• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archiveİnşaat Mevzuatı

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2021  Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2022tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 69.823,255 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 58.056,744 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2021 Mimarlık ve Mühendislik Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31433

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

personel programı

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları

17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31398

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğin ekinde yer alan “7.1. Kategori 1 İçin Etüt Kapsamı” başlıklı maddenin üçüncü paragrafının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı paragrafa aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7) Araştırma çukurlarında kaya biriminin gözlenememesi halinde; 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin ekinde yer alan 16.4.3 maddesindeki gerekli tahkiklerin yapılabilmesi için sismik yöntemler, sondaj veya sondalama, arazi deneyleri (SPT, veyn deneyi ve benzeri) yöntemler kullanılarak da zemin sınıfı belirlenmelidir.

8) Jeofizik profillerin birbirini çapraz kestiği en az 2 adet sismik ölçü (MASW, sismik kırılma, REMİ ve benzeri) ile VS30 hızının 360 m/sn’den büyük olduğu gösterilmelidir. Yapılan jeofizik çalışmalar için Ek-8’de verilen kabul tutanağı doldurulmalı, arazi çalışmaları sırasında alınan ham ölçüler, çekilen fotoğraf, video ve benzeri dokümanlar tutanakla birlikte verilmelidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2 Tasarım Etütleri” başlıklı maddenin ikinci paragrafının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) VS30 kayma dalgası hızı,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.2 Sondajlar” başlıklı maddenin “a) Sondaj Sayıları” başlıklı bendi ile “c) Sondaj Derinlikleri” başlıklı bendinde yer alan (5), (6), (9) numaralı alt bentler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

personel programı

“a) Sondaj Sayıları:

1) Temel taban alanı 300 m2’den az olan ve tek bloktan oluşan yapılarda en az 3 adet sondaj yapılmalıdır. Taban alanının her 300 m2 artışında bir sondaj ilave edilmelidir.

2) Temel taban alanının çok küçük olduğu ve bu alanlarda sondaj makinesinin çalışma güçlüğü bulunduğu durumlarda (sondaj aralıklarının 1~7m. arasında kaldığı durumlarda), ilgili idarenin uygun görmesi koşuluyla; gerekçeleri Veri Raporunda belirtilmek suretiyle jeofizik yöntemlerle desteklenerek, sayısı 2’den az olmayacak şekilde sondaj sayısı azaltılabilir.

3) Site tipi çoklu blokların bulunduğu sahalarda, minimum sondaj aralıkları dikkate alınarak, her bloğun temel tabanının bulunduğu alanda 300 m2’de en az 1 adet sondaj olmak üzere, zemin birimlerini tarifleyecek ve sahayı tarayacak şekilde sondaj adedi belirlenebilir.

4) Sondaj sayısı, taban alanı 1000 m2’yi geçen binalarda, maksimum sondaj aralıklarını aşmayacak şekilde, taban alanı geometrisine göre birer adet bina köşelerinde ve 1 adet ortada olmak üzere en az beş adet olacak şekilde planlanabilir. Bu tip binalarda planlama yapılırken (1) numaralı maddede belirtilen değerler de dikkate alınarak artırılmalıdır.

5) Arsa içerisinde fiziki koşullar nedeniyle hiçbir şekilde sondaj yapılamadığı durumlarda (makinenin girememesi ve benzeri özel durumlar), arsa sınırının dışında, zemin etüt ekibince karar verilecek ve idarece de uygun görülecek uzaklıkta sondaj yapılabilir.”

“5) Sondaj derinliği olarak, bina temelleri için temel tabanından başlayarak yapı genişliğinin en az 1.5 katı veya net temel taban basıncından kaynaklanan zemindeki gerilme artışının (Δσ) zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan efektif gerilmenin (σ’vo) % 10’una eşit olduğu derinlikten (Δσ =0.10 σ’vo) araştırmaya uygun olanı seçilecektir.

6) Yük etki alanları kesişen bitişik nizam veya birden fazla binanın bulunduğu alanlarda sondaj derinliği, kesişim bölgesinde, temel alt kotundan itibaren en büyük temelin kısa kenar uzunluğunun 1.5 katı derinliğinden en az 3 m. fazla olmalıdır.”

