• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivee-tebligat

Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı

Elektronik Tebligat Çıkış

Fatih ERTÜRK
Gelir Uzmanı
fatiherturk29@hotmail.com

I-GİRİŞ

Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini ifade etmektedir. Bu sistem sayesinde vergi dairesine gitmeden başvuru, bildirim, yazı ve dilekçelerini elektronik ortamda verebilen mükellefler, vergi idaresi tarafından kendisine yönelik yapılacak bildirimleri de elektronik ortamda alabilme imkanına kavuşmuş olmaktadır. Bu çalışmamızda Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına yönelik önemli hususlar ve bu sistemden çıkışın hangi şartlarda gerçekleşebileceği incelenmiştir.

II-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 21’inci maddesinde tebliğ, “Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yine aynı kanunun “elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi hükümleri kapsamında Elektronik Tebligat uygulaması, isteğe bağlı olarak sisteme katılan mükellefler için 01.10.2015 tarihinde, zorunluluk kapsamında olan mükellefler için ise 01.04.2016 tarihinde başlamıştır.  (01.01.2016 olan zorunluluk başlangıç tarihi 467 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.04.2016 tarihine uzatılmıştır).

A- Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

Elektronik tebligat sistemi kullanmak suretiyle elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurumlar Vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları Basit usulde tespit edilenlerle Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Haber Arası Reklam

B-Elektronik Tebligat Sistemine Başvuru Yolları

Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek; İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile,

İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile Elektronik tebligat sistemine başvurabilmektedir.

Ayrıca gerçek kişiler, kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilmektedir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi mükellefleri, E-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)” ile Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilmektedirler.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla elektronik tebligat sistemini kullanmak için başvuruda bulunabilirler.

C-Elektronik Tebligat Sisteminin İşleyişi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve tebligatı yapan birim adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Daha sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdikleri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilecektir. Bu evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Elektronik tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Mükellefler tebliğ edilen evrakı  www.gib.gov.tr üzerinden E-tebligat sistemine giriş yaparak görüntüleyebilmekte ve istenildiğinde evrakın çıktısını alabilmektedirler. Sistemde evraka ait gönderim tarihi ve tebliğ tarihi gibi bilgiler de yer almaktadır.

Ayrıca gerçek kişilere yapılan elektronik tebligatlar, E-Devlet portalı üzerinden de görüntülenebilmektedir.

D-Elektronik Tebligat Sisteminin Kullanımına Yönelik Önemli Hususlar

Kurumlar Vergisi mükellefleri, elektronik tebligat sistemine işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde  kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Gelir Vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Elektronik tebligat sistemine girme mecburiyeti bulunmayan ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilmektedir.

Adi ortaklıklarda başvurunun ortaklardan biri tarafından yapılması yeterlidir. Ancak isterlerse her iki ortak da aktivasyon işlemi yaptırarak sistemi kullanabilmektedir.

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabilmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (vergi müfettişleri) 01/01/2020 tarihinden itibaren tebliği gereken evrakı Elektronik tebligat sistemini kullanarak ilgilisine göndermeye başlamıştır. (511 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olan Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresi içerisinde idareye ibraz etmeme durumunda Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, yine aynı kanunun mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu ceza tutarı 2020 yılı için Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.400 TL, ikinci sınıf tüccarlar için 700 TL’dir.

Süresinde Elektronik tebligat sistemine başvuruda bulunmayan mükellefler için vergi dairesi tarafından düzenlenen ceza ihbarnamesi sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılmaktadır.

Sistemi kullanan mükellefler iletişim bilgilerini İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ E-TEBLİGATLARIM” bölümünden güncelleyebilmektedir.

Elektronik tebligat sistemindeki adres, herhangi bir mail adresi olmayıp, sistemde mükellef adına oluşturulan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapılan bir uygulamadır.

