• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK Genel Yazı

SGK Genel Yazı – Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : E-99779835-202.99-34990746

Tarih: 11.11.2021

Konu : Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

“İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür”

hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm uyarınca ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmalar da tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır.

1-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde

Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.

İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki uyarı mesajı verilecektir.

“Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi kullanıcıları işverenin ölümü nedeniyle e-Bildirge kullanıcısı pasife çekilen kayıtlarda değişiklik yapamayacak ancak kaydın işverenin ölümü nedeni ile pasife çekildiğini “e-Bildirge Başvuru Programları” vasıtasıyla görüntüleyebileceklerdir.

Kolay işverenlik kapsamında ki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır.

Ancak, işveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.

Örnek: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.

9/7/2021 tarihinde sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde işyeri için intikal işleminin henüz yapılmadığı ve işyeri işvereni olarak sistemde 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü***’nin kayıtlı olduğu görülmüştür.

Bu nedeniyle 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı işyerinin muhasebecisine ait 34567891233-2 kullanıcı kodlu e-Bildirge şifresi 9/7/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilmiştir.

34567891233 kodlu e-Bildirge kullanıcının diğer işyerlerine ilişkin şifreleri için herhangi bir işlem yapılmayacak olup, kullanıcı diğer işyeri şifrelerini kullanmaya devam edecektir.

2-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

Örnek: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri 1/1/2021 tarihi itibarıyla kanun kapsamına alınmış ve işveren e-Bildirge kullanıcısı olarak kendisini bildirmiş, ilgiliye 12345678911-2 kullanıcı kodu tanımlanmıştır.

Söz konusu işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.

Bu durumda, gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması nedeniyle 100 günlük süre beklenilmeksizin işyerinin 12345678911-2 kullanıcı kodu e-Bildirge şifresi 31/3/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Fiili Hizmet Süresi Zammı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Sayı:E-66325124-201.99-34131424

Tarih: 27.10.2021

Konu: Fiili Hizmet Süresi Zammı

GENEL YAZI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2021 tarih ve 25497265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesinde, tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Bakanlıkları Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş istenildiği, ilgili Genel Müdürlüğün 03.02.2020 tarih ve E. 4549 sayılı cevabi yazısında ise tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmamasının uygun olacağının belirtildiği ifade edilerek yeni bir unvan tablosunun gönderildiği ve gönderilen unvan tablosunda “tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologlarında” yer almadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sırası ile insan sağlığına ilişkin işlerde; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Buna göre, 3/8/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına bağlı bulunduğundan, doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yeni unvan tablosunun incelenmesinde, ilk unvan tablosunda yer alan Psikolog (Tıbbi Uygulama Yetkisi olan Sertifikalı) unvanının bu tablo ile fiili hizmet süresi zammı kapsamından çıkarıldığı anlaşıldığından, bu unvana sahip psikologların adına işverenlerce bildirilen fiili hizmet süresi zammının iptali için bu kapsamda bildirimi yapılan psikologların listesi alınmış ve bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Buna göre, listede yer alan sigortalıların işverenleri ile yazışma yapılmak suretiyle tıbbi uygulama yetkisine sahip olan psikologların tespitinin yapılması, 03.08.2018 tarihinden itibaren bu sigortalılar adına fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimlerin iptal edilmesi ve bundan böyle tıbbi uygulama yetkisine sahip olan psikologların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilmemesi hususunda işverenlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Fiili Hizmet Süresi Zammı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı

Sayı : E-41481264-207.02-31515152

Tarih: 17.09.2021

Konu : Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2021/16 sayılı Genelge ile; 1/5/2021 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” hükmünün yer aldığından bahisle anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılması ya da yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesinin mümkün bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu bağlamda, e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” menüsünden geriye yönelik kanun numarası değişikliği yapılması, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamında işveren kullanıcısına kapatılmıştır.

Bununla birlikte İşveren İntra-Tahakkuk-Tahakkuk Giriş menüsündeki “Tahakkuk Nedeni D” bölümü Ünitelerin kullanımına açık bırakılmış olup Ünitelerce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-Toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemler:

Bilindiği üzere, toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemleri, internet ortamından bugüne kadar alınamamış olup konuya ilişkin program düzenlemeleri devam etmektedir.

Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlerde toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge girişi olan ay/dönemlere ait teşvik değişikliği yapmaya çalışan, ancak sistemsel nedenle geriye yönelik belgelerini bugüne kadar yükleyemeyen işverenlerimizin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından, internet ortamında e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” bölümü 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar sadece toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlerle sınırlı olacak şekilde işverenlerimizin kullanımına açık bırakılacaktır.

