• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archiveİşkur Mevzuatı

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-010.06.02-00007395095

Tarih: 11.12.2020

Konu : Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

GENELGE

2020/5

1) Genel Açıklamalar

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi 17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup anılan maddeye ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2) Yeni Koronavirüs (Covid-19) Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamaları Kapsamındaki Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar

Fazla ve yersiz ödeme;

• Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.

• Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.

• 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

• işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

personel programı

3) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar

işverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır.

a) Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,

b) Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

4) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde Tereddüt Edilen Hususların Giderilmesi ile Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması

Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus il müdürünün başkanlığında oluşturulan biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşacak komisyon tarafından sonuçlandırılır.

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve takibine ilişkin esaslar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

5) Hukuk Müşavirliğine Yasal Yollardan Takip Edilmek Üzere Gönderilen Fazla ve Yersiz Ödemelere ilişkin Yapılacak işlemler

İşbu Genelge kapsamında kalan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Bilgi Sistemi (HBS) kaydı oluşturulan ya da dava açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilen fazla ve yersiz ödemelere ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliği tarafından işlemi yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne fazla veya yersiz ödemenin terkin edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi talepli yazı yazılır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde terkin edilmesi gereken fazla ve yersiz ödemeler Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmesi gerektiği bildirilenlere ilişkin

olarak,

a) Hukuki süreç başlatılmamış olan dosyalara ilişkin dava açılmaz/icra takibi başlatılmaz,

b) Hukuki süreç başlatılmakla birlikte kısmen tahsil edilen veya hiç tahsil edilmeyen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez.

Fazla ve yersiz ödemenin tahsili amacıyla dava açılan veya icra takibi başlatılan dosyalarda kısmen veya tamamen yapılan tahsilatlar ilgilisine iade edilmez.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmeyeceği bildirilen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.

Devamı: Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler

Mevzuat No :7253013

Kabul Tarihi : 24.11.2020

Kurum : Türkiye İş Kurumu

Amaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için yapılacak uzun vadeli sigorta primi desteği uygulamasına ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneğinden yararlanırken, işsizlik ödeneğine esas alınan işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,

ç) Hak Sahibi: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin ödenmesi için gerekli şartları taşıyan kişiyi,

d) Prim Desteği: 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alırken işe girenler için işe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadar yapılacak olan uzun vadeli sigorta primini,

ifade eder.

personel programı

Başvuru esasları

Madde 5- (1) Prim desteği başvurusu SGK tarafından belirlenecek yönteme göre hak sahibince SGK’ya yapılır.

Hak kazanma şartları

Madde 6- (1) Sigortalı işçiler;

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,

b) Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanılan fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek,

b) İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışmak,

c) Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak,

koşullarını birlikte taşımaları halinde prim desteğine hak kazanırlar.

(2) 4447 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(3) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır. Çalışmanın özel sektör işyerinde olup olmadığı SGK tarafından belirlenir.

(4) “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01 -İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkış-işe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz.

Örnek: Sigortalı A; 10 Ocak 2020 tarihinde işten çıkarak 6 ay süreyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış, 5 Nisan 2020 tarihinde işe başlamış, 11 Eylül 2020 ila 10 Ekim 2020 tarih aralığında “İstirahat” nedeniyle adına prim bildiriminde bulunulmamış ve 10 Mayıs 2021 tarihinde 4447/ek 7 nci madde kapsamındaki prim desteğinden yararlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak 330 gün prim bildirimi yapılmış olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartını sağladığı kabul edilecektir.

Aynı sigortalının 27 Şubat 2021 tarihinde işten çıkarak 28 Şubat 2021 tarihinde farklı bir işyerinde ara vermeden çalışmaya başladığı varsayıldığında Şubat ayında 28 gün prim bildirimi yapılmış olacak, bu durumda aynı sigortalı için 5 Nisan 2020 tarihi ile 5 Nisan 2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” ve 2 günlük de Şubat ayındaki işten çıkış-işe giriş nedenleriyle olmak üzere toplamda 32 günlük prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak ve toplamd a 328 gün olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartı sağlanmış olacaktır.

