• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK Genel Yazı

SGK Genel Yazı – 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-18216849

Tarih: 14.01.2021

Konu : 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer alan prim desteklerine ilişin uygulamanın usul ve esasları 2020/49 ve 2020/50 sayılı Genelgelerimizde açıklanmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.”

“Birinci fıkrada ve geçici 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

personel programı

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında ise;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.”

“Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, 13/1/2021 tarihli ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan destek tutarlarının 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinin hesaplanmasına esas 44,15 TL’nin 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 53,67 Türk Lirasına yükseltildiği dikkate alındığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteği, 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren günlük 44,15 TL yerine, 53,67 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-17811447

Tarih: 09.01.2021

Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1) Güncelleme katsayısı;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2021, kamu sektörü için 15/1/2021 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2020 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2020 yılı yıllık TÜFE oranının) %14,6 olması nedeniyle, Nisan/2021 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1,146 olarak dikkate alınacaktır.

2) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2020/Temmuz-Aralık süresi TÜFE oranı % 8,37 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılı Ocak ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.06.01-16805202

Tarih: 25.12.2020

Konu : Dul/Y etim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

GENEL YAZI

28/07/2020 tarihili ve 8949028 sayılı Genel Yazının “C-Diğer işlemler” başlıklı bölümünde yer alan 2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kurumumuzdan dul/yetim aylığı alanlardan aynı zamanda sağlık uygulamalarını içeren sözleşmeli ülkeden de kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık alanların sağlık yardımları; Ülkemizde daimi ikamet edenler için Kurumumuz tarafından, akit ülkede daimi ikamet edenler için ise akit ülke tarafından sağlanacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Kurum Başkanı a.

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamaları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-16805122

Tarih: 25.12.2020

Konu : 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere; 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 83 üncü madde eklenmiştir.

Söz konusu maddenin emeklilik mevzuatı yönüyle uygulanmasına ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 üncü Maddesi Gereği 4/1-(b) Kapsamında Hizmeti Durdurulan Sigortalıların 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Gelir/Aylık Bağlama İşlemleri

7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 83 üncü madde;

“Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

hükmünü amirdir.

personel programı

Buna göre; 17.11.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi gereğince, Kurumumuza 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların, bu sürelere ilişkin borçlarını 31.1.2021 tarihine kadar ödememeleri ya da ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırmamaları halinde;

– Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların tescil tarihi itibarıyla,

– Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

sigortalılıkları durdurulacak, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyecektir. Bununla birlikte, bu şekilde sigortalılığı durdurulmuş olan sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları

1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde bu madde çerçevesinde durdurulmuş olan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek ve hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde tamamen ödenmesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek ve ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde sürekli iş göremezlik geliri, 20 nci maddesinde ölüm geliri, 26 ncı maddesinde malullük aylığı, 28 inci maddesinde yaşlılık aylığı ve 32 nci maddesinde ölüm aylığı bağlanabilmesi için, 4/1-(b) kapsamında sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olmasının zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin;

– Malullük ve yaşlılık aylıklarının başlangıcını belirleyen 54 üncü ve 57 nci maddelerinde; 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerle birlikte 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerin, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı, malullük ve yaşlılık aylıklarının söz konusu borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlayacağı,

– Ölüm aylıklarının başlangıcını belirleyen 62 nci maddesinde; 5.12.2017 tarihinde anılan Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 4/1-(b) kapsamında veya bu kapsamda geçen hizmetlerle birlikte 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında hak sahiplerine aylık bağlanacağı durumlarda, 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesinin zorunlu olduğu, ancak hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının, sigortalının ölüm tarihini veya hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağı,

– Sürekli iş göremezlik gelirine ilişkin 41 inci maddesinde; sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılıkları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesinin zorunlu olduğu, 6.11.2018 tarihli ve 2018-38 sayılı Genelgede ise kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/1 -(b) kapsamındaki sigortalıların gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, ancak borçları tahsil edilmeksizin gelir bağlama işleminin sonuçlandırılmayacağı,

öngörülmüştür.

