• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveKısa Çalışma

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının veya İşten Çıkışların İşverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları – Yakup ÖZER, İş Müfettişi

Yakup ÖZER
İş Müfettişi
yakup7076@gmail.com

1. Giriş

Pandemi (Covid-19) sürecinin başlaması ile birlikte devletimiz çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması adına kısa çalışma ödeneğini uygulamaya koymuş ve çok sayıda işverenimiz kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştır. İşverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken gerek Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine gerekse başvuru sırasında imzalamış oldukları taahhüde aykırı davranarak eksik veya hatalı bilgi vermek suretiyle işçilere yersiz ödemeler yapılmasına neden olmuşlardır. Bu çalışmamızda kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan işyerlerinde sıhhi izin (rapor) alan veya iş akdi sona eren işçilere ilişkin bildirimleri zamanında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapmayan işverenlerin neden oldukları fazla ödemeler ile bu ödemelerin hukuki sonuçlarına değinmeye çalışacağız.

2. İş Akdi Sona Eren İşçilerle İlgili Bildirim Yapılmasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler

İşverenlerin yapmış oldukları kısa çalışma başvurusunun “Genel Açıklamalar” başlıklı kısmının 9. maddesinde işverenler; uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işe giriş/işten çıkış) halinde bu durumu gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde Kuruma bildirileceklerini kabul ve taahhüt ederek imzalamışlardır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. maddesinde kısa çalışma; “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde Kurum; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak tanımlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları başlıklı 6. maddesinde işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

a) İşverenin kısa çalışma talebinin (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…)  uygun bulunması,

b) İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yasal düzenlemelerden de açıkça anlaşıldığı üzere kısa çalışma ödeneğinden faydalanmanın ilk şartı işverenin başvuruda bulunduğu işyerine ait kısa çalışma talebinin uygun görülmesidir. Söz konusu madde bize kısa çalışmanın ödeneğinin işyeri bazlı verildiğini açıkça göstermektedir. İşçi kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli şartları taşısa dahi işverenin başvuruda bulunduğu işyerinin kısa çalışma ödeneği talebinin uygun bulunmaması halinde işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçinin iş akdinin sona ermesi hatta işverenin başka bir SGK sicil numaralı işyerine nakli yapıldığı takdirde kısa çalışma ödeneğinden yukarıda yer alan kanuni düzenlemeler uyarınca faydalanamayacaktır. Uygulamada da Türkiye İş Kurumu iş akdi sona eren veya işverenin başka bir SGK sicil numaralı işyerine nakli yapılan işçiye kısa çalışma ödeneği ödenmesi yapmamaktadır.

personel programı

3. Sıhhi İzin (Raporlu) Alan İşçilerle İlgili Bildirim Yapılmasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler

İşverenlerin yapmış oldukları kısa çalışma başvurusunun “Genel Açıklamalar” başlıklı kısmının 11. maddesinde işverenler; kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini Kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi başlıklı 9. maddesinde; “Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan kanuni düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanan ve sağlık raporu alması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alan işçi için işverenin gerekli bildirimi mükerrer bir ödeme yapılmaması adına zaman kaybetmeksizin ivedilikle Kuruma yapması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

4. Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının Ve İşten Çıkışların İşverence Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları başlıklı 7. maddesinde (11) alt bendinde aynen; “”İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yine işverenlerin imzalamış oldukları “Genel Açıklamalar” kısmının 15. maddesinde işverenler; Kuruma yapacakları eksik ve/veya hatalı bildirimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Uygulamaya bakıldığında kısa çalışma ödeneği alan işçilerin aldıkları sağlık raporlarının veya işten çıkışlarının işverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmediği veya geç bildirildiği, bu nedenle İl Müdürlüklerince kısa çalışma ödeneğinden faydalanan ve sağlık raporu alan veya iş akdi sona eren işçilere fazladan ödemeler yapıldığı görülmektedir. Yine uygulamada yersiz ödeme olarak nitelendirilen ve gerçekte işçinin hak kazanmadığı bu ödenek tutarlarının işverenlerin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle yapıldığından Türkiye İş Kurumunca işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edildiği görülmektedir. Bu nedenle işverenlerin söz konusu fazla ödemelerden sorumlu olmaması adına gerek başvuru gerekse kısa çalışma yönetmeliği hükümleri uygun davranarak iş akdi sona eren veya rapor alan işçilere ilişkin bildirimleri bağlı bulundukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya ilgili Hizmet Merkezlerine zaman kaybetmeksizin yapmaları uygun olacaktır.

