• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveHazine Mevzuatı

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2021-1)

2021 Kamu Sosyal Tesisleri

13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31363

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve dinlenme tesisleri

MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2021 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

a) Ekte sayılan özelliklerden on beş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 29,00 TL yemek ve 11,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 14,50 TL) konaklama bedeli,

b) Ekte sayılan özelliklerden en az on iki ve en fazla on dört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 24,00 TL yemek ve 10,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 13,00 TL) konaklama bedeli,

c) Ekte sayılan özelliklerin on iki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 19,00 TL yemek ve 8,50 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 13,00 TL) konaklama bedeli,

alınır.

(2) Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 5,00 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 5,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 7,00 TL konut başına ilave bedel alınır.

Misafirhaneler

MADDE 4 – (1) Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 14,50 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

(2) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

(3) Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanır.

(4) Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.

(5) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilir.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

ad

Spor tesisleri

MADDE 6 – (1) Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak;

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10,00 TL,

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 14,50 TL,

bedel alınır.

(2) Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 18,00 TL bedel alınır.

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak bir aylık abone bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.

Ortak hususlar

MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

(2) Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur ve 2020 yılında görevlendirilen personel sayısı hiçbir şekilde aşılamaz.

(3) Bu tür yerlerde, 2021 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilemez, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilir.

(4) Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulamaz.

(5) Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilir.

(6) Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında olamaz.

(7) Bu Tebliğde belirtilen yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilir.

(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.

(9) Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden sekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.

(10) Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2018 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2015 ile 1 Şubat 2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

(11) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık genelgeleri hükümleri saklıdır.

(12) Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.

(13) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.

(14) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

(15) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.

(16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere, tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz.

(17) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir.

(18) Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.

(19) Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alır.

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmaz, dolayısıyla bunların her türlü giderleri kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanır.

(21) Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2021 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alır ve daima güncel tutulur.

(22) Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmaz.

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır.

c) Sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza edilir.

ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esastır.

(23) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetler. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilir.

(24) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

(25) Bu Tebliğde belirtilen esasların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)’in uygulanmasına da devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 18/1/2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

EK

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 – Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 – Sıcak su

4 – Havalandırma tesisatı

5 – Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 – Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 – Mutfak ve lokanta

8 – Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 – Dinlenme ve oyun salonu

10 – Çay bahçesi

11 – Asansör

12 – Diskotek

13 – Çocuk bahçesi

14 – Spor alanları

15 – Revir

16 – Plaj

17 – Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 – Otopark (en az 20 araçlık)

19 – Yüzme havuzu

20 – Hamam

21 – Sauna

 

Devamı: Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2021-1) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-E.9167

Tarih: 09.01.2021

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

(Sıra No:3)

1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,165786), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

ad

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2021 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2021 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 2021 yılı Ocak ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 2021 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2021 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan Hakem Kurulu Kararının Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 2021 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel’de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman DİNÇBAŞ

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek :

1 – (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

2 – (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

Devamı: Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

2021 Genel Yatırım ve Finansman Programın Tebliği

16 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31336

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve EK-1’de yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerine tabi olup 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket ederler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a), (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

e) Karar: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,

f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

g) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

ğ) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,

h) Program: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2021 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.

ad

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2020 yılında ayrılan personel sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2020 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz.

(2) 2020 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarının Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulu bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Bakanlığa iletir.

İlave atamalar

MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ihtiyaca yönelik olarak detaylı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri için gönderilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hakkında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) 1/1/2021 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,

b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Geçici işçiler

MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2021 tarihinden itibaren 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlıkça verilen ilave izinlerde ve Bakanlıkça geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması durumunda da aynı usul uygulanır.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2022 tarihinden itibaren 2022 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Fazla çalışma

MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Kararın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Bakanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502: İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2022 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Pozisyon iptali

MADDE 10 – (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2021 tarihine kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dâhilinde, 2021 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2022 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2021 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için %10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını Kararın 14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda teşebbüs yönetim kurulu %10 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2021 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10

c) 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1, 10

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2021 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen tavan x 1,10

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10 x 1,10

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10 x 1,10

(3) Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2023 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2023 yılı sonrası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmaksızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim kurulu sorumludur.

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları

MADDE 12 – (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %10’a kadar artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri.

(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa gönderilebilir.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi amacıyla; EK-8’de yer alan Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa gönderir.

Teşebbüsler arası devirler

MADDE 14 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Bakanlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 15 – (1) Kararın 16 ncı maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.

Ticari banka kredileri

MADDE 16 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilir.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kuruluna aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak, 2020 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları KİVİ sisteminde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(2) Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olur. Duyurular, konusuna göre ilgili birimlere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu işletmesi tarafından tablo veya bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Teşebbüsler fazla çalışma, geçici işçi ve hizmet alımı taleplerini ayrıca resmi yazı ile detaylı gerekçelerini belirterek Bakanlığa sunar. Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları diğer tablolar için ilave bir resmi yazı göndermez.

(5) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2021 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.

