• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archiveİnşaat Mevzuatı

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 13/11/2021

13 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31658

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya müteahhidine,”

MADDE  2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2019 30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2019 30895
2- 3/10/2020 31263
3- 5/8/2021 31559

 

Devamı: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Esasları – Özgür AKKAYA, SMMM

İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Esasları

Özgür AKKAYA
S.M. Mali Müşavir
Denetçi
ozgur_akkaya@ismmmo.org.tr

ÖZ

Yazımıza başlarken “inşaat” ve “imalat” kavramları üzerinde duracağız. Takiben inşaat ve onarma işlerinde vergilendirme esaslarını detaylıca açıklamaya çalışacağız. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda inşaatın tanımı yapılmamıştır. 743 sayılı Medeni Kanunda ise inşaat ve imalat; arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa veya Tanzim edilmiş şeyler olarak tanımlanmıştır. Genel anlamı ile inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin tümünü içerir.

Anahtar Kelimeler: inşaat, imalat, onarma işleri, taahhüt, gelir vergisi

1. TANIM

İnşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari Kazanç” hükümlerine göre vergilendirilir. Ancak bu işlerin senelere sirayet etmesi (yıllara yaygın olması) halinde, taşıdığı özellikler nedeniyle, genel hükümler dışında özel bir vergileme sistemi kabul edilmiştir.

Özel vergileme; sadece birden fazla takvim yılına taşan ve onarma işleri için söz konusudur. Aynı yıl içinde başlanıp bitirilen inşaat ve onarma işlerinden ve özel inşaatlardan elde edilen kazançlar genel hükümlere göre vergilendirilir. Aynı şekilde, arsa karşılığı daire yapımında da özel vergileme söz konusudur.

2. ÖZEL VERGİLEME SİSTEMİN KAPSAMINDA YER ALAN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

İnşaat ve onarma işinin, özel vergileme sistemine tabi tutulabilmesi için;

  1. Faaliyetin konusunun “inşaat ve onarma işi” olması,
  2. İnşaat ve onarma işinin “taahhüde bağlı olarak” yapılması,
  3. İnşaat ve onarma işinin “yıllara yaygın” olması,

gerekir.

Yüklenimin özel vergileme sistemine tabi tutulabilmesi için, faaliyetin konusunun inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına yaygın olması ve başkası hesabına bir taahhüt gereği yapılması özelliği bir arada aranır.

Özel vergileme sistemine tabi tutulabilme koşulları kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir:

2.1. Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde, dekapaj işleri de dahil olmak üzere “Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarma işleri” kavramı kullanılmış, ancak bu kavram açıklaması Gelir Vergisi Kanunu’nda ve diğer vergi kanunlarımızda yer almamıştır.

Genel anlamı ile “inşaat”, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün, iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılmasına yönelen büyük ölçüdeki tamir ve yenileme faaliyetleri de “onarma” kavramını ifade eder.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5’inci maddesinde, yapı; “karada ve suda, daimi veya muvakkat (geçici); resmi ve hususi (özel) yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler” olarak tanımlanmıştır.

Hatta eski Bayındırlık Bakanlığı’nın uygulamada esas alınan görüşünde de, inşaat kavramı yukarıda belirtilen şekilde geniş bir açıdan yorumlanmış, makine cihaz ve tesisatın müteahhitlere imal ve satın alınarak projesine göre montajlarının yapılması da inşaat işi olarak kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi, bir yatırım projesinin gerçekleştirilmesi etüd, inşaat, makine ve teçhizat temini, montaj ve tamamlama inşaatı şeklinde bölünmektedir. Bu bölümlerde etüd aşaması genellikle idarece yapılmakta ya da ayrı bir ihale konusu teşkil etmektedir. Buna karşılık diğer aşamalar özellikle malzeme temini, montaj ve inşaat, ya ayrı ayrı ihale edilmekte ya da tek bedel üzerinden anahtar teslim şartı ile aynı firmaca yüklenilmektedir. Bu son durumda, malzeme sağlanması, satın alma, mühendislik ve montaj işlerini inşaat işinden ayırmak mümkün olamayacağı görüşüyle, faaliyetin daha doğrusu yüklenimin tümü 42. madde hükmü içinde değerlendirilecektir.

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde de KDV tevkifatı uygulaması açısından yapım işlerinin; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve iletişim nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili her türlü tamamlama (boya badana dahil) her türlü restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkım, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsadığı, ayrıca yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlerin de yapım işleri kapsamında değerlendirileceği, ancak bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde yapım işiyle birlikte değerlendirilemeyeceği açıklaması yapılmıştır.

Bir örnek:

K firması, bir kooperatife karşı “anahtar teslimi” olarak inşaat işini üstlenmiştir. L firması ise  taşeron sıfatı ile konutların kaba ve ine inşaatını 3 yılda tamamlamak üzere üstlenmiştir.

Bu durumda K ve L firmaları, yıllara yaygın inşaat içi yapan vergi mükellefleri durumundadır.

