• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveRehberler/Broşür

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehber ve Broşür’de;

 • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
 • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
 • Beyannameye eklenecek belgeler,
 • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
 • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı,
 • Diğer vergisel yükümlülükler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

 

Devamı: Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KVKK – Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber

GİRİŞ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinde “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

Kanun ile özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan biyometrik veri, bugüne kadar yayımlanmış mevzuatta kapsamlı olarak tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, kişisel verilerin korunması alanında önemli değişiklikler yapan ve yenilikler getiren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün (GVKT) 4 üncü maddesindeki biyometrik veri tanımının bu alanda şimdiye kadar yapılmış en kapsayıcı tanım olduğu düşünülmektedir. Bu tanıma göre biyometrik veri; “yüz görüntüleri veya daktiloskopi1 veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik2 veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel verilerdir.” şeklinde tanımlamıştır. GVKT’nin tanımında da yer aldığı üzere, kişisel verilerin biyometrik veri niteliğini haiz olabilmesi için;

 • Kişinin fizyolojik, fiziksel veya davranışsal özellikleri gibi ayırt edici özellikleri veri işleme sonucunda ortaya çıkarılmalı,
 • Ortaya çıkarılan özellikler kişinin kimliğini tanımlamaya yarayan ya da kişinin kimliğini doğrulayan kişisel veriler olmalıdır.

Kanunun kabulü öncesinde bazı yargı kararlarında da biyometrik yöntemlere ilişkin tanımlamaların yer almış olduğu görülmektedir. Örnek olarak; “Biyometrik yöntemlerin, ölçülebilir fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik şekilde doğrulanabilen kimlik denetleme tekniklerini ifade ettiği belirtilmek suretiyle, bu yöntemler arasında parmak izi tanıma, avuç içi tarama, el geometrisi tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, DNA tanıma gibi yöntemlerin bulunduğu3 4, şeklindeki tanım gösterilebilir.

Bu tanımlardan hareketle “biyometri” ile insana ait fiziksel veya davranışsal özellikler ifade edilmekte olup, biyometrik veriler kişiye özgü, benzersiz ve tektir. Biyometrik veriler, kişilerin unutmasının mümkün olmadığı, genelde ömür boyu değişmeyen ve herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın zahmetsiz bir şekilde sahip olunan verilerdir5. Biyometrik verilerin kullanılması sayesinde kişilerin birbirlerinden ayırt edilmeleri çok kolay bir hale gelmekte ve birbirleriyle karıştırılma ihtimalleri neredeyse ortadan kalkmaktadır.

Kişinin parmak izi, retinası, avuç içi, yüzü, el şekli, irisi gibi biyometrik verileri fizyolojik nitelikli biyometrik verileri oluşturmakta iken; kişinin yürüyüş biçimi, klavyeye basış biçimi, araba sürüş biçimi gibi biyometrik verileri ise davranışsal nitelikli biyometrik verileri oluşturmaktadır. Fizyolojik nitelikli biyometrik veriler,

1 Daktiloskopi: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi (https://sozluk.gov.tr/)

2 Fizyolojik: Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili, (https://sozluk.gov.tr/)

3 Danıştay 15. Dairesinin 2014/4562 Esas sayılı kararı

4 Danıştay’ın tanımına ek olarak belirtmekte fayda görülmektedir ki, yüz geometrisi de el geometrisi gibi işlem görmektedir.

5 Satapathy S. C. & Joshi A. (2017). Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017), Bhatnagar S. Cooperative Multimodal Approach for Identification – (Volume 1, s. 13-18)

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KVKK

personel programı

Devamı: KVKK – Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber

7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

GİRİŞ

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIMI

A) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir vergisi mükellefleri 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre matrah artırımından yararlanabileceklerdir.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2016 yılı için……………………………………………………… %35,
2017 yılı için……………………………………………………… %30,
2018 yılı için……………………………………………………… %25,
2019 yılı için……………………………………………………… %20,
2020 yılı için……………………………………………………… %15

oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir. Mükellefler, dilerlerse ilgili yıllar için, bu oranların üzerinde artırımda bulunabileceklerdir. Gelir vergisi mükellefleri için artırıma esas olacak matrah, üzerinden gelir vergisi hesaplanan matrah olacaktır.

Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların tutarı;

 • Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

2016 yılı için……………………………………………………… 47.000 TL’den,
2017 yılı için……………………………………………………… 49.800 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………… 52.900 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………… 56.200 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………… 63.700 TL’den

 • Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………. 31.900 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………. 33.200 TL’den,
2018 yılı için………………………………………………………. 35.250 TL’den,
2019 yılı için………………………………………………………. 37.500 TL’den,
2020 yılı için………………………………………………………. 42.500 TL’den

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için……………………………………………………….. 4.700 TL’den,
2017 yılı için……………………………………………………….. 4.980 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………….. 5.290 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………….. 5.620 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………….. 6.370 TL’den

 • Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………… 9.400 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………… 9.960 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………….. 10.580 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………….. 11.240 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………….. 12.740 TL’den

 • Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………. 31.900 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………. 33.200 TL’den,
2018 yılı için………………………………………………………. 35.250 TL’den,
2019 yılı için………………………………………………………. 37.500 TL’den,
2020 yılı için………………………………………………………. 42.500 TL’den

az olmayacaktır.