Elektronik tebligat gönderildiğinde mükellefin Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtmiş olduğu telefon numarasına SMS yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajı “Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr  adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.” şeklindedir.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’lerde “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgi verilmekte olup, mükellefe ait özel e-posta adresine ise  “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.” (511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Sistemde kayıtlı iletişim numarası ve e-posta adresinin mükellef veya kanuni temsilcinin bizzat kendisine ait olmaması durumu uygulamada sorunlara yol açacaktır. Örneğin iletişim bilgilerinin mükellef veya kanuni temsilciye değil de mali müşavire ait olması durumunda mali müşavirin birçok mükellef için kendi iletişim bilgisi ve e-posta adresini sisteme kayıt ettirmesi karışıklığa neden olacak, hangi mükellef adına hangi e-tebligatın geldiği anlaşılamayacak ve bu durum mali müşavirler ve mükellef arasında soruna yol açacaktır.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’ler için mükelleflerden herhangi bir ücret tahsili yapılmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplarına elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilmektedir. Örneğin zamanaşımı vb. sebeplerle acele tebliğ edilmesi gereken bir evrak, elektronik tebligat sistemine dahil mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, bu süre beklenilmeden klasik usulde tebliğ edilebilmektedir.

III-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliklerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. Ancak bu durumun zamanında idareye bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tasfiye memurları vergi dairesine başvurarak E-tebligat aktivasyon işlemlerini yaptırarak elektronik tebligat sistemine kayıt olarak sistemi kullanmaya devam edebilmektedir.

Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılma imkanı getirilmiştir.

IV-SONUÇ

Elektronik Tebligat Sistemi, vergi mükelleflerine büyük kolaylık sağlamakla birlikte tebliğ edilen evraka ilişkin kullanılacak vergisel hak ve yükümlülükler süreye bağlı olarak hüküm ifade edeceğinden belli aralıklarla- en azından haftada bir- sisteme giriş yapılarak okunmamış tebligatların kontrolü gerekmektedir. Mükellefin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği de unutulmamalıdır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkışlar, ihtiyari veya zorunlu sisteme dahil olan gerçek kişiler için ancak ölüm, gaiplik veya görme engelli olunması durumlarında, tüzel kişilerde ise ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi veya kanuni temsilcinin veya tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olması durumlarında mümkün olacaktır.      

Uygulamada özellikle gerçek kişi mükelleflerin işi terk tarihi sonrası da elektronik tebligat almaya devam ettiklerinin farkında olmadıkları bu nedenle kendilerine gelen tebligatlardan haberdar olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına mükellefiyet sona ermiş olsa bile elektronik tebligat sistemine kayıtlı olma durumunun devam ettiği unutulmamalıdır.

NOT: Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumu bağlamaz; kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

Yararlanılan Kaynaklar

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

– 456, 467, 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

 

Devamı: Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı

Elektronik Tebligat Çıkış

Fatih ERTÜRK
Gelir Uzmanı
fatiherturk29@hotmail.com

I-GİRİŞ

Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini ifade etmektedir. Bu sistem sayesinde vergi dairesine gitmeden başvuru, bildirim, yazı ve dilekçelerini elektronik ortamda verebilen mükellefler, vergi idaresi tarafından kendisine yönelik yapılacak bildirimleri de elektronik ortamda alabilme imkanına kavuşmuş olmaktadır. Bu çalışmamızda Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına yönelik önemli hususlar ve bu sistemden çıkışın hangi şartlarda gerçekleşebileceği incelenmiştir.

II-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 21’inci maddesinde tebliğ, “Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yine aynı kanunun “elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi hükümleri kapsamında Elektronik Tebligat uygulaması, isteğe bağlı olarak sisteme katılan mükellefler için 01.10.2015 tarihinde, zorunluluk kapsamında olan mükellefler için ise 01.04.2016 tarihinde başlamıştır.  (01.01.2016 olan zorunluluk başlangıç tarihi 467 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.04.2016 tarihine uzatılmıştır).

A- Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

Elektronik tebligat sistemi kullanmak suretiyle elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurumlar Vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları Basit usulde tespit edilenlerle Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Haber Arası Reklam

B-Elektronik Tebligat Sistemine Başvuru Yolları

Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek; İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile,

İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile Elektronik tebligat sistemine başvurabilmektedir.

Ayrıca gerçek kişiler, kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilmektedir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi mükellefleri, E-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)” ile Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilmektedirler.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla elektronik tebligat sistemini kullanmak için başvuruda bulunabilirler.

C-Elektronik Tebligat Sisteminin İşleyişi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve tebligatı yapan birim adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Daha sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdikleri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilecektir. Bu evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Elektronik tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Mükellefler tebliğ edilen evrakı  www.gib.gov.tr üzerinden E-tebligat sistemine giriş yaparak görüntüleyebilmekte ve istenildiğinde evrakın çıktısını alabilmektedirler. Sistemde evraka ait gönderim tarihi ve tebliğ tarihi gibi bilgiler de yer almaktadır.

Ayrıca gerçek kişilere yapılan elektronik tebligatlar, E-Devlet portalı üzerinden de görüntülenebilmektedir.

D-Elektronik Tebligat Sisteminin Kullanımına Yönelik Önemli Hususlar

Kurumlar Vergisi mükellefleri, elektronik tebligat sistemine işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde  kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Gelir Vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Elektronik tebligat sistemine girme mecburiyeti bulunmayan ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilmektedir.

Adi ortaklıklarda başvurunun ortaklardan biri tarafından yapılması yeterlidir. Ancak isterlerse her iki ortak da aktivasyon işlemi yaptırarak sistemi kullanabilmektedir.

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabilmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (vergi müfettişleri) 01/01/2020 tarihinden itibaren tebliği gereken evrakı Elektronik tebligat sistemini kullanarak ilgilisine göndermeye başlamıştır. (511 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olan Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresi içerisinde idareye ibraz etmeme durumunda Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, yine aynı kanunun mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu ceza tutarı 2020 yılı için Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.400 TL, ikinci sınıf tüccarlar için 700 TL’dir.

Süresinde Elektronik tebligat sistemine başvuruda bulunmayan mükellefler için vergi dairesi tarafından düzenlenen ceza ihbarnamesi sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılmaktadır.

Sistemi kullanan mükellefler iletişim bilgilerini İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ E-TEBLİGATLARIM” bölümünden güncelleyebilmektedir.

Elektronik tebligat sistemindeki adres, herhangi bir mail adresi olmayıp, sistemde mükellef adına oluşturulan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapılan bir uygulamadır.

Elektronik tebligat gönderildiğinde mükellefin Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtmiş olduğu telefon numarasına SMS yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajı “Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr  adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.” şeklindedir.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’lerde “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgi verilmekte olup, mükellefe ait özel e-posta adresine ise  “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.” (511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Sistemde kayıtlı iletişim numarası ve e-posta adresinin mükellef veya kanuni temsilcinin bizzat kendisine ait olmaması durumu uygulamada sorunlara yol açacaktır. Örneğin iletişim bilgilerinin mükellef veya kanuni temsilciye değil de mali müşavire ait olması durumunda mali müşavirin birçok mükellef için kendi iletişim bilgisi ve e-posta adresini sisteme kayıt ettirmesi karışıklığa neden olacak, hangi mükellef adına hangi e-tebligatın geldiği anlaşılamayacak ve bu durum mali müşavirler ve mükellef arasında soruna yol açacaktır.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’ler için mükelleflerden herhangi bir ücret tahsili yapılmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplarına elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilmektedir. Örneğin zamanaşımı vb. sebeplerle acele tebliğ edilmesi gereken bir evrak, elektronik tebligat sistemine dahil mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, bu süre beklenilmeden klasik usulde tebliğ edilebilmektedir.