Bununla birlikte, 5.12.2017 tarihinde anılan Yönetmeliğe eklenen;

– Ek 8 inci madde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla prim borcu olanların tahsis talebinin, borcun ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı ve bağlanacak aylıkların borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağı,

– Ek 9 uncu maddenin ikinci cümlesi, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanacağı, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edileceği, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçlarının ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edileceği,

hükümlerini içermektedir.

Bu itibarla, 7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 83 üncü maddenin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri de göz önüne alınarak 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında tahsis talebinde bulunup henüz işlemleri sonuçlandırılmamış olanlar ile 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlama işlemi yapıldıktan sonra 4/1-(b) kapsamında prim borcu olduğu tespit edilenler hakkında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1.1. 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Malullük veya Yaşlılık Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama işlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar

5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihini içeren ayın sonuna kadar (30.11.2020 dahil) Kurumumuzdan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalıların, geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için 17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında Kuruma başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yaptıkları tarihte aylığa müstahak olmaları koşuluyla aylıkları yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesine göre 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları

1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulan sigortalıların aylıkları 1.2.2021 tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır.

Ancak, geçici 83 üncü madde uygulanmasında, anılan maddeden yararlanan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları

1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, bu kapsamda olan sigortalıların, geçici 83 üncü maddeden yararlanmaları için;

– 17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında Kuruma başvuruda bulunmaları halinde 1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılan 4/1 -(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 83 üncü maddeye ilişkin müracaat tarihine kadar zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borcunun ödenmiş olması ve 2829 sayılı Kanun uygulaması dahil aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğunun tespit edilmesi halinde bu süreler de aylık hesabında dikkate alınacaktır.

– Kuruma başvurmamaları halinde 31.10.2020 (dahil) tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları 1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurularak, 1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, sigortalıların 1.11.2020 tarihi ile bu tarihten sonraki sürelere ait prim borcunun ödendiği tarihe kadar ki sigortalılıkları zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu süreler ile birlikte 2829 sayılı Kanun uygulaması dahil aylığa müstahak olmaları halinde aylık, prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır.

Örnek 1: 20.9.2020 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalının aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmiş olmakla birlikte tahsis talep tarihinde 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. 18.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunan sigortalının durdurulan sigortalılık sürelerine rağmen aylığa hak kazanma koşullarının devam ettiğinin anlaşılması halinde yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (1.12.2020) itibaren aylık bağlanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının 31.1.2021 tarihine kadar geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunmaması halinde, 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin sigortalılığı

1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulacağından sigortalının aylığı yeni bir talep alınmaksızın

1.3.2021 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

Örnek 3: Sigortalı 18.7.2019 tarihinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığını sonlandırarak 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş, ancak yapılan kontrollerde prim borcu olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının 5.1.2021 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması durumunda bu kapsamda durdurulan sigortalılığı dışında kalan sigortalılık süreleri ile aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiğinin anlaşılması halinde sigortalının aylığı 5.1.2021 tarihini takip eden ay başından (1.2.2021) başlatılacaktır.

Örnek 4: 20.9.2020 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya tahsis talep tarihinde 4/1-(b) kapsamında devam eden sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ait prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. Sigortalının 20.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması üzerine devam eden 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı,

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulmuş, ancak anılan kapsamda faaliyetine devam ettiğinden 1.11.2020 tarihinde yeniden başlatılmıştır. Bu durumda, sigortalının, 1.11.2020-20.11.2020 süresi 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleri zorunlu hizmet olarak 2829 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aylığın hesaplanmasında değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borçlarının

20.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmiş olması halinde aylık 1.12.2020 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

Örnek 5: 12.8.2020 tarihinde 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya

4/1-(b) kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. Sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki faaliyeti 1.11.2020 tarihinden sonra da devam etmiş ve sigortalılığı 1.2.2021 tarihinde geçici 83 üncü madde gereği Kurumca resen durdurulmuştur. Sigortalının 5.2.2021 tarihinde 1.11.2020-5.2.2021 süresi prim borcunu ödemesi halinde aylığı prim borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından (1.3.2021) itibaren bağlanacaktır.