“9) Hedeflenen sondaj derinliklerinden önce yapı etki bölgesi içinde tamamen ayrışmış kaya (W5) ve çok ayrışmış kaya (W4) (ISRM) birimler hariç olmak üzere, kaya birimler ile karşılaşılması durumunda; sondaj sahası için mevcut jeofizik ve jeolojik verilerle de desteklenmesi şartıyla en az 3.00 m. daha karotlu sondaja devam edilmelidir. Ayrışmış ve rezidüel birimler için en az 5.00 m. daha sondaja devam edilmelidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.3 Jeofizik Araştırmalar” başlıklı maddenin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Jeofizik araştırmalar, sahadaki zemin ve kaya ortamının;

1) Fiziksel özelliklerini,

2) Karstik boşlukları,

3) Yapay dolgu alanlarını,

4) Potansiyel veya mevcut kütle hareketlerini,

5) Sıvılaşma potansiyelini,

6) Deprem dalgalarının yayılma özelliklerini, frekans içerikleri ve büyütme özelliklerini,

7) Yeraltı suyunun varlığı ve derinliğini,

8) Yeraltında gömülü doğal ya da yapay yapılarını,

9) Problemlerin çözümüne katkı sağlayacak tamamlayıcı verilerini,

yeterli detayda belirleyebilecek şekilde planlanmalıdır. Jeofizik araştırmaların yapılacağı yerlerin seçimi Zemin ve Temel Etüt Ekibi tarafından yapılmalı, vaziyet planı ve plankote üzerine kot ve koordinat verilerek işlenmeli ve raporda sunulmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tablo-3’ün (8) numaralı sütununda yer alan “Tercih edilen yöntem” ibaresi “Tercih edilen zemin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.2.4 Arazi Deneyleri” başlıklı maddenin “c) Presiyometri deneyi” başlıklı bendinin üçüncü paragrafının sonuna “Etüt kapsamında presiyometre deneyi planlanmış ise bu deney için ayrı bir sondaj kuyusu açılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “7.2.3 Kontrol Etütleri” başlıklı maddeye aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kontrol etütleri sonrasında mevcut zemin ve temel etüt raporuna ek rapor düzenlenmelidir. Ek rapor, yapılan kontrol etütlerine göre Geoteknik Rapor formatında düzenlenebileceği gibi, inceleme ve tespitler ile sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı rapor şeklinde de düzenlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “8 Zemin ve Temel Etüt Raporları Formatı” başlıklı bölümünün beşinci, altıncı ve dokuzuncu paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Zemin ve Temel Etüt Raporlarının hazırlanmasında öncelikle etüt kategorisinin gerektirdiği çalışmalar belirlenir. Yapılan etüt ve mühendislik hesapları sonucu hazırlanan raporların, yapılan çalışmanın içeriği bakımından ilgili mühendislik disiplinlerince imzalanması esastır.

Veri Raporunun içeriği ve etüt kategorisinin gerektirdiği çalışmalar Zemin ve Temel Etüt Ekibi tarafından planlanmalı, Veri ve Geoteknik Raporun kapağı ile sonuç ve öneriler bölümünde, çalışmada yer alan mühendislerin imzası bulunmalıdır. Ayrıca, çalışmaya katılan her mühendis ilgili raporun içinde kendi mesleki uzmanlık alanı ile ilgili sayfaları da paraflamalıdır.”

“Zemin ve temel etütlerinde; Kategori 1 kapsamındaki çalışmalardan ZA ve ZB yerel zemin sınıfı grubuna giren çalışmalar jeoloji mühendislerince, diğer yerel zemin sınıfı grubundaki çalışmalar jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendislerince yapılır. Kategori 2 ve kategori 3 kapsamındaki çalışmalar inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendislerince yürütülür.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

2021 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları

11 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31392

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

personel programı
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 21,797
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 21,317
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 19,165
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,400
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 17,646
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 16,767
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 15,928
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 15,010
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,332
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 13,132
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 10,658
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 10,261
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 9,664
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,382
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,584
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,462
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,904
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,620
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 7,349
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,869
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,705
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,426
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,149
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,950
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,789
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 5,430
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,149
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,992
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,750
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,593
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,428
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,157
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,988
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,731
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,474
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,466
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,307
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,298
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,162
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,096
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,061
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,870
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,857
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,729
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,730
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,529
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,507
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,270
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,294
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,135
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,124
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 6/8/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı

3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllara yaygın inşaat işlerinde tevkifat oranı, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3’den, %5’e çıkarıldı.

Bu oran daha önce 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %7’den %3’e düşürülmüştü.

personel programı

Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamına giren yıllara yaygın işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden yapılan vergi kesintisi oranı, 2006/11449 sayılı BKK ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %7’den %3’e düşürülmüştü.

