• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveEngelli Mevzuatı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 04/12/2021

04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31679

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına A.1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

A.1/A DAYANAK

Bu Genel Şartlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin (ii) numaralı alt bendinde yer alan “(Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisi tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre üretildiğinin Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmesi halinde, belge konusu parçaların aksi iddia sahibince kanıtlanana kadar orijinal yedek parça olduğu varsayılır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olan işletenleri,”

“ç) İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışmasını mekanik aksamı çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesini,”

“ı) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

i) Kurul Raporu: Usulüne uygun olarak tanzim edilen, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen, sakatlık oranını, geçici iş göremezlik süresini ve bakıcı ihtiyacını gösterir kurul raporunu,”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların A.3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sigorta” ibaresinden sonra gelmek üzere “teminat” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların A.5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel şart” ibaresi “Genel Şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Şartta” ibaresi “Şartlarda” olarak değiştirilmiş, aynı bendin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Sürekli Sakatlık Teminatı:” ibaresi “Sakatlanma Teminatı:” olarak değiştirilmiş, “Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır.” ibaresi “Genel Şartların Ek-2’sinde yer alan esaslara göre belirlenen tazminatları içeren teminattır.” olarak değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümlesinde yer alan “sağlık hizmet sunucularınca” ibaresi “kurum ve kuruluşlarca” olarak değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır” ibaresi “Genel Şartların Ek-3’ünde yer alan esaslara göre belirlenen tazminatları içeren teminattır” olarak değiştirilmiştir.

“Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından bu Genel Şartların Ek-1’inde yer alan esaslara göre tespit edilir.”

“Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır.”

“Geçici iş göremezlik süresi ve sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri de bu teminat kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarlarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların A.6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “Şart” ibaresi “Şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “paragrafının” ibaresi “fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.

“d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,”

“i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Kanuna göre sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepleri,”

“ö) Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri.”

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların A.7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, aksi kararlaştırılmadıkça,” ibaresi “ve poliçede belirtilen saatlerde başlar ve sona erer. Poliçede başlama ve sona erme saatinin yer almaması halinde sigorta,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Genel Şartların “B.1. HASAR VE TAZMİNAT” maddesinin başlığı “B.1. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Genel Şartların “B.1.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri” madde başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Genel Şartların B.2 nci maddesinin 2.1 inci fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “Şartlar ekinde” ibaresi “Şartların Ek-6’sında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin 2.2 nci fıkrasında yer alan “bu madde uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri karşılayan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Hasar halinde, hasar gören orijinal parça, onarımı mümkün değilse orijinal parça ile değiştirilir. Ancak, hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. Bu fıkra kapsamında hak sahibinden onay alındığını veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkan olmadığını ispat yükü sigortacıya aittir. Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. Ancak, hasar gören parçanın eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde orijinal parça ile değiştirilir. Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim imkânı olduğu halde orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibarıyla benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça bedeli ile sınırlıdır. Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim imkânı olduğunu ispat yükü sigortacıya aittir. Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.”

MADDE 10 – Aynı Genel Şartların C.3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “genel şartlar” ibaresi “Genel Şartlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Genel Şartların C.7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek: 6’da” ibaresi “bu Genel Şartların Ek-6’sında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Genel Şartların C.9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel şartlara” ibaresi “Genel Şartlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Genel Şartların C.11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Genel Şartların yürürlük tarihinden sonra yapılan değişiklikler, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra akdedilen sözleşmelere uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Genel Şartların C.13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Genel Şartların Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Genel Şartların Ek-6’sının 1 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı maddenin “A) Araç Hasarları” bölümünde yer alan “araç resimleri” ibaresi “araca ve kaza yerine ait fotoğraf ve görüntüler” olarak değiştirilmiş, 2 nci maddesinin “A) Sürekli Sakatlık” bölüm başlığı “A) Sakatlık” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu” ibaresi “Kurul Raporu (artan sakatlık oranına bağlı tazminat taleplerinde ilk ödemeye esas alınan Yönetmeliğe göre düzenlenen rapor)” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “son gelir durum belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Bordro, Gelir Vergi Beyannamesi vb.) ve güncel SGK hizmet dökümü belgesi ile varsa hesap tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin “B) Ölüm” bölümünde yer alan “Veraset ilamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya desteklik ilişkisini ortaya koyan diğer belgeler” ibaresi eklenmiş, “Anne ve baba” ibaresinden önce gelmek üzere “Destek şahsının” ibaresi eklenmiş, “Ölen kişiye” ibaresi “Destek şahsına” olarak değiştirilmiş, “son gelir durum belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Bordro, Gelir Vergi Beyannamesi vb.) ile SGK hizmet dökümü belgesi” ibaresi eklenmiş, aynı bölüme aşağıdaki bent eklenmiş ve 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Tazminat başvurusunda bulunan hak sahipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 99 uncu maddesi uyarınca ilgisine göre aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak sunulur.”