7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında; ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır.

Beyannamelerinde, ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dâhil) beyan eden gelir vergisi mükellefleri için, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır. Bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri de işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. Bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.

7326 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunacak gelir vergisi mükelleflerinin 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan (EK:5) bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Rehberin Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü

Bu Broşürde; mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlar ile uygulama sonuçları hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Pişmanlık ve Islah Nedir?

Pişmanlık ve ıslah, beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulamadır.

Bu düzenleme ile vergi kanunlarına aykırı hareket etmek suretiyle vergi ziyaına sebebiyet veren mükelleflere bir fırsat tanınarak, belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçilmektedir. Ayrıca, mükellefler vergi ziyaına neden olan kanuna aykırı eylemlerini vergi dairesine bildirmeye özendirilerek, vergi kayıp ve kaçağının azaltılması amaçlanmaktadır.

Pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık hakkındaki madde hükmü de uygulanmaz.

Pişmanlık Hükümlerinden Kimler Yararlanabilir?

Pişmanlık hükümlerinden, mükellefler ve vergi sorumluları ile vergi ziyaı cezasını gerektiren fiillerin işlenişine iştirak eden diğer kişiler yararlanabilir.

Pişmanlık ve Islah Kapsamına Giren Vergiler Hangileridir?

Pişmanlıktan yararlanabilmek için vergi ziyaına neden olunan fiilin beyana dayanan bir vergiyle ilgili olması gerekir. Bu çerçevede;

 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi,
 • Katma değer vergisi,
 • Özel tüketim vergisi,
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 • Gelir stopaj vergisi,
 • Değerli konut vergisi,
 • Veraset ve intikal vergisi,

gibi beyana dayanan vergilerde pişmanlıktan yararlanılabilir.

Bir vergi beyannamesi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar (örneğin tapu harcı) için de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.

Emlak vergisi ve beyana dayanmayan vergiler için pişmanlık ve ıslah hükümleri uygulanmaz

Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, vergi ziyaının doğmuş olması ve ayrıca aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • Kanuna aykırı davranışın, üçüncü bir şahıs (muhbir) tarafından resmi bir makama ihbar edilmeden önce, mükellef tarafından, kendiliğinden haber verilmiş olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.),
 • Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması,
 • Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 (on beş) gün içinde verilmesi,
 • Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin bu durumu haber verme tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi,
 • Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (pişmanlık zammı) birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ödenmesi,

gerekmektedir.

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

 • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,
 • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyan edilmesi,
 • Diğer ücret geliri elde edenlerin beyanı,
 • Başvuru süresi ve yeri,
 • Ödeme süresi ve yeri,
 • Peşin ödeme avantajı,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

» Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü
» 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
» 7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

 

Devamı: Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamındaki borçların neler olduğu,
 • Kesinleşmiş borçların nasıl yapılandırılacağı,
 • Dava konusu vergi ve cezalarda yapılandırmanın nasıl olacağı,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında olan alacaklara getirilen imkâ nların neler olduğu,
 • Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
 • Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

» Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü
» 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
» 7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

 

Devamı: Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeniden Yapılandırma İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde,

 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı,
 • Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi,
 • Basılı kitap ve süreli yayınlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi,
 • Beyan edilen kıymetlerin kayıtlara intikali,
 • Beyan edilen verginin hesaplanması ve ödenmesi,
 • Başvuru şekli ve süresi,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

» İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü
» 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
» 7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

 

Devamı: Yeniden Yapılandırma İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının neler olduğu,
 • Yapılandırma ile sağlanan avantajlar,
 • Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
 • Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,
 • Ödeme kanalları,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

 

 

 

Devamı: Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren MTV ve Taşıta İlişkin İdari Para Cezası Borçların neler olduğu,
 • Kesinleşmiş, dava açma süresi geçmemiş veya ihtilaf konusu olan MTV ve taşıta ilişkin idari para cezaların nasıl yapılandırılacağı,
 • Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
 • Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,
 • Ödeme kanalları,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü
7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
personel programı

 

Devamı: MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

 • Matrah ve vergi artırımının kapsamı,
 • Gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı,
 • Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım,
 • Katma değer vergisinde artırım,
 • Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı,
 • Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar,
 • Matrah ve vergi artırımının beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

 

 

Devamı: Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.