Dolayısıyla, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemi işverenlerce internet ortamında yapılabilecek olup bu kapsamda 1/5/2021 tarihi ila 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülen geriye yönelik teşvik değişikliği dönemlerinin sisteme yüklenme tarihi yönüyle reddedilmemesi, program çalışmalarının tamamlanmasına kadar şube onay ekranlarında bekletilmesi (hernekadar işverenlerce internet ortamından şube onay ekranlarına düşürülmesi aşaması tamamlanmış ise de Ünitelerce onay işleminin yapılması sırasında “Sistemsel bir arıza ile karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.[BDKBD59]” uyarı mesajı alınacaktır) gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ünitelere müracaat eden işverenlerin toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemlerinin 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yükleyebilecekleri hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2- 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgeler:

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 1/6/2020 tarihli ve 6383458 sayılı Genel Yazı ile; gerek 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına, gerekse aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için yasal sürede başvuru şartının sağlanmış olması kaydıyla teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği, 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen belgelerin işleme alınmayacağı açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapılan belgeler, onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülmüş olup onaylama işlemi tamamlanmayan dönem/dönemlere ait olan ve onaylama işlemi tamamlanmayan kanun numarasından ikinci ek belge girişlerine sistem tarafından izin verilmemiştir (Birinci ek belgenin ünitelerce onaylanıp onaylanmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği bilinemediğinden ikinci ek belge girişine sistem tarafından izin verilmemiştir).

Örneğin; 2019/Mayıs ayında 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalı, 46486 kanun numarası ile bildirilen 5 sigortalı olduğu ve 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalıdan 3 sigortalı ile 46486 kanunla bildirilen 5 sigortalının 06111 kanun numaralı ek belgeye çevrilmek istendiği varsayıldığında, 05510 iptal ve karşılığı birinci ek nitelikli 06111 kanun numaralı belge için şube onayı yapılmadan, aynı döneme ait 06111 kanun numaralı ikinci ek nitelikli belgenin yüklenmesine izin verilmemiştir.

Bu durumda, Ünitelerce 30/6/2020 tarihine kadar şube onay işlemi tamamlanmayan döneme ait aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikli belgeler işverenlerce sisteme yüklenemediğinden, Ünitelerce onay işleminin tamamlanmasını bekleyen işverenlerimizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından, 30/6/2020 tarihinden sonra da 1/5/2021 tarihine kadar bu nitelikteki ikinci ek belge girişlerine sistem üzerinden izin verilmiştir.

Sistem tarafından, 2018/Mart ve öncesi dönemler için internet ortamında başvurunun yapılıp yapılmadığı, 2018/Nisan ve sonrası dönemler için ise internet ortamında başvuru olup olmadığı, başvuru bulunmaması halinde 6 aylık yasal süre içerisinde belgelerin sisteme yüklenip yüklenmediğine ilişkin kontroller yapılarak başvuru şartına uygun olan işyerleri için ikinci ek belge girişine izin verilmiş, başvuru şartına uygun olmayan işyerleri için izin verilmemiştir.

Bu bağlamda, 30/6/2020 tarihi ile 1/5/2021 tarihi arasında internet ortamında yüklenmesine izin verilen ve ünite şube onay ekranlarına düşürülen ikinci ek niteliğindeki belgelerin onaylama işleminin yapılması mümkün bulunmakta olup ilgili teşvik Kanunlarında aranılan tüm şartların sağlanması kaydıyla başvuru şartına ya da sisteme yüklenme tarihine bakılmasına gerek bulunmamaktadır.

3- Aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 1/5/2021 tarihinden sonra sisteme yüklenmesine izin verilmemesi:

İkinci maddede açıklanan aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 30/6/2020 tarihinden sonra 1/5/2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesine izin verilmiş olmakla birlikte, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamından sisteme yüklenmesi engellenmiştir.

1/5/2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkanı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgeler, birinci ek belgeler onaylanmadığı sürece işleme alınamadığından, işverenlerce talep edilmesi halinde Ünitelerce işleme alınması gerekmektedir.