“• Çocuk ölümünde destekten yoksun kalan ebeveynlerin güncel SGK hizmet dökümü belgesi.”

“• Yabancılarda: Nüfus cüzdanı veya kimlik bilgisi içerir diğer belgeler ile Türkiye’ye girişine dair resmî evrak.”

MADDE 17 – Aynı Genel Şartlara ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 18 – Bu Genel Şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Genel Şartları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

personel programı

Devamı: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2021/23

03 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31678

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu

GENELGE

2021/23

19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Devamı: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

28 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31612

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde ağır düzeyde çalışma gücünü kaybettiğine,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine ve vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğuna,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)  bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 60 ıncı maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının hak sahibi veya bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiğine,

ç) 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü orta veya hafif düzeyde kaybettiğine,

d) 28 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış olacaklarının tespitine,

e) 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında kadın sigortalı çocuğunun, hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sayılacaklarının tespitine,

f) Maluliyet, çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine,

g) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar ile malul sayılan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli sigortalı çocuğunun kontrol muayenelerine,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

personel programı

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci, 28 inci, 47 nci, 94 üncü, 95 inci ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağır düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %60’ının kaybedilmesini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Bakmakla yükümlü olunan çocuk: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen çocuğu,

ç) Balthazard formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini,

d) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuk: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ile 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan “Tam bağımlı engelli birey” durumunu,

e) Hafif düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesini,

f) Hak sahibi çocuk: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan çocuğu,

g) Hastalık listesi: Çalışma gücünün hangi düzeyde kaybedildiğinin tespitine esas Ek-1’de yer alan listeyi,

ğ) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

h) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen hallerde istenilen muayeneyi,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Kurum Sağlık Kurulu: Çalışma gücü kaybını, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını, erken yaşlanma halini ve kadın sigortalı çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadığını belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları,

j) Maluliyet: Çalışma gücünü ağır düzeyde veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme veya vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurma hallerini,

k) Orta düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesini,

l) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,

m) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

n) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu: Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen kurulu,

o) Vazife malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malullüğü hallerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Malullük ve Çalışma Gücü Kaybı Oran Tespiti

Sigortalının ağır düzeyde çalışma gücü kaybı tespiti

MADDE 5 – (1) Sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip kaybetmediğinin tespitinde hastalık listesi esas alınır.

(2) Sigortalılık süresi içinde;

a) Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,

b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık listesinde belirtilen seviyelere yükseldiği,

c) Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş haliyle ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği,

ç) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalının vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği veya vazifesini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmasına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğu,

Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

(3) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

(4) Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard formülü uygulanmaz.

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların maluliyet kararlarında;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi yükümlüleri için, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,

b) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi koruma güvenlik görevlileri için belirlenen 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği,

hükümleri gözetilerek Kurum Sağlık Kurulunca karar verilir.

(6) Vazife malullüğü halinde ise maluliyet derecelerine, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümleri esas alınarak Kurum Sağlık Kurulunca karar verilir.

Orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybı oranı tespiti

MADDE 6 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ile geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen orta ve (b) bendinde belirtilen hafif düzeyde çalışma gücü kaybının tespitinde hastalık listesi esas alınır.

(2) Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard formülü uygulanmaz.

Sigortalı çocuğunun maluliyet tespiti

MADDE 7 – (1) Sigortalının, çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği tespit edilen hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılır. Bu tespitlerde hastalık listesi esas alınır.

Erken yaşlanma tespiti

MADDE 8 – (1) Yaşlılık aylığı bağlanması için Kanunda öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılır.

(2) Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır.

Kadın sigortalı çocuğunun ağır engellilik tespiti

MADDE 9 – (1) Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun tespitinde, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik esas alınır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri

MADDE 10 – (1) Sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.

b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.

ç)  İki elin kaybı veya yok hükmünde olması.

d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı veya yok hükmünde olması.

e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı veya yok hükmünde olması.

f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.

g) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.