III-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliklerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. Ancak bu durumun zamanında idareye bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tasfiye memurları vergi dairesine başvurarak E-tebligat aktivasyon işlemlerini yaptırarak elektronik tebligat sistemine kayıt olarak sistemi kullanmaya devam edebilmektedir.

Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılma imkanı getirilmiştir.

IV-SONUÇ

Elektronik Tebligat Sistemi, vergi mükelleflerine büyük kolaylık sağlamakla birlikte tebliğ edilen evraka ilişkin kullanılacak vergisel hak ve yükümlülükler süreye bağlı olarak hüküm ifade edeceğinden belli aralıklarla- en azından haftada bir- sisteme giriş yapılarak okunmamış tebligatların kontrolü gerekmektedir. Mükellefin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği de unutulmamalıdır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkışlar, ihtiyari veya zorunlu sisteme dahil olan gerçek kişiler için ancak ölüm, gaiplik veya görme engelli olunması durumlarında, tüzel kişilerde ise ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi veya kanuni temsilcinin veya tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olması durumlarında mümkün olacaktır.      

Uygulamada özellikle gerçek kişi mükelleflerin işi terk tarihi sonrası da elektronik tebligat almaya devam ettiklerinin farkında olmadıkları bu nedenle kendilerine gelen tebligatlardan haberdar olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına mükellefiyet sona ermiş olsa bile elektronik tebligat sistemine kayıtlı olma durumunun devam ettiği unutulmamalıdır.

NOT: Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumu bağlamaz; kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

Yararlanılan Kaynaklar

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

– 456, 467, 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

 

Devamı: Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı

Elektronik Tebligat Çıkış

Fatih ERTÜRK
Gelir Uzmanı
fatiherturk29@hotmail.com

I-GİRİŞ

Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini ifade etmektedir. Bu sistem sayesinde vergi dairesine gitmeden başvuru, bildirim, yazı ve dilekçelerini elektronik ortamda verebilen mükellefler, vergi idaresi tarafından kendisine yönelik yapılacak bildirimleri de elektronik ortamda alabilme imkanına kavuşmuş olmaktadır. Bu çalışmamızda Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına yönelik önemli hususlar ve bu sistemden çıkışın hangi şartlarda gerçekleşebileceği incelenmiştir.

II-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 21’inci maddesinde tebliğ, “Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yine aynı kanunun “elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi hükümleri kapsamında Elektronik Tebligat uygulaması, isteğe bağlı olarak sisteme katılan mükellefler için 01.10.2015 tarihinde, zorunluluk kapsamında olan mükellefler için ise 01.04.2016 tarihinde başlamıştır.  (01.01.2016 olan zorunluluk başlangıç tarihi 467 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.04.2016 tarihine uzatılmıştır).

A- Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

Elektronik tebligat sistemi kullanmak suretiyle elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurumlar Vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları Basit usulde tespit edilenlerle Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

Haber Arası Reklam

B-Elektronik Tebligat Sistemine Başvuru Yolları

Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek; İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile,

İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile Elektronik tebligat sistemine başvurabilmektedir.

Ayrıca gerçek kişiler, kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilmektedir.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi mükellefleri, E-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)” ile Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilmektedirler.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla elektronik tebligat sistemini kullanmak için başvuruda bulunabilirler.

C-Elektronik Tebligat Sisteminin İşleyişi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve tebligatı yapan birim adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Daha sonra, mükelleflerin başvuruları sırasında bildirdikleri cep telefonu numarasına ve/veya e-posta adresine tebliğe ilişkin bilgilendirme mesajı iletilecektir. Bu evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Elektronik tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Mükellefler tebliğ edilen evrakı  www.gib.gov.tr üzerinden E-tebligat sistemine giriş yaparak görüntüleyebilmekte ve istenildiğinde evrakın çıktısını alabilmektedirler. Sistemde evraka ait gönderim tarihi ve tebliğ tarihi gibi bilgiler de yer almaktadır.

