• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK Genel Yazı

SGK Genel Yazı – Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

SGK Genel Yazı – Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-45315710

Tarih: 12.05.2022

Konu: Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

GENEL YAZI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 70 inci maddesinde, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında sürekli ikamet edenlerin gelir ve aylıklarının yazılı istekleri halinde, masrafları kendilerince karşılanmak üzere yurt dışı hesaplarına transfer edileceği öngörülmüştür.

Mevcut uygulamada sözleşmeli 9 ülkeye (Çekya, Hollanda, İtalya, Karadağ, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, K.K.T.C., Moldova ve Sırbistan) yapılan aylık transferlerinde oluşan transfer masrafları Kurum tarafından karşılanmaktayken; yürürlükte bulunan sosyal güvenlik sözleşmeleri ve idari anlaşmalarının yeniden incelenmesi neticesinde; sadece Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan aylıkların bu ülkelere transferinde masrafların Kurum tarafından karşılanmasının gerektiği tespit edilmiştir.

Buna göre, Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan aylıklar bu ülkelere transfer edilirken oluşan transfer masrafları ilgili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri gereğince Kurumca karşılanacaktır.

Aylık sahibinin Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan dışındaki bir ülkede ikamet etmesi halinde ise sosyal güvenlik sözleşmesine göre bağlanmış bir aylık olsa dahi, diğer sözleşmeli ülkelerde olduğu gibi, transfer masrafları SSİY hükümleri uyarınca aylık sahiplerince karşılanacaktır.

Diğer taraftan, Almanya ile müşterek sigortalılarımız hakkında sözleşmeye göre yapılacak iş ve işlemler 05.08.2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile talimatlandırılmış ve Kurumumuzdan gelir/aylık almakta olanlardan gelir/aylıklarını Almanya’dan almak için talepte bulunanların transfer taleplerine ilişkin olarak yapılacak işlemlere anılan Genelgenin “J.Aylıkların Transferi” bölümünde yer verilmiştir.

Kurumumuzdan aldıkları gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep edenlerin mağduriyet yaşamamaları için, transfere ilişkin iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu sebeple, gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep eden T.C. vatandaşlarının ya da T.C. vatandaşı olmayanların Emektar ve MOSİP programları üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlem aşamalarının açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Aylıkların Yurt Dışına Transferi

Kurumumuzdan gelir/aylık alanlar ile bunların hak sahipleri transfer masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla, gelir/aylıklarını yurt dışındaki bir bankadan tahsil etmek istediklerinde, gelir/aylıkların bildirilen Swift/Bic kodu ve IBAN numarası ile tercih edilen bankaya havale edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Transfer işlemlerinin başlatılabilmesi için, talep sahiplerinin oluşacak masraf tutarlarının kendilerince karşılanacağı yönünde talepte bulunmaları gerekmektedir.

Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesinin talep edilmesi durumunda öncelikle;

a) Emektar 4A aylık bağlama programında;

• Aylık bağlanırken;

Yaşlılık/Malullük/Ölüm Aylık Hak Ediş ekranında, “Transfer Yapılacak Ülke”, “Transfer Kodu”, (Ek-1)

• Aylık bağlandıktan sonraki transfer taleplerinde ise;

“Kayıt Güncelleme İşlemleri”, “Banka Adres Güncelleme menüsü”, “Transfer/Tazminat (Aylık, Ayl+Syz)”, “Transfer Ülkesi (Transferin yapılacağı ülke kodu) bölümleri doldurulacaktır. (Ek-2)

b) Emektar 4B aylık bağlama programında;

• Aylık bağlanırken;

– “Aylık Bağlama”, “Banka Bilgileri”, banka adı “Yurtdışı Transfer”, şube adı “Bilinmiyor” (Ek-3)

seçilerek ilk karar aylığı bağlama işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

• Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesi aylık bağlandıktan sonra talep edilmesi durumunda ise;

– “Belge İşlemleri”, “Hesap İşlemleri”, banka adı “Yurtdışı Transfer”, şube adı “Bilinmiyor” (Ek-4)

seçilerek banka değişikliği işlemleri tamamlanacaktır.

Emektar 4A ve/veya Emektar 4B programlarında banka değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, MOSİP ekranlarından;

– Plan bütçe ve analiz modülü,

– Ödeme işlemleri,

– Emekli ödemeleri,

– Mahsup transfer girişi

bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.

Açılan ekranlarda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile sigortalının transfer istediği “ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası” yazılacak olup, Masraf bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı olmaması durumunda, “döviz cinsi” butonuna “”Euro” yazılacaktır.

c) Oracle 4C aylık bağlama programında Aylık bağlanırken;

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından adresi yurt dışı olanların banka muhabiri öncelikle “0-411-Eytam” hesabına alınarak aylık tahakkuk işlemleri tamamlanacaktır.