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllara yaygın inşaat işlerinde tevkifat oranı 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu defa %3’den %5’e çıkarıldı.

3491 sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir.

MADDE 1: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“3. 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %5,”

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,”

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,”.

Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

 

 

Devamı: Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnameler

25 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31315 (Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine ekteki İnce Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706
9- 1/12/2019 30965
10- 12/3/2020 31066

Ekleri İçin Tıklayınız

 

Devamı: Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

Bina İnşaatları Ahşap ve Metal Kalıplar

06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31296

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bina inşaatlarında betona mukavemetini alıncaya kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı ve destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama, projelendirme ve yapım esaslarını, asgari malzeme özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun bina tanımı kapsamına giren yapıların inşasında ahşap ve/veya metal malzemeden tesis edilecek kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3194 sayılı İmar Kanununun 1 inci ve 22 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) İlgili idare: Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareyi,

c) Kalıp: Prizini almamış betonun yerleştirildiği tüm yüzey, kenar ve bunların bağlantı bileşenlerini içeren sistemi,

ç) Proje müellifi: Statik proje müellifi olan inşaat mühendisini,

d) Taşıyıcı kalıp iskelesi: Betonun kendini taşıyabilecek dayanıma ulaşana kadar beton, donatı ve kalıpları taşımak ve destek sağlamak amacı ile yerleştirilen tüm bileşenleri,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Tasarım ve Hesap Esasları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki inşaatlarda, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan değerler ve hesaplamalar uyarınca belirlenen ebatlara uygun olmayan veya kalıcı deformasyona uğramış kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi kullanılamaz. Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi malzemeleri her kullanımdan önce şantiye şefince kontrol edilir. Beton döküm işlemi bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Form-1 düzenlendikten sonra yapılır. Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Form-2 düzenlenmeden kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi sökümü yapılamaz.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin; performans ve tasarım gerekleri ve bağlantı noktalarına dair hesaplamalar ve çizimler ilgili proje müellifince hazırlanır. Yapılan statik hesap neticesinde kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detayları tablo haline getirilebilir veya tip detay olarak sunulabilir.

(3) Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerine ait proje müellifince hazırlanan dokümanlar, yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir.

(4) Yapı ruhsatının onayını müteakip, kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detaylarında tadilat ruhsatı düzenlenerek değişikliğe gidilebilir.

(5) Yüklenici tarafından ahşap ve/veya metal esaslı malzemeden olmak şartıyla; TSE belgesine sahip sistemlerin kullanılacağının talep ve beyan edilmesi halinde, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut binaları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen binalar haricinde taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme kullanılamaz.

(7) 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki binaların etüt ve projelerinde de ikinci fıkradaki dokümanlar aranır.

(8) İlgili idare, yapı projelerini incelerken ikinci fıkradaki dokümanların bu Tebliğ ve Esaslarına uygunluğunu kontrol eder.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinde; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar sağlanır.

(10) Bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin hesap, proje, uygulama, söküm ve denetim dâhil tüm aşamaları 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabidir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskeleleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca sorumlu teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi altında, projesine ve malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.

Tasarım ve hesap esasları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin tasarım ve hesaplamalarında bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan esaslara uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı verilen yapılar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri

2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri

01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31231

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Ekleri için tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk Fiyat Artış Oranları

06 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31205

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 19,394
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 18,967
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 17,052
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,372
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 15,701
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 14,919
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 14,172
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 13,355
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,752
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 11,684
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 9,483
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 9,130
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 8,599
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,348
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,638
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,529
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,033
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,780
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,539
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,112
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,966
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,718
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,471
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,294
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,151
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 4,831
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,581
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,442
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,226
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,087
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,940
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,699
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,548
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,320
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,201
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,194
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,053
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,045
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,924
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,865
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,834
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,664
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,652
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,538
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,539
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,360
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,341
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,130
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,151
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,010
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk Fiyat Artış Oranları

06 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31205

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

Haber Arası Reklam
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 19,394
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 18,967
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 17,052
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 16,372
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 15,701
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 14,919
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 14,172
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 13,355
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,752
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 11,684
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 9,483
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 9,130
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 8,599
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,348
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,638
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,529
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,033
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,780
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,539
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,112
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,966
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,718
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,471
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,294
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,151
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 4,831
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,581
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,442
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,226
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,087
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,940
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,699
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,548
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,320
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,201
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,194
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,053
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,045
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,924
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,865
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,834
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,664
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,652
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,538
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,539
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,360
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,341
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,130
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,151
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,010
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.