Diğer taraftan gayrimenkul hükmünde olması ve VUK’un 269. maddesi hükmü karşısında, gemi inşa ve yüklenimleri de 42. maddeye göre vergilendirilir.

2.2. İşin taahhüde bağlı olarak yapılması

Özel vergileme sisteminin uygulanmasında aranan ikinci koşul, inşaat ve onarma işinin başkası hesabına bir taahhüt gereği yapılmasıdır. Taahhüt için yazılı ve sözlü olması koşulunun aranmamasına karşın, uygulamada sözleşmeler genellikle yazılı olarak yapılmaktadır.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin taahhüde bağlı olarak yapılması olayında kamu kuruluşu ya da özel şirket ayrımı yoktur. Hatta, aynı işin bünyesinde dahi, birden fazla yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapıyor olunabilir.

Örneğin:

A firması bir kamu kurumuna karşı, lojman inşaatı şeklinde, yıllara yaygın inşaat onarım işini üstlenmiştir. Taşeron B ise, iki yılda tamamlanmak üzere, lojmanların kaba inşaatını A ya karşı üstlenmiştir. Burada hem A hem de B yıllara yaygın inşaat işi yapıyor durumundadır.

Diğer taraftan, apartman inşa edip daire, kat ve dükkan halinde satanlar, özel vergileme sisteminden yararlanamaz. Yani  özel inşaatlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesine girmez. Aynı şekilde başkasının arsası üzerine, ona belli sayıda daire, kat, dükkan verme karşılığında inşaat yapanlar da bu madde hükmünden yararlanamazlar. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Danıştay da görüş birliği içindedir.

2.3. İnşaat ve onarma işinin yıllara yaygın olması

Özel vergileme sisteminin uygulanması için aranan son koşul da, yapılan işin birden fazla takvim yılına yaygın olmasıdır. Yani, faaliyetin konusu inşaat ve onarma işi olsa ve taahhüt gereği yapılsa dahi, başladığı takvim yılında bitiyorsa, özel vergileme sistemine tabi tutulmaz. Kazanç genel hükümlere göre saptanır. Süresi bir yıldan az fakat gelecek yıla taşan ve inşaat ve onarma işlerinin de, yıllara yaygın olduğu kabul edilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3. Ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-a maddeleri uyarınca, vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, yıllara yaygın inşaat ve onarma işini yapanlara ödedikleri istihkak bedellerinden, istihkak sahiplerinin gelir/kurumlar vergilerine mahsuben (avans olarak ödenenler dahil) vergi kesintisi (tevkifatı) yapmakla yükümlüdürler. Kesilen bu vergiler ,  işin bitiminde verilecek beyannamede bildirilen kazanç üzerinden hesaplanacak gelir ver kurumlar vergisinden mahsup edilir.

3. GEMİ VE HÜCUMBOT YAPIMININ DURUMU

Vergi Usul Kanunu’nun 269. Maddesinin 3. bendinde, gemiler ve diğer taşıtların gayrimenkuller gibi değerleneceği, aynı kanunun 271. maddesinde de, inşa edilen binalar ve gemiler de, imal edilen makine ve tesisatta bunların inşa ve imal giderlerinin satın alma bedeli yerine geçeceğini öngörmüştür.

Her ne kadar bina yapımı 3194 sayılı İmar Kanunu’nda gemi yapımı ise 6948 sayılı kanunda düzenlenmişse de vergi tekniği ve uygulamalarında her ikisi de gayrimenkul sayılmış ve özellikle Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda sözü edilen inşa ve imal edilen şeyler arasında bir ayrım yapılarak bina ve gemilerin yapımının inşaat işi olduğu açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.

Belirtilen bu durumlar nedeniyle ,  gemi ve hücumbot yapımı işinin, inşaat ve onarım işi olarak kabul edilmesi gerekir.

4. DEKAPAJ İŞLERİNİN DURUMU

4.1. Dekapaj işlerinde vergileme konusunda 2001 yılına kadar sorunlar bulunmaktaydı. Sorunun temelinde, bu işlerin yıllara yaygın inşaat işi olup olmadığı yatmakta, bu konuda vergi idaresi ile Danıştay’ın görüşleri çelişkiliydi.

Dekapaj işlerinde vergileme konusu açıklanmadan, dekapaj konusu hakkında kısaca bilgi vermekte yarar vardır.

Dekapaj işleri genel anlamıyla “Çevre Kesme” olarak tanımlanabilir. Uygulamada genelde baraj inşaatlarında ve yeryüzüne yakın olup galeriler açmak suretiyle işletilmesi rasyonel sayılmayan kömür yataklarının üzerini açmak suretiyle karşımıza çıkmaktadır.

Müteahhitler kısaca dekapaj olarak adlandırılan faaliyet için bir proje çerçevesinde “belirlenen sınırlar dahilinde dekapaj sahasındaki toprak ve kayalık alanın temizlenmesi, döküm sahası ile dekapaj sahası arasında, dekapaj sahası içinde, üretim ve dekapaj işlemleri için gerekli yolların yapımı, bakımı, dekapaj malzemelerinin toprak döküm sahasına taşınıp dökülmesi, tesviyesi ile ilgili işlemler, dekapaj sahasından suların tahliyesi, sahayı su basması için gerekli önlemlerin alınması” gibi işleri üstlenmektedirler.

