• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivemuhsgk

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: 2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.07.01-27387564

Tarih: 05.07.2021

Konu : Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi

GENEL YAZI

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.3.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2.6.2021 tarihli ve 25647141 sayılı “Uzaktan Çalışma Gün Sayısı” konulu genel yazıda ise özetle; Kurumumuzca da gerekli düzenlemeler yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanların aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklendiği, ilgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerektiği ve bildirilen uzaktan çalışma gün sayısının fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacağı açıklanmıştır.

Sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayısının girilebileceği alanlar aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklenmiş olmakla birlikte giriş yapılırken uzaktan çalışma gün sayısının tespitinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden alınan görüşler doğrultusunda uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine ilişkin uyulacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Öncelikle uzaktan çalışma gün sayısının bildirimine ilişkin olarak;

-Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu olacak,

-Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek,

-Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) mümkün bulunacak,

-Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dahil edilecek; işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilecektir.

-Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından farklı bir uygulama bulunmayacaktır.

Bu kapsamda aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzaktan çalışma gün sayısının ve prime esas gün sayısının bildirilmesinde yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacak işlemler ise aşağıda açıklanmıştır.

-Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmekte, söz konusu günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 1- Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalılara kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmekte ve prim ödeme gün sayısı olarak da bildirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 2– Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalıların 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri, işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dahil edilecek olmakla birlikte uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilmeyecektir.

Örnek 3- Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü işyerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre söz konusu sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 günde işyerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.

-İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir.

Örnek 4-Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını işyerinde çalışarak geçirmesi halinde sigortalının iş günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için işyerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 5- Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmadığından prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Uzaktan çalışma gün bildirimi konusunda açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

MUHSGK Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları

ÖZET:

01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamasına geçilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin daha sağlıklı ve sorunsuz olarak verilebilmesi için TÜRMOB olarak SGK ve GİB ile birlikte bütün Oda Başkanlarımızın katılımıyla bir WhatsApp grubu oluşturmuştuk. Bu WhatsApp grubuna meslek mensuplarımızca bildirilen sorunların çözümlenmesi sağlanmıştır. SGK, bu WhatsApp grubuna gönderilen sorunlar ve çözüm önerilerini gruplaştırarak paylaşmıştır. MUHSGK’yı gönderecekler için faydalı olacağını düşündüğümüz bu sorun ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.

personel programı

MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

SORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.

SORU 2: Onaylamaya çalıştığınız SGK işyeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu beyannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 2: İki farklı e-beyanname şifresi ile aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kontrol ediniz.

SORU 3: “7252 tanımlama ekranında “İstenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelmemiştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 3: 7252 teşvik tanımlaması yapmak için T.C. Kimlik No yazdığınızda “İstenen Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiştir.” mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulunuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor ise yeni giriş yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

SORU 4: MUHSGK Uygulamasında “SGK MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 4: MUHSGK da “D” tahakkuk nedeniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği henüz açılmamıştır. EbildirgeV2 den “D” tahakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.

SORU 5: 5510 sayılı teşvik eklenmesi unutulmuş ve MUHSGK beyannamesi iptal edilmiş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi yapabilirsiniz)!!! Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 5: Eğer yeni bir sigortalı vermek istiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısınız. Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 6: Ağustos ayı MUHSGK ‘da bildirgesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı kanun ile verdik fakat kanun numarası değişikliği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sistemde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi 30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne yapılmalıdır?

CEVAP 6: Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 7: Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişiler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır olarak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü bir satır ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm günler tek satırda mı bildirilecek?

CEVAP 7: 7252 kanun numarasında 30 gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.

SORU 8: MUHSGK beyannamesinde beyanname onaylandı, fakat SGK kısmında hatalı olduğunu görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?

CEVAP 8: Düzeltme beyannamesi hazırlayarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas bilgileri yüklemelisiniz.