Örnek 6: 4/1-(a) kapsamındaki işinden ayrılarak aylık bağlanması için gerekli koşulları yerine getiren ve 30.12.2019 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunan sigortalıya, 1.12.2018-7.8.2019 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının ve bu sürelere ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Sigortalının, 25.11.2020 tarihinde Kurumumuza verdiği dilekçe ile geçici 83 üncü maddeden yararlanmak istemesi üzerine 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılığı durdurulmuş olup, sigortalının malullük aylığı yeni bir tahsis talebi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (1.12.2020) başlatılacaktır.

Örnek 7: 4/1-(b) kapsamındaki faaliyetine son veren sigortalı 4.4.2020 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunmuştur. Kurum kayıtlarının incelenmesinde sigortalının 1.3.2019-30.9.2019 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında 210 gün sigortalılığı ve buna ait prim borcu bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının geçici 83 üncü madde gereği sigortalılığının Kurumumuzca 1.2.2021 tarihi itibarıyla resen durdurulması halinde malullük aylığı 1.2.2021 tarihini takip eden ay başından (1.3.2021) başlatılacaktır.

1.2. Ölüm Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama işlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 5.12.2017 tarihinden sonra vefat eden sigortalıların hak sahiplerine 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesini takiben ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı bağlanmakta olup, sigortalının ölüm tarihinin 5.12.2017 tarihinden önce olması, prim borcunun 5.12.2017 tarihinden sonra ödenmesi durumunda ise aylıklar

5.12.2017 tarihini takip eden ay başından itibaren ödenmeye başlanmaktadır.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihinden önce 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmayan hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinden yararlanmak istemeleri halinde, ölüm tarihi;

– 5.12.2017 tarihinden sonra olanlara ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından,

– 5.12.2017 tarihinden önce olanlara ise 5.12.2017 tarihini takip eden ay başından,

itibaren zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak aylık bağlanacaktır.

Örnek: En son 4/1-(a) kapsamında özel sektöre tabi işyerinde çalışırken 3.3.2019 tarihinde vefat eden sigortalının ölüm tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahiplerinin geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması halinde ölüm aylığı sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşı olan 1.4.2019 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışan ve en son 4/1-(b) kapsamında sigortalı iken vefat eden sigortalıların 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle geçici 83 üncü madde kapsamında taleple veya Kurumca resen durdurulması sonucu son sigortalılık halinin 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında olması durumunda, aylığa hak kazanma koşullarının oluşması şartıyla söz konusu sigortalılık halleri esas alınarak aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek: 4/1-(a) kapsamında çalışmakta iken 21.10.2019 tarihinde işten ayrılarak 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlayan ancak 28.4.2020 tarihinde vefat eden sigortalının bu kapsamdaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun ödenmemiş olması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahiplerinin 20.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü madde hükümlerinden faydalanmak için talepte bulunması nedeniyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu itibarla, sigortalının son sigortalılık halinin 4/1-(a) kapsamında olması nedeniyle söz konusu kapsamda geçen hizmetlerine göre aylığa hak kazanma koşullarının oluşması halinde hak sahiplerine 1.5.2020 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanacaktır.

1.3. 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlandıktan Sonra Aylık Bağlanmadan Önceki Sürelere İlişkin 4/1-(b) Hizmeti Tespit Edilenler

5.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen ek 9 uncu madde gereği; malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanmakta, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilmekte, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Bu nedenle; Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan 4/1-(b) kapsamında aylık bağlananlar ile 4/1-(b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun geçici 83 üncü maddesi kapsamında durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

1.4. Gelir Bağlama İşlemlerinde Geçici 83 üncü Madde Uygulaması

4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, gelirin hesaplanmasına ilişkin günlük kazancın tespitinde dikkate alınan son takvim ayı 2008/Ekim sonrası olanlardan, son 3 aylık dönem içerisinde 4/1-(a) kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 4/1-(b) kapsamında hizmetleri bulunanların her iki sigortalılık halinde geçen prim günleri ve prime esas kazançları da dikkate alınmaktadır.

