• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveKısa Kısa

SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Bilgilendirme

SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Açıklamaları

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

– Sigorta primleri,

– Genel Sağlık Sigortası primleri,

– İşsizlik sigorta primleri,

– 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

– İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

– Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

– Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

– İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

– Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

– 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

– 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

– Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.

– Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

– Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

– 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

– Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

personel programı

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

– İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,

– Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,

– Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

– Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

– GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

– Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

– Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

– Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

– Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

– Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

– Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde – azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

– İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

– Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

– Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

– Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

– Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

– Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

– Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

– Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

– Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

– İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

– Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

– Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

  • 6 eşit taksit için (1,045),
  • 9 eşit taksit için (1,083),
  • 12 eşit taksit için (1,105),
  • 18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;

– Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

– 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

– Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Kaynak: SGK

Devamı: SGK – 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması Bilgilendirme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi

518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine ilişkin özet tablo. Son gün 27 Ekim olan ödemelerinizi unutmayınız. 

personel programı

Kaynak: GİB Sosyal Medya

Devamı: Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Apartman-Site Yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlemeleri

Apartman-Site Yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlemeleri

Soru 1 – Apartman yönetimi olarak çalıştırdığımız kapıcı için yaptığımız ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz?

CEVAP: Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir.

Bunun için;

– İnteraktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

– Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.

– Sisteme girdiklerinde “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunabilirler.

Apartman yönetimi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilir.

Bu mükellefler BDP programında yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sadece SGK Bildirimleri bölümü doldurabileceği gibi, Internet Vergi Dairesinde Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsündeki beyannameyi doldurarak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Bu mükelleflerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu da, oluşan tahakkuklarda damga vergisinin ilgili ayın 26’sına, SGK tahakkukunun ise ayın sonuna kadar ödenebiliyor olmasıdır. Her iki tahakkuk da kredi kartı ile ödenebilmektir.

Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Ek-4)” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebilir.

SORU 2- Apartman yönetimi olarak gelir vergisi kesintisine tabi sigortalı çalışanımız bulunmaktadır. Düzenli olarak Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekteyiz. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz?

CEVAP: 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile vergi kesintilerine ilişkin bilgilerle birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre gelir vergisi kesintisine tabi çalışanı bulunan apartman yönetiminin de vergi kesintilerine ilişkin bilgilerle sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamını Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Muhtasar mükellefiyeti bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü apartman yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Ek-1)”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairesince kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

SORU 3 – Mükellef olmayan gerçek kişi yazlık evinde kapıcı çalıştırmaktadır. İşçi için sadece sigorta primi ödemektedir. Mükellefin ikamet adresi ile yazlık evin bulunduğu adresler farklı yerdedir. Mükellefin elektronik ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderme talep formunu vermesi gereken yetkili vergi dairesi hangisidir? Mükellefin ikamet adresinin bağlı olduğu yer mi yoksa yazlığın bulunduğu yer vergi dairesi mi?

CEVAP : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayan gerçek kişiler için ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesidir. Yazlık evinde çalışan kapıcı için de daimi ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine beyanname vermelidir.

SORU 4- İnternet Vergi Dairesi / Beyanname İşlemleri/Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” sekmesinden kimler beyanname verebilir?

CEVAP: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ( Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” bölümünden vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmayan ancak sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları beyan etmek zorunda olan apartman yönetimleri, vergiye tabi olmayan özel nitelikte inşat işi yapanlar, GMSİ mükellefi yanında çalışanlar vb. işverenler “0003 Gelir Stopaj Vergisi” mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle beyanname verebilir.

Kaynak: GİB

Devamı: Apartman-Site Yönetimlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlemeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Çocuk ve Küçük Çocuk Kimdir?

Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade etmektedir.

Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Halinde SGK Çıkış Kodu ve Eksik Gün Nedeni Ne Seçilmelidir?

SGK Çıkış Kodu – 29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Eksik Gün Nedeni – 15-Devamsızlık seçilmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Yıl Kaç Gün Olarak Hesaplanır?

Yıl 365 gün olarak hesaplanır.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365’e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Pazar-Pazartesi Günü İşe Başlayan İşçinin İşe Girişi

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 16/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 3- 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

(SGK Genelgesi 2013/11)

Kıst Dönem Engelli İndirimi

“… özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. “

(GİB Özelgesi)

Babalık İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle doğumun, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

Evlilik İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

– 4857 iş kanununa göre evlilik izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle iznin, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

– Evlilik İzin günü, nikahın yapıldığı günden sayılmaya başlanır.