(5) Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz.

(6) Prim desteğinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.

Prim desteği ödemesi

Madde 7- (1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenir.

(2) Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır.

(3) Ödemeler; SGK’nın Fona aktaracağı işsizlik sigortası prim gelirlerinden mahsup edilmek suretiyle yapılır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde 8- (1) Prim desteğine ilişkin iş ve işlemler, SGK ve İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür.

(2) Prim desteği işlemleri için İŞKUR işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri web servisi aracılığıyla SGK ile paylaşır.

(3) SGK, yapılan başvuruya müteakip İŞKUR’dan işsizlik ödeneği ödeme dönemlerine ilişkin verileri sorgular. 12 aylık kesintisiz çalışmış olma şartına ilişkin gerekli kontrolleri SGK kendi kayıtları üzerinden yapar ve bu Usul ve Esaslar kapsamında hak kazanma şartlarını sağlayan sigortalılar adına işsizlik ödeneğinin ödendiği dönem için hizmet kaydı oluşturur.

(4) Hizmet kaydının oluşturulduğu döneme ilişkin primler hizmet kayıt işleminin yapıldığı tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilir ve SGK tarafından Fona ilk aktarılacak işsizlik sigortası primlerinden mahsup edilir. Bu kapsamda yapılan işlemlere ilişkin veriler İŞKUR ile paylaşılır.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Usul ve Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Devamı: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Değişiklik 30/10/2020

30 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31289

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
5- 16/11/2018 30597
6- 3/9/2019 30877

 

Devamı: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Değişiklik 30/10/2020

30 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31289

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
5- 16/11/2018 30597
6- 3/9/2019 30877

 

Devamı: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Yaptırılacak Kişilere Ait Liste XML (EK/2) Dosyası

Kısa Çalışma XML (EK/2) Dosyası

İŞKUR tarafından hazırlanan “Kısa Çalışma Yaptırılacak Kişilere Ait Liste” XML dosyası.

Sıkıştırılmış (ZIP) Dosyasını İndirmek İçin TIKLAYINIZ

.

.

.

Haber Arası Reklam

Devamı: Kısa Çalışma Yaptırılacak Kişilere Ait Liste XML (EK/2) Dosyası Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular

1. Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır.

2. İşin 1/3 oranında azalması ne demek? Haftada 2 gün çalışma bu kapsama girer mi

Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir.

3. Faaliyetim tamamen durdu kaç kişi için yararlanabilirim?

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışma talebinizin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya katılacaklar listesinde yer alan işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir. İşçilerin tamamı için uygun görülmüşse prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir.


2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel Bilgiler

4. İş yerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.

5. Şu anda kısa çalışmadan yararlanıyorum, koronavirüs nedeni ile de yararlanabilir miyim?

Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

6.Koronavirüs sebebiyle faaliyetlerimi durdurdum. Uygunluk tespiti için hangi evrakı göndermeliyim?

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır. Örneğin işletme ruhsatı…

İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır. Örneğin Yönetim Kararı …

7. Tüm işçilerim için kısa çalışma talep edebilir miyim?

Kısa çalışma uygulaması yaptığınız tüm işçileriniz için başvurmanıza engel bir husus bulunmamaktadır.

8. SGK ve Maliyeye borcum var, kısa çalışmadan yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesinde SGK’ya bildirilen primler esas alınmaktadır.

9. Bir işletmede işçi olarak çalışıyorum. Doğrudan kendim kısa çalışma için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, kısa çalışma başvurusunu işvereninizin yapması gerekmektedir.

10. Başvuruyu nereye yapmalıyım?

Kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasından ulaşabilirsiniz.

11. Evrakları İŞKUR’a elden mi teslim edeceğim?

Bağlı bulunduğunuz İŞKUR biriminin http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasında bulunan elektronik posta adreslerine göndererek başvuru yapabilirsiniz.

12. Çok sayıda e-posta adresi var? Hangisine evraklarımı göndermeliyim?

İşyerinizin faaliyet gösterdiği adresin bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin adresine göndermeniz gerekmektedir.