Bu durumda olan sigortalılardan günlük kazancın tespitine esas sürede 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunup, geçici 83 üncü madde kapsamında bu sigortalılıklarını durduranların gelir bağlama işlemlerinde 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmayacak ve gelirin başlangıcı değiştirilmeyecektir.

Örnek :

En son sigortalılık hali: 4/1-(a)

Kaza tarihi: 10.12.2019

Son takvim ayı: 2019/Kasım

Sigortalılık hali Yıl/Ay Gün Sayısı Prime Esas Kazanç (TL)
4/1-(a) 2019/Kasım 20 1710
4/1-(a) 2019/Ekim 15 1300
4/1-(b) 2019/Eylül 20 1710
  Toplam 55 4720

4/1-(a) kapsamında bir işyerinde çalışırken 10.12.2019 tarihinde iş kazası geçiren sigortalının gelir hesabına esas günlük kazanç tespitinde kaza tarihinden önceki on iki ayın son üç ayı içinde primi ödenmemiş 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunduğu tespit edildiğinden geliri bağlanamamıştır. Sigortalının geçici 83 üncü madde kapsamında 4/1-(b) sigortalılığını durdurmak için talepte bulunması durumunda 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmadan sadece 4/1-(a) kapsamındaki hizmetlerle gelir bağlanacak ve gelirin başlangıç tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar

4/1-(b) kapsamında sigortalı olup, sürekli iş göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu olmakla birlikte, gelirin başlangıç tarihinde kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta ancak, borçları tahsil edilmeden gelir bağlama işlemi sonuçlandırılmamaktadır.

Bu nedenle, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için talepte bulunup 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık sürelerine ait prim ve prime ilişkin borcu bulunan sigortalılardan geçici 83 üncü maddeden yararlanmak suretiyle sigortalılıkları durdurulan sigortalıların da gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ancak, sigortalının iş kazası geçirdiği tarihten önceki primi ödenmemiş sigortalılık sürelerinin geçici 83 üncü madde kapsamında tescil tarihi itibarıyla durdurulması halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihten önceki döneme ait sigortalılık süresi olmayacağından sürekli iş göremezlik geliri bağlanamayacaktır.

Ayrıca, sigortalının geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerinin tamamının iş kazası geçirilen tarihten sonraki dönemlere ait olması halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için söz konusu sürelere ilişkin borçların ihya edilmesi zorunlu değildir.

2. Hak Sahiplerinin 4/1-(b) Kapsamındaki Hizmetleri

5.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Bu itibarla, 4/1-(a), 4/1 -(b) ve 4/1-(c) kapsamında ölüm gelir/aylığı almakta olan hak sahibi çocukların, ölüm gelir/aylığı aldıkları sürelerde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları halinde gelir/aylıkları kesilmekte, sigortalılıkları sonlanarak talepte bulunmaları halinde ise ilk defa hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gelir/aylıkları işten ayrıldıkları veya taleplerini takip eden ay başından itibaren yeniden başlatılmaktadır.

Buna göre;

– 2008/Ekim ayından önce ölen sigortalılardan dolayı Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 5.12.2017 tarihinden önce hak sahibi olarak mülga kanunlara göre gelir/aylık alan ancak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borçları olması nedeniyle geçici 83 üncü madde hükümlerinden yararlanarak durdurmaları ve yeniden 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında ölüm gelir/aylığı bağlanması talebinde bulunmaları halinde, gelir/aylıklar (5510 sayılı Kanunun 97 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla) 4/1-(b) kapsamındaki işten ayrılarak çalışmanın sonlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacak, 4/1-(b) kapsamında sigortalı oldukları dönemlere ilişkin gelir/aylık ödemesi yapılmayacaktır.

– 2008/Ekim ayından önce ölen sigortalılardan dolayı ilk defa 5.12.2017 tarihinden sonra ölüm gelir/aylığı bağlanması talebinde bulunan veya 2008/Ekim ayından sonra ölen sigortalılardan dolayı Kanunun 34 üncü maddesine göre gelir/aylık almakta iken 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının tespit edilmesi nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle 17.11.2020 tarihi itibarıyla geçici 83 üncü madde hükümlerinden yararlanarak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarını durdurmaları ve aylık talebinde bulunmaları halinde, aylıkları talep tarihini takip eden ay başından bağlanacaktır.