– Evlilik izin günü yasal olarak nikahın kıyıldığı gün başlamalıdır. Bugünden itibaren izin verilmesi gerekir, ancak mazeret izni olduğu için gerçek düğün gününde de verilebilir.

İşçinin Refakatçi İzni var mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye refakat izni verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, annesi, babası, eşi veya çocuğu hastanede yatmakta olan işçiye, işveren kendi isteğiyle izin verebilir. Bunun dışında işçinin refakatçilik nedeniyle izinli sayılması mümkün değildir. İşçinin refakatçi raporu alması durumu değiştirmez.

ad

Devamı: Kısa Kısa Anahtar Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Çocuk ve Küçük Çocuk Kimdir?

Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade etmektedir.

Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Halinde SGK Çıkış Kodu ve Eksik Gün Nedeni Ne Seçilmelidir?

SGK Çıkış Kodu – 29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Eksik Gün Nedeni – 15-Devamsızlık seçilmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Yıl Kaç Gün Olarak Hesaplanır?

Yıl 365 gün olarak hesaplanır.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365’e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Pazar-Pazartesi Günü İşe Başlayan İşçinin İşe Girişi

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 16/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 3- 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

(SGK Genelgesi 2013/11)

Kıst Dönem Engelli İndirimi

“… özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. “

(GİB Özelgesi)

Babalık İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle doğumun, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

Evlilik İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

– 4857 iş kanununa göre evlilik izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle iznin, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

– Evlilik İzin günü, nikahın yapıldığı günden sayılmaya başlanır.

– Evlilik izin günü yasal olarak nikahın kıyıldığı gün başlamalıdır. Bugünden itibaren izin verilmesi gerekir, ancak mazeret izni olduğu için gerçek düğün gününde de verilebilir.

İşçinin Refakatçi İzni var mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye refakat izni verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, annesi, babası, eşi veya çocuğu hastanede yatmakta olan işçiye, işveren kendi isteğiyle izin verebilir. Bunun dışında işçinin refakatçilik nedeniyle izinli sayılması mümkün değildir. İşçinin refakatçi raporu alması durumu değiştirmez.

ad

Devamı: Kısa Kısa Anahtar Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Kısa Twitter Notları

Kısa Kısa Twitter Notları

9 veya Altında İşçi Çalıştırıp Tehlikeli veya Çok Tehlikeli Sınıfta Faaliyet Gösteren İşverenler,

2020 yılında; tehlikeli sınıfta yer alıyorlarsa işçi başına günlük 1,37 TL, çok tehlikeli sınıfta yer alıyorlarsa işçi başına günlük 1,57 TL tutarında İSG desteği alacaklar.

Başvurular merkez adresinin bağlı bulunduğu SGM ye yapılacaktır. Başvuru için “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” deki açıklamaları okumanız faydalı olacaktır. (Eyüp Demirci, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı)

Apartman Yöneticileri Acele Edin!

Kapıcının 2020/Ocak ayı primlerini kolay işverenlik uygulamasından bildirmek için son gün 31/1/2020. Bu tarihe kadar e-Bildirgeden Kolay İşverenliğe geçiş yapmazsanız Ocak ayı bildirimini MUHSGK dan yapıp bir de 69,70 TL damga vergisi ödersiniz. (Eyüp Demirci, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı)

MTV’nin İndirimli Olarak Ödenmesi Mümkün müdür?

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait yıllık tahakkuk eden vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından o yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, o yıl için ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin aynı yaş grubunda bulunan bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarında ödenmesi mümkündür. (GİB)

Aralık 2019 KDV Beyannamesi

Aralık 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamenizi vermek ve verginizi ödemek için son gün 27 Ocak 2020 (GİB)

Yapılandırma Taksitleri

– 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18’inci (Son Taksit)

– 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu (16’ıncı Taksit)

– 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu (9’uncu Taksit)

ödemesi son günü 31 Ocak 2020 (GİB)

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı

“Enflasyon Raporu 2020-I”, 30 Ocak 2020 Perşembe günü yayımlanacaktır. Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır. (TCMB)

ad

Devamı: Kısa Kısa Twitter Notları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.