ğ)  Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması.

h) Bu maddede tespit edilen durumlar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelinmesine sebep olan sekeller ve ağır hastalıklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucuları

MADDE 11 – (1) Çalışma gücü kaybı ile kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversite hastaneleri,

c) Belgelenmesi kaydıyla, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlar için yatmakta olduğu hastaneler,

yetkilidir.

(2) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalının veya çocuğunun sözleşme hükümlerine göre maluliyet tespitlerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ilgili ülkenin sigorta kurumunun gönderdiği raporlar değerlendirmeye alınır.

Sağlık kurulu raporları

MADDE 12 – (1) Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren hastalık durumlarının tespitinde kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az yedi daimi üyeden oluşur:

a) İç hastalıkları uzmanı.

b) Göz hastalıkları uzmanı.

c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı.

ç) Genel cerrahi uzmanı.

d) Nöroloji uzmanı.

e) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.

(2) Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

(3) Rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde, bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır.

(4) Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren hastalık durumlarının tespitinde kurul, ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla oluşturulabilir.

(5) Sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Bakanlığınca belirlenen maluliyet ve çalışma gücü kaybına esas sağlık kurulu raporu formatına uygun olarak düzenlenen raporlar, Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilir.

(6) Sağlık kurulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde;

a) Kimlik tespitiyle muayene yapılarak, çalışma gücü kaybı tespit talebine esas hastalıkların, ilgili branşlarca mevcut klinik durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu; ayrıntılı muayene bulguları, dayanağı tetkikler ve sonuçlar sağlık kurulu raporuna yazılır. Tetkik raporlarının aslı ya da onaylı nüshası eklenir.

b) Muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde sigortalının adı, soyadı ve tetkik tarihi yazılır.

c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır.

ç) Mevcut hastalıklara ilişkin tetkikler, epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı nüshası eklenir.

d) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler tarafından imzalanır.

e) Kurum sevkine istinaden düzenlenen sağlık kurulu raporları yalnızca durum bildirir nitelikte olduğundan, raporların karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı/engellilik oranı belirtilmeden “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir.” ibaresi yazılır.

(7) Bu maddede belirtilen hususların eksikliği veya yetersizliği durumunda sağlık kurulu raporunun verilecek karara esas teşkil edip etmeyeceği konusunda Kurum Sağlık Kurulu yetkilidir.

(8) Kurum, sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda istemeye yetkilidir.

(9) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda çalışma gücü kaybı veya engel oranı belirtilmiş ise bu oran, Kurum Sağlık Kurulu ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararlarında bağlayıcı değildir.

(10) Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde 11 inci maddenin ikinci fıkrasına göre düzenlenmiş raporlarda bu maddenin yedinci fıkrası haricinde fıkralarında yer alan şartlar aranmaz.

Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar

MADDE 13 – (1) Usulüne uygun düzenlenmediği, tıbbi bilgilerin eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen sağlık kurulu raporları, 12 nci maddeye göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir.

Ek rapor düzenlenmesi

MADDE 14 – (1) Sağlık kurulu raporunun Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde; ilgilinin aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle düzenlenecek sağlık kurulu raporu istenir.

Kontrol muayenesi ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Kanunun;  25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre malul sayılanlar ile 28 inci maddesinin beşinci veya geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkralarına göre çalışma gücü kaybı oranı ve 28 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre ağır engellilik tespiti yapılanlar;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,

ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

(2) Kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

(3) Kontrol muayenesine istinaden yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülen hallerde yeniden kontrol muayenesi istenebilir.

(4) Kontrol muayenesi değerlendirmeleri ilk maluliyet kararına esas mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi kararı verilmesi halinde bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları

MADDE 17 – (1) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlar Kurum Sağlık Kurullarını bağlar.

Hastalık listesinin yenilenmesi

MADDE 18 – (1) Hastalık listesinde bulunan tıbbi kriterler Kurumca en geç 3 yılda bir değerlendirilir.

Atıflar

MADDE 19 – (1) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde; çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maluliyet, çalışma gücü kaybı veya erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yürürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

 

Devamı: Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Engellilik Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

SGK Genel Yazı 11507237

Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98547999-010.06.01-11507237

Tarih: 28.09.2020

Konu: Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 26/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge’nin “Sevk Ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci bölümünün “10. Engelliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olanların Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri” alt başlığı altında;

Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalıların ilk sevk işlemleri ile sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılacağı,

Vergi indirimi hakkını elde etmesi nedeniyle Kurumumuzca bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananların sağlık kurumlarına sevk edilerek, düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği ve sonucuna göre işlem yapılacağı,

Bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananlardan;

– Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların,

– Hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde Kurumumuza yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüte düşülenlerin,