13. Belgeleri teslim edip başvurmam, yararlanmam için yeterli mi?

Kurumumuza teslim ettiğiniz belgeler uygunluk tespiti yapılabilmesi için İş Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. Kısa çalışma talebinizin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması gerekmektedir.

14. Bugün başvuru yaptım, başvurum ne kadar sürede tamamlanır?

Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. İşverenlere başvurularının alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Uygunluk tespitinin sonucu işverene hızlı bir şekilde bildirilecektir.

15. İŞKUR’da verdiğim kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapmam mümkün mü? Mümkünse bunun için bir son tarih var mı?

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına gelir.

16. Başvurumu yaptım, müfettiş ne zaman gelir?

COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

17. Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?

İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşımaktadır.

18. Müfettiş gelmeden haber verecek mi?

COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

19. Müfettişin yapacağı denetim neleri içerir?

COVİD-19 kapsamında yapılan Kısa Çalışma başvurularının uygunluk tespitinde Bakanlığımız İş Müfettişlerince dikkat edilecek hususlar:

 • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
 • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi hâlinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
 • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
 • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine KEP adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise iş yerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulamasının da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

20. Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

21. Talebim olumlu karşılanırsa ücreti ben mi alıyorum, yoksa çalışanlarım mı alıyor?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

22. Her çalışanım ödenek alabilecek mi yoksa taşıması gereken belirli şartlar var mı?

Kısa çalışma talebinizin uygun bulunması ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gereklidir. Ayrıca; işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

23. Yabancı işçilerim kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

4447 sayılı Kanun kapsamında yatırılması gereken işsizlik sigortası primlerinin yatırılmış olması hâlinde yararlanabilirler.

24. Kısa çalışma talebim uygun bulundu, işçilerim ne zaman ödeme alır?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

25. Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

26. Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edebilir miyim?

4447 sayılı Kanun kapsamında uygulanan istihdam teşvikleri arasında kısa çalışma uygulamasından yararlanmama gibi bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan iş yeri istihdam teşviklerinden yararlanabilir.

27. Kısa Çalışma ile birlikte İşbaşı Eğitim Programından yararlanabilir miyim?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanan iş yerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitim programı katılımcı talebinde bulunamazlar.

Ancak, İşbaşı Eğitim Programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunup söz konusu başvurusu uygun bulunan ve geriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan iş yerlerinde mevcut İşbaşı Eğitim Programları devam edecektir. Aynı şekilde, İşbaşı Eğitim Programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilip ileriye yönelik olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan iş yerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönem boyunca yeni İşbaşı Eğitim Programı talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynak: İŞKUR

 

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular

1. Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır.

2. İşin 1/3 oranında azalması ne demek? Haftada 2 gün çalışma bu kapsama girer mi

Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir.

3. Faaliyetim tamamen durdu kaç kişi için yararlanabilirim?

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışma talebinizin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya katılacaklar listesinde yer alan işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir. İşçilerin tamamı için uygun görülmüşse prim ödeme şartlarını sağlayanlar yararlanabilir.


2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel Bilgiler

4. İş yerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.

5. Şu anda kısa çalışmadan yararlanıyorum, koronavirüs nedeni ile de yararlanabilir miyim?

Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

6.Koronavirüs sebebiyle faaliyetlerimi durdurdum. Uygunluk tespiti için hangi evrakı göndermeliyim?

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır. Örneğin işletme ruhsatı…

İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır. Örneğin Yönetim Kararı …

7. Tüm işçilerim için kısa çalışma talep edebilir miyim?

Kısa çalışma uygulaması yaptığınız tüm işçileriniz için başvurmanıza engel bir husus bulunmamaktadır.

8. SGK ve Maliyeye borcum var, kısa çalışmadan yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesinde SGK’ya bildirilen primler esas alınmaktadır.

9. Bir işletmede işçi olarak çalışıyorum. Doğrudan kendim kısa çalışma için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, kısa çalışma başvurusunu işvereninizin yapması gerekmektedir.


— TBMM de kabul edilen yasa uyarınca, coronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işverenlerce kısa çalışma süresi içinde İş Kanunu 25/II. maddede düzenlenen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında işçi çıkarılmaması gerekiyor.