SORU 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır. Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan veya MUHSGK üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önceden başka bir beyanname ekinde oluşturulmuştur. MUHSGK (e-beyanname/defter beyan) üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez. Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz konusu belgenin işlemleri SGM tarafından onaylandıktan sonra yeniden belge gönderiniz.

SORU 10: 17103/27103 kanun numaralı belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olmasına rağmen ortalama hatası verilerek belge onaylanmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıdır?

CEVAP 10: MUHSGK beyannamesinin içeriğindeki farklı belge türü veya kanun numarası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı” durumda olup olmadığı kontrol edilmeli, “hatalı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir. 17103/27103 kanun numarasında ortalama kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar sigortalı için oluşturulan diğer tahakkukların “onaylanabilir” durumunda olması gerekir.

Kaynak: TÜRMOB

 

 

 

 

Devamı: MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 MUHSGK Broşürü

2020 MUHSGK Broşürü

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak başlanılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kademeli olarak geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulama ise 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” kullanıma sunulmuştur.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: 2020 MUHSGK Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek

07252 Sayılı Teşvik

ÖZET:

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek satırda bildirilebilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kapsamı dışında olup normalleşme desteğinden yararlanacak işverenler ise bildirimlerini 07252 kanun numaralı belge türü ile e-bildirgev2 sistemi üzerinden (aylık prim hizmet belgesi ile) yapabilecektir.

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN YARARLANACAK SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ

2020/35 sayılı genelgenin 8.3 bölümünde” 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

Bu durumda, üç aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen sigortalının ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Ancak TÜRMOB olarak ilgili birimlerle iletişime geçilerek, iki ayrı bildirimin işverenlerin hata yapmasına yol açacağını bu nedenle tek bir bildirim yapılarak eksik olan gün sayısının sistem tarafından hesaplanması gerektiğini ifade ettik.

Talebimiz üzerine yapılan düzenleme soncunda, 07252 kanun numarası seçilerek bildirilecek sigortalı için iki ayrı satırda yazmak yerine tek bir satırda yer verilerek yapılan bildirimlerde de ortalama gün sayısı kadar teşvik indirimi oluşturulması sağlanmıştır.

İşverenler, ister genelgeye uygun olarak sigortalısını 2 satırda, isterse de yeni yapılan düzenlemeye göre tek satırda bildirebilecektir.

ÖRNEK: A sigortalısının teşvikten yararlanılacak ortalama gün sayısının 20 olduğunu varsaydığımızda, bu sigortalı için kanun numarası 07252 yazılarak 30 günlük bildirim yapılması halinde 20 günlük 7252 sayılı kanundan kaynaklanan teşvik indirimi oluşturulacaktır.

Yine bu sigortalının 07252 kanun numarası yazılarak 20 günlük hizmet bir satırda, 00000 kodu seçilerek kanunsuz olarak 10 günlük hizmet alt satırda yazılarak da bildirilmesi halinde 07252 teşviki oluşturulacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kapsamı dışında olup normalleşme desteğinden yararlanacak işverenler ise bildirimlerini 07252 kanun numaralı belge türü ile e-bildirgev2 sistemi üzerinden (aylık prim hizmet belgesi ile) yapabilecektir.

Kaynak: TÜRMOB

 

Devamı: 07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK – Güncel Sıkça Sorulan Sorular

MUHSGK – Güncel Sıkça Sorulan Sorular

1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,
  • Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.

2. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

Evet. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.

3. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

4. İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

5. Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ay beklenilmeden verilmesi mümkün müdür?

Evet. Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay
içerisinde de verilebilecektir.

Haber Arası Reklam

6. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş sayılacaktır?

5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır.

7. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde hata bulunması halinde beyanname kabul edilecek midir?

Hayır.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar
düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecek, hata olmaması halinde kabul edilecektir.

8. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuklar elektronik ortamda mı iletilecektir?

Evet. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.

9. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki istenen bilgiler sigortalı bazında mı oldurulacaktır?