– Kurumumuz denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda kontrol muayenesine tabi tutulması istenenlerin,

kontrol muayenesine gönderileceği,

Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların, Kurumumuzca Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlemeye yetkili hastanelere sevk edileceği, temin edilen raporların değerlendirilmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği,

Usulüne uygun yapılmış ihbar, şikayet veya denetim sonucu kontrol muayenesine tabi tutulması öngörülenlere, kontrol muayenesi nedeniyle sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; % 40’ın altında belirlenenler ile % 40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanma koşuluna esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporlarının Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği, anılan Kurulca belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılacağı,

Kontrol muayenesi nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı % 40’ın üstünde belirlenenlerden tahsis talep tarihi esas alınarak yeni engellilik derecesine göre aylığa hak kazanma koşullarını sağlayanların söz konusu raporlarının Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeyeceği,

talimatlandırılmıştır.

personel programı

Öte yandan, covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol muayene tarihi 01/02/2020 tarihi sonrasında olanların bu raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmemesini teminen Kurumumuzca kontrol muayene tarihleri öncelikle 30/06/2020 tarihine ötelenmiş, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 08/06/2020 tarihi itibariyle kontrol muayene işlemlerine başlanacağının bildirilmesi üzerine sağlık hizmet sunucularına sevk edilmeye başlanmış ise de sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi adına bilgilendirme süresi de dikkate alınarak kontrol muayene tarihleri yeniden 08/09/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu itibarla, sağlık hizmet sunucularına belirli bir süre sevk yapılamayıp 2020/Haziran ayı itibariyle sevklerin başlaması ile sağlık kurullarının düzenlediği raporların Kurumumuza ulaşması sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin ortaya çıkardığı birikinti de dikkate alınarak sigortalıların mağduriyetlerinin engellenmesi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmaması adına 2018/38 sayılı Genelge’de yer alan düzenlememiz yeniden değerlendirilmiş olup, bu tarihten sonra işlemlerimizin Başkanlığımızın 2014-11 sayılı e-Tahsis talimatı uygulamasına göre yürütülmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1- Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların,

2- Vergi indirim hakkını elde etmeleri nedeniyle taraflarına yaşlılık aylığı bağlananların hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde Kurumumuza usulüne uygun yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüte düşülenlerin,

3- Kurumumuz denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda oluşturulan teftiş raporlarında kontrol muayenesine tabi tutulması istenenlerin

kontrol nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında, sağlık kuruluşları tarafından belirlenen engellilik oranları ile daha önce aylık bağlanmasına esas Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından belirlenen engellilik oranları arasında farklılık olması ve sağlık kuruluşundan en son temin edilen sağlık kurulu raporunda engellilik derecesinin;

– % 40’ın altına düşmesi halinde, hastanelerden gelen rapor Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden, sigortalının anılan Yönetmelik gereğince Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye Kurumumuzca sevk edilmesi, hakem hastaneden temin edilecek sağlık kurulu raporunda, engellilik derecesinin % 40’ın altında belirlenmiş olması halinde, sigortalının raporları engellilik derecesi belirlenmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmesi ve Kurul tarafından belirlenecek dereceye göre,

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

– % 40’ın üstünde belirlenmiş olması halinde, sigortalının yine Kurumumuzca yetkili hakem hastaneye sevk işleminin yapılması ve hakem hastaneden temin edilen sağlık kurulu raporu Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden, raporda belirtilen engellilik derecesi esas alınarak,

aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kontrol muayenesi sonucu belirlenen engellilik derecelerine itirazlarda da sigortalılar hakem hastaneye sevk edilerek hakem hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda belirlenen engellilik derecesi esas alınarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan,

– Engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca belirlenirken haklarında anılan Kurulca kontrol muayene kararı verilmeyenlerin (sağlık kurulu raporları sürekli olanlar)

– Engellilik derecelerine esas sağlık kurulu raporlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde haklarında ihbar veya şikayet bulunmayanların,

kontrol muayenesine gönderilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı – Engellilik Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kontrol Muayene İşlemleri – SGK Genel Yazı

Kontrol Muayene İşlemleri

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.2339831

Tarih: 09/02/2020

Konu : Kontrol Muayene İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığının kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesileceği hüküm altına alınmış, altıncı ve yedinci fıkralarında ise Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptıran ve malullük durumu devam ettiği anlaşılanların kesilen aylıklarının hangi tarih itibariyle başlatılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, anılan maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini;