(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkanlığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta önce gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Kapasite geliştirme

MADDE 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, KİVİ sisteminde belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini geliştirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini güvenilir bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını kurmak zorundadır.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen kurumsal kaynak planlama projeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 20 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2021 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlar. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus belirtilir. Söz konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2020 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2021 tarihine kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü.

b) Türkiye’de sektörün görünümü.

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri.

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırılması.

Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 21 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2019 ve 2020 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kâr dağıtım tablolarını,

31/5/2021 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye mahiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya borç verme durumunda beş iş günü içerisinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

 

Devamı: 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MASAK – Sektör Araştırma Raporları

Devamı: MASAK – Sektör Araştırma Raporları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2020-32/58

28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31227

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2018 30525
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/3/2019 30703
2- 31/8/2019 30874
3- 31/12/2019                       30995 (5. Mükerrer)

 

Devamı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı

05 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31118

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 44 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 155 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” şeklinde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “yeterli” ibaresinden önce gelmek üzere “veya türlerinden” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Giriş sınavı bir il veya birden fazla il için açılabilir. Sınav duyurusunda birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilirler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler.”

“(4) Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilir ve o il için belirlenen kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday giriş sınavı yazılı bölümüne çağrılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav kurulu

MADDE 9 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Personel Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek, sınav kurulu başkanı dahil en az üç asil ve yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Gerek görülmesi halinde sınav kurulu, kurul üyelerinden oluşan komisyonlar şeklinde çalışabilir.

(2) Giriş sınavının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için birlikte açılması halinde, sınavın sözlü bölümüne katılmak için sınav kuruluna, Başkanlık merkezinden veya diğer kurumlardan çağrılan üyeler yalnızca teknik bilgiyi haiz oldukları bölümden sınava giren adayların sözlü sınavına iştirak ederler.

(3) Sınav kurulu veya komisyonlar en az üç üye ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(4) Sınav kurulu, giriş ve yeterlik sınavlarını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.

(5) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini Personel Daire Başkanlığı yürütür.”

Haber Arası Reklam

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin bilgiler Başkanlık internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “yazılı sınav konularından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, kurul tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.”

“(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(6) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder ve bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde veya kurumda (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “Yönetmeliğinin 8 inci maddesine” ibaresi “Yönetmeliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Personel Mevzuatı ile Bakanlık ve Başkanlık Teşkilatına Dair Mevzuat; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yedinci bölümü, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin onikinci bölümü, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ile Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Sınav sonuçlarına itiraz ve hatalı soruların değerlendirilmesi” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiş, “itiraz” ibaresinden önce gelmek üzere “sınav kuruluna” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı soruların tespit edilmesi durumunda bu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 45 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, uzman yardımcısı olarak istihdam olunanların uzmanlık kadrolarına atanmaları, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/12/2009 27444
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/9/2011 28049
2- 22/10/2014 29153
3- 11/12/2014 29202

 

Devamı: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GİB (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavları

05 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31118

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın hangi kadro unvanı için açılacağı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi,  yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü veya puan türleri ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Sınav, Ek-1’de yer alan formata uygun olarak Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, Ek-2’de yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/7/2009 27305

 

Devamı: Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma

08 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31093

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurulca belirlenecek işletme bedeli;

a) 0 – 100 milyon TL için % 6’dan,

b) 100 – 200 milyon TL için % 5’ten,

c) 200 – 300 milyon TL için % 4’ten

ç) 300 – 400 milyon TL için % 3’ten

d) 400 milyon TL’den fazlası için % 2’den,

fazla olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı birilikte yürütür.

Haber Arası Reklam

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2006 26172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 22/9/2006 26297
2- 24/1/2008 26766
3- 3/4/2012 28253
4- 30/11/2012 28483
5- 26/12/2017 30282
6- 4/1/2019 30645

 

Devamı: Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 8)

04 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31089

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Haber Arası Reklam

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2017 29983

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 21/12/2017 30277
2- 29/5/2018 30435
3- 27/10/2018 30578
4- 27/7/2019 30844
5- 9/2/2020 31034

 

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 25/03/2020

25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31079

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mikro ve küçük” ibaresi “mikro, küçük ve orta büyüklükteki” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu iktisadi kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Alacak sigortası kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “toplam kredi limiti” ibareleri “azami sorumluluk tutarı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkrada belirtilen alıcı başına azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami kredi limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

“Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.”

“Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar için 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamında işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sistemin yönetilmesi için bir takvim yılı içinde yapılan harcamaların ve diğer giderlerin, aynı yıl içinde Merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin %10’unu geçmesi durumunda, aşan tutar takip eden azami üç yıl içinde ve bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan orta büyüklükteki işletmelere bu maddeyi ihdas eden tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla; bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı kırk milyon bir Türk Lirası (dâhil) ile yüz yirmi beş milyon Türk Lirası (dâhil) arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1/4/2020 tarihi itibarıyla alacak sigortası sunulur.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 7 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra hükümleri 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2018 30635

 

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.