• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK Genel Yazı

SGK Genel Yazı – Posta ile Yapılan Başvurular

SGK Genel Yazı – Posta ile Yapılan Başvurular

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.06.01-23133160

Tarih: 31.03.2021

Konu : Posta ile Yapılan Başvurular

GENEL YAZI

3201 sayılı Kanun kapsamında yurt içinden ya da yurt dışından taahhütlü ve iadeli taahhütlü olarak gönderilen başvurularda hangi tarihin başvuru tarihi olarak esas alınacağı 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu Genelgenin “3. Yazılı İstekte Bulunmak” başlığı altında açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgenin ilgili bölümünde, yurt dışından RA ila RZ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü gönderi, EA ila EZ kodu ile gönderilen postaların ise acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihlerinin Kuruma başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edileceği yer almaktadır.

Diğer yandan Kurumca talimatlandırılmamış olmasına rağmen gönderinin postaya veriliş tarihinin, zarf üzerinde bulunan kod aracılığıyla “PTT Gönderi Takip” sisteminden sorgulanarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, yurt dışından RA ila RZ ve EA ila EZ kodları ile gönderilen postaların postaya veriliş tarihinin, zarf üzerinde yer alan tarihin mi yoksa “PTT Gönderi Takip” sisteminden tespit edilen tarihin mi esas alınacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile yapılan yazışma neticesinde, yurt dışından gönderilen yukarıdaki kodları taşıyan gönderilerde, zarfın üzerinde bulunan tarihin, postaya veriliş tarihi olarak alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Buna göre, yurt dışı gönderilerinde “PTT Gönderi Takip” sisteminden sorgulama yapılmadan zarf üzerindeki tarihin esas alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışından yukarıdaki kodlarla gönderilen bazı başvurularda zarf üzerindeki postaya veriliş tarihi ile zarfın Kuruma intikal ettiği tarih arasında bir seneyi aşan süre bulunduğu gözlemlenmiştir.

Konu ile ilgili sözleşmeli ülke sigorta kurumları aracılığı ile ilgili ülke posta kurumlarından alınan çeşitli yazılarda, gönderinin zarf üzerinde bulunan tarihte teslim alındığı ancak sebebi tam olarak tespit edilemeyen nedenlerden dolayı söz konusu gecikmelerin yaşandığı bilgisi alınmıştır.

Bu nedenle, zarf üzerindeki postaya veriliş tarihi ile zarfın Kuruma intikal ettiği tarihi arasında uzun süre geçmiş taleplerde de, gecikme sebebi araştırılmadan zarf üzerindeki tarih esas alınarak talepler sonuçlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Posta ile Yapılan Başvurular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-22783858

Tarih: 26.03.2021

Konu : Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri Hk.

GENEL YAZI

1- Bilindiği üzere, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerini, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde borçlanabilmektedir.

Yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile işlem süreçleri, 1.8.2019 tarihine kadar 8.6.2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelge, bu tarih sonrasında ise 15.8.2019 tarihli ve 2019/16 ve 10.1.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgelerle belirlenmiştir.

Anılan genelgelerle, borçlanmanın şartları, borçlanmaya esası belgeler, başvurulacak kuruluş ve birimler, borç miktarının hesaplanması, borçlanılacak sürenin tespiti, borç miktarının tebliği, borç miktarının ödenmesi v.b. konularına ilişkin tüm hususlar tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Aynı şekilde, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere ilişkin olarak yürütülecek iş ve işlemlerin usul ve esasları da sosyal güvenlik sözleşmeleri genelgeleri ile düzenlenmiştir.

Söz konusu genelgelerde, uygulanacak mevzuatın belirlenmesi, sözleşme kapsamında aylık bağlanması, aylıkların hesaplanması, hastalık ve analık sigortasının uygulanması vb. konulara ilişkin hususlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinden sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında talepte bulunanların, tahsis öncesi (hizmet birleştirme işlemleri, talep intikal işlemleri, vb..) ve tahsis işlemleri (aylık bağlama işlemleri) da dahil olmak üzere pek çok konu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

personel programı

Yürürlükte olan 33 sosyal güvenlik sözleşmesi/anlaşmasından 19’u sağlık uygulamalarını da kapsamakta olup, Yurt Dışı Sağlık Uygulamaları konulu 28.7.2020 tarihli ve 8949028 sayılı Genel Yazı ile Kurum Sigortalıları Sağlık Sistemi (KUSAS) ve Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler talimatlandırılmıştır.