– 3 aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,

– 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,

– Yaptırmayanların aylıklarının ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle kesilmesi,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, 06/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin ikinci kısmının “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” başlıklı birinci bölümünde yer alan 1.10. “Diğer Hususlar” alt başlığında; 1.10.3. Kontrol muayenesi veya sigortalı/işverenin yeniden muayene talebi vb. nedenlerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarını içerir dosyanın Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmesi sonucu düzenlenen kararda, meslekte kazanma gücü kaybı oranında; tarih belirtilerek artma/azalma/düzeltme yapılmış ise, sürekli iş göremezlik geliri değişiklik işlemlerinin bu tarihe göre yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan Genelgenin dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci bölümünün “5. Kontrol Muayene İşlemleri” alt başlıklı bölümünde; kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

– Üç ay içinde yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalı veya ölüm aylığı/geliri bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylığı/gelirinin kesildiği tarihten,

– Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak gelirinin, malul çocukların ise almakta oldukları ölüm gelir/aylığının, rapor tarihinden sonraki ay başından,

başlanarak yeniden bağlanacağı,

Aynı alt başlık altında yer alan “5.1.3. Sağlık Kurulu Rapor Tarihinin Kontrol Muayene Tarihinden Sonraki 3 Aylık Süre Dışında Olması” başlıklı paragrafında; sigortalı veya hak sahiplerinin Kurum sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, Kurumca yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, Kurum sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

– Devam ettiğine karar verilenler hakkında, Kurum sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıklarının başlatılacağı, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıkların ödenmeyeceği,

– Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı,

talimatlandırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ünitelerden intikal eden yazılarda; Kurum sağlık kurulunca talep edilen ara karar nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı, bu sebeple kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin geçirildiği, bu gibi durumlarda bulunan sigortalılardan maluliyetinin devam ettiğine karar verilenler hakkında aylıklarının ne zamandan itibaren ödeneceği yahut sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında bu değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususlarında sık sık tereddüte düşüldüğü görülmektedir.

Buna göre, yukarıda açıklanan mevzuat doğrultusunda; kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde Kuruma müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının Kurum sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;

– Haklarında mevcut durumlarının devam ettiğine karar verilenler hakkında gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihi itibariyle kesilmesi ve yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren gelir/aylıklarının başlatılması gerekmekte ise de; Kurum sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,

– Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek,

işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

ad

Devamı: Kontrol Muayene İşlemleri – SGK Genel Yazı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kontrol Muayene İşlemleri – SGK Genel Yazı

Kontrol Muayene İşlemleri

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.2339831

Tarih: 09/02/2020

Konu : Kontrol Muayene İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığının kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesileceği hüküm altına alınmış, altıncı ve yedinci fıkralarında ise Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptıran ve malullük durumu devam ettiği anlaşılanların kesilen aylıklarının hangi tarih itibariyle başlatılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, anılan maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları birlikte değerlendirildiğinde, Kurumun yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini;

– 3 aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,

– 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının yeni rapor tarihinden sonraki aybaşından başlanarak yeniden bağlanması,

– Yaptırmayanların aylıklarının ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle kesilmesi,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, 06/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin ikinci kısmının “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” başlıklı birinci bölümünde yer alan 1.10. “Diğer Hususlar” alt başlığında; 1.10.3. Kontrol muayenesi veya sigortalı/işverenin yeniden muayene talebi vb. nedenlerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarını içerir dosyanın Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmesi sonucu düzenlenen kararda, meslekte kazanma gücü kaybı oranında; tarih belirtilerek artma/azalma/düzeltme yapılmış ise, sürekli iş göremezlik geliri değişiklik işlemlerinin bu tarihe göre yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan Genelgenin dördüncü kısmının “Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci bölümünün “5. Kontrol Muayene İşlemleri” alt başlıklı bölümünde; kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

– Üç ay içinde yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalı veya ölüm aylığı/geliri bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylığı/gelirinin kesildiği tarihten,

– Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilenlerin malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak gelirinin, malul çocukların ise almakta oldukları ölüm gelir/aylığının, rapor tarihinden sonraki ay başından,

başlanarak yeniden bağlanacağı,

Aynı alt başlık altında yer alan “5.1.3. Sağlık Kurulu Rapor Tarihinin Kontrol Muayene Tarihinden Sonraki 3 Aylık Süre Dışında Olması” başlıklı paragrafında; sigortalı veya hak sahiplerinin Kurum sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, Kurumca yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, Kurum sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik halinin;

– Devam ettiğine karar verilenler hakkında, Kurum sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibariyle gelir/aylıklarının başlatılacağı, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıkların ödenmeyeceği,

– Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı,

talimatlandırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ünitelerden intikal eden yazılarda; Kurum sağlık kurulunca talep edilen ara karar nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı, bu sebeple kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin geçirildiği, bu gibi durumlarda bulunan sigortalılardan maluliyetinin devam ettiğine karar verilenler hakkında aylıklarının ne zamandan itibaren ödeneceği yahut sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında bu değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususlarında sık sık tereddüte düşüldüğü görülmektedir.