Ayrıca gerçek kişilere yapılan elektronik tebligatlar, E-Devlet portalı üzerinden de görüntülenebilmektedir.

D-Elektronik Tebligat Sisteminin Kullanımına Yönelik Önemli Hususlar

Kurumlar Vergisi mükellefleri, elektronik tebligat sistemine işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde  kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Gelir Vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

Elektronik tebligat sistemine girme mecburiyeti bulunmayan ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise Katma Değer Vergisi veya Gelir (stopaj) Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilmektedir.

Adi ortaklıklarda başvurunun ortaklardan biri tarafından yapılması yeterlidir. Ancak isterlerse her iki ortak da aktivasyon işlemi yaptırarak sistemi kullanabilmektedir.

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabilmektedir.

Bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (vergi müfettişleri) 01/01/2020 tarihinden itibaren tebliği gereken evrakı Elektronik tebligat sistemini kullanarak ilgilisine göndermeye başlamıştır. (511 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olan Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresi içerisinde idareye ibraz etmeme durumunda Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, yine aynı kanunun mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır. Söz konusu ceza tutarı 2020 yılı için Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.400 TL, ikinci sınıf tüccarlar için 700 TL’dir.

Süresinde Elektronik tebligat sistemine başvuruda bulunmayan mükellefler için vergi dairesi tarafından düzenlenen ceza ihbarnamesi sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılmaktadır.

Sistemi kullanan mükellefler iletişim bilgilerini İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ E-TEBLİGATLARIM” bölümünden güncelleyebilmektedir.

Elektronik tebligat sistemindeki adres, herhangi bir mail adresi olmayıp, sistemde mükellef adına oluşturulan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapılan bir uygulamadır.

Elektronik tebligat gönderildiğinde mükellefin Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtmiş olduğu telefon numarasına SMS yoluyla gönderilen bilgilendirme mesajı “Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr  adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.” şeklindedir.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’lerde “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgi verilmekte olup, mükellefe ait özel e-posta adresine ise  “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.” (511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Sistemde kayıtlı iletişim numarası ve e-posta adresinin mükellef veya kanuni temsilcinin bizzat kendisine ait olmaması durumu uygulamada sorunlara yol açacaktır. Örneğin iletişim bilgilerinin mükellef veya kanuni temsilciye değil de mali müşavire ait olması durumunda mali müşavirin birçok mükellef için kendi iletişim bilgisi ve e-posta adresini sisteme kayıt ettirmesi karışıklığa neden olacak, hangi mükellef adına hangi e-tebligatın geldiği anlaşılamayacak ve bu durum mali müşavirler ve mükellef arasında soruna yol açacaktır.

Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’ler için mükelleflerden herhangi bir ücret tahsili yapılmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplarına elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilmektedir. Örneğin zamanaşımı vb. sebeplerle acele tebliğ edilmesi gereken bir evrak, elektronik tebligat sistemine dahil mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayıldığından, bu süre beklenilmeden klasik usulde tebliğ edilebilmektedir.

III-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliklerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. Ancak bu durumun zamanında idareye bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tasfiye memurları vergi dairesine başvurarak E-tebligat aktivasyon işlemlerini yaptırarak elektronik tebligat sistemine kayıt olarak sistemi kullanmaya devam edebilmektedir.

Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılma imkanı getirilmiştir.

IV-SONUÇ

Elektronik Tebligat Sistemi, vergi mükelleflerine büyük kolaylık sağlamakla birlikte tebliğ edilen evraka ilişkin kullanılacak vergisel hak ve yükümlülükler süreye bağlı olarak hüküm ifade edeceğinden belli aralıklarla- en azından haftada bir- sisteme giriş yapılarak okunmamış tebligatların kontrolü gerekmektedir. Mükellefin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği de unutulmamalıdır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkışlar, ihtiyari veya zorunlu sisteme dahil olan gerçek kişiler için ancak ölüm, gaiplik veya görme engelli olunması durumlarında, tüzel kişilerde ise ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi veya kanuni temsilcinin veya tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olması durumlarında mümkün olacaktır.      