— Kabul edilen yasayla Kısa Çalışma Ödeneğinden daha fazla çalışan yararlansın diye hem şartlar kolaylaştırıldı, hem de kolaylaştırılan şartlara rağmen bu şartları da sağlayamayan çalışanların son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar yararlanmalarına imkan sağlandı.

— Kısa çalışma uygulanacak işçi listesine yazılan çalışanların ödenekten yararlanma şartlarını sağlayıp sağlamadıkları İŞKUR tarafından kontrol edileceğinden, işverenlerce kısa çalışma uygulanacak çalışanların listeye yazılması yeterli olacaktır.

— Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır. Coranavirüs kaynaklı başvurularda bu 3 aylık sürenin ilk yedi günü için İş Kanununun 40. maddesi uyarınca işverenlerce yarım ücret ödenmesi gerekir.

— Kısa çalışma süreleri İş Kanununun 55/j bendi uyarınca yıllık izin süresinin hesabında çalışılmış gibi sayılmaktadır. Kısa çalışma sürelerinin kıdem tazminatına esas sürelerin hesabında dikkate alınacağına dair Yargıtay kararları bulunmaktadır.

Eyüp Sabri Demirci – SGK Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı


10. Başvuruyu nereye yapmalıyım?

Kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasından ulaşabilirsiniz.

11. Evrakları İŞKUR’a elden mi teslim edeceğim?

Bağlı bulunduğunuz İŞKUR biriminin http://www.iskur.gov.tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” sayfasında bulunan elektronik posta adreslerine göndererek başvuru yapabilirsiniz.

12. Çok sayıda e-posta adresi var? Hangisine evraklarımı göndermeliyim?

İşyerinizin faaliyet gösterdiği adresin bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin adresine göndermeniz gerekmektedir.

13. Belgeleri teslim edip başvurmam, yararlanmam için yeterli mi?

Kurumumuza teslim ettiğiniz belgeler uygunluk tespiti yapılabilmesi için İş Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilmektedir. Kısa çalışma talebinizin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması gerekmektedir.

14. Bugün başvuru yaptım, başvurum ne kadar sürede tamamlanır?

Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. İşverenlere başvurularının alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Uygunluk tespitinin sonucu işverene hızlı bir şekilde bildirilecektir.

15. İŞKUR’da verdiğim kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapmam mümkün mü? Mümkünse bunun için bir son tarih var mı?

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına gelir.

16. Başvurumu yaptım, müfettiş ne zaman gelir?

COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

17. Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?

İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşımaktadır.

18. Müfettiş gelmeden haber verecek mi?

COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

19. Müfettişin yapacağı denetim neleri içerir?

COVİD-19 kapsamında yapılan Kısa Çalışma başvurularının uygunluk tespitinde Bakanlığımız İş Müfettişlerince dikkat edilecek hususlar:

 • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
 • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi hâlinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
 • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
 • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine KEP adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise iş yerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulamasının da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

20. Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

21. Talebim olumlu karşılanırsa ücreti ben mi alıyorum, yoksa çalışanlarım mı alıyor?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

22. Her çalışanım ödenek alabilecek mi yoksa taşıması gereken belirli şartlar var mı?

Kısa çalışma talebinizin uygun bulunması ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gereklidir. Ayrıca; işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

23. Yabancı işçilerim kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

4447 sayılı Kanun kapsamında yatırılması gereken işsizlik sigortası primlerinin yatırılmış olması hâlinde yararlanabilirler.

24. Kısa çalışma talebim uygun bulundu, işçilerim ne zaman ödeme alır?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

25. Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

26. Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edebilir miyim?

4447 sayılı Kanun kapsamında uygulanan istihdam teşvikleri arasında kısa çalışma uygulamasından yararlanmama gibi bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan iş yeri istihdam teşviklerinden yararlanabilir.

27. Kısa Çalışma ile birlikte İşbaşı Eğitim Programından yararlanabilir miyim?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanan iş yerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitim programı katılımcı talebinde bulunamazlar.

