• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archiveİşkur Mevzuatı

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik 30/09/2021

30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31614

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki  bent eklenmiştir.

“d) Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi: İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarihi veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihini,”

“g) Temel Ücret: İşçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigorta primine esas tutulan kazancı üzerinden hesaplanan net ücreti,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “Kurum birimine” ibaresinden sonra gelmek üzere “mücbir sebepler dışında şahsen” ibaresi eklenmiştir.

“ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen kesin mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca kesin mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Kurumca formatı belirlenen İşçi Alacak Belgesi, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır. İşçi Alacak Belgesi ile net ücretin bildirilmesi esastır. Ücret alacağının tespitinde işverene ulaşılamaması halinde, ücret alacağını dönem ve miktar itibarıyla belirten kesinleşmiş mahkeme kararı veya icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme emri, başvuru sahiplerince Kuruma ibraz edildiği takdirde İşçi Alacak Belgesi yerine geçer.

(2) İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması gerekir. Ödeme güçlüğünün belirlendiği davalar ile ücret alacağının tespit edildiği davalarda, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi arasında geçen süreler son bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

“(6) Aynı işverenle olan iş ilişkilerinde 2004 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağına dayanılarak Fondan bir kez yararlanılabilir.

(7) Başvuruya konu ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki bir yıllık dönemde farklı bir başvuruya ilişkin ücret alacağının Fon kapsamında ödenmiş olması, talep edilen ücret alacağının işveren tarafından ödendiği yönünde bilgi alınması veya talep edilen ücret alacağının aylık miktarının önceki dönem ücretlerine göre önemli ölçüde fazla bildirilmesi gibi şüpheli durumlarda, 4447 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen denetim elemanlarınca yapılacak incelemeyi müteakip başvuruya ilişkin işlemler sonuçlandırılır.

(8) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim bildirimi yapılmış olan ve çalışılmadan hak kazanılan ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve ücretli izin karşılığı ücret alacakları ile fazla mesai ücret alacaklarından talep edilen aya ilişkin olan miktarı Fon kapsamında değerlendirilir.

(9) Hizmet akdinde ücretin döviz cinsinden belirlendiği durumlarda işçinin ücret alacağının olduğu dönemin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif döviz satış kuru esas alınarak ödeme yapılır.

(10) Ödeme güçlüğüne esas karar veya belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi ya da iptali halinde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

(11) İşçi veya işverenin kasıt veya kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla veya yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.

(12) Kesin mühlet veya bu fıkranın yürürlük tarihinden önce geçici mühlet kararına istinaden yapılan ödemeler, mühlet kararının konkordatonun tasdiki veya iflas kararı dışında bir nedenle kalkması/kaldırılması halinde bu maddenin onuncu fıkrası kapsamında tahsil edilir. Konkordato talebinin iflas kararıyla sonuçlandığı durumlarda iflas kararının verildiği tarih, ödeme güçlüğü tarihi olarak esas alınır ve aynı kişiye konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılır. Konkordato projesinin mahkemece tasdik edilmesi halinde Fon kapsamında ödeme yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işverene ve” ibaresi ile “veya konkordato tasfiye memuruna”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici mühlet kararlarına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce Kurum birimine yapılan başvurularda, işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemelerde esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2009 27272

 

Devamı: Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımı

16 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31600

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 7/2/2016 tarihli ve 29612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum tarafından geri alınmak üzere Fona iade edilen nakit tutarlar emanet hesaplarda izlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/2/2016 29612
personel programı

Devamı: Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 16/2/2008 tarihli ve 26789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin” ibaresi “İşlemlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/2/2008 26789
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/3/2015 29292
personel programı

Devamı: Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik 06/07/2021

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 11/10/2016 tarihli ve 29854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/10/2016 29854
personel programı