Buna göre, yukarıda açıklanan mevzuat doğrultusunda; kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde Kuruma müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının Kurum sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;

– Haklarında mevcut durumlarının devam ettiğine karar verilenler hakkında gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihi itibariyle kesilmesi ve yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren gelir/aylıklarının başlatılması gerekmekte ise de; Kurum sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,

– Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek,

işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

ad

Devamı: Kontrol Muayene İşlemleri – SGK Genel Yazı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

2020 Özel Eğitim Desteği

05 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31030

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 TL, grup eğitimi için aylık 221 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ad

Devamı: 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağır İşitme ve Görme Engelliler Yayın Hizmetleri

11 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30915

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağırların, işitme ve görme engelli bireylerin yayın hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yargı yetkisi altındaki ulusal karasal televizyon yayın lisansına veya geçici yayın hakkına sahip ulusal karasal özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun sunduğu televizyon yayın hizmetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ve 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akşam kuşağı: 18:00-00:00 saat aralığında kalan zaman dilimini,

b) Ana haber bülteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve gelişmelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, düzenli olarak 18:00-22:00 saat aralığında yayınlanan ve yayın süresi otuz dakikadan uzun olan haber bültenlerini,

c) Ayrıntılı altyazı: Sağırların ve işitme engellilerin, programlardaki tüm işitsel unsurlara erişimini sağlamak için işitsel unsurların izleyicinin erişimine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini gerektiren bir çeviri türünü,

ç) Dizi filmler: Birden çok bölüm halinde yayınlanan, tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan aynı konunun veya birbirini izleyen konular bütünlüğünün işlendiği drama program türünü,

d) Engelli dostu program: Sağırların, görme ve işitme engellilerin yayın hizmetlerine erişebilmesi amacıyla hazırlanan, ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden en az biri ile yayınlanan programı,

e) Görme engelli: Programların görsel unsurlarına kısmen veya tamamen erişimi olmayan bireyleri,

f) Güncel piyasa ve döviz durum ekranı: Ekonomiye dair bilgilerin aktarıldığı, para ve sermaye piyasası işlemlerinin ve bu piyasalarda kullanılan araçların değişimlerinin sunulduğu kısa bilgi ekranını,

g) Hafta: Pazartesi gününden pazar gününe kadar olan yedi günlük zaman dilimini,

ğ) Hava ve yol durum ekranı: İzleyici kitlesinin bilgilenmesi ve önlem alması amacıyla hava sıcaklık tahminlerinin, rüzgâr hızı ve yönü, denizlerdeki sıcaklık ve nem oranı bilgilerinin verildiği; yol durumu ile ilgili alınan verilere göre çalışma yapılan ve kapatılan yolların bilgilerinin yer aldığı ekranı,

h) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

ı) İşaret dili: Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla el ve vücut hareketleri ile mimikler kullanılarak oluşturulan görsel dili,

i) İşitme engelli: Programların işitsel unsurlarına kısmen veya tamamen erişimi olmayan bireyleri,

j) Kamu spotları: Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları,

k) Koruyucu sembol: Yayın hizmetinin içeriği hakkında izleyicilerin bilgilendirilmesi amacıyla medya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak sembolleri,

l) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,

m) Program: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan bir yayın akış çizelgesi veya katalog içinde yer alan bir dizi görsel ve/veya işitsel unsurun oluşturduğu tek bir bütünü,

n) Program tanıtımı: Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini veya dinlenmesini teşvik etmek amacıyla kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve saatini duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,

o) Sağır: İşitmeyen ve sağır toplumun kültürünü taşıyan, ana dil olarak işaret dilini kullanan ve dolayısıyla programların işitsel unsurlarına hiçbir erişimi olmayan bireyleri,