Ancak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 10 uncu maddesi uyarınca, ölüm aylığı almakta iken, aylıklarının 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmesi gerektiği daha sonra tespit edilen hak sahipleri hakkında, söz konusu sigortalılık süreleri geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulmuş olsa dahi, çalışılan sürelerde yapılan yersiz ödemeler için Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında işlem yapılacak olup, tespit tarihi itibarıyla işten ayrılmış olan hak sahiplerinin aylıkları işten ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından, çalışması devam edenlerin aylıkları ise işten ayrılarak yeniden talepte bulunulması koşuluyla yeni tahsis taleplerini takip eden ay başından başlatılacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ölüm sigortasından aylık almakta iken 4/1-(b) kapsamında sigortalılıkları bulunması nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle geçici 83 üncü maddeden yararlanarak sigortalılıklarının durdurulması halinde de gelir/aylık başlangıç tarihine ilişkin mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Örnek 1: 31.5.1997 tarihinde vefat eden 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıdan dolayı 1.4.2017 tarihinden itibaren ölüm aylığı almakta olan hak sahibi kız çocuğun 1.11.2019-25.5.2020 süresinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunması nedeniyle aylığı 1.11.2019 tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmiştir. Söz konusu hak sahibinin 25.11.2020 tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle geçici 83 üncü maddeden yararlanma talebi ile yeniden aylık talebinde bulunması halinde, ölüm aylığı işten çıkış tarihini takip eden ay başı olan 1.6.2020 tarihi itibarıyla bağlanacak olup, durdurulan 4/1 -(b) sigortalılığı nedeniyle geriye dönük herhangi bir aylık ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 2: 18.1.2004 tarihinde vefat eden 4/1-(b) kapsamında sigortalıdan dolayı ilk defa 1.2.2020 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanan hak sahibi kız çocuğu 15.3.2020 tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlamış olup, sigortalılığı devam etmektedir. Hak sahibi kız çocuk 5.12.2020 tarihinde geçici 83 üncü madde hükümlerinden faydalanarak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığını durdurmak için talepte bulunmuştur. Bu durumda hak sahibine işten ayrılıp yeniden tahsis talebinde bulunması halinde yeni talebini takip eden ay başından aylık bağlanacak olup, çalışmaya başladığı

15.3.2020 tarihi ile işten ayrıldığı tarih arasındaki süre için herhangi bir aylık ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 3: 25.3.2014 tarihinde vefat eden sigortalıdan dolayı 1.4.2014 tarihinden itibaren ölüm aylığı alan hak sahibi kız çocuğun, 17.3.2021 tarihinde 1.7.2018-30.3.2019 süresinde geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu hak sahibine 1.7.2018 tarihini takip eden ödeme dönemi ile 30.3.2019 tarihleri arasında yersiz ödenen aylıklar Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında borç kaydedilecek, ancak işten çıkış tarihi yazılı istek tarihi kabul edilerek işten çıkış tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan, ölüm tarihi 2008/Ekim sonrası olan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan dolayı ölüm gelir/aylığı alan eşlerden 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları nedeniyle gelir/aylıktaki hisseleri % 50’ye indirilenlerin, 17.11.2020 itibarıyla geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için müracaatları halinde de hisse düzeltmeleri sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

 

Devamı: SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler Hakkında

Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

<…>

Sayı : E-98547999-010.99-16348674

Tarih: 21.12.2020

Konu : Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler Hakkında

GENEL YAZI

Bilindiği üzere; yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınından olumsuz etkilenen çalışanların hak sahiplerinin ölüm olayının meslek hastalığı ve vazife malullüğü yönüyle değerlendirilme talepleri bulunmaktadır.

COVID-19 salgınının değerlendirme süreci göz önünde bulundurularak gerekli olan bilgi ve belgeler Genel Yazı eki formda gönderilmiştir.