Ancak, sosyal güvenlik il müdürlüklerinden (SGİM) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) intikal eden yazılar incelendiğinde, yukarıda belirtilen mevzuata uygun hareket edilmediği, eksik ve hatalı işlemler yapıldığı tespit edilmiştir.

Kurumumuz; değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak, güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla, sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak misyonunda olup, yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir Kurum olma vizyonuna sahiptir.

Anılan misyon ve vizyona uygun şekilde hareket ederek, yapılan iş ve işlemlerde vatandaş mağduriyetine yol açmayacak şekilde gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, öncelikle yukarıda açıklanan mevzuatın dikkatle incelenerek işlem yapılması, tereddüte düşülmesi halinde ise görüşe esas olayın ayrıntılı olarak açıklandığı yazıya konuya ilişkin bilgi ve belge örnekleri de eklenerek EHGM’den görüş istenmesi gerekmektedir.

2- Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri hakkındaki 12.12.2020 tarihli ve 15679603 sayılı Genel Yazı ile sözleşmelere göre yapılacak işlemlerin uygulanma usul ve esasları açıklanmış, İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ait olanlar hariç olmak üzere, tüm sözleşmeli ülkelere ait iş ve işlemler ile sicil ve tahsis dosyaları 31/12/2020 tarihinden itibaren ünitelere devredilmiştir.

Bu tarih itibariyle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinden sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında talepte bulunanların işlemleri üniteler tarafından yapılmaktadır.

Yetki devri sonrasında EHGM ile yapılan yazışmalarda ciddi bir azalma olduğu memnuniyetle müşahede edilmiş olmakla birlikte, münferit de olsa yetki devri kapsamında ünitelerce yapılması gereken yazıların EHGM’ye gönderilmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Kurumumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak sigortalı ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerinin zamanında sonuçlandırılması önem arz etmekte olup, gereksiz yazışmaya neden olmamak adına yetki devri kapsamında olan işlemlerin SGİM’ce yürütülmesi ve buna ait yazıların EHGM’ye gönderilmemesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

3- 19.7.2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler 1.8.2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişikliklerden etkilenmemek için bu tarihten önce Kurumumuza çok sayıda yurt dışı borçlanma talebinde bulunulduğu ve bu taleplerin büyük bir bölümünün sonuçlandırıldığı bilinmekle birlikte, talimat istenen konulardan hala 1.8.2019 tarihinden önceki taleplerin olduğu da gözlenmektedir. Yurt dışı borçlanma işlemlerinde borçlanma tutarının talep tarihindeki kazançlar üzerinden hesaplandığı hususu da göz önüne alındığında, işlemlerin geciktirilmeksizin bir an önce sonuçlandırılması önem taşımaktadır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin, sigortalılarla Kurumumuzu yargı mercileri de dahil olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde karşı karşıya getirmeyecek şekilde ilgili mevzuat doğrultusunda ve makul süreler içinde sonuçlandırılmasını, ayrıca 1.8.2019 tarihinden önce yapılmış olan yurt dışı borçlanma taleplerine ilişkin işlemlerin ivedi olarak tamamlanmasını rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı – Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-20336872

Tarih: 15.02.2021

Konu : 5510/Ek 17. madde mahsup işlemi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanan işverenler için hesaplanan iadeye esas prim tutarlarının hangi sırayla mahsup edileceği hususu 25/3/2019 tarihli ve 4681234 sayılı Genel Yazının “1-İadeye esas prim tutarlarının Kurumumuza olan borçlara mahsubu” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Konuyla ilgili ünitelerimizden gelen taleplerden, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin Kuruma vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde 5/7/2018 tarihli ve 7298105 sayılı Genel Yazı uyarınca talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Yine, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin usul ve esaslarının açıklandığı 2018-17 sayılı Genelgenin;

“2.2. 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrasına İlişkin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma ve Teşvik Değişikliği Sonucu Hesaplanan Tutarın İşverenin Borçlarına Mahsubu veya İşverene İadesi” başlıklı bölümünde; 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının, kanuni faiz hesaplanmaksızın 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde mahsup işlemlerinin yapılacağı,

“3.2.2.Hesaplanan Tutarın İşverenin Borcuna Mahsubu” başlıklı bölümünde; 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının mahsup işlemlerinin 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde yapılacağı,

İşverenin Kurumumuza cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde 1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu borçlara mahsup işleminin yapılabileceği,

açıklanmıştır.