Kaynakça:

1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

2) Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

3) Kısa Çalışma Başvurusunun Genel Açıklamalar bölümü

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının veya İşten Çıkışların İşverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları – Yakup ÖZER, İş Müfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-404-00008469661

Tarih: 24.04.2021

Konu : Kısa Çalışma Ödeneği

İlgi :

a) 15.01.2021 tarihli ve E-72808405-404-00007658199 sayılı yazı.

b) 10.03.2021 tarihli ve E-72808405-404-00008090059 sayılı yazı.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile bazı hususlara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

1. Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi;

 • 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay,
 • 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,
 • 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.
 • 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,

süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma kararlarında belirtilen sürelerle otomatik bildirgeler oluşturulmuş, olası fazla ödemelerin önlenmesi amacıyla birimlerimiz tarafından işverenlerle seri bir şekilde iletişim kurularak işyerindeki çalışma süresine veya kısa çalışma uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgiler alınarak işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalar ilgide kayıtlı talimatlarımızda yer almaktadır.

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi yine aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır.

 • 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. Otomatik uzatma yapılan işyerlerine ilişkin liste işverenler ile iletişime geçilmesi için ekte yer almaktadır.
 • Bu kapsamda 2021 Mart ayında kısa çalışma ödemesi yapılan bildirgeler için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemlerinin birimlerimizce çok acele yapılması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, 31.03.2021 tarihi öncesi kısa çalışma uzatma başvurusundan yararlanan ancak merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmayan işyerleri için de uzatma veya oran güncelleme işlemlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde birimlerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir.
 • Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.
personel programı

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

4. Bildirge gerekçeli iptal ekranı kullanıcılara açılmıştır. Bildirge gerekçeli iptal yapmadan önce tüm kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli iptal yapılan bir bildirgenin (İÖ/KÇÖ) statüsü geri alınamayacaktır.

5. İlgi (b) de kayıtlı yazımızda “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak, içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.” ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin birimlerimizce; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Bilgi ve gereği ile işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Ek: Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Yapılacak Bildirge Listesi

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.

 

Devamı: İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Yeni Başvuruları İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bakan Selçuk: “Kısa Çalışma Ödeneği Yeni Başvuruları İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını söyledi.

31 Aralık Öncesi Başvuru Yapmayan İşyerleri de Kapsama Alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.

Daha Önce Ödenekten Yararlanan İşyerleri İlave İşçi İçin KÇÖ Talebinde Bulunabilecek

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; “Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” diye konuştu. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca, COVID-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay süreyle 28/02/2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Buna göre; aynı işyerlerinde 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılabileceği ifade edildi.

Kaynak: SGK

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği Yeni Başvuruları İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3317

23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31343

Karar Sayısı: 3317

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2020 TARİHLİ VE 3317 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28/2/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması 3316

23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31343

Karar Sayısı: 3316

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

22 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/12/2020 TARİHLİ VE 3316 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/1/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/6/2020 tarihi, 30/11/2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31/1/2021 olarak uygulanır..

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-010.06.02-00007395095

Tarih: 11.12.2020

Konu : Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

GENELGE

2020/5

1) Genel Açıklamalar

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi 17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup anılan maddeye ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2) Yeni Koronavirüs (Covid-19) Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamaları Kapsamındaki Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar

Fazla ve yersiz ödeme;

• Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.

• Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.

• 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

• işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

personel programı

3) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde İşverenlerin Hatalı İşlemi Olarak Değerlendirilmeyecek Hususlar

işverenlerin yaptığı hatalı işlemden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler terkin edilir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlar işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmez ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemleri başlatılır.

a) Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,

b) Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

4) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkininde Tereddüt Edilen Hususların Giderilmesi ile Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması

Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus il müdürünün başkanlığında oluşturulan biri işsizlik sigortası servisinden sorumlu il müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere en az üç kişiden oluşacak komisyon tarafından sonuçlandırılır.

Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve takibine ilişkin esaslar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

5) Hukuk Müşavirliğine Yasal Yollardan Takip Edilmek Üzere Gönderilen Fazla ve Yersiz Ödemelere ilişkin Yapılacak işlemler

İşbu Genelge kapsamında kalan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından icra takibi başlatılmak üzere Hukuk Bilgi Sistemi (HBS) kaydı oluşturulan ya da dava açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilen fazla ve yersiz ödemelere ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliği tarafından işlemi yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne fazla veya yersiz ödemenin terkin edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi talepli yazı yazılır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde terkin edilmesi gereken fazla ve yersiz ödemeler Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmesi gerektiği bildirilenlere ilişkin

olarak,

a) Hukuki süreç başlatılmamış olan dosyalara ilişkin dava açılmaz/icra takibi başlatılmaz,

b) Hukuki süreç başlatılmakla birlikte kısmen tahsil edilen veya hiç tahsil edilmeyen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez.

Fazla ve yersiz ödemenin tahsili amacıyla dava açılan veya icra takibi başlatılan dosyalarda kısmen veya tamamen yapılan tahsilatlar ilgilisine iade edilmez.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmeyeceği bildirilen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.

Devamı: Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ?

– 18 “Kısa Çalışma Ödeneği”

– 27-“Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler”

kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde kısa çalışma yapılmasına rağmen bu kodların kullanılmaması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARI KULLANMALISINIZ?

– 28- “Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md.)”

– 29- “Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md.) ve Diğer”

kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde ücretsiz izne ayrılan işçileriniz olmasına rağmen bu kodların kullanılmaması halinde nakdi ücret desteğinden yararlanılamaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA BAŞVURULARI NEREYE HANGİ SÜREDE YAPILMALIDIR?

Başvurular;

– “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresi üzerinden,

– İznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması,

Gereklidir.

– 2020 yılı Kasım ayında, 2020/Ekim ve Kasım ayı, 2020 Aralık ayında,2020/Kasım ve Aralık ayına ait ücretsiz izin girişleri yapılabilir.

– Ücretsiz izne çıkardığınız işçileriniz nakdi ücret desteğine hak kazansa bile, belirtilen sürede giriş yapılamaması halinde nakdi ücret desteğinden yararlanılamaz.

FESİH YASAĞI KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR VE İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI HANGİLERİDİR?

İşveren;

01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi,

04-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi,

15-Toplu İşçi Çıkarma,

22-Diğer Nedenler,

27- İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih

28- İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

Nedenleri ile fesih yasağı süresince iş akdini feshedemez. Bu sebepler dışında işveren veya işçi tarafından yapılan iş akdi fesihleri yasak kapsamında değerlendirilmiyor.

personel programı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN BÜTÜN İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mi?

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden sadece haklarında işsizlik sigortası primi kesilen işçiler yönünden yararlanılabilir. Emekli sigortalılar, çıraklar gibi haklarında işsizlik sigortası primi ödenmeyen işçiler yararlanamaz.

KISA ÇALIŞMAYA HANGİ İŞVERENLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– 30/6/2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru yapan işverenlerin yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmadan uzatılan süreler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

– 30/6/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işverenlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

– Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI NE GİBİ HAKLAR GETİRMİŞTİR?

– 30/6/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işverenlerimize, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru hakkı,

– 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma hakkı,

– 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunma hakkı,

Getirilmiştir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HANGİ İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR?

– 17.04.2020 öncesi işe giren ve iş akdi devam ederken işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlar,

– Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayanlar,

– SGK’ ya 01,04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olanlar,

İçin nakdi ücret desteğine başvuru yapılabilir.

– İşveren, 17.04.2020 sonrası işe giren işçilerini ücretsiz izne gönderebilir. Fakat bu işçilere nakdi ücret desteği ödemesi yapılmaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR?

– Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması,

Hallerinde nakdi ücret desteği kesilir.

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği

05 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31235

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Taahhütnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Türkiye İş Kurumu tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan çalışanların dışında kalan çalışanlar ve kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sürelerin dışında kalan süreler için ödenmesi gereken ücretlerin tarafımızca ödendiğini,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/6/2020 31144

 

Devamı: Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 2915

31 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31230

Karar Sayısı: 2915

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/8 /2020 TARİHLİ VE 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 2810

31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31202

Karar Sayısı: 2810

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/7/2020 TARİHLİ VE 2810 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1-(1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.