Görüldüğü gibi dekapaj yalnızca baraj sahasını yahut kömür alanının üzerini açmak gibi dar bir anlam yüklenecek bir faaliyet değil, bunlara ilaveten kazı ve döküm sahalarında yol, su kanalı yapımına kadar uzanan bir dizi işi de içeren bir faaliyetler zinciridir ve faaliyetlerin her biri birbirinin içinde olup bağımsız işlemler değildir.

4.2. Dekapaj faaliyetlerine ilişkin işlerden bazıları

4.2.1. İrtibat yolları

Açılan alanın üzerinden çıkan toprak, kaya ve diğer malzeme kazı alanının çevresinde gösterilen döküm sahasına taşınır, serilir, tesviye edilir. Nakil işleri için müteahhit, ancak kullanımına müsaade edilen yollardan yararlanabilmekte, bu yollar yetersizse yahut hiç yoksa irtibat yolları kendisince yapılmakta, bu işler teklif birim fiyatının içinde değerlendirilmektedir. Döküm alanına uzanan bu yolların her mevsim açık kalacak şekilde bakımı da yine müteahhide aittir.

4.2.2 Çalışma sahası yolları

Dekapaj alanlarının içinde yol yapımı bir zorunluluk olup bu yolların inşaası da ayrı bir ücret talep edilmeksizin birim fiyat içinde değerlendirilerek müteahhit tarafından gerçekleştirilmektedir.

4.2.3 Geçici tesisler

Müteahhit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatı ve iş mevzuuna uygun şekilde bütün personel için yıkanma yeri yatakhane ve yemekhane de temin etmek durumundadır. Bunun dışında şantiye binası ve büro inşaa edilmektedir.

4.2.4. Su kanalı ve set inşaası

Müteahhit yağmur, kar ve yeraltı suları nedeniyle ocak içinde toplanan suyu tahliye etmek ve ocağı su basmaması için gerekli önlemleri alıp kanal ve set yapmak zorundadır.

4.3. Dekapaj işinin yıllara yaygın inşaat işi olup olmadığı

Geçmiş dönemlerde bir kısım vergi mükellefleri dekapaj işlerinden elde ettikleri kar ve zararı genel kurallar içerisinde her yıl tespit edip beyan ederken, bazı mükellefler bu işlerden elde ettikleri kar ve zararın tamamını özel bir vergileme rejimi olan GVK’nın 42. maddesi çerçevesinde işin bittiği yıl beyan etmeliydiler. Öte yandan dekapaj işlerinde ihale eden konumunda olan kurumların iş yıllara yaygın olduğu takdirde ödedikleri istihkakların stopaj yapılıp yapılmayacağı sorunu da olayın GVK’nın 42. maddesi  kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu da uygulamada duraksamalara yol açmaktaydı.

Dekapaj işlerinin yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında olup olmadığı konusunda uygulamada yaşanan belirsizliğe 5035 sayılı kanunla 01.01.2004’ten itibaren son verilmiş, anılan düzenlemeyle GVK’nın 42. maddesine “dekapaj işleri de inşaat işi sayılır” biçiminde bir parantez içi hüküm eklenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, dekapaj işi de GVK’nın 42. Maddesi kapsamında yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilecektir.

5. SONUÇ

İnşaat taahhüt ve onarım işlerinde işin başlama ve bitim tarihinin önemi büyüktür. İşin aylara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işi mi yoksa yıllara yaygın inşaat taahhüt işi mi olduğunun saptanması işin başlama ve bitiş tarihi esas alınarak yapılacaktır. Bu da işin vergilendirme sisteminin saptanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça:

– T.C. Yasalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

– T.C. Yasalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

– T.C. Yasalar, 5035 sayılı kanun

– T.C. Yasalar 3194 sayılı İmar Kanunu

– T.C. Yasalar 4721 sayılı Medeni Kanun

personel programı

Devamı: İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Esasları – Özgür AKKAYA, SMMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

13 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31627

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunların yapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkımına dair iş ve işlemleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,

b) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında re’sen yapılacak yıkımları,

c) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi kapsamında yapılacak kısmi yıkımları,

ç) İlgili idare tarafından 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yıkımları,

d) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli yapıların yıkımlarını,

kapsamaz.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki yıkımlarda, uygulanabilir olması halinde 11 inci maddedeki; (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yıkımlarda ise 11 inci madde ve beşinci bölümdeki hükümler uygulanır.