Evet. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgileri her bir işyeri için sigortalı bazında istenilen bütün bilgiler doldurulacaktır.

10. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken beyannamede yalnızca düzeltme yapılacak sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri mi yer alacaktır?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken;

– Bütün bilgiler yeniden girilerek düzeltme beyannamesi gönderilebilir veya

– Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilebilir. Sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgilerin girilebilmesi için düzeltme beyannamesinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişlik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

11. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle verilmesi gereken düzeltme beyannameleri nasıl verilecektir?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen hallerden;

– Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ilişkin belgeler e-Bildirge v.1’den verilmeye devam edilecektir.

– Diğer haller kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi ile verilecektir.

Söz konusu düzeltme beyannameleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

12. Beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mevcut e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeleri mümkün müdür?

Evet.

13. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için Sosyal Güvenlik Kurumundan şifre alınması gerekmekte midir?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için Sosyal Güvenlik Kurumundan şifre alınması gerekmektedir.

14. e-Bildirge kullanıcı başvurusu bulunamadı hatası alınması halinde yapılması gerekli olan işlem nedir?

İşyerlerinin e-Bildirge başvurusu olması halinde ise bu hata mesajı verilmektedir. Bunun için e-bildirge kullanıcı başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

15. Beyannamede yer alan meslek adı ve kodu hangi kriter esas alınarak bildirilecektir?

Meslek adı ve kodunun bildirilmesinde beyannamenin verilmesi gereken ayda/dönemde sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu bildirilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

16. Sigortalıya yapılan ücret ve ücret dışı ödeme toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde bildirim nasıl yapılacaktır?

– Sosyal güvenlik kurumuna ilişkin yapılması gereken bildirim prime esas kazanç üst sınırına kadar yapılacaktır.

– “İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı” sütununa yapılan ödemenin tamamı yazılacaktır.

17. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi kodlu beyannameler ile verilebilmektedir?

1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür.

18. Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmayan, sadece çalıştırdıkları sigortalıların prim ve hizmet bildirimlerini yapmak amacıyla 0003 gelir stopajı mükellefiyeti açtıranlar hangi kodlu beyanname ile bildirim yapabileceklerdir?

Bu durumdakiler 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini ile bildirim yapabileceklerdir.

19. 1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile hangi halde bildirim yapılabilecektir?

1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamelerini kendileri gönderebilen mükelleflerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin hem vergi kesintileri hem de sigorta primlerini, ücret ödemeleri dışında kalan diğer vergi kesintilerinden ayrı olarak beyan etmek istemeleri halinde kullanılabilecektir. Bunun için vergi dairesinden 0095 vergi türünden mükellefiyet açtırılması ve “MuhSGK Özel Yetki” kullanıcısı tanımlı şifre alınması gerekmektedir.

20. Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi nasıl yapılacaktır?

Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi için Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrı bir işyeri dosyasının bulunması ve bunlar için vergi kesintisi yapılması halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapılacaktır.

Genel bütçe kapsamında kamu kurumlarında döner sermayeden ödeme yapılan sigortalıların bildirimi için ayrı bir işyeri dosyası açılmadan genel bütçeden bildirim yapılan sigortalılar ile birlikte aynı dosyadan bildirim yapılıyorsa aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacaktır.

21. Beyannamenin sisteme girilmesinden sonra beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmının onaylanması işlemi nereden yapılacaktır?

Beyannamenin sisteme girilmesinden sonra beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmının onaylama işlemi e-beyanname sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bu bakımdan, e-bildirge V2 sisteminde onaylama işlemi yapılmayacak olup; V2 sisteminde beyannamenin sigorta primlerine ilişkin kısmı görüntülenecektir.

22. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapılan sigorta bildirimlerine ilişkin oluşan tahakkukların ödeme sürelerinde değişiklik var mıdır?

Hayır. Sigorta bildirimlerine ilişkin oluşan tahakkuklar mevcut olarak belirlenen sürelerde ödenecektir.