personel programı

Bu bağlamda, söz konusu Genelgenin ilgili bölümlerinde mahsup işlemi için işveren talebi aranmadığı göz önüne alındığında, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin Kuruma vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemlerinin işverenin talebi aranmaksızın resen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

 

Devamı: SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021

Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, 2021 yılında uygulanacak limitlerle ilgili “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ”, 03/3/2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kanunun “Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve esaslara göre kullanılır.” denilmektedir.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi kapsamında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ve diğer mevzuat doğrultusunda, Genel Yazı ve eki tablolarda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

1- 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 409 uncu ve 411 inci Maddeleri Gereğince Yönetim Kurulunun veya Kurum Başkanının Onayına Sunulacak Karar ve Onaylara İlişkin Limitler

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 409 uncu ve 411 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulunun veya Kurum Başkanının onayına sunulacak karar ve onaylara ilişkin tutarlar, Tablo I’in A bölümünde gösterilmiştir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara Göre Belirlenmesi Gereken Limitler

Esasların 8 inci maddesi gereği belirlenmesi gereken limitlere ilişkin tutarlar, Tablo I’in B bölümünde gösterilmiştir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara Göre Belirlenmesi Gereken Limitler

Esasların 15 inci, 16 ncı ve 40 ıncı maddeleri gereği belirlenmesi gereken limitlere ilişkin tutarlar, Tablo I’in C bölümünde gösterilmiştir.

ad

4- Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığına Ön Mali Kontrol İçin Gönderilecek Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarına İlişkin Limitler

Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, harcama birimlerinin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından ön mali kontrol yapılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi gereken taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı limitleri Tablo I’in Ç bölümünde gösterilmiştir.

5- Kaybedilen Alındılara İlişkin İşlemler

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi doğrultusunda, Kurum Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezleri muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I’in D bölümünde gösterilmiştir.

6- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I’in E bölümünde gösterilmiştir.

Yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda il müdürlükleri, gerekçeli tekliflerle Kurumumuza (Strateji Geliştirme Başkanlığı) başvurarak alınacak izne göre işlem yapacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine veya banka hesabına yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.

7- Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereğince Yardımcılara Devredilecek Görev ve Yetkiler

Anılan Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I’in F bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

8- Kaybolan Faturalarla İlgili İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı Tablo I’in G bölümünde gösterilmiştir.

9- Taşınırların Kayıtlardan Çıkarılması

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların devir suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in Ğ bölümünün 1 numaralı kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların devir suretiyle kayıtlardan çıkarılması belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu ve 411 inci maddelerinde belirtilen limitler dahilinde, üst yöneticinin onayı veya Kurum Yönetim Kurulunun Kararı yapılacaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların satış suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 411 inci maddesi ve 14/02/2019 tarihli 2019/4 sayılı Genelge doğrultusunda, Tablo I’in Ğ bölümünün 2 numaralı kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Belirlenen limitin üzerinde olanlar ise 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu maddesine göre Kurum Yönetim Kurulunun Kararı yapılacaktır.

Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

10- Ön Ödeme İşlemleri

Harcama birimlerince Strateji Geliştirme Başkanlığından izin alınmaksızın açılabilecek krediler ile Strateji Geliştirme Başkanlığının iznine tabi olan kredi tutarları, Tablo II’nin A bölümünde, harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırları Tablo II’nin B bölümünde gösterilmiştir.

11- Faiz Oranları

Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo III’te gösterilmiştir.

12- Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

12/02/2020 tarihli ve E.2523752 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

13- Yürürlük

Bu Genel Yazının 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen limitler 1/2/2021, diğerleri 1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

EK: Tablo (Excel-zip)

Devamı: SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-51592363-010.07.01-21966286

Tarih: 12.03.2021

Konu : Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

11/3/2021 tarihinde Kurum intranet ve internet uygulamalarında erişim sorunu meydana gelmiş ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 11/3/2021 tarihinde erişim sorununun meydana geldiği tutanakla tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali başlıklı 5 inci maddesinde;

” (2) Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki fıkrada belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

(3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla;

a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

1) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,

2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

c) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,

bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

personel programı

Bu bakımdan, oluşan mağduriyeti önlemek ve gereksiz mağduriyet yaratılmaması amacıyla Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca arızanın ortadan kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

– Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,

– Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması, (son verilme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

– İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması, (tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

Uygun görülmüş bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-99779835-202.99-20404225

Tarih: 16.02.2021

Konu : Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile uygulaması düzenlenen konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve konuya ilişkin hususlar 24/12/2020 tarihli 16693018 sayılı Genel Yazı ile açıklanmıştır.

Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup, daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam edilecektir.

personel programı

Buna göre;

1- İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır.

2- Apartman yönetimi tescillerinde olduğu gibi tescilin ilk aşamasında işverenden kolay işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

3- Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir.

4- Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir.

5- Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır.

6- Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 – Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

7-Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri e-Sigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde “Sigorta Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla Uzun Vade” sigortalılık kodu seçilecektir.

8- Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır.

9- İşyeri tescil ve işveren intra işyeri görüntüleme bölümlerine işyerinin kolay işverenlik kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi görüntülenebilecektir.

10- Programların işletime alınması ile birlikte Entegre Tescil vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet işyeri tescil sistemine yönlendirilecektir.

11- Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç).

12- Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır.

13- İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

14- İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi yapamayacaklardır.

15- İdari Para Cezaları yönüyle;

-İşyeri tescili aşamasında Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçişinin EVET olarak işaretlenmesi halinde işyeri tescil ve işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre işyeri ve sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

-Gerçek kişi işyeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen işyerlerinin kolay işverenliğe geçtiği ay ve sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.

Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte gönderilmiş olup, internet işyeri tescil ekranlarında da kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Ek: Kullanma kılavuzu (9 sayfa)

Devamı: SGK Genel Yazı – Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-18216849

Tarih: 14.01.2021

Konu : 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer alan prim desteklerine ilişin uygulamanın usul ve esasları 2020/49 ve 2020/50 sayılı Genelgelerimizde açıklanmıştır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.”

“Birinci fıkrada ve geçici 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

personel programı

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında ise;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.”

“Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, 13/1/2021 tarihli ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan destek tutarlarının 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinin hesaplanmasına esas 44,15 TL’nin 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 53,67 Türk Lirasına yükseltildiği dikkate alındığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteği, 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren günlük 44,15 TL yerine, 53,67 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-17811447

Tarih: 09.01.2021

Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4 üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1) Güncelleme katsayısı;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2021, kamu sektörü için 15/1/2021 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2020 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2020 yılı yıllık TÜFE oranının) %14,6 olması nedeniyle, Nisan/2021 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1,146 olarak dikkate alınacaktır.

2) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2020/Temmuz-Aralık süresi TÜFE oranı % 8,37 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılı Ocak ödeme döneminde;

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.06.01-16805202

Tarih: 25.12.2020

Konu : Dul/Y etim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

GENEL YAZI

28/07/2020 tarihili ve 8949028 sayılı Genel Yazının “C-Diğer işlemler” başlıklı bölümünde yer alan 2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kurumumuzdan dul/yetim aylığı alanlardan aynı zamanda sağlık uygulamalarını içeren sözleşmeli ülkeden de kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık alanların sağlık yardımları; Ülkemizde daimi ikamet edenler için Kurumumuz tarafından, akit ülkede daimi ikamet edenler için ise akit ülke tarafından sağlanacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Kurum Başkanı a.

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamaları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-16805122

Tarih: 25.12.2020

Konu : 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler.

GENEL YAZI

Bilindiği üzere; 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 83 üncü madde eklenmiştir.

Söz konusu maddenin emeklilik mevzuatı yönüyle uygulanmasına ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 üncü Maddesi Gereği 4/1-(b) Kapsamında Hizmeti Durdurulan Sigortalıların 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Gelir/Aylık Bağlama İşlemleri

7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 83 üncü madde;

“Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

hükmünü amirdir.

personel programı

Buna göre; 17.11.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi gereğince, Kurumumuza 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların, bu sürelere ilişkin borçlarını 31.1.2021 tarihine kadar ödememeleri ya da ilgili mevzuat çerçevesinde yapılandırmamaları halinde;

– Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların tescil tarihi itibarıyla,

– Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

sigortalılıkları durdurulacak, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyecektir. Bununla birlikte, bu şekilde sigortalılığı durdurulmuş olan sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları

1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde bu madde çerçevesinde durdurulmuş olan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek ve hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde tamamen ödenmesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek ve ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde sürekli iş göremezlik geliri, 20 nci maddesinde ölüm geliri, 26 ncı maddesinde malullük aylığı, 28 inci maddesinde yaşlılık aylığı ve 32 nci maddesinde ölüm aylığı bağlanabilmesi için, 4/1-(b) kapsamında sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olmasının zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin;