(4) 3194 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bu Yönetmeliğin özel kanunlara ve ilgili mevzuatına aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 8 inci ve 11 inci maddelerine, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci, 28 inci ve 32 nci maddelerine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bina yıkıntı atıkları: Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan atıkları,

c) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ç) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idarelerini ve ilgili kanunları kapsamında ilgili yapılar için yapı ruhsatı vermeye yetkili diğer idareleri,

d) Müellif: Yıkım planını hazırlayan ve sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisini,

e) Yıkım: Yapıların, tekniğine göre kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması veya söküm faaliyetlerini,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Yıkım faaliyetinde; insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak esastır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yıkımlar için ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir. Ancak bina yüksekliği 21.50 m’den az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmaz. Patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.

(4) Binaların, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması zorunludur.

(5) Binaların yıkımında, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulur.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan yıkım faaliyetlerinde; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

(7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.

(8) Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınır.

(9) İlgili mevzuatındaki diğer koşulları sağlamak kaydıyla müellif; şantiye şefliği görevini üstlenebilir ve çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz olması halinde atık yönetim planını hazırlayabilir.

(10) Yıkım işleminin; çevre ve sağlık şartlarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre idari para cezası uygulanır.

(11) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.

(12) Afet ve acil durumlarda binalarda yıkım işlemine, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde arama ve kurtarma çalışması tamamlandıktan sonra başlanır.

(13) 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıkım Planı, Yıkım Ruhsatı ve Yıkım Faaliyeti

Yıkım planı

MADDE 6 – (1) Yıkım planı, müteahhit tarafından müellife yaptırılır. Müellif şartlarına haiz olması halinde müteahhit de yıkım planını hazırlayabilir.

(2) Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek TS 13633 Yapıların Tam ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları Standardına uygun şekilde müellif tarafından Ek-2’ye göre yıkım planı hazırlanır. Çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesini haiz çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından Ek-3’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan atık yönetim planı ve toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler ile bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce düzenlenecek patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, yıkım planına eklenir. Patlatmalı yıkımlarda yıkım planına ayrıca; inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkin yüksek lisans veya üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma yöntemini/planını içeren rapor da eklenir. Patlatmalı yıkım işlerine bu personel de refakat eder.

(3) Yapı sahibi, yıkılacak yapıya ilişkin kendisinde bulunan bilgi ve belgeleri müellife bildirmekle yükümlüdür.

(4) Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenir. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamaz.

(5) Yıkılacak binanın varsa mimari ve/veya statik projeleri yıkım planına eklenir. Söz konusu projelerin temin edilememesi halinde yapının rölevesi hazırlanır.

Yıkım ruhsatı

MADDE 7 – (1) Yapıların kısmen veya tamamen planlı bir şekilde yıkım işlemleri için başvuru üzerine ilgili idarece Ek-1’de yer alan Form 1’e göre yıkım ruhsatı düzenlenir.

(2) Yapı sahipleri veya kanuni vekilleri, başvuru dilekçeleri ekinde; tapuyu, müteahhit ve fenni mesul ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmelerini, yıkım planını, 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 32 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 33 üncü ve 39 uncu maddeleri kapsamındaki yıkımlar hariç olmak üzere parsel maliki ya da maliklerinin tamamının muvafakatlerini, yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapının tahliye edilmiş olduğuna dair ilgili idare tarafından düzenlenen belgeyi, yıkılacak yapıda elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler ile müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan iş sözleşmelerini ilgili idareye vermekle yükümlüdür.

(3) Patlatmalı yıkım tekniği ile yıkılması planlanan yapılar için patlayıcı malzemenin taşınması ve kullanılmasında 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ile 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan belgeler müteahhit tarafından başvuru dilekçesi ekinde ilgili idareye verilir.

(4) Yıkım ruhsatını düzenlemeye yetkili ilgili idarece; müellif, müteahhit, fenni mesul ile şantiye şefinden; Ek-4’te yer alan formlara uygun olarak taahhütnameleri alınır.

(5) Yıkım planı incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenir. Eksik veya yanlış bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye eksik ve yanlışlar yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren en geç beş gün içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenir.

(6) Yıkım ruhsatında yapı sahibinin, müteahhidin, fenni mesulün, müellifin ve şantiye şefinin imzalarının alınması zorunludur.

(7) 3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamındaki yapıların yıkımında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki diğer koşullar aranmaksızın yıkım ruhsatı düzenlenir.

(8) Yıkıma başlama müddeti yıkım ruhsatı tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddet zarfında yıkıma başlanılmadığı veya yıkıma başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte üç ay içerisinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden yıkım ruhsatı alınması mecburidir.

(9) Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6.00 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 m2’yi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 m2’yi ve kat inşaat alanının %10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmez.

(10) Yıkım planı eki atık yönetim planında belirtilen atık türleri ve bunlara dair atık kodu ve atık miktarı bilgileri ilgili idaresince yıkım ruhsatına işlenir.