23. Ücret ve ücret dışı ödeme yapılan ancak 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayanlar için beyannamenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin kısmının bildirilecek midir?

Hayır.

24. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının kapsamı dışında kalanlar kimlerdir?

Genel Bütçeli Kuruluşlar, 28, 46 ve 47 numaralı belge türüyle bildirim yapan İş-Kur Genel Müdürlüğü , Ek-9 uncu madde kapsamında Kolay işverenliğe geçen ev hizmetleri ve konut kapıcılığı işyerleri, 4/c kapsamındaki memurların bildirimi bu kapsamda değildir.

25. Aile sağlığı merkezleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması kapsamında mıdır?

Evet.

Aile Sağlığı Merkezleri SGK mevzuatına göre adi ortaklık veya gerçek kişi olarak tescil edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre ise Aile Sağlığı Merkezindeki doktorlardan birisi adına 0003 gelir stopaj mükellefiyeti tesis edilmesi
gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Aile Sağlığı Merkezi tescilinde yer alan NACE kodunun “8621.02-Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)” olmasının sağlanmasıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinin NACE kodlarının farklı olması durumunda beyanname gönderilemeyecektir. Bu nedenle Aile hekimliklerinin NACE kodunun doğru olması önem arz etmektedir.

26. Kolay işverenlik uygulamasına geçen apartman yönetimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek midir?

SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’ nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi adresinden giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

27. Kolay işverenlik uygulamasına geçmemiş apartman yönetimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecek midir?

Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini e-Beyanname uygulaması üzerinden göndereceklerdir. Kolay işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimlerinin öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak 0003 Gelir Vergisi Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir.

28. 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderecek midir?

Hayır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını e-Bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler, sigortalı bildirimlerini 2020/Temmuz ayından itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

29. 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına geçiş için 26.08.2020 tarihine kadar talepte bulunulması halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilecek midir?

Hayır. 01.07.2020 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde kapsamına geçişini 26.08.2020 tarihine kadar talep eden işverenler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyecektir.

30. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi sırasında sigorta bildirimleri bölümünde gün bilgileri ne şekilde girilecektir?

“Prim Ödeme Gün Sayısı”, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan için ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün olması dikkate alınmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilmelidir.

Bazı iş günlerinde çalışılmaması ve çalışılmayan günler için ücret alınmaması halinde çalışılmayan günler ayın kaç gün sürdüğüne göre ilgili ay/dönemdeki gün sayısından çıkartılarak prim ödeme gün sayısı belirlenecektir.

31. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi sırasında “UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin ne şekilde işlem yapmaları gerekmektedir?

“UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin https://uyg.sgk.gov.tr/isyeriadresguncelleme/Welcome.do adresinden sisteme girip adreslerini tanımlanmaları gerekmektedir. Adresleri UAVT sisteminde kayıtlı değilse bir kereye mahsus “Ulusal Adres Veri Tabanında işyerinin adres bilgilerine ulaşılamamıştır.” kutucuğunu işaretlemeleri halinde bu uyarı mesajını almayacaklardır.

32. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi konularda hata alınması halinde ne şekilde işlem yapılacaktır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek
gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

1- “Soyadı bilgileri hatalıdır.” “Adı bilgileri hatalıdır.” “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

2- SGK kayıtlarında işverence belirtilen işyeri numarası (eski şube, yeni şube,işyeri sıra no, il kodu, aracı kodu) hatalı ise bu mesaj verilmektedir. Bu durumda, eski şube, yeni şube, işyeri sıra no, il kodu ve aracı kodunun işverence kontrol edilmesi gerekmektedir.

3- Sigortalı adına bir işten çıkış tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işten ayrılış bildirgesi yok ise “İşten Çıkış Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için, işten ayrılış bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek Kuruma verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.