Buna göre, öncelikle Covid-19 salgınından etkilenen sağlık personelinin meslek hastalığı müracaatlarını karşılamak ve işlemlerinin geciktirilmeksizin sonuçlandırılmasını teminen her İl Müdürlüğümüz tarafından bu konuya özel personel görevlendirilecektir.

Konuyla ilgili başvuru olması durumunda, ekli formda belirtilen bilgi ve belgelerden ilgili il sağlık müdürlükleri ile sağlık kuruluşlarından temin edilecek olanların ivedilikle talep edilmesi, temin edilememesi halinde hak sahiplerinden istenilerek oluşturulan dosyanın Kurum sağlık kurullarına iletilmesi, Kurulca verilecek karar sonrasında işlemlerin geciktirilmeksizin ve hak sahiplerinin mağduriyetine neden olunmaksızın tamamlanması gerekmektedir.

Kurum Sağlık Kurullarında da işlemlerin ivedilikle ve öncelikle incelenmesinin sağlanması, eksik bilgi ve belgelerin de en hızlı şekilde temin edilerek kararın geciktirilmeksizin alınması gerekmektedir.

Öte yandan, COVID-19’a yakalanarak vefat eden Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında kamu görevlileri hakkında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanması yönünde İl Müdürlüklerine gelen taleplerin de ivedilikle Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Kurum Sağlık Kurullarında yürütülecek işlemler dahil sürecin bizzat İl Müdürleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, bu hususta ortaya çıkacak tereddütlerde en hızlı iletişim aracı kullanılarak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine konunun ivedilikle iletilmesi, bu yönde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Lütfi AYDIN

Kurum Başkanı V.

EK:

Form (1 adet)

personel programı

 

Devamı: SGK Genel Yazı – Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler Hakkında Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi – SGK Genel Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-24010506-206.04.05-13263845

Tarih: 4/11/2020

Konu: Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi yönünde karar verilmiştir.

Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

– 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

– 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

– 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,

olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar kapsamında ertelenen Kurum alacakları için yukarıda yapılan açıklamalara göre gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.

personel programı

Devamı: Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi – SGK Genel Yazı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/40

Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-724.01.02-11689791

Tarih: 30.09.2020

Konu : Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/40

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın 43 üncü maddesi uyarınca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte; 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma” ve yeni İdari Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme” yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatın Belirlenmesi, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, yardımların ihracı ve sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, gemide çalışanlar ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/40

Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-724.01.02-11689791

Tarih: 30.09.2020

Konu : Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/40

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın 43 üncü maddesi uyarınca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte; 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma” ve yeni İdari Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme” yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatın Belirlenmesi, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, yardımların ihracı ve sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, gemide çalışanlar ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Engellilik Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

SGK Genel Yazı 11507237

Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98547999-010.06.01-11507237

Tarih: 28.09.2020

Konu: Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 26/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge’nin “Sevk Ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri” başlıklı yedinci bölümünün “10. Engelliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olanların Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri” alt başlığı altında;

Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalıların ilk sevk işlemleri ile sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılacağı,

Vergi indirimi hakkını elde etmesi nedeniyle Kurumumuzca bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananların sağlık kurumlarına sevk edilerek, düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği ve sonucuna göre işlem yapılacağı,

Bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananlardan;

– Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların,

– Hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde Kurumumuza yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüte düşülenlerin,

– Kurumumuz denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda kontrol muayenesine tabi tutulması istenenlerin,

kontrol muayenesine gönderileceği,

Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların, Kurumumuzca Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlemeye yetkili hastanelere sevk edileceği, temin edilen raporların değerlendirilmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği,

Usulüne uygun yapılmış ihbar, şikayet veya denetim sonucu kontrol muayenesine tabi tutulması öngörülenlere, kontrol muayenesi nedeniyle sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; % 40’ın altında belirlenenler ile % 40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanma koşuluna esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporlarının Merkez Sağlık Kuruluna gönderileceği, anılan Kurulca belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılacağı,