Aynı döneme ait ikinci ek belgenin Ünitelerce işleme alınabilmesi için kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi talep edilmesine gerek bulunmamakta olup işverenlerden alınacak dilekçeye istinaden (işlem yapılacak döneme ait ikinci ek belge olması şartıyla) “İşveren İntra-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D” bölümünden işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, değişiklik yapılacak dönem, iptal edilmek istenen kanun numarası, değiştirilmek istenen ek belgenin kanun numarası, iptal edilecek sigortalı/sigortalıların T.C. kimlik numarası, isim-soyisim v.b. bilgilerin işverenden alınacak dilekçede belirtilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi talebinde bulunan ve yukarıdaki maddeler kapsamına giren işyeri işverenlerinin bilgilendirilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-010.06.01-31807302

Tarih: 22.09.2021

Konu : Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar

GENEL YAZI

Vekaletname ve avukat tarafından bir örneği çıkarılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanmış vekaletname örneği ile yapılan yazılı taleplerde söz konusu vekaletnamede avukat olmayan kişiler vekil olarak tayin edilmiş ise aşağıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

1136 sayılı Avukat Kanununun “Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı” başlıklı 56 ncı maddesinde; usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletnamenin avukat tarafından örneği çıkarılıp aslına uygunluğu avukatın imzası ile onaylandıktan sonra kullanabileceği ve avukatın çıkardığı vekaletname örneklerinin bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinde de vekaletname ve yetki belgesinin aslı ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılmasının zorunlu olduğu, buna ek olarak da anılan Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında avukatın usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabileceği ve asıllarının verilmesi kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabileceği, onayladığı bu örnekler ile vekaletname örneklerinin bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmünde olduğu yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; “Kanuni Temsilcilerce veya Vekillerce Yapılan Başvurular” başlığını taşıyan 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Anılan yasal düzenlemeler kapsamında, vekaletname örneğini çıkartıp, bu örneğin aslına uygunluğunu imzasıyla onaylayarak kullanmak, münhasıran avukatlara tanınmış bir hak olup avukat olmayan vekillerin gerek vekaletnamenin örneğini çıkartma, gerekse avukat tarafından onaylanmış vekaletname örneğini takip ettiği işlerde kullanma hakları bulunmamaktadır.

Bu itibarla, avukat olsun veya olmasın, vekillerin öncelikli olarak verilen vekaletname ile yapılacak işlem hakkında açıkça yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, ibraz edilen vekaletname esas alınarak Kurumumuzca işlem yapılabilmesi için;

– Vekilin avukat olması halinde baro pulu yapıştırılmış olmak şartıyla; noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslından, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin onaylı suretinden veya örneği çıkartılarak aslına uygunluğu avukatın imzasıyla onaylanan vekaletnameden durumlarına uygun olanının,

– Vekilin avukat olmaması halinde ise, noterlikçe düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin

Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-35158785-309/7-202.99-30785909

Tarih: 08.09.2021

Konu: Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

ÖZET:

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Rize ilindeki yerler için 14/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Artvin ilindeki yerler için 22/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28/07/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29/07/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03/08/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Yatağan ilçesindeki yerler için 06/08/2021 ila 26/08/2021,

Tarihleri arasında işveren ve sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) (26/09/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 27/09/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ili ve ilçelerinde yangın, Düzce, Rize, Artvin il ve ilçelerinde de sel felaketi meydana gelmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 30.07.2021 tarihli ve 11073961 sayılı, 09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı, 12.08.2021 tarihli ve 29347922 sayılı yazıları ile; Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu ve özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesinde 03.08.2021 tarihinde, Yatağan ilçesinde 06.08.2021 tarihinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması, yönünde talimat verilmiş idi.

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan ve iletilen bilgilerden; yukarıda belirtilen illerde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılarca Kurumumuza verilmesi gereken bilgi, belge ve beyannamelerin yaşanan olumsuz durumların devam etmesinden dolayı hazırlanamadığı bu nedenle bunların süresinde verilemediği belirtilerek, ertelenen sürelere ilişkin bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süresinin uzatılması ilişkin talepte bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, 19.08.2021 tarihli ve 2021/291 sayılı Yönetim Kurulu kararında Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yer ve durumlarda; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem tesisi için Kurum Başkanlık Makamı yetkilendirildiğinden; Kurum Başkanlık Makamının 07.09.2021 tarih ve 30693579 sayılı Olur ile;

Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 tarihleri arasında (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) ve Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) (26.09.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması kararlaştırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40071718-206.99-30322781

Tarih: 31.08.2021

Konu : SSİY’nin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

GENEL YAZI

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumun ilgili ünitesine” ibaresi eklenmiş ve aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve sigortalılık işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsüne prim aktarılması işlemlerinde, aktarılacak tutar kadar 01/10/2008 ve sonraki sürelere re’sen beyan girişi yapılır.”

36 ncı maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin;

(…)

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.”

Hükümleri yer almaktadır.