4- Sigortalı adına bir işe giriş tarihi yazıldı ancak sistemde belirtilen tarihli bir işe giriş bildirgesi yok ise “İşe Giriş Bilgisi Yanlış” mesajı verilmektedir. Bunun için, işe giriş bildirgesi verilmemişse işverence düzenlenerek SGK’ ya verilmesi ya da verilmesine rağmen tarih hatalı girilmişse tarihin düzeltilmesi gerekmektedir.

33. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi aşamasında Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi gerekmekte midir?

Evet. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgileri bildirilecek SGK işyeri sicil numaralarının Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesinde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edilmesi ve eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

34. Bankaların merkez ve şube vergi numaraları farklı olduğundan, bunların merkezden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi için nasıl bir işlem yapmaları gerekir?

Evet. Bankaların kayıtlı işyerlerinin SGK sistemindeki tescil bilgilerinin (faaliyette bulunulan sektör alanı) “BANKA” olarak güncellenmesi halinde banka merkezinden gönderilen beyannameler tüm şubeleri içerir şekilde gönderilebilecektir.

35. 2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) ne şekilde verilecektir?

2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) e-Bildirge v.2 den gönderilecektir. Ancak 2020/7 ve sonrası dönemleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile gönderilen çalışanlara ilişkin geriye yönelik bilgiler işveren intrada ilgili Kurum ünitesinin onayına düşecektir.

36. SGK tescilinde genel bütçe olarak işaretlendiği için aylık prim ve hizmet belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış işyerleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermek istediklerinde her hangi bir uyarı verilecek midir?

SGK sistemlerinde, tescilde genel bütçe olarak işaretlenmiş ve e-Bildirge v.2 uygulamasından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel bütçe kodu kaldırılmış işyerleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Diğer ortamdan verilmiş belgeniz var belge veremezsiniz.” uyarısı verilmeksizin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesine izin verilecektir.

37. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için gerekli teknik ve mevzuat desteği alınabilecek kanallar nelerdir?

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.

Devamı: MUHSGK – Güncel Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı İle Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişiler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 35158785-202.99-E.9843709

Tarih: 21/08/2020

Konu: 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre söz konusu uygulamaya 01.07.2020 tarihinden itibaren (2020/Temmuz ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiştir.

Diğer taraftan, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında yapılacak işlemler 27.04.2015 tarih ve 2233021 sayılı Genel Yazımızda açıklanmış olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar için e-Bildirge şifresi üretilmemekte, bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilerek aylık prim ve hizmet belgesi de alınmamaktadır

Bu itibarla, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine 2020/Temmuz ayından itibaren geçildiği dikkate alındığında; daha önce Kurumumuzda “9700” iş kolu kodu ile tescilli ev hizmeti işyerlerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde kapsamına geçişini 26.08.2020 tarihine kadar talep eden işverenlerden 2020/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini henüz göndermeyenlerin daha önce tescilli işyerlerinden sigortalı işten çıkış bildirgesi alınmaksızın işyeri tescil programında “08-Ek 9 Ev Hizmetine Geçen” kodu ile işyerlerinin 30.06.2020 tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılarak 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine geçiş işlemlerinin tamamlanması bu işlemden dolayı ilgililere idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ahmet BİÇER
Genel Müdür V.

Haber Arası Reklam

 

Devamı: MUHSGK – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı İle Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK- Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak?

MUHSGK Uygulamasında Apartman SGK  İşyerlerinin Bildirimi Nasıl Yapılacak?

ÖZET:

1) Kolay İşverenlik Uygulamasına geçen Apartman Yönetimleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

2) Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise SGK bildirimlerini e-Beyanname uygulaması üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapacaklardır.

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

APARTMAN İŞYERLERİNİN SGK BİLDİRİMİ

Apartman yönetimlerine bağlı işyerlerinde çalışan sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması”na geçen apartman işyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi adresinden giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

2020/Ağustos ayında kolay işverenliğe geçen apartman işyerleri SGK bildirimlerini, kolay işverenliğe geçtiği tarihi ila 26 Ağustos 2020 tarihi arasında (2020/Temmuz ayına ait MUH-SGK’nın son verilme tarihi) e-bildirge v2 üzerinden yapabilecektir.