Uygulamada özellikle gerçek kişi mükelleflerin işi terk tarihi sonrası da elektronik tebligat almaya devam ettiklerinin farkında olmadıkları bu nedenle kendilerine gelen tebligatlardan haberdar olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına mükellefiyet sona ermiş olsa bile elektronik tebligat sistemine kayıtlı olma durumunun devam ettiği unutulmamalıdır.

NOT: Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumu bağlamaz; kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

Yararlanılan Kaynaklar

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

– 456, 467, 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

 

Devamı: Elektronik Tebligat Sisteminden Hangi Durumlarda Çıkılabilir? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 511)

19 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30923

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)nin “2. Amaç ve Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin amacı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “3. Tanımlar” başlıklı bölümünün birinci paragrafının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 “f) İnternet Vergi Dairesi:  Mükellefler tarafından şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ve Başkanlık tarafından hizmete sunulan (https://ivd.gib.gov.tr,  https://intvrg.gib.gov.tr gibi) elektronik ortam veya ortamları,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “6.Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi”  başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi dairesi” ibaresi “tebligatı yapan birim” olarak değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış” başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 “Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacak olup, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31/12/2019 tarihine kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerekmektedir. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve bu Tebliğde getirilen zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre işlem yapacaklardır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

E-Tebligat Nedir ve Nasıl Çalışır?

E-Tebligat Nedir ve Nasıl Çalışır?

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Haber Arası Reklam

E-Tebligat Neler Sağlayacak ?

— Alıcı Teyidi

— Gönderici Teyidi

— İçeriğin Değişmediği Teyidi

— Gönderim ve Alım Zamanları İspatı

Neden E-Tebligat ?

— Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.

— Hizmet kalitesini artırır.

— Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.

— Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, e-tebligat sistemi ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilir.

— Elektronik tebligat sisteminde tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.

— E-tebligat sistemi ile yapılan tebligatlar kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.


Elektronik Tebligat Yönetmeliği


İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılmasından Dolayı Temel Avantajlar

— Zaman kazancı

— Maliyet kazancı

— Çevrenin korunması

E-Tebligat Nasıl Çalışır?

Sisteme Giriş

Kullanıcı Panelinden; kullanıcı adı, şifre ve sms doğrulamasından geçerek ya da e-imza veya mobil imza ile kimlik doğrulamasından geçerek PTT UETS hesabına giriş yapılır.

İleti Hazırlama

Gönderici tarafından UETS iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır.

Delil Oluşturma

PTT tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Zaman Damgası

PTT aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

UETS Posta Kutusuna Gönderim

Posta kutusuna gönderim (alıcının e-tebligat hesabı)

E-Posta Ulaştı Delili

Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

SMS ve E-Mail ile Bilgilendirme

Posta kutusuna UETS iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla UETS sistemi tarafından alıcının cep telefonuna ve e-mail ile bilgilendirme mesajı gönderilir

E-Posta Okuma

Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme.

Okuma Delili

Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Online Başvuru

Elektronik Tebligat Kullanım Kılavuzu

Kaynak: PTT UETS

Devamı: E-Tebligat Nedir ve Nasıl Çalışır? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MERSİS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Duyurusu

MERSİS Elektronik Tebligat

ÖNEMLİ DUYURU..!

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmesi imkân dâhilindedir.

Şirketlerin münferit veya müşterek yetkililerince www.etebligat.gov.tr adreslerinden ulaşılacak kullanım kılavuzundaki adımların takip edilerek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi gerekmekte olup, işlemler ile ilgili tereddüt edilen durumlarda aşağıda verilen PTT A.Ş’ye ait telefon numaralarından bilgi edinilmesi mümkün bulunmaktadır.