Kontrol muayenesi nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı % 40’ın üstünde belirlenenlerden tahsis talep tarihi esas alınarak yeni engellilik derecesine göre aylığa hak kazanma koşullarını sağlayanların söz konusu raporlarının Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeyeceği,

talimatlandırılmıştır.

personel programı

Öte yandan, covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol muayene tarihi 01/02/2020 tarihi sonrasında olanların bu raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmemesini teminen Kurumumuzca kontrol muayene tarihleri öncelikle 30/06/2020 tarihine ötelenmiş, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 08/06/2020 tarihi itibariyle kontrol muayene işlemlerine başlanacağının bildirilmesi üzerine sağlık hizmet sunucularına sevk edilmeye başlanmış ise de sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi adına bilgilendirme süresi de dikkate alınarak kontrol muayene tarihleri yeniden 08/09/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bu itibarla, sağlık hizmet sunucularına belirli bir süre sevk yapılamayıp 2020/Haziran ayı itibariyle sevklerin başlaması ile sağlık kurullarının düzenlediği raporların Kurumumuza ulaşması sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin ortaya çıkardığı birikinti de dikkate alınarak sigortalıların mağduriyetlerinin engellenmesi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmaması adına 2018/38 sayılı Genelge’de yer alan düzenlememiz yeniden değerlendirilmiş olup, bu tarihten sonra işlemlerimizin Başkanlığımızın 2014-11 sayılı e-Tahsis talimatı uygulamasına göre yürütülmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1- Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların,

2- Vergi indirim hakkını elde etmeleri nedeniyle taraflarına yaşlılık aylığı bağlananların hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde Kurumumuza usulüne uygun yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüte düşülenlerin,

3- Kurumumuz denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda oluşturulan teftiş raporlarında kontrol muayenesine tabi tutulması istenenlerin

kontrol nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında, sağlık kuruluşları tarafından belirlenen engellilik oranları ile daha önce aylık bağlanmasına esas Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından belirlenen engellilik oranları arasında farklılık olması ve sağlık kuruluşundan en son temin edilen sağlık kurulu raporunda engellilik derecesinin;

– % 40’ın altına düşmesi halinde, hastanelerden gelen rapor Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden, sigortalının anılan Yönetmelik gereğince Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye Kurumumuzca sevk edilmesi, hakem hastaneden temin edilecek sağlık kurulu raporunda, engellilik derecesinin % 40’ın altında belirlenmiş olması halinde, sigortalının raporları engellilik derecesi belirlenmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmesi ve Kurul tarafından belirlenecek dereceye göre,

Hizmetleri Genel Müdürlüğü

– % 40’ın üstünde belirlenmiş olması halinde, sigortalının yine Kurumumuzca yetkili hakem hastaneye sevk işleminin yapılması ve hakem hastaneden temin edilen sağlık kurulu raporu Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden, raporda belirtilen engellilik derecesi esas alınarak,

aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kontrol muayenesi sonucu belirlenen engellilik derecelerine itirazlarda da sigortalılar hakem hastaneye sevk edilerek hakem hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda belirlenen engellilik derecesi esas alınarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan,

– Engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca belirlenirken haklarında anılan Kurulca kontrol muayene kararı verilmeyenlerin (sağlık kurulu raporları sürekli olanlar)

– Engellilik derecelerine esas sağlık kurulu raporlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde haklarında ihbar veya şikayet bulunmayanların,

kontrol muayenesine gönderilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı – Engellilik Vergi İndiriminden Yararlanarak Aylık Bağlananlardan Kontrol Muayenesine Sevk Edilenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı Kapsam Uygulamaları – 4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü

SGK Genel Yazı Kapsam Uygulamaları

4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.10819845

Tarih: 11/09/2020

Konu : Kapsam Uygulamaları

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun;

– 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların tescil ve emeklilik yönüyle mevzuatsal kontrolünü sağlayan “Kapsam 4b” programı Ekim/2013 dönemi,

– 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların mevzuatsal kontrolünü sağlayarak gelir/aylıkları durduran “Kapsam 4a” programı ise tescil yönüyle 05/06/2017, başka bir dosyadan gelir/aylık alma yönüyle ise 05/08/2019,

tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Ayrıca, 4A Emektar programında 2020/Ocak ödeme dönemi, 4B Emektar programında ise 2020/Temmuz ödeme dönemi için evlenme ödeneği süresi sonunda diğer hak sahiplerinin hisselerinin programatik olarak düzeltilmesine ilişkin çalışma tamamlanmış olup, kullanıcı tarafından işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın evlenme süresi bitiminde hisse aktarımı sağlanmaktadır.

Bu itibarla, Kurumumuzca hatalı ve yersiz gelir/aylık ödemelerinin önlenmesine yönelik programatik çalışmalar yapılmakta olup, ayrıca yersiz gelir/aylık ödemeleri Sayıştay ve Kurumumuz iç denetim birimleri tarafından da takip edildiğinden Kapsam uygulamaları aracılığıyla tespit edilen ve listelenen kayıtlara ilişkin sigortalı ve hak sahipleri hakkındaki iş ve işlemlerin aşağıdaki hususlara azami dikkat edilerek sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

1- Kapsam programları aracılığıyla listelenen kayıtların öncelikle gelir/aylığa hak kazanma koşullarının tespitinin yapılması, gelir/aylığa hak kazandığı tespit edilenlerin başka bir dosyadan gelir/aylık aldığının anlaşılması halinde de Kanunun 54 üncü ve geçici 7 nci maddesi hükümleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği‘nin geçici 4 üncü maddesi hükmüne ve 2018/38 sayılı Genelgenin “Gelir ve Aylıkların Birleşmesi” başlıklı Onüçüncü Bölümünde yer alan düzenlemelere göre değerlendirme yapılarak işlemlerinin mevcut mevzuat çerçevesinde ivedilikle ve hatasız şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

2- Bürokrasinin azaltılması ve yersiz ödemelerin önüne geçilmesi amacıyla Kapsam programları tarafından tespit edilerek Emektar programlarına iletilen kayıtların, ölüm aylığı/geliri alan hak sahipleri açısından, mezun olan veya yaşlarını dolduran hak sahibi çocukların gelir/aylıklarının kesilmesi sonrasında diğer hak sahiplerinin hisselerinin düzeltilmesine ilişkin işlemler ile hak sahibi eşlerin hisse düzeltme işlemlerinin yazılı talep beklenmeksizin incelenerek gerekli işlemlerin ilgili ödeme dönemi içinde ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

3- 5510 sayılı Kanunun 54 üncü, geçici 7 nci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin geçici 4 üncü maddesi uyarınca 2018/38 sayılı Genelgede yer alan, 5434 sayılı Kanun kapsamında alınan aylıkların dikkate alınmayacağına ve değerlendirme dışında tutulacağına ilişkin düzenlemenin, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hak sahibi ana ve babaya aylık bağlanması koşulları arasında yer alan “gelir ve/veya aylık bağlanmamış olmak” hükmü hakkında da uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bazı il müdürlükleri tarafından tereddüte düşünüldüğü, ayrıca yapılan sistematik kontrollerde hatalı aylık bağlandığı tespit edilmiştir.

Buna göre, Kanunun 34 üncü maddesindeki hak sahibi ana ve babanın “diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olmak” şartı tereddüte yer vermeyecek şekilde açık olup, ana ve babanın diğer çocuklarından aldıkları gelir/aylıklar dışında başka hak sahipliği nedeniyle gelir/aylık almaları halinde çocuklarından hiçbir şekilde aylığa hak kazanamamaktadır.

Bu itibarla, ana ve babanın 5434 sayılı Kanun kapsamında kendisinden ya da eşinden aldığı aylık Kanunun 34 üncü maddesindeki “gelir ve/veya aylık bağlanmamış olmak” şartı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir aylık olup, 5434 sayılı Kanun kapsamında aylık alması halinde talebi aylığa hak kazanmadığı gerekçesi ile reddedilmesi, Kanunun 54 üncü maddesindeki gelir/aylık birleşmesi kapsamında da bir değerlendirme yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı Kapsam Uygulamaları – 4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.