ö) Seslendirme: Program içeriğinin görsel olarak yayınlanmasının yanında sesli olarak anlatılmasını,

p) Sesli betimleme: Programlarda, diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekânı, zamanı, karakterleri, sessiz gelişen olayları ve benzerini betimleyerek, görünüm ve duyguları anlatmasından oluşan bir çeviri türünü,

r) Skor durum ekranı: Dünyada ve Türkiye’de yapılan spor müsabakalarının toplu sonuçlarının kısaca aktarıldığı bilgi ekranını,

s) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

ş) Yeşil perde veya mavi ekran: Yeşil perde veya mavi ekran (Green box/Blue screen) yöntemiyle iki görüntüyü birbirinin üzerine oturtma tekniğini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

ad

İKİNCİ BÖLÜM

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine

Erişimine İlişkin Usul ve Esaslar

Engelli dostu programlar

MADDE 5 – (1) Sağırların, işitme ve görme engellilerin yayın hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla engelli dostu programların yayın süresi, medya hizmet sağlayıcının aylık yayın süresi toplamının;

a) En az yüzde onuna altı ay içinde,

b) En az yüzde beşi ayrıntılı altyazı, en az yüzde beşi işaret dili, en az yüzde beşi sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere yüzde yirmi beşine iki yıl içinde,

c) En az yüzde onu ayrıntılı altyazı, en az yüzde onu işaret dili, en az yüzde onu sesli betimleme çeviri türlerinde olmak üzere yüzde kırkına beş yıl içinde,

ulaşmak zorundadır.

(2) Ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinin üçünün birlikte aynı engelli dostu programda kullanılması durumunda; biri sesli betimleme olmak üzere, iki çeviri türünün birlikte aynı engelli dostu programda kullanılması durumunda, her bir çeviri türünün süresi ayrı değerlendirilir.

(3) Ana haber bültenleri hariç olmak üzere haftada en az iki akşam kuşağı programının,  ilk yayınlarında ya da ilk yayınlarını takiben bir hafta içinde engelli dostu program olarak yayınlanması zorunludur.

(4) 02:00-06:00 saatleri arasında yayınlanan engelli dostu programlar, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(5) Ana haber bültenleri hariç olmak üzere engelli dostu programların yayınlanacakları gün ve saat ile ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden hangisi ile yayınlanacağı yayın tarihinden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulur. Program tanıtımlarında, engelli dostu programda yayınlanacak çeviri türü bilgisinin bulunması zorunludur.

(6) Engelli dostu program olarak yayınlanan dizi filmlerin, devam eden bölümlerinin de engelli dostu program olarak yayınlanması zorunludur.

(7) Engelli dostu programların başında, sonunda ya da bölüm aralarında yayınlanan ticari iletişim, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlara ulaşılmasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(8) Engelli dostu programların yayınlanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler usule uygun olarak doldurulmuş Ek-1’de yer alan form ile her ayı takip eden on gün içinde Üst Kurulun izlemeburo@rtuk.gov.tr internet adresine elektronik posta ile gönderilir.

Haberlere erişim

MADDE 6 – (1) İfade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması amacıyla medya hizmet sağlayıcıların;

a) Ana haber bültenlerinden birini günlük olarak işaret dili ile yayınlaması,

b) Hava ve yol durum ekranlarını seslendirmesi,

c) Güncel piyasa ve döviz durum ekranlarını seslendirmesi,

ç) Skor durum ekranlarını seslendirmesi,

zorunludur.

(2) İşaret dili ve/veya ayrıntılı altyazı ve/veya sesli betimleme çeviri türleri kullanılsa dahi ana haber bültenleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Üst Kurula bildirdiği en az üç kanalında, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yayın yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşaret dilinin yayın ölçüleri

MADDE 8 – (1) İşaret dilinin programlarda kullanımında; işaret dili çevirmenine yeşil perde veya mavi ekran uygulaması ile ekranın en az sekizde biri ölçülerinde yer verilmesi,  çevirmenin bel plan görüntüsünün ekrana getirilmesi zorunludur.

Kamu spotu başvuruları

MADDE 9 – (1) Kamu spotlarında ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme çeviri türlerinden en az birinin bulunması gerekmektedir. Bu çeviri türlerinden herhangi birini bulundurmayan kamu spotu başvuruları Üst Kurulca reddedilebilir.