Ancak, İşbaşı Eğitim Programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunup söz konusu başvurusu uygun bulunan ve geriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan iş yerlerinde mevcut İşbaşı Eğitim Programları devam edecektir. Aynı şekilde, İşbaşı Eğitim Programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilip ileriye yönelik olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan iş yerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönem boyunca yeni İşbaşı Eğitim Programı talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kısa Çalışma Talep Formu

Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Liste

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kaynak: İŞKUR

 

 

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

2020 Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Uygulaması 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Kısa Çalışma Kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

 • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu  ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Haber Arası Reklam

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini  güncelleyerek gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.  

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Damga Vergisi

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.765,80 13,40 1.752,40
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 4.000,00 2.400,00 18,22 2.381,78
Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan 8.000,00 4.414,50 (*) 33,51 4.380,99
(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Talep Formu için tıklayınız

Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste için tıklayınız

Kaynak: İŞKUR

Devamı: 2020 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ocak 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

Ocak 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla İşe Yerleştirme 87.383 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla 55.571’i (%63,6) erkek, 31.812’si (%36,4) kadın olmak üzere 87.383 işe yerleşme gerçekleşmiştir. Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşme bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 oranında artış göstermiştir.

Ocak ayında en fazla işe yerleşme sırasıyla “Güvenlik Görevlisi, Satış Danışmanı/Uzmanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirilmiştir.

Ocak ayında 173.473 kişilik açık iş alındı.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,7 oranında artış göstererek 173.473 olmuştur.

Ocak ayında alınan Açık işlerin %99,6’sı özel sektörden alınmıştır. En fazla açık iş (68.498 kişi) sanayi sektöründen imalat alanında alınmıştır.

Ocak ayında en fazla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Güvenlik Görevlisi ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde açık iş alınmıştır.

Kayıtlı İşsiz Sayısı 3.613.786 kişi.

Kayıtlı İşsiz sayısı bir önceki aya göre %6,7’lik azalış göstererek 3.613.786 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin %50,3’ü erkek, %49,7’sı kadın, %33,7’si ise 15-24 yaş grubundadır.

Ocak Ayında Düzenlenen Aktif İşgücü Piyasası Programlarından 33.030 kişi yararlandı.

Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında;

İşbaşı Eğitim Programı; 8.851 programa 28.506 kişi

Mesleki Eğitim Kursu; 192 programa 4.524 kişi katılmıştır.

2020 yılı Ocak döneminde İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu kapsamında 9.043 program düzenlenmiş olup 33.030 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Aktif İşgücü Programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 28,1 oranında artmıştır.

2019 yılı Ocak ayında düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında en fazla Kursiyer sırasıyla “Dokuma Konfeksiyon Makineci, Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) ve Lojistik Eleman” mesleklerinde bulunmaktadır.

Ocak Ayında İŞKUR 65.097 İşyeri Ziyareti Gerçekleştirdi.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 507.259 bireysel görüşme yapılmış olup, 2.158 okul ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ocak döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 41,2 oranında azalışla 507.259, işveren danışmanlığı kapsamında işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 48,6 oranında artışla 65.097, öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri amacıyla okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,1 oranında artışla 2.158 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İŞKUR

Devamı: Ocak 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri

İlave İstihdam Teşviki

 • 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21 inci maddeler kapsamında uygulanacak İlave İstihdam Teşviki kapsamında; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir çalışanın sigorta primleri ile vergilerini 12 veya 18 ay süreyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişen tutarlarla karşılayacağız.
 • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

 • İşyeri yönünden aranılan şartlar:

Özel sektör işverenine  ait olması,

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 • Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

a) İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

b) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

 • Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

 • Ek Kurallar

-Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

-1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

 • Örnek 1

İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının 1/1/2019 tarihinde işe alındığı ve 2019/Ocak ayında bu sigortalının  prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 8.000 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken;

-Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi  ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 8.000,00 x  %37,5 = 3.000 TL olacaktır.

-Ancak destek tutarı 2019/Ocak ayına ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceğinden destek tutarı en fazla  2.558,40 TL ( 30 (gün) x 85,28 ) olacaktır.

-Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 3.000-2.558,40= 441,60 TL  olacaktır.

 • Örnek 2

Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının işe alındığı ve 2019/Şubat ayında bu sigortalının  prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.558,40 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken

-Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi  ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 2.558,40 x  %37,5 = 959,40 TL ‘dir.

-Destek tutarı  2.558,40 x  % 37,5= 959,40 TL olacaktır.

  Destek sonrası işveren tarafından ilgili sigortalı için ödenecek prim olmayacaktır.

2019 Yılı Kurs ve Program Uygulamaları

İşbaşı Eğitim Programı

 • İşverenler İçin Avantajları Nelerdir?

İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme,

Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,

İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama,

Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma,

Katılımcılara yaptıkları ilave ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı.

 • Programdan Kimler Faydalanabilir?

İşverenler açısından;

   • İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,
   • İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
   • Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Katılımcılar Açısından;

   • 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
   • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,
   • Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,

İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar.

 • İstihdam Yükümlülüğü
  • Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.
  • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.
  • Program sonrası istihdam, 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.
  • Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

 • İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler
  • Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. (Aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde)
  • Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 • İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı vergi matrahından düşülebilmektedir.

ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.554 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 466 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden düşebilir.

 • İşbaşı Eğitim Programına Yönelik Düzenlemelerimiz
  • 2019 yılında imalat ve bilişim sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 AY olarak uygulanacaktır.
  • 2019 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 1603 TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 38,85 TL cep harçlığı ödenecektir.
  • 2019 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu olan ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen kurs veya programlarımıza katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL’ye kadar bakım desteği karşılanacaktır. kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir.

Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.

 • Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı Uygulaması
  • Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi Geleceğin Meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için işbaşı eğitim programı süresi en fazla 9 AY olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 85 TL olarak belirlenmiştir.
  • Söz konusu programlar; en az iki sigortalı çalışanı olan ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ”faaliyet gösteren işyerlerini, teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)”, Ar-Ge merkezleri” ile “Tasarım Merkezi” olarak faaliyette bulunan işyerlerinde düzenlenebilmektedir.

Ayrıca bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren ve en az yirmi sigortalı çalışanı olan, işyerlerinde de belirlenen mesleklerde program düzenlenebilecektir.

Bu kapsamda İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenebilecek Meslekler;

1 Animasyon Programcısı 14 Mikrodenetleyici Programcısı
2 Ar-Ge Elemanı 15 Mikroişlem Tasarımcısı
3 Bilgi Güvenlik Uzmanı 16 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
4 Bilgisayar Oyunları Programcısı 17 Sosyal Medya Uzmanı
5 BT Çözümleri Uzmanı 18 Uygulama Programcısı
6 Bulut Bilişim Uzmanı 19 Veri Tabanı Analisti
7 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı 20 Veri Tabanı Yöneticisi
8 Dijital Adli Tıp Uzmanı 21 Yazılım Geliştiricisi
9 Endüstriyel Robot Programcısı 22 Yazılım Mühendisi
10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi 23 Yazılım Tasarımcısı
11 Güvenlik Uzmanı (BİT) 24 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
12 İletişim Tasarımı Uzmanı 25 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
13 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı

İşe İlk Adım Projesi

 • Proje sayesinde yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin;

işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,

eğitim hayatında edindikleri teorik bilgileri işyerinde pratikle birleştirmelerini sağlamak,

işgücü piyasasında daha uzun süre istihdam edilmelerini sağlamak ve

nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip işgücünü istihdam edebilmelerini temin etmek hedeflenmiştir.

 • Zorunlu istihdam süreci tamamlandıktan sonra program katılımcılarının 12 ay süreyle istihdam etmeye devam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması durumunda; istihdam edilecek bu kişiler için

zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutar,

isteğe bağlı istihdam süreci için 12 ay süresince net asgari ücretin %25’ine karşılık gelen tutar kadar destek ödemesi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)

 • İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçirdik.
 • TOBB ile İŞKUR iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uyguluyoruz.

Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL cep harçlığı ödüyoruz.

Kaynak: İŞKUR

Devamı: 2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.