Kolay işverenliğe geçmiş olan bu işverenler için e-Bildirge v.2 uygulaması açık tutulacaktır. Bu işverenler geriye yönelik belge düzeltmelerini ve yasal süresi dışındaki aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge v.2 uygulaması vasıtasıyla gönderebileceklerdir. Yine, bu işverenler için tahakkuklar otomatik oluşturulmakla birlikte cari aya ilişkin belgelerini gönderebilmeleri ya da otomatik olarak oluşan tahakkuklarında değişiklik yapabilmeleri için ilgili dönemi takip eden ayın 21’i ila 23’ü arasında e-Bildirge v.2 uygulaması açılacaktır. Bu tarih aralığı dışında cari ay bildirimleri için e-Bildirge v.2 uygulaması kapalı olacaktır.

Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini e-Beyanname uygulaması üzerinden göndereceklerdir. Kolay işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimlerinin öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak 0003 Gelir Vergisi Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu işverenlerin vergi numaralarının SGK sistemlerinde tescile işlenmiş olması gerekmektedir. Tescil kütüklerinde vergi numaralarının bulunmaması halinde beyanname verilemeyeceğinden

0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun için;

− İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik No / T.C. kimlik No ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

− Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunulur.

Dilekçenin verilmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdf adresinde yer alan Kılavuzdan da ulaşılabilir.

Apartman yönetimlerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-Beyanname veya İnternet Vergi Dairesi uygulaması (intvrg.gib.gov.tr) üzerinden kendileri göndermek isteyenlerin bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak e-Beyanname gönderme yetkisini haiz şifre almaları gerekmektedir. Beyannamelerini 3568 Sayılı Kanunda belirtilen meslek mensupları aracılığıyla göndermek isteyen apartman yönetimlerinin meslek mensubu ile aracılık sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: MUHSGK- Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUHSGK Vermeyecek

26/08/2020 Tarihine Kadar Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUHSGK Vermeyecek

ÖZET:

1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir.

2) 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını e-Bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler, sigortalı bildirimlerini 2020/Temmuz ayından itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN SGK BİLDİRİMİ

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmakta iken 5510 sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçen işverenlere ait tahakkuklar otomatik olarak oluşturulduğundan bu işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeyecektir.

SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünden belirtilen genel yazıyla ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerine kolaylık sağlanmıştır. Buna göre; SGK’da “9700” iş kolu kodu ile tescilli ev hizmeti işyerlerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren ek 9’uncu madde kapsamına geçişini 26.08.2020 tarihine kadar talep eden işverenlerden 2020/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini henüz göndermeyenlerin daha önce tescilli işyerlerinden sigortalı işten çıkış bildirgesi alınmaksızın işyeri tescil programında “08- Ek 9 Ev Hizmetine Geçen” kodu ile işyerlerinin 30.06.2020 tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılarak 5510 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesine geçiş işlemlerinin tamamlanması bu işlemden dolayı ilgililere idari para cezası uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu nedenle 26/8/2020 tarihine kadar bu kapsamdaki işverenler ev adreslerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçerlerse Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vermek zorunda kalmayacaktır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamına geçmeksizin işyeri sicil numarası üzerinden ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarını e-Bildirge sisteminden SGK’ya bildiren işverenler, sigortalı bildirimlerini 2020/Temmuz ayından itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

SGK Genel Yazı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

 

Devamı: Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUHSGK Vermeyecek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK – Adres Kodu Öğrenme ve Doğrulama

MUHSGK – Adres Kodu Öğrenme ve Doğrulama

MUHSGK’da adres kodunu aşağıdaki linkten hızlı bir şekilde sorgulatabilirsiniz.

https://adreskodu.dask.gov.tr

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

Devamı: MUHSGK – Adres Kodu Öğrenme ve Doğrulama Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.