(11) Müteahhit yıkım işine başlayacağında ve yıkım işini bitireceğinde en az yedi gün öncesinden fenni mesulü, ilgili idareyi ve mülki amirliği bilgilendirir. Ancak patlatmalı yıkımlarda yıkıma başlamadan en az on gün öncesinde bilgilendirmenin yapılmış olması zorunludur. Yıkım işine başlanacağı ve işin bitirileceği günlerde fenni mesul ile birlikte ilgili idarenin teknik personeli ve kontrol yetkilisi mahallinde gerekli kontrolleri yapar; yıkım şantiyesinin ve yıkım işinin yıkım planı ve ekleri ile Yönetmelik hükümlerine, ilgili standartlara ve mer’i mevzuata uygun olup olmadığını tetkik eder. Bu işlemlerin yapıldığı yıkım ruhsatının ilgili kısmının doldurulması ve imzalanmasıyla tevsik edilir.

Yıkım şantiyesinin kurulumu

MADDE 8 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini almak suretiyle yıkım şantiyesini kurmak zorundadır.

(2) Yıkım şantiyesi sınırları; yıkılacak yapının yüksekliği, parsel sınırlarına olan mesafesi, seçilen yıkım tekniği, çevre yapılaşması gibi hususlar dikkate alınarak 2.5 metreden az olmamak üzere müellifçe belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları önleyecek şekilde giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır, üçüncü şahısların ve çalışanların görebileceği yerlere 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlemeler yapılır. Yıkım esnasında düşebilecek, fırlayabilecek her türlü malzemenin çalışanların güvenliğini tehlikeye sokması, yıkım şantiyesi dışındaki insan ve taşıt trafiğine ulaşması ihtimaline karşı, yıkılacak yapının tehlike doğuran cepheleri gerekli tedbirler ile emniyet altına alınır. Patlatmalı bina yıkım tekniği uygulanması durumunda yıkım tekniğinin gerektirdiği güvenlik tedbirleri risk değerlendirmesi doğrultusunda ayrıca belirlenir. Risk değerlendirmesi yapılırken 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.

(3) Yıkım şantiyesinde, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli yangın güvenlik tedbirleri alınarak yeterli miktarda yangınla mücadele donanımı, acil tıbbî yardım donanımı hazır halde bulundurulur, çalışanlar için güvenilir ve etkili bir haberleşme sistemi oluşturulur.

(4) Yıkım şantiyesinin kurulumundaki diğer hususlarda TS 13633 standardına uyulur.

Yıkıma ilişkin tedbirler

MADDE 9 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetine başlamadan önce, yıkım esnasında ve yıkım sonrasında, yıkımda çalışanlar ve üçüncü şahıslar için ilgili mevzuatında öngörülen güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yıkım sırasında varsa geriye kalan yapının stabilitesinin bozulmaması ve olabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için gerekli durumlarda geçici güçlendirme yapılabilir.

(2) Fenni mesul, yıkım işlerinin yıkım ruhsatına ve yıkım planına aykırı olarak yürütülmesi halinde durumu derhal ilgili idareye bildirir. İlgili idarece, yıkım şantiyesindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine veya yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına aykırı şekilde yapıldığının tespiti hâlinde yapı güvenli bir seviyeye getirtilerek yıkım faaliyeti derhal durdurulur. Aykırılığın giderildiğinin ilgili idarece tespiti halinde yıkımın devamına izin verilir. İlgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

(3) İlgili idare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde yedi gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirir, gerekli duyuru ve uyarıları yapar ve patlatmalı yıkım yapılacak mahalde yangınla mücadele ekibi ve acil tıbbî yardım ekibi bulundurur, olabilecek asayiş olaylarına karşı gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

(4) Yıkıma başlanmadan en az üç gün önce, yıkım yapılacak parsele komşu parsellerdeki yapılara ilgili idaresince gerekli duyuru ve uyarılar yapılır.

(5) Emniyet şartlarının sağlanması ve toz emisyonunun azaltılması amacıyla, yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun koruyucu iskele, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır. Patlatma ile yapılan yıkımlarda, patlayıcı şarjı yapılan kat veya kotlar; yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun mahiyeti haiz yırtılmaz ve frag tutucu özelliği olan teflon file, kafes tip fenz teli, teflon bazlı örtü, konveyör bandı, geotekstil malzemeler gibi örtü malzemesi ile kaplanarak çevre hem hava şokuna hem de parça tesirine karşı koruma altına alınır.

Yanan ve yıkılan yapılar formu

MADDE 10 – (1) Yıkılan yapılar için yıkımı müteakip en geç otuz gün içinde ilgili idarece TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardına göre yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlenir.

(2) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği, kayıtlarına işlenmek üzere fenni mesulün kaydının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasına gönderilir.

(3) Yanan ve yıkılan yapılar formunun bir örneği taşınmazın cins değişikliği işlemlerinde kullanılmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

(4) İlgili İdaresi tarafından, yıkımı yapılan yapının ulusal adres veri tabanında kayıtlı bina kodu, sistemden düşülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yıkım Yöntemleri ve Ekipmanları

Yıkım yöntemleri

MADDE 11 – (1) Yapıların yıkımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerden uygun olan herhangi biri tercih edilebilir. Bitişik nizam yapılaşmanın söz konusu olduğu durumlarda yıkım faaliyeti bitişik yapının güvenliğini esas alacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla komşu binaya zarar verilmemesi bakımından mümkün olan durumlarda kısmen veya tamamen elle yıkım tekniğinin uygulanması esastır.