Devamı: Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-404-00008469661

Tarih: 24.04.2021

Konu : Kısa Çalışma Ödeneği

İlgi :

a) 15.01.2021 tarihli ve E-72808405-404-00007658199 sayılı yazı.

b) 10.03.2021 tarihli ve E-72808405-404-00008090059 sayılı yazı.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile bazı hususlara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

1. Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi;

 • 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay,
 • 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,
 • 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.
 • 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,

süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma kararlarında belirtilen sürelerle otomatik bildirgeler oluşturulmuş, olası fazla ödemelerin önlenmesi amacıyla birimlerimiz tarafından işverenlerle seri bir şekilde iletişim kurularak işyerindeki çalışma süresine veya kısa çalışma uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgiler alınarak işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalar ilgide kayıtlı talimatlarımızda yer almaktadır.

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi yine aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır.

 • 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. Otomatik uzatma yapılan işyerlerine ilişkin liste işverenler ile iletişime geçilmesi için ekte yer almaktadır.
 • Bu kapsamda 2021 Mart ayında kısa çalışma ödemesi yapılan bildirgeler için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemlerinin birimlerimizce çok acele yapılması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, 31.03.2021 tarihi öncesi kısa çalışma uzatma başvurusundan yararlanan ancak merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmayan işyerleri için de uzatma veya oran güncelleme işlemlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde birimlerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir.
 • Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.
personel programı

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

4. Bildirge gerekçeli iptal ekranı kullanıcılara açılmıştır. Bildirge gerekçeli iptal yapmadan önce tüm kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli iptal yapılan bir bildirgenin (İÖ/KÇÖ) statüsü geri alınamayacaktır.

5. İlgi (b) de kayıtlı yazımızda “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak, içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.” ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin birimlerimizce; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Bilgi ve gereği ile işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Ek: Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Yapılacak Bildirge Listesi

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.

 

Devamı: İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İŞKUR’dan Akademik Çalışmalara Destek

İŞKUR’dan Akademik Çalışmalara Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz.” dedi.

Başvurular Bugün Başladı

Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021’ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Bakan Selçuk, “akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.

 

Akademik Çalışma Programı kapsamında hazırlanacak çalışmalarda uyulması gereken kurallara Akademik Çalışma Programı Yazım Kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

personel programı

Devamı: İŞKUR’dan Akademik Çalışmalara Destek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-010.06.02-00007395095

Tarih: 11.12.2020

Konu : Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

GENELGE

2020/5

1) Genel Açıklamalar

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi 17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup anılan maddeye ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2) Yeni Koronavirüs (Covid-19) Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamaları Kapsamındaki Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar

Fazla ve yersiz ödeme;

• Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.

• Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.

• 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

• işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

personel programı

3) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar

işverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır.

a) Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,

b) Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

4) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde Tereddüt Edilen Hususların Giderilmesi ile Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması

Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus il müdürünün başkanlığında oluşturulan biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşacak komisyon tarafından sonuçlandırılır.

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve takibine ilişkin esaslar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

5) Hukuk Müşavirliğine Yasal Yollardan Takip Edilmek Üzere Gönderilen Fazla ve Yersiz Ödemelere ilişkin Yapılacak işlemler

İşbu Genelge kapsamında kalan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Bilgi Sistemi (HBS) kaydı oluşturulan ya da dava açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilen fazla ve yersiz ödemelere ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliği tarafından işlemi yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne fazla veya yersiz ödemenin terkin edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi talepli yazı yazılır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde terkin edilmesi gereken fazla ve yersiz ödemeler Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmesi gerektiği bildirilenlere ilişkin

olarak,

a) Hukuki süreç başlatılmamış olan dosyalara ilişkin dava açılmaz/icra takibi başlatılmaz,

b) Hukuki süreç başlatılmakla birlikte kısmen tahsil edilen veya hiç tahsil edilmeyen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez.