(2) İşaret dili ve/veya ayrıntılı altyazı ve/veya sesli betimleme çeviri türleri kullanılsa dahi, kamu spotları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Koruyucu sembol sistemi

MADDE 10 – (1) Koruyucu Sembol Sisteminde kullanılan sembollerin seslendirilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yayımından üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

 

Devamı: Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste 6

10 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30858

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

ad

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden işlem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Devamı: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik Bülteni

Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik Bülteni

1.      ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI

1.1.   İşçi Kadrosunda İstihdam

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu Maddesi kapsamında;

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli bireyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Türkiye İş Kurumu verilerine göre engelli çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı ile kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında işçi olarak istihdam edilen bireylerin yıllara göre dağılımları tablo 1, tablo 2, tablo 3 ve tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 1. Engelli çalıştırmakla yükümlü 50+ işyeri sayısı

Yıllar Kamu Özel
2019 (Mart) 1.316 17.139
2018 1.352 17.826
2017 782 19.957
2016 806 18.332
2015 844 17.144
2014 809 17.773
2013 890 17.596
2012 979 16.980
2011 1.004 15.118
2010 1.084 14.511
2009 1.096 12.847
2008 1.126 13.268
2007 1.613 17.864
2006 1.507 13.593
2005 1.567 11.517
2004 1.674 10.145
2003 1.593 8.427
2002 1.609 8.121

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli bireyleri çalıştırmakla yükümlü işyeri sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 1.609, özel sektörde 8.121 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 1.316, özel sektörde ise 17.139’dur.

Tablo 2. Engelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde işçi olarak çalışan engelli birey sayısının yıllara göre dağılımı

Yıllar Çalıştırmakla Yükümlü Olunan Engelli Birey Sayısı Çalışan Engelli Birey Sayısı
Kamu Özel Kamu Özel
2019 (Mart) 16.566 107.632 50+ işyerin de çalışan: 14.853 50- işyerin de çalışan: 961 50+ işyerinde çalışan: 96.142 50- işyerinde çalışan: 7.864
2018 16.157 107.373 50+ işyerin de çalışan: 14.453 50- işyerin de çalışan: 1.033 50+ işyerinde çalışan: 97.893 50- işyerinde çalışan: 8.916
2017 7.801 117.687 10.323 102.751
2016 8.206 104.966 10.822 92.413
2015 8.432 99.262 10.696 84.370
2014 8.417 101.823 10.422 84.706
2013 9.514 97.689 11.804 80.434
2012 10.246 97.322 12.358 77.547
2011 10.496 86.607 12.347 71.088
2010 12.603 66.359
2009 12.653 58.876
2008 11.286 55.077
2007 12.924 49.784
2006 15.342 53.832
2005 15.243 47.850
2004 15.193 39.022
2003 14.685 31.829
2002 16.668 28.953

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde çalıştırılması gereken engelli birey sayısı 2011 yılı itibariyle kamuda 10.496, özel sektörde 86.607 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 16.566’ya, özel sektörde ise 107.632’ye yükselmiştir. Bu işyerlerinde çalışan engelli sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 16.668, özel sektörde 28.953 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle bu sayı kamuda 15.814*, özel sektörde ise 104.006*’dır.

*50 kişiden fazla ve az çalışanı olan işyerlerinde çalışan engelli sayısı toplamı.

Tablo 3. Engelli birey çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde kota açığı/ fazlası

 

Yıllar Engelli Birey Çalıştırmakla Yükümlü Olan Kurumlarda Kota Açığı Engelli Kotasının Üzerinde  Çalışan Engelli Birey Sayısı
Kamu Özel Kamu Özel
4.557* 19.013 2.844 7.523
4.775* 17.871 3.071 8.391
466 23.232 2.988 8.296
2016 387 20.336 3.003 7.783
2015 472 22.037 2.736 7.145
2014 712 23.637 2.717 6.520
2013 700 23.075 2.990 5.820
2012 931 25.250 3.043 5.475
2011 1.164 20.789 3.015 5.270
2010 1.863 18.299 2.748 4.715
2009 1.981 16.367 2.548 4.693
2008 2.380 20.117 2.073 4.868
2007 3.417 22.175 2.208 4.032
2006 2.331 19.427 1.442 3.276
2005 2.990 21.824 1.211 1.680
2004 1.104 1.164
2003 2.033 990
2002 2.351 964

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanması ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi pozisyonunda çalışan kamu işçisi sayısı artması nedeniyle kamu kurumlarının istihdam etmekle yükümlü olduğu engelli işçi sayısında artış olmuş ve kota açığı da artmıştır.

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal/istatistikler/

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde kota açığı 2005 yılı itibariyle kamuda 2.990, özel sektörde ise 21.824 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle kota açığı kamuda 4.557, özel sektörde ise 19.013’tür. Çalıştırmakla yükümlü olduğu kotanın üzerinde engelli işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan engelli sayısı 2002 yılı itibariyle kamuda 2.351, özel sektörde ise 964 iken 2019 yılı Mart sonu itibariyle kamuda 2.844, özel sektörde ise 7.523’tür.

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistik Bülteni Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.