(2) Tam yıkım, çatıdan başlanarak temel alt seviyesine kadar yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde gerçekleştirilir. Yıkıma alt kat düşey taşıyıcı elemanlarından başlanılamaz. Yıkım sırasında katlarda oluşacak yıkıntı atıkları güvenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydırma olukları veya farklı bir sistemle zemine indirilir. Döşemeler, yıkım işlerinde oluşan yıkıntı atıkları nedeniyle aşırı yüklere maruz bırakılmaz. Yıkım çalışmalarına ara verilmesi söz konusu olduğunda yapıda gerekli kontroller yapılarak askıda blok bırakılmaz, zemindeki çukurlar kapatılır.

(3) Kısmi yıkım, yapı yüksekliğinin azaltılması, herhangi bir yapı elemanının kaldırılması gibi amaçlarla yapının sadece belirli bölümleri üzerinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını kapsar. Kısmi yıkım süresince yıkıma konu edilen yapının kalan bölümlerindeki yapısal stabiliteyi koruyacak önlemler alınır.

Yıkım makina ve ekipmanları

MADDE 12 – (1) Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği ve TS 13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve aparatlar kullanılır. Yıkım makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullanılır.

(2) Yıkım faaliyetinde kullanılacak makine ve aparatlar ile operatör yeterliliklerine dair gerekler yıkım planında belirtilir.

Yıkımda iş sağlığı ve güvenliği

MADDE 13 – (1) Yıkım faaliyetinin her safhasında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulması ve yıkım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatına uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevresel Riskler ve Çevre Yönetimi

Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi

MADDE 14 – (1) Müteahhit, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın;

a) Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,

b) İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumunda geri kazanımını sağlamakla,

c) Çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,

ç) Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

d) Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) Yıkım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, geçici bir süre için olsa dahi dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.

Seçici yıkım

MADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.

(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.

(3) Seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir. Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriyle karıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.

Yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümü

MADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.

(2) Asbest söküm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest Bertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır.

(3) Yıkım ve söküm işlemleri sırasında, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe uyulur.

Gürültü ve titreşim yönetimi

MADDE 17 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü ve titreşimle ilgili olarak, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.

(2) Patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik olarak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor hazırlanır ve yıkım planına eklenir. Yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce hazırlanacak ve eğitim durumunu gösteren belgeler (diploma, yıkım ve patlatma gibi konularda aldığı eğitimleri gösteren belge, sahip olduğu sertifikalar) raporun ekinde sunulacaktır.

(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla, 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur.

Toz emisyonu

MADDE 18 – (1) Yıkım faaliyetleri sırasında oluşacak toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini haiz çevre görevlisi veya çevre mühendisi tarafından belirlenir ve yıkım planına eklenir.

(2) Yıkım faaliyetlerinde oluşacak toz emisyonunun kontrolü ile ilgili TS 13633 standardına uygun olarak faaliyetler yürütülür.

(3) Toz emisyonunun kontrolü amacıyla TS 13883 Toz Bastırma Sistemleri-Mekanik Özellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemlerinin kullanılması zorunludur.

Atık kodlarının kullanılması

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıklar için yapılacak her türlü raporlama ve belgeleme işlemlerinde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde atığın tanımına karşılık olarak belirtilen atık kodları kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YKF-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat Makine Genel Teknik Şartname

11 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31595

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine Ek-1’de yer alan “8. Yığma Bina İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)“2.2 Tevzi Tabloları ve Panolar” maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Ek-2’de yer alan “on birinci bölüm Elektrik Panoları Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706
9- 1/12/2019 30965
10- 12/3/2020 31066
11- 25/11/2020                    31315 (Mükerrer)
12- 23/12/2020 31343
13- 18/7/2021 31545
personel programı

 

Devamı: Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YKF-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları 01/07/2021

02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31586

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

personel programı
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 22,224
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 21,735
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 19,541
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,761
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 17,992
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 17,096
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 16,240
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 15,304
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,613
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 13,389
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 10,867
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 10,462
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 9,853
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,566
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,752
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,628
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,059
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,769
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 7,493
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 7,004
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,836
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,552
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,270
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,067
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,902
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 5,536
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,250
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,090
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,843
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,683
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,515
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,238
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,066
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,804
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,522
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,514
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,352
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,343
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,204
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,137
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,101
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,907
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,893
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,763
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,764
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,559
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,537
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,295
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,319
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,157
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,146
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,020
2021 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,343) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 11/2/2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Değişiklik 05/08/2021

05 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31559

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“d) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,”

“Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.