Aylıkların yurt dışına transfer edilmesi talebi var ise;

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı tarafından Oracle programında banka muhabiri “412-Transfer” olarak değiştirildikten sonra, MOSİP ekranlarından;

– Plan bütçe ve analiz modülü,

– Ödeme işlemleri,

– Emekli ödemeleri,

– Mahsup transfer girişi

bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.

Açılan ekranda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile sigortalının transfer istediği “ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası” yazılacak olup, Masraf bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve “Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı olmaması durumunda, “döviz cinsi” butonuna “ABD Doları” yazılacaktır.

Sözleşmeli ülkelerden Kore Cumhuriyeti’ne gelir/aylıkların transfer edilmesi işlemi yapılırken IBAN numarası bölümü boş bırakılarak, “Hesap Numarası” bölümüne sigortalının banka hesap numarası kaydedilecektir.

2) Aylıkların Almanya Sigorta Kurumuna Transferi

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Nihai Protokolünün 5 inci maddesinin (e) fıkrasının 2 nci cümlesinde, Kurumumuzca Alman vatandaşlarına bağlanan gelir ve aylıkların, Almanya’da veya üçüncü bir ülkede ikamet edilmesi şartıyla bu ülkeye transfer edilerek ödeneceği öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında Türkiye’deki sigortalılık sürelerine istinaden bağlanan sözleşme aylıkları, ilgilinin talebine bağlı olmadan düzenlenecek olan bilgi giriş formundaki “Banka” ve “Transfer” alanlarına (S), “Transfer Yapılacak Ülke” alanına (DE) kodları ile “Transfer Adresi” alanına gelir/aylık sahibinin adresinin yazılması ve bu verilerin ilgili ekranlara aktarılması ile gerçekleştirilecektir.

4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlananların Oracle programında banka değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, MOSİP ekranlarından;

– Plan bütçe ve analiz modülü,

– Ödeme işlemleri,

– Emekli ödemeleri,

– Mahsup transfer girişi

bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonuna giriş yapıldıktan sonra gelen ekranda “emekli sicil numarası” yazıldıktan sonra “Almanya Mahsup” seçilip “Kaydet” tuşuna basılmak suretiyle aylıkların Alman Sigorta Kurumuna gönderilmesi sağlanacak olup bunun dışında başka bir bilgi girişinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Anılan Sözleşmeye göre, Türk vatandaşlarına bağlanan gelir/aylıkların Almanya sigorta kurumuna transfer edilerek ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu konudaki talepler, SSİY hükümleri uyarınca transfer masrafları talep sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

3) Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Müstakil Aylıklar

Sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında bağlanan müstakil aylıklardan (sadece Türkiye hizmetlerine ya da borçlanılan yurt dışı sürelerine istinaden) transferin gerçekleşeceği tarihte Almanya’da ikamet eden ve Alman vatandaşı olanların aylıkları da Alman sigorta kurumuna gönderilecektir.

4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında bağlanan müstakil aylıkların Alman sigorta kurumuna transfer işlemleri bu Genel Yazının 2 nci maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4) Aylık Transfer İşlemlerinin Kontrolü

Yapılan aylık transfer ödemeleri, MOSİP ekranında – Plan bütçe ve analiz modülü,

– Ödeme işlemleri,

– Emekli ödemeleri,

– Transfer ödeme listesi bölümünden kontrol edilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurumumuzdan aldığı gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep eden sigortalılarımızın işlemlerinin, gerek Ülke gerekse Kurum imajı açısından gecikmeye mahal verilmeden yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İsmail ERTÜZUN

Genel Müdür

Ek: TIKLAYINIZ

1 – Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)

2- Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)

3- Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)

4- Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Beyanla Aylık Durdurma

SGK Genel Yazı – Beyanla Aylık Durdurma

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40552758-010.06.01-45400485

Tarih: 13.05.2022

Konu : Beyanla Aylık Durdurma

GENEL YAZI

Başkanlık Makamının 12.01.2021 tarihli ve 31734574 sayılı Olur’una istinaden İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan 10.09.2021 tarihli ve 2021-(4166/4) sayılı Sistem Denetim Raporunda “Yurt dışı borçlanmasında tahsis işlemleri kapsamında aylık bağlananların yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacakları yönündeki yazılı beyanlarına rağmen aylık kesme işlemi için ilgililerden çalışmaya başladıklarına dair belge istenmesinin fazla ve yersiz ödeme yapılmasına neden olması” şeklinde bulguya yer verilmiştir.