• (312) 509 51 46

• (312) 509 51 52

• (312) 509 51 56

• (312) 509 51 59

• (312) 509 51 61 – 62 – 63 – 64 – 65


Bilgilendirme:

Sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi‘nde bulunan başvuru ekranından e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

7201 Sayılı Kanun

MADDE 48– 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7/a– Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Haber Arası Reklam

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 49 – 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:

EK MADDE 2 – Elektronik tebligat adresi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından, 7/a maddesi kapsamında kalan her bir gerçek kişi için kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları sistem numarası esas alınmak suretiyle sadece bir tane olacak şekilde oluşturulur ve sistemde kaydedilir.

Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderilir; 7/a maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan kişilere ise doğrudan teslim edilir. Bu adresler, adres sahibine teslim edildikten sonra 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulur.

Kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin 7/a maddesi uyarınca elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olmaları veya bunlar hakkında elektronik tebligat zorunluluğunun ortadan kalkması hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından gerekli işlem yapılır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine göndermek zorundadır.”

MADDE 50 – 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,

5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

7. Türkiye Noterler Birliğinden,

8. Türkiye Barolar Birliğinden,

ister.

İlgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.”

Devamı: MERSİS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine İlişkin Açıklama

E-Tebligat Sistemi

15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7101 Sayılı ” İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alınmıştır.

PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

■ İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

■ Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

■ İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

■ İlgili kamuya ait ortaklıktan,

■ Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

■ İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

■ Türkiye Noterler Birliğinden,

■ Türkiye Barolar Birliğinden,

İstenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.

Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi gerekmektedir.

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019’a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.”

Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17.01.2019

Haber Arası Reklam

Devamı: PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine İlişkin Açıklama Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine İlişkin Açıklama

E-Tebligat Sistemi

15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7101 Sayılı ” İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alınmıştır.

PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

■ İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

■ Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

■ İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

■ İlgili kamuya ait ortaklıktan,

■ Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

■ İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

■ Türkiye Noterler Birliğinden,

■ Türkiye Barolar Birliğinden,

İstenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.

Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi gerekmektedir.

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019’a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.”

Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17.01.2019

Haber Arası Reklam

Devamı: PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine İlişkin Açıklama Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem

Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem

7061 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebligatlarda bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1.1.2018 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebligatlar için bilinen adresler ve tebliğ sürecine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem” Broşürü kullanıma sunulmuştur.

Haber Arası Reklam

TEBLİĞ NEDİR?

Vergi Usul Kanununa göre tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların vergi idaresi (İdare) tarafından mükellefe, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere bildirilmesidir.

TEBLİĞ HANGİ ADRESE YAPILIR?

Vergi Usul Kanununa göre yapılacak tebliğler, bilinen adreslere yapılmalıdır.

Bilinen adresler şunlardır:

• Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

• Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

• Adres Kayıt Sistemi’nde (*) bulunan yerleşim yeri adresi.

BİLİNEN ADRESLERDE TEBLİĞ NASIL YAPILIR?

Mükellefin bilinen işyeri adresinin bulunması durumunda tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan yerleşim yeri adresinde yapılır.

TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ NASIL YAPILIR?

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf, muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tebliğ edilir.

(*) Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerinizi www.edevlet.gov.tr üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Muhatap imza atacak kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imzalayamayacak durumdaysa, sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.

TEBLİGAT ADRESİNDE TEBLİĞ YAPILACAK KİMSE BULUNAMAZSA NE YAPILIR?

Geçici ayrılmalar dâhil olmak üzere muhatabın bilinen işyeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa tebliğ evrakı İdareye iade edilir. Bu durumda tebliğ, muhatabın yerleşim yeri adresinde yapılır.