(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi,  belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen şikayet başvurularına karşı alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirkülerini” ibaresi “imza beyannamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “F ve F1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 20’sinden” ibaresi “E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Daha alt gruplar için ciro şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “değerlendirme dışı tutulur”  ibaresi “16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%25’inin” ibaresi “%10’unun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinden sonra gelen “üstlenebilirler.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yıkım işleri müteahhitliği

MADDE 14/A – (1) Yıkım işleri yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak; Y1, Y2 ve Y3 olmak üzere sınıflandırılır. Bunlarda ekonomik ve mali yeterlik aranmaz. Yetki belgesi geçerlilik süresince yeterliğe esas ekipman bulundurulması ve personel istihdamı zorunludur. Mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesinde (EK-8A) aşağıda sayılan yeterlikler aranır:

a) Başvuru sahibinin başvuru tarihinde;

1) Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da,

2) Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla,

edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman durumu.

b) Personel durumu.

c) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz. Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminat miktarı, Y1 grubu yetki belgesi için yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır. Y2 grubu yetki belgesi için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.

(3) Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, 11 inci maddede sayılan usul ve esaslara uygun olarak, aşağıda sayılan belgeleri Müdürlüğe sunmaları gerekir:

a) Başvuru Formu (EK-1A), Sicil Durumu Beyannamesi (EK-5), Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7), gerçek veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:

1) İş deneyimini gösteren belgeler.

2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama sözleşmesi.

3) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (EK-4A, EK-4B).

(4) Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Y1 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

b) Y2 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 1 adet 260 HP paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan edilecek toz bastırma sistemi ile 120 HP ve üstü güce sahip ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin birinci alt bendine uygun olması.

d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden daha üst nitelikte ekipmanlar bildirilmesi.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi  geçmeyen binaların,

b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen binaların,

c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,

yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.

(6) Yıkım işlerine dair iş deneyimi;

a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,

b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,

c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile,

tevsik edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan  “etüt ve projelere” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yıkım işinin yıkım planına” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan  “yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıkım” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe bildirilen yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil kaydı gerçekleştirilir ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin ve kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur, diğer hallerde iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarası kullandırılmaz.

(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci fıkrasına göre yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç,  yetki belge grubu belirlenmesi süreçlerindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet başvurusunda bulunulabilir. Şikayet başvurusu üzerine Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde ise, on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin erişimine açılması suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “ “bilanço”, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ “teminat”, “yapım”, “yıkım” ”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,” ibaresi “31/12/2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,” olarak,  aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “on sekiz ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve yapı kullanma izni alınmış işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak fıkranın yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler için uygulanmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5, EK-7, EK-10 ve EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe; EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A eklenmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi ile ihdas edilen 14/A maddesinin beşinci fıkrası 1/6/2022 tarihinde,

b) 14/A maddesinin diğer fıkraları ile 20 nci maddesi ile ihdas edilen EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A 1/3/2022 tarihinde,

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2019 30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2019 30895
2- 3/10/2020 31263

 

 

Devamı: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Değişiklik 05/08/2021

05 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31559

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“d) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,”

“Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.

(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi,  belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen şikayet başvurularına karşı alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirkülerini” ibaresi “imza beyannamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “F ve F1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 20’sinden” ibaresi “E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Daha alt gruplar için ciro şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “değerlendirme dışı tutulur”  ibaresi “16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%25’inin” ibaresi “%10’unun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinden sonra gelen “üstlenebilirler.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yıkım işleri müteahhitliği

MADDE 14/A – (1) Yıkım işleri yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak; Y1, Y2 ve Y3 olmak üzere sınıflandırılır. Bunlarda ekonomik ve mali yeterlik aranmaz. Yetki belgesi geçerlilik süresince yeterliğe esas ekipman bulundurulması ve personel istihdamı zorunludur. Mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesinde (EK-8A) aşağıda sayılan yeterlikler aranır:

a) Başvuru sahibinin başvuru tarihinde;

1) Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da,

2) Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla,

edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman durumu.

b) Personel durumu.

c) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz. Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminat miktarı, Y1 grubu yetki belgesi için yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır. Y2 grubu yetki belgesi için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.

(3) Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, 11 inci maddede sayılan usul ve esaslara uygun olarak, aşağıda sayılan belgeleri Müdürlüğe sunmaları gerekir:

a) Başvuru Formu (EK-1A), Sicil Durumu Beyannamesi (EK-5), Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7), gerçek veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:

1) İş deneyimini gösteren belgeler.

2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama sözleşmesi.

3) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (EK-4A, EK-4B).

(4) Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Y1 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

b) Y2 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 1 adet 260 HP paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan edilecek toz bastırma sistemi ile 120 HP ve üstü güce sahip ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin birinci alt bendine uygun olması.

d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden daha üst nitelikte ekipmanlar bildirilmesi.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi  geçmeyen binaların,

b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen binaların,

c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,

yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.

(6) Yıkım işlerine dair iş deneyimi;

a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,

b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,

c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile,

tevsik edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan  “etüt ve projelere” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yıkım işinin yıkım planına” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan  “yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıkım” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe bildirilen yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil kaydı gerçekleştirilir ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin ve kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur, diğer hallerde iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarası kullandırılmaz.