Yurt dışı sürelerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananlara ilişkin söz konusu bulgu; aynı zamanda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 2 nci maddesine göre bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sadece 5510 sayılı Kanuna tabi hizmetlerine istinaden bağlanan aylıkları da içerdiğinden, yurt dışında çalışmaya başlayacakları/başladıkları yönünde yazılı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi;

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Kuruma verilen veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması,

b) Örneği Kurumca hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi,

c) Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği hâlde, sahte bilgi ve belgelerle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

ç) Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

d) Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması,

e) Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilmemesi,

f) Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona ermesine rağmen her hangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması

ilgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarını oluşturur. Ancak, sigortalılıklarının (b) bendinde belirtilen süre içerisinde bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma bildirilmesi halinde ya da Kurum tarafından yeni bir gelir veya aylık bağlanması durumunda ilgililer (b) ve (e) bentleri kapsamında kasıtlı veya kusurlu sayılmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılan durumların tespit edildiği tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.”

hükmünü amirdir.

Diğer yandan, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların aylıklarının kesileceği, 5510 sayılı Kanunun 27 nci ve 30 uncu maddelerinde de ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olup aylık bağlananlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, Kurumumuzca sadece 2008/Ekim ayı başından sonraki çalışmalarına ya da 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurt dışı sürelerine istinaden aylık bağlananlardan, yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacakları/başladıkları yönünde yazılı beyanda bulunanların aylıkları, beyanlarını içeren başvurunun Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren durdurulacaktır.

Aylıkları durdurulanlara yersiz ödeme yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen çalışma süreleri sözleşmeli ülke sigorta kurumlarından Kurumca temin edilecek hizmet belgesiyle sözleşme imzalanmamış ülkelerde geçen çalışmalar ise, ilgililerden çalışmanın geçtiği ülkedeki dış temsilciliklerden temin edilerek Kuruma ibraz edilecek hizmet belgesi istenmek suretiyle sağlanacak ve söz konusu belgenin Kuruma intikal edeceği tarihe kadar kesilen aylıkların yeniden bağlanmayacağı yönünde ilgililer bilgilendirilecektir.

Ancak, yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayacaklarına ilişkin yazılı beyanda bulunduktan sonra yeniden yazılı talepte bulunarak yurt dışında hiç çalışmadıklarını veya çalıştıkları işten ayrıldıklarını beyan etmelerine rağmen çalışma sürelerine ilişkin belge ibraz etmeyenlerin aylıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş çıkış programından yapılacak kontrol sonucu ya da ilgililerin ibraz edeceği yurda giriş çıkış belgesine göre; aylıklarının durdurulması yönündeki dilekçenin Kurum evrak kaydına alındığı tarihinden sonra;

– Yurt dışına çıkış yapılmadığının tespiti durumunda durdurulan aylıklar durdurulduğu tarihten itibaren yeniden ödenecek,

– Yurt dışına çıkış yapanların aylıkları ise güncel tarihli hizmet belgesi gönderilene kadar ödenmeyecektir.

Güncel tarihli hizmet belgesi ibraz edildiğinde ise belgede aylık bağlandığı tarihten sonrasına ait çalışma olmaması halinde aylıklar durdurulduğu tarihten itibaren yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Ancak, güncel tarihli hizmet belgesi ile çalışmaya başladığı tespit edilen sigortalıların;

– Yurt dışında çalışmaya başladığı tarih ile Kurumumuza bildirim yapılan tarih arasında 1 aydan az süre bulunması halinde Kuruma yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirildiği kabul edilecek ve yapılmış olan yersiz ödemeler Kurumumuzun hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz ödemeler kapsamında değerlendirilerek Kanunun 96 ncı maddesinin (b) bendi kapsamında,

– Yurt dışında çalışmaya başlamasına rağmen anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede ilgili tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığı tespit edilen kişilerin, durum değişikliğine ilişkin Kuruma yapması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği kabul edilecek ve yapılmış olan yersiz ödemeler ilgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışı olarak değerlendirilerek Kanunun 96 ncı maddesinin (a) bendi kapsamında

tahsil edilecek olup kesilen aylıkların yeniden bağlanması ise 2018/38 sayılı Genelge hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bu Genel Yazının yayım tarihi itibariyle 08.01.2022 tarihli ve 38268349 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTUZUN

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Beyanla Aylık Durdurma Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70467665-202.99-44898069

Tarih: 29.04.2022

Konu: İşsizlik Sigortası Primi

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işsizlik sigortası primi kesilip kesilmeyeceği konusu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yeniden incelenerek 27/04/2022 tarihli ve 11398804 sayılı mütalaa yazıları Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.