Fazla ve yersiz ödemenin tahsili amacıyla dava açılan veya icra takibi başlatılan dosyalarda kısmen veya tamamen yapılan tahsilatlar ilgilisine iade edilmez.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmeyeceği bildirilen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.

Devamı: Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler

Mevzuat No :7253013

Kabul Tarihi : 24.11.2020

Kurum : Türkiye İş Kurumu

Amaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak uzun vadeli sigorta primi desteği uygulamasına ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneğinden yararlanırken, işsizlik ödeneğine esas alınan işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,

ç) Hak Sahibi: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin ödenmesi için gerekli şartları taşıyan kişiyi,

d) Prim Desteği: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için işe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadar yapılacak olan uzun vadeli sigorta primini,

ifade eder.

personel programı

Başvuru esasları

Madde 5- (1) Prim desteği başvurusu SGK tarafından belirlenecek yönteme göre hak sahibince SGK’ya yapılır.

Hak kazanma şartları

Madde 6- (1) Sigortalı işçiler;

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,

b) Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanılan fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

b) İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışmak,

c) Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak,

koşullarını birlikte taşımaları halinde prim desteğine hak kazanırlar.

(2) 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır. Çalışmanın özel sektör işyerinde olup olmadığı SGK tarafından belirlenir.

(4) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01 -İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış-işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.

Örnek: Sigortalı A; 10 Ocak 2020 tarihinde işten çıkarak 6 ay süreyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış, 5 Nisan 2020 tarihinde işe başlamış, 11 Eylül 2020 ila 10 Ekim 2020 tarih aralığında “İstirahat” nedeniyle adına prim bildiriminde bulunulmamış ve 10 Mayıs 2021 tarihinde 4447/ek 7 nci madde kapsamındaki prim desteğinden yararlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak 330 gün prim bildirimi yapılmış olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartını sağladığı kabul edilecektir.

Aynı sigortalının 27 Şubat 2021 tarihinde işten çıkarak 28 Şubat 2021 tarihinde farklı bir işyerinde ara vermeden çalışmaya başladığı varsayıldığında Şubat ayında 28 gün prim bildirimi yapılmış olacak, bu durumda aynı sigortalı için 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” ve 2 günlük de Şubat ayındaki işten çıkış-işe giriş nedenleriyle olmak üzere toplamda 32 günlük prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak ve toplamd a 328 gün olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartı sağlanmış olacaktır.

(5) Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz.

(6) Prim desteğinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

Prim desteği ödemesi

Madde 7- (1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenir.

(2) Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.

(3) Ödemeler; SGK’nın Fona aktaracağı işsizlik sigortası prim gelirlerinden mahsup edilmek suretiyle yapılır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde 8- (1) Prim desteğine ilişkin iş ve işlemler, SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür.

(2) Prim desteği işlemleri için İŞKUR işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri web servisi aracılığıyla SGK ile paylaşır.

(3) SGK, yapılan başvuruya müteakip İŞKUR’dan işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri sorgular. 12 aylık kesintisiz çalışmış olma şartına ilişkin gerekli kontrolleri SGK kendi kayıtları üzerinden yapar ve bu Usul ve Esaslar kapsamında hak kazanma şartlarını sağlayan sigortalılar adına işsizlik ödeneğinin ödendiği dönem için hizmet kaydı oluşturur.

(4) Hizmet kaydının oluşturulduğu döneme ilişkin primler hizmet kayıt işleminin yapıldığı tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilir ve SGK tarafından Fona ilk aktarılacak işsizlik sigortası primlerinden mahsup edilir. Bu kapsamda yapılan işlemlere ilişkin veriler İŞKUR ile paylaşılır.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Usul ve Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Devamı: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Değişiklik 30/10/2020

30 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31289

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
5- 16/11/2018 30597
6- 3/9/2019 30877

 

Devamı: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Değişiklik 30/10/2020

30 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31289

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
5- 16/11/2018 30597
6- 3/9/2019 30877

 

Devamı: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.