(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci fıkrasına göre yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç,  yetki belge grubu belirlenmesi süreçlerindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet başvurusunda bulunulabilir. Şikayet başvurusu üzerine Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde ise, on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin erişimine açılması suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “ “bilanço”, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ “teminat”, “yapım”, “yıkım” ”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,” ibaresi “31/12/2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,” olarak,  aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “on sekiz ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve yapı kullanma izni alınmış işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak fıkranın yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler için uygulanmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5, EK-7, EK-10 ve EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe; EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A eklenmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi ile ihdas edilen 14/A maddesinin beşinci fıkrası 1/6/2022 tarihinde,

b) 14/A maddesinin diğer fıkraları ile 20 nci maddesi ile ihdas edilen EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A 1/3/2022 tarihinde,

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2019 30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2019 30895
2- 3/10/2020 31263

 

 

Devamı: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Değişiklik 05/08/2021

05 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31559

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“d) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,”

“Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.

(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi,  belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen şikayet başvurularına karşı alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “noter tasdikli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “noter tasdikli imza sirkülerini” ibaresi “imza beyannamesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “F ve F1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 20’sinden” ibaresi “E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Daha alt gruplar için ciro şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “değerlendirme dışı tutulur”  ibaresi “16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%25’inin” ibaresi “%10’unun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinden sonra gelen “üstlenebilirler.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yıkım işleri müteahhitliği

MADDE 14/A – (1) Yıkım işleri yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler esas alınarak; Y1, Y2 ve Y3 olmak üzere sınıflandırılır. Bunlarda ekonomik ve mali yeterlik aranmaz. Yetki belgesi geçerlilik süresince yeterliğe esas ekipman bulundurulması ve personel istihdamı zorunludur. Mesleki ve teknik yeterliklerin değerlendirilmesinde (EK-8A) aşağıda sayılan yeterlikler aranır:

a) Başvuru sahibinin başvuru tarihinde;

1) Kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla ya da,

2) Noter onaylı kiralama sözleşmesi yoluyla,

edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman durumu.

b) Personel durumu.

c) Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde teminat alınır. Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları teminat olarak kullanılabilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Müdürlükçe teslim alınmaz. Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminat miktarı, Y1 grubu yetki belgesi için yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır. Y2 grubu yetki belgesi için bu tutarın 1/2’si; Y3 grubu yetki belgesi için 1/5’i alınır. Belge yenileme aşamasında, daha önce alınan teminat bedeli ile güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı alınır.

(3) Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, 11 inci maddede sayılan usul ve esaslara uygun olarak, aşağıda sayılan belgeleri Müdürlüğe sunmaları gerekir:

a) Başvuru Formu (EK-1A), Sicil Durumu Beyannamesi (EK-5), Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7), gerçek veya tüzel kişi olmasına göre ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veyahut Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak:

1) İş deneyimini gösteren belgeler.

2) Makine ve teçhizat yeterliğinin sağlandığına dair iş makinası tescil belgeleri veya demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veyahut noter onaylı kiralama sözleşmesi ya da finansal kiralama sözleşmesi.

3) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (EK-4A, EK-4B).

(4) Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Y1 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

b) Y2 Grubu:

1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi.

2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 1 adet 260 HP paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.

c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan edilecek toz bastırma sistemi ile 120 HP ve üstü güce sahip ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin birinci alt bendine uygun olması.

d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden daha üst nitelikte ekipmanlar bildirilmesi.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi  geçmeyen binaların,

b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen binaların,

c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın,

yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.

(6) Yıkım işlerine dair iş deneyimi;

a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden veya,

b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile veyahut,

c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile,

tevsik edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan  “etüt ve projelere” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yıkım işinin yıkım planına” ibareleri eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan  “yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıkım” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe bildirilen yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil kaydı gerçekleştirilir ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin ve kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur, diğer hallerde iade edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarası kullandırılmaz.

(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci fıkrasına göre yürütülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç,  yetki belge grubu belirlenmesi süreçlerindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet başvurusunda bulunulabilir. Şikayet başvurusu üzerine Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde ise, on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin erişimine açılması suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına “ “bilanço”, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ “teminat”, “yapım”, “yıkım” ”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle,” ibaresi “31/12/2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,” olarak,  aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “on sekiz ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle” ibaresi “31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve yapı kullanma izni alınmış işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak fıkranın yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler için uygulanmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5, EK-7, EK-10 ve EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe; EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A eklenmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi ile ihdas edilen 14/A maddesinin beşinci fıkrası 1/6/2022 tarihinde,

b) 14/A maddesinin diğer fıkraları ile 20 nci maddesi ile ihdas edilen EK-1A, EK-4A, EK-4B ve EK-8A 1/3/2022 tarihinde,

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2019 30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2019 30895
2- 3/10/2020 31263

 

 

Devamı: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2021  Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2022tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 69.823,255 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 58.056,744 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2021 Mimarlık ve Mühendislik Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

personel programı

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.