Söz konusu mütalaada, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.” hükmü çerçevesinde hizmet akdine dayalı olarak çalışma koşuluna yer verilmiş olması, ancak sendika ile sendika yöneticileri arasında vekâlet ilişkisi bulunması sebebiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilemeyeceği değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerekmekte olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan 17/03/2022 tarihli ve 42131163 sayılı Genel Yazımız işlemden kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – SGK İşveren Temsilcisi

SGK İşveren Temsilcisi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24010506-010.07.01-44893672

Tarih: 29.04.2022

Konu: SGK İşveren Temsilcisi

GENEL YAZI

Kurumumuzun hitap ettiği kesimler ve paydaşları ile mevzuat ve uygulamalara yönelik zaman zaman değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Gerek yapılan bu toplantılarda gerekse yazılı olarak başvurularla, birçok görüş ve öneri ile birlikte çeşitli konularda talepler iletilmektedir.

İletilen söz konusu talepler arasında Kurumumuzun özellikle taşra organizasyon yapısında düzenlemeye gidilerek “Büyük Mükellefler Sigorta Merkezleri/Birimleri” nin kurulması ve yüksek istihdam kapasitesi bulunan özel sektör işverenlerinin ve işyerlerinin sorunlarının hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile çözümlenebilmesini sağlayabilecek şekilde bir merkez oluşturulması talebi de bulunmaktadır.

Kurumumuza verilen görev ve yetkiler çerçevesinde sosyal güvenlik alanında yürütülen iş ve işlemler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın ayağına götürülmüş, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar neredeyse tüm işlemler elektronik ortamda yapılır hale getirilmiş, bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş olmakla birlikte; il müdürlüklerimiz ve merkez müdürlüklerimizin yapısı, konumu, yerleşimi ve personel durumu gözetilerek yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu talebin, “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilmek suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre Kurumumuz tarafından belirlenecek özel sektör işverenlerinin taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde görev yapan personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” belirlenecektir.

Uygulamaya 16.5.2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde başlanacak olup sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerimiz de bu uygulamaya dahil edileceklerdir.

Buna göre öncelikle belirlenen il müdürlüklerimizden başlanılmak üzere, yazı ekinde yer alan “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek özel sektör işyerlerinin listesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar dikkate alınarak gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasını, başvuru ve taleplere ilişkin işlemlerin hiç bekleme ve zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması için gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Cevdet CEYLAN

Kurum Başkan V.

EK:

1- SGK İşveren Temsilcisi Görevlendirilecek İşyerleri Listesi

2- Uygulama Usul ve Esasları

3- SGK İşveren Temsilcisi Bilgilendirme Formu

4- SGK İşveren Temsilcisi Başvuru İstatistik Formu

Devamı: SGK Genel Yazı – SGK İşveren Temsilcisi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Günlük Nakdi Olarak Ödenecek Kumanya Yardımı Adlı Ödemenin Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

SGK ÖZELGESİ

Sayı:E-70467665-202.99-44023683

Tarih: 15.04.2022

Konu: Kumanya Yardımı

İlgi : 08.04.2022 tarihli ve 296/1354 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; 5510 sayılı Kanuna tabi olarak 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan çalışanlarınıza Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi gereği günlük nakdi olarak ödenecek kumanya yardımı adlı ödemenin prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği, dahil edilmesi halinde ödeme tutarının tamamının mı yoksa günlük brüt asgari ücretin %6’sına kadar olan kısmının muaf, bu tutarı aşan kısmının ise sigorta prim kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80’inci maddesinde;

4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

Hükümleri yer almaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; Sigortalılara; Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı,

prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz.” Şeklinde öngörülmüştür.

Ayrıca, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinin 2- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden kısmen prime tabi tutulacak kazançlar başlığında yemek paralarının ne şekilde hesaplanarak prime esas kazanca dahil edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin Geçici 2 nci Maddesinde (Ek:RG-8/4/2022-31803-C.K-5418/1 md.) 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin “İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı” başlıklı 12 nci maddesinde ve “Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı” başlıklı 16 ncı maddesinde belirtilen kumanya yardımı; bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yılları ile sınırlı olarak, günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.” hükmü yer almaktadır.

25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’ nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan ”Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı” başlıklı on altıncı maddesinde;

”Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için kumanya yardımı verilir.” Şeklinde öngörülmüştür.

Bu itibarla, Belediyeniz bünyesinde 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmekle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan çalışanlarınıza Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği günlük olarak nakdi ödenecek olan kumanya yardımının; yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara öğle yemeği için verildiği dikkate alındığında sigortalılara nakden ödenen kumanya bedelinden günlük brüt asgari ücretin %6’