanlık sistemlerine Onaya gönderilir ve Başkanlık Onaylı berat dosyaları ile birlikte yine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.

19/10/2019 Tarihinde Yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle değişen, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Mükelleflerimize Getirilen imkanlar:

1) e-Defter tutan mükelleflerimize, muhasebe fişi tutma zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte, söz konusu muhasebe fişlerinin elektronik ortamda ve elektronik imza araçları ile imzalanmış olarak oluşturulmasına, muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu imkânla, e-Defter tutan mükelleflerimizin kağıt kullanım ihtiyacı tamamen (% 100) ortadan kaldırılmıştır.

2) e-Defter uygulaması kapsamında aylık dönemler itibariyle oluşturulan e-Defterlerin, mükelleflerimizin hesap dönemlerinin ilk ayı (dönem içinde e-Deftere geçenler uygulamaya geçtikleri ay) içinde yapacakları tercihleriyle yine aylık dönemler itibariyle oluşturulmak suretiyle, izleyen üçüncü ayın sonunda yüklenebileceği gibi, tercihte bulunmaları kaydıyla üçer aylık geçici vergi dönemleri itibariyle ve geçici vergi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar oluşturulabilmesine ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenebilmesine de olanak sağlanmıştır.

3) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerimizin kendilerine ait NES veya mali mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının mali mührü ya da NES’i ile imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkün bulunmaktadır.

e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı:

1) e-Defterler ile bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise tutulma şekline uygun olarak kağıt ve/veya elektronik ortamda (elektronik ortamda tutulanların mali mühür ya da NES ile imzalı olarak) istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır. Bu kapsamda elektronik ortamda tutulan dosyaların kağıt ortamdaki halleri hukuken hüküm ifade etmemektedir.

2) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde muhafaza edilmesi mecburidir. Bununla birlikte, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde Ocak/2020 dönemi e-Defterlerinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

Mezkûr Genel Tebliğ ile Bazı Mükelleflerimize e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir:

Bu kapsamda;

• e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler ile,

• Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlere,

e-Defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer yandan, e-Fatura uygulamasına geçilen tarih itibariyle (uygulamaya geçiş tarihi yıl içine denk geldiği durumlarda izleyen takvim yılı başı itibariyle) e-Defter uygulamasına da geçmek zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan ya da kendileri için belirlenen tarihte başvurularını tamamlayarak süresi içinde e-Defter uygulamasına dâhil olmayan mükellefler hakkında, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Bu kapsamda, kendilerine e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin, cezai müeyyidelere maruz kalmamaları açısından, tebliğde belirtilen süreler zarfında e-Defter uygulamasına geçmeleri önem arz etmektedir.

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş takvimini gösterir tabloya ulaşmak için tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: e-Defter Uygulaması Bilgilendirme Duyurusu (GİB) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.