Geçici ayrılmalar dâhil olmak üzere muhatabın yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa tebliğ evrakı İdareye iade edilir. İdare muhatabın yerleşim yeri adresine ikinci defa tebliğe çıkar.

Muhatabın yerleşim yeri adresine ikinci defa tebliğe çıkılan durumda tebliğ yapılacak kimse bulunamazsa, posta memuru tarafından Tebligat Pusulası kapıya yapıştırılır.

MUHATABIN TEBELLÜĞDEN İMTİNA ETMESİ DURUMUNDA NE YAPILIR?

Muhatabın bilinen işyeri adresinde veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın tebellüğden imtina etmesi durumunda, posta memuru tarafından Tebligat Pusulası kapıya yapıştırılır. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır ve tebliğ evrakı İdareye iade edilir.

Ekleri İçin Tıklayınız

Devamı: Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Tebligat Duyurusu

Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş’ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir. Değişiklik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için halen hizmetin yürütüldüğü Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminden farklı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir altyapı kurulmaktadır.

1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden yapılacak tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden verilecektir.

Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.

Gerçek kişiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019’dan sonra internet üzerinden online başvuru ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir.

Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 1 Ocak 2019’da devreye alınacaktır.

10 Soruda Elektronik Tebligat ve UETS

1. E-Tebligat Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligat.

2. Elektronik Tebligat Adresi Nedir?

PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS] kaydedilen tebligat adresidir.

3. UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem.

4. UETS’den adres almak zorunlu mu?

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesinde değişikliğe gidilmiş ve aşağıdaki maddelerde belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olduğu kayıt altına alınmıştır.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

5. Gerçek Kişiler UETS’den adres almak zorunda mı?

Kanunun ilgili maddesi doğrultusunda gerçek kişilerin UETS sisteminden tebligat adresi alması zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Bunun yanında gerçek kişilerin elektronik tebligat adresi almaları durumunda tebligatın elektronik yolla yapılması hükmü getirilmiştir.

Haber Arası Reklam

6. Mevcut KEP adresimdeki e-tebligat hizmetiyle devam edebilir miyim?

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. Bununla beraber UETS üzerinden sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinin 3.fıkrası ile 1525. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca ticari faaliyetler ile 14 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar (e-yazışma) KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edecektir.

7. UETS adresi nasıl alınır?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuru

Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.1. fıkrası kapsamındaki gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

7101 sayılı kanunun 50.maddesi doğrultusunda 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde uyarınca UETS’nin ilk devreye girme aşamasında tebligat adresi alma zorunluluğu olan mevcut gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler PTT A.Ş tarafından söz konusu maddede belirtilen birimlerden talep edilmiştir. Gelen bilgiler doğrultusunda oluşturulan adresler yine aynı birimler üzerinden dağıtılacaktır.

İsteğe bağlı Ulusal Elektronik Tebligat adresi başvurusu

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için 1 Ocak’tan itibaren online başvuru sayfası veya PTT Merkezlerinden UETS adresi almak için başvurabilir.

8. Başvuru için hangi evraklar gereklidir?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuru Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS] yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

PTT belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. UETS Sistemi hakkındaki ilişkin Usul ve Esaslar en kısa zamanda yayınlanacaktır.

İsteğe bağlı elektronik tebligat adresi başvurusu

(1) Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

(3) Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında PTT’ye bildirir.

9. UETS Adresi Ücretli mi?

UETS adresleri ücretsiz olarak verilecektir. Fakat PTT Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunduğu ilave hizmetlerden ücret talep edebilecektir.

10. E-Tebligat Nasıl Teslim Alınacak?

UETS adres sahiplerine gelen tebligat gönderileri için alıcılara bildirim için vermiş olduğu mail adresine bilgilendirme maili veya tercihine göre SMS üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Tebligat alıcı adresine teslim edilmesinden itibaren, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

E-Tebligat ile ilgili sunum için lütfen tıklayınız

Devamı: Elektronik Tebligat Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.