Böylece ilgili Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmü ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi değiştirilmiştir.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu durumlarda 2014/28 ve 2015/28 sayılı Kurum Genelgelerindeki hükümler çerçevesinde aktarılacak tutar, daha önceki mevzuat düzenlemesine göre; 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep şartı aranmaktayken, yeni düzenleme ile beyan talep şartı aranmaksızın Kurumca aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen beyan girişi yapılması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 18.08.2021 tarihinden itibaren, 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanları için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 18.08.2021 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazısı – Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-87838906-202.99-29840888

Tarih: 20.08.2021

Konu: Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, ülkemizin Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın İli Ulus ilçesinde 11.08.2021 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen sel felaketi meydana gelmiştir.

Belirtilen il ve ilçelerde yaşanan sel felaketi nedeniyle sigortalı, genel sağlık sigortalıları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür.

Meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 19.08.2021 tarihli, 2021/291 sayılı kararı ile;

-11.08.2021 tarihinde Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın İli Ulus ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğunun değerlendirildiği,

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen sel felaketi nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden;

Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde, Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde, Bartın İli Ulus ilçesinde, 11.08.2021 tarihi itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar, diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

a) 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 27.09.2021 tarihine kadar (26.09.2021 hafta sonuna denk geldiğinden) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının, 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

b) 11.08.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

c) 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 11.08.2021 öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılmasına,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmamasına,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 11.08.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 11.08.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

ı) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

i) Borçların, 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesine,

Karar verilmiştir.

Buna göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazısı – Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme

SGK Genel Yazı – Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı: E-35158785-309/7-202.99-29084065

Tarih: 09.08.2021

Konu: Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerinde Meydana Gelen Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye ili ve ilçelerinde 28.07.2021 tarihinde, Adana ve Muğla ili ve ilçelerinde 29.07.2021 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen yangın felaketi meydana gelmiştir.

Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan yangın felaketi nedeniyle sigortalı, genel sağlık sigortalıları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin mağduriyetlerinin Kurumumuzca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında asgariye indirilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 6.8.2021 tarihli, 2021/279 sayılı kararı ile;

-28.07.2021 tarihinde Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesinde,

-29.07.2021 tarihinde Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde,

meydana gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğunun değerlendirildiği,

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden;

Yangın felaketinin meydana geldiği Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-01.11.2021 (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-01.11.2021 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasına,

personel programı

a) Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

b) Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

c) Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osmaniye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmamasına,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021 ila 01.11.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

ı) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına,

i) 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mucbir sebep nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartlarının sağlanması kaydıyla ertelenen borçların azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi,
Karar verilmiştir.

Buna göre, Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerinde meydana gelen yangın felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-75938450-202.99-28737606

Tarih: 03.08.2021

Konu: Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

ÖZET:

⎯ Yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Düzce ili Akçakoca ilçesi, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler ile Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçeleri mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmiştir.

⎯ Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmayacaktır.

⎯ Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

DAĞITIM YERLERİNE

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.”

Hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili ertelemeye Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan;

– 06.07.2021 tarihinde Düzce ili Akçakoca ilçesinde,

-14.07.2021 tarihinde; Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerinde,

– 22.07.2021 tarihinde ise Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde,

meydana gelen sel felaketlerinin genel hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Meydana gelen bu olaylar nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 30.07.2021 tarihli ve 2021/271 sayılı Kararı ile ilgili illerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; sel felaketinin meydana geldiği Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınması;

a) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması,

26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması,

b) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ertelenmesi,

c) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılması,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının

31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmaması,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,

i) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması,

j) Borçların, 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesi,

Gerekmektedir.

Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan esaslar uyarınca işlem yapılması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica/arz ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-75938450-202.99-28737606

Tarih: 03.08.2021

Konu: Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme

ÖZET:

⎯ Yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Düzce ili Akçakoca ilçesi, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler ile Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçeleri mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmiştir.

⎯ Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmayacaktır.

⎯ Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

DAĞITIM YERLERİNE

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.”

Hükmü yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili ertelemeye Kurum Yönetim Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan;

– 06.07.2021 tarihinde Düzce ili Akçakoca ilçesinde,

-14.07.2021 tarihinde; Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerinde,

– 22.07.2021 tarihinde ise Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde,

meydana gelen sel felaketlerinin genel hayatı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Meydana gelen bu olaylar nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 30.07.2021 tarihli ve 2021/271 sayılı Kararı ile ilgili illerde 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91 maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden; sel felaketinin meydana geldiği Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınması;

a) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması,

26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmaması,

b) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ertelenmesi,

c) Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için

14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31.01.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işverenlerin teşviklerden yararlandırılması,

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının

31.01.2022 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi,

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmaması,

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.01.2022 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması,

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmaması,

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması,

i) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması,

j) Borçların, 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesi,

Gerekmektedir.

Düzce ili Akçakoca ilçesinde, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçelerinde, sel tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümü hakkında yukarıda açıklanan esaslar uyarınca işlem yapılması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica/arz ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Artvin, Rize ve Düzce İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.