– Malullük ve yaşlılık aylıklarının başlangıcını belirleyen 54 üncü ve 57 nci maddelerinde; 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerle birlikte 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerin, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı, malullük ve yaşlılık aylıklarının söz konusu borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlayacağı,

– Ölüm aylıklarının başlangıcını belirleyen 62 nci maddesinde; 5.12.2017 tarihinde anılan Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 4/1-(b) kapsamında veya bu kapsamda geçen hizmetlerle birlikte 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında hak sahiplerine aylık bağlanacağı durumlarda, 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesinin zorunlu olduğu, ancak hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının, sigortalının ölüm tarihini veya hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağı,

– Sürekli iş göremezlik gelirine ilişkin 41 inci maddesinde; sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılıkları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesinin zorunlu olduğu, 6.11.2018 tarihli ve 2018-38 sayılı Genelgede ise kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/1 -(b) kapsamındaki sigortalıların gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, ancak borçları tahsil edilmeksizin gelir bağlama işleminin sonuçlandırılmayacağı,

öngörülmüştür.

Bununla birlikte, 5.12.2017 tarihinde anılan Yönetmeliğe eklenen;

– Ek 8 inci madde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla prim borcu olanların tahsis talebinin, borcun ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı ve bağlanacak aylıkların borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacağı,

– Ek 9 uncu maddenin ikinci cümlesi, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanacağı, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edileceği, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçlarının ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edileceği,

hükümlerini içermektedir.

Bu itibarla, 7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 83 üncü maddenin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri de göz önüne alınarak 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında tahsis talebinde bulunup henüz işlemleri sonuçlandırılmamış olanlar ile 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlama işlemi yapıldıktan sonra 4/1-(b) kapsamında prim borcu olduğu tespit edilenler hakkında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1.1. 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Malullük veya Yaşlılık Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama işlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar

5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihini içeren ayın sonuna kadar (30.11.2020 dahil) Kurumumuzdan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalıların, geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için 17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında Kuruma başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yaptıkları tarihte aylığa müstahak olmaları koşuluyla aylıkları yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesine göre 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları

1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulan sigortalıların aylıkları 1.2.2021 tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır.

Ancak, geçici 83 üncü madde uygulanmasında, anılan maddeden yararlanan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları

1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, bu kapsamda olan sigortalıların, geçici 83 üncü maddeden yararlanmaları için;

– 17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında Kuruma başvuruda bulunmaları halinde 1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılan 4/1 -(b) kapsamındaki sigortalılığı geçici 83 üncü maddeye ilişkin müracaat tarihine kadar zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borcunun ödenmiş olması ve 2829 sayılı Kanun uygulaması dahil aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğunun tespit edilmesi halinde bu süreler de aylık hesabında dikkate alınacaktır.

– Kuruma başvurmamaları halinde 31.10.2020 (dahil) tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları 1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurularak, 1.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, sigortalıların 1.11.2020 tarihi ile bu tarihten sonraki sürelere ait prim borcunun ödendiği tarihe kadar ki sigortalılıkları zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu süreler ile birlikte 2829 sayılı Kanun uygulaması dahil aylığa müstahak olmaları halinde aylık, prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır.

Örnek 1: 20.9.2020 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalının aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmiş olmakla birlikte tahsis talep tarihinde 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. 18.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunan sigortalının durdurulan sigortalılık sürelerine rağmen aylığa hak kazanma koşullarının devam ettiğinin anlaşılması halinde yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (1.12.2020) itibaren aylık bağlanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının 31.1.2021 tarihine kadar geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunmaması halinde, 1.7.2018-31.5.2019 sürelerine ilişkin sigortalılığı

1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurulacağından sigortalının aylığı yeni bir talep alınmaksızın

1.3.2021 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

Örnek 3: Sigortalı 18.7.2019 tarihinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığını sonlandırarak 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş, ancak yapılan kontrollerde prim borcu olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının 5.1.2021 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması durumunda bu kapsamda durdurulan sigortalılığı dışında kalan sigortalılık süreleri ile aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiğinin anlaşılması halinde sigortalının aylığı 5.1.2021 tarihini takip eden ay başından (1.2.2021) başlatılacaktır.

Örnek 4: 20.9.2020 tarihinde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya tahsis talep tarihinde 4/1-(b) kapsamında devam eden sigortalılığı ve söz konusu sigortalılığa ait prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. Sigortalının 20.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması üzerine devam eden 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı,

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulmuş, ancak anılan kapsamda faaliyetine devam ettiğinden 1.11.2020 tarihinde yeniden başlatılmıştır. Bu durumda, sigortalının, 1.11.2020-20.11.2020 süresi 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetleri zorunlu hizmet olarak 2829 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınmak suretiyle aylığın hesaplanmasında değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borçlarının

20.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmiş olması halinde aylık 1.12.2020 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

Örnek 5: 12.8.2020 tarihinde 4/1-(b) kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıya

4/1-(b) kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlanamamıştır. Sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki faaliyeti 1.11.2020 tarihinden sonra da devam etmiş ve sigortalılığı 1.2.2021 tarihinde geçici 83 üncü madde gereği Kurumca resen durdurulmuştur. Sigortalının 5.2.2021 tarihinde 1.11.2020-5.2.2021 süresi prim borcunu ödemesi halinde aylığı prim borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından (1.3.2021) itibaren bağlanacaktır.

Örnek 6: 4/1-(a) kapsamındaki işinden ayrılarak aylık bağlanması için gerekli koşulları yerine getiren ve 30.12.2019 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunan sigortalıya, 1.12.2018-7.8.2019 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının ve bu sürelere ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi gerçekleştirilememiştir. Sigortalının, 25.11.2020 tarihinde Kurumumuza verdiği dilekçe ile geçici 83 üncü maddeden yararlanmak istemesi üzerine 4/1-(b) kapsamında geçen sigortalılığı durdurulmuş olup, sigortalının malullük aylığı yeni bir tahsis talebi alınmaksızın geçici 83 üncü maddeden yararlanma talep tarihini takip eden ay başından (1.12.2020) başlatılacaktır.

Örnek 7: 4/1-(b) kapsamındaki faaliyetine son veren sigortalı 4.4.2020 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunmuştur. Kurum kayıtlarının incelenmesinde sigortalının 1.3.2019-30.9.2019 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında 210 gün sigortalılığı ve buna ait prim borcu bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının geçici 83 üncü madde gereği sigortalılığının Kurumumuzca 1.2.2021 tarihi itibarıyla resen durdurulması halinde malullük aylığı 1.2.2021 tarihini takip eden ay başından (1.3.2021) başlatılacaktır.

1.2. Ölüm Aylığı Talebinde Bulunup Henüz Aylık Bağlama işlemi Sonuçlandırılmamış Olanlar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 5.12.2017 tarihinden sonra vefat eden sigortalıların hak sahiplerine 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesini takiben ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm aylığı bağlanmakta olup, sigortalının ölüm tarihinin 5.12.2017 tarihinden önce olması, prim borcunun 5.12.2017 tarihinden sonra ödenmesi durumunda ise aylıklar

5.12.2017 tarihini takip eden ay başından itibaren ödenmeye başlanmaktadır.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihinden önce 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmayan hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinden yararlanmak istemeleri halinde, ölüm tarihi;

– 5.12.2017 tarihinden sonra olanlara ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından,

– 5.12.2017 tarihinden önce olanlara ise 5.12.2017 tarihini takip eden ay başından,

itibaren zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak aylık bağlanacaktır.

Örnek: En son 4/1-(a) kapsamında özel sektöre tabi işyerinde çalışırken 3.3.2019 tarihinde vefat eden sigortalının ölüm tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahiplerinin geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için talepte bulunması halinde ölüm aylığı sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşı olan 1.4.2019 tarihi itibarıyla başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışan ve en son 4/1-(b) kapsamında sigortalı iken vefat eden sigortalıların 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle geçici 83 üncü madde kapsamında taleple veya Kurumca resen durdurulması sonucu son sigortalılık halinin 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında olması durumunda, aylığa hak kazanma koşullarının oluşması şartıyla söz konusu sigortalılık halleri esas alınarak aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek: 4/1-(a) kapsamında çalışmakta iken 21.10.2019 tarihinde işten ayrılarak 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlayan ancak 28.4.2020 tarihinde vefat eden sigortalının bu kapsamdaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun ödenmemiş olması nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanamamıştır. Hak sahiplerinin 20.11.2020 tarihinde geçici 83 üncü madde hükümlerinden faydalanmak için talepte bulunması nedeniyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu itibarla, sigortalının son sigortalılık halinin 4/1-(a) kapsamında olması nedeniyle söz konusu kapsamda geçen hizmetlerine göre aylığa hak kazanma koşullarının oluşması halinde hak sahiplerine 1.5.2020 tarihinden itibaren 4/1-(a) kapsamında ölüm aylığı bağlanacaktır.

1.3. 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlandıktan Sonra Aylık Bağlanmadan Önceki Sürelere İlişkin 4/1-(b) Hizmeti Tespit Edilenler

5.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen ek 9 uncu madde gereği; malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanmakta, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilmekte, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Bu nedenle; Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan 4/1-(b) kapsamında aylık bağlananlar ile 4/1-(b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun geçici 83 üncü maddesi kapsamında durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

1.4. Gelir Bağlama İşlemlerinde Geçici 83 üncü Madde Uygulaması

4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, gelirin hesaplanmasına ilişkin günlük kazancın tespitinde dikkate alınan son takvim ayı 2008/Ekim sonrası olanlardan, son 3 aylık dönem içerisinde 4/1-(a) kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 4/1-(b) kapsamında hizmetleri bulunanların her iki sigortalılık halinde geçen prim günleri ve prime esas kazançları da dikkate alınmaktadır.

Bu durumda olan sigortalılardan günlük kazancın tespitine esas sürede 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunup, geçici 83 üncü madde kapsamında bu sigortalılıklarını durduranların gelir bağlama işlemlerinde 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmayacak ve gelirin başlangıcı değiştirilmeyecektir.

Örnek :

En son sigortalılık hali: 4/1-(a)

Kaza tarihi: 10.12.2019

Son takvim ayı: 2019/Kasım

Sigortalılık hali Yıl/Ay Gün Sayısı Prime Esas Kazanç (TL)
4/1-(a) 2019/Kasım 20 1710
4/1-(a) 2019/Ekim 15 1300
4/1-(b) 2019/Eylül 20 1710
  Toplam 55 4720

4/1-(a) kapsamında bir işyerinde çalışırken 10.12.2019 tarihinde iş kazası geçiren sigortalının gelir hesabına esas günlük kazanç tespitinde kaza tarihinden önceki on iki ayın son üç ayı içinde primi ödenmemiş 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunduğu tespit edildiğinden geliri bağlanamamıştır. Sigortalının geçici 83 üncü madde kapsamında 4/1-(b) sigortalılığını durdurmak için talepte bulunması durumunda 4/1-(b) kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmadan sadece 4/1-(a) kapsamındaki hizmetlerle gelir bağlanacak ve gelirin başlangıç tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılar

4/1-(b) kapsamında sigortalı olup, sürekli iş göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu olmakla birlikte, gelirin başlangıç tarihinde kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta ancak, borçları tahsil edilmeden gelir bağlama işlemi sonuçlandırılmamaktadır.

Bu nedenle, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için talepte bulunup 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık sürelerine ait prim ve prime ilişkin borcu bulunan sigortalılardan geçici 83 üncü maddeden yararlanmak suretiyle sigortalılıkları durdurulan sigortalıların da gelir başlangıç tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ancak, sigortalının iş kazası geçirdiği tarihten önceki primi ödenmemiş sigortalılık sürelerinin geçici 83 üncü madde kapsamında tescil tarihi itibarıyla durdurulması halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihten önceki döneme ait sigortalılık süresi olmayacağından sürekli iş göremezlik geliri bağlanamayacaktır.

Ayrıca, sigortalının geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerinin tamamının iş kazası geçirilen tarihten sonraki dönemlere ait olması halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için söz konusu sürelere ilişkin borçların ihya edilmesi zorunlu değildir.

2. Hak Sahiplerinin 4/1-(b) Kapsamındaki Hizmetleri

5.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Bu itibarla, 4/1-(a), 4/1 -(b) ve 4/1-(c) kapsamında ölüm gelir/aylığı almakta olan hak sahibi çocukların, ölüm gelir/aylığı aldıkları sürelerde 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları halinde gelir/aylıkları kesilmekte, sigortalılıkları sonlanarak talepte bulunmaları halinde ise ilk defa hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gelir/aylıkları işten ayrıldıkları veya taleplerini takip eden ay başından itibaren yeniden başlatılmaktadır.

Buna göre;

– 2008/Ekim ayından önce ölen sigortalılardan dolayı Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 5.12.2017 tarihinden önce hak sahibi olarak mülga kanunlara göre gelir/aylık alan ancak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borçları olması nedeniyle geçici 83 üncü madde hükümlerinden yararlanarak durdurmaları ve yeniden 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında ölüm gelir/aylığı bağlanması talebinde bulunmaları halinde, gelir/aylıklar (5510 sayılı Kanunun 97 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla) 4/1-(b) kapsamındaki işten ayrılarak çalışmanın sonlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacak, 4/1-(b) kapsamında sigortalı oldukları dönemlere ilişkin gelir/aylık ödemesi yapılmayacaktır.

– 2008/Ekim ayından önce ölen sigortalılardan dolayı ilk defa 5.12.2017 tarihinden sonra ölüm gelir/aylığı bağlanması talebinde bulunan veya 2008/Ekim ayından sonra ölen sigortalılardan dolayı Kanunun 34 üncü maddesine göre gelir/aylık almakta iken 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının tespit edilmesi nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle 17.11.2020 tarihi itibarıyla geçici 83 üncü madde hükümlerinden yararlanarak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarını durdurmaları ve aylık talebinde bulunmaları halinde, aylıkları talep tarihini takip eden ay başından bağlanacaktır.

Ancak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 10 uncu maddesi uyarınca, ölüm aylığı almakta iken, aylıklarının 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmesi gerektiği daha sonra tespit edilen hak sahipleri hakkında, söz konusu sigortalılık süreleri geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulmuş olsa dahi, çalışılan sürelerde yapılan yersiz ödemeler için Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında işlem yapılacak olup, tespit tarihi itibarıyla işten ayrılmış olan hak sahiplerinin aylıkları işten ayrıldıkları tarihi takip eden ay başından, çalışması devam edenlerin aylıkları ise işten ayrılarak yeniden talepte bulunulması koşuluyla yeni tahsis taleplerini takip eden ay başından başlatılacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ölüm sigortasından aylık almakta iken 4/1-(b) kapsamında sigortalılıkları bulunması nedeniyle gelir/aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle geçici 83 üncü maddeden yararlanarak sigortalılıklarının durdurulması halinde de gelir/aylık başlangıç tarihine ilişkin mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Örnek 1: 31.5.1997 tarihinde vefat eden 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıdan dolayı 1.4.2017 tarihinden itibaren ölüm aylığı almakta olan hak sahibi kız çocuğun 1.11.2019-25.5.2020 süresinde 4/1-(b) kapsamında sigortalılığı bulunması nedeniyle aylığı 1.11.2019 tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmiştir. Söz konusu hak sahibinin 25.11.2020 tarihinde 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığına ilişkin prim borcunun bulunması nedeniyle geçici 83 üncü maddeden yararlanma talebi ile yeniden aylık talebinde bulunması halinde, ölüm aylığı işten çıkış tarihini takip eden ay başı olan 1.6.2020 tarihi itibarıyla bağlanacak olup, durdurulan 4/1 -(b) sigortalılığı nedeniyle geriye dönük herhangi bir aylık ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 2: 18.1.2004 tarihinde vefat eden 4/1-(b) kapsamında sigortalıdan dolayı ilk defa 1.2.2020 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanan hak sahibi kız çocuğu 15.3.2020 tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamında çalışmaya başlamış olup, sigortalılığı devam etmektedir. Hak sahibi kız çocuk 5.12.2020 tarihinde geçici 83 üncü madde hükümlerinden faydalanarak 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığını durdurmak için talepte bulunmuştur. Bu durumda hak sahibine işten ayrılıp yeniden tahsis talebinde bulunması halinde yeni talebini takip eden ay başından aylık bağlanacak olup, çalışmaya başladığı

15.3.2020 tarihi ile işten ayrıldığı tarih arasındaki süre için herhangi bir aylık ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 3: 25.3.2014 tarihinde vefat eden sigortalıdan dolayı 1.4.2014 tarihinden itibaren ölüm aylığı alan hak sahibi kız çocuğun, 17.3.2021 tarihinde 1.7.2018-30.3.2019 süresinde geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan 4/1-(b) kapsamında sigortalılığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu hak sahibine 1.7.2018 tarihini takip eden ödeme dönemi ile 30.3.2019 tarihleri arasında yersiz ödenen aylıklar Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında borç kaydedilecek, ancak işten çıkış tarihi yazılı istek tarihi kabul edilerek işten çıkış tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan, ölüm tarihi 2008/Ekim sonrası olan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan dolayı ölüm gelir/aylığı alan eşlerden 4/1-(b) kapsamında sigortalı olmaları nedeniyle gelir/aylıktaki hisseleri % 50’ye indirilenlerin, 17.11.2020 itibarıyla geçici 83 üncü maddeden yararlanmak için müracaatları halinde de hisse düzeltmeleri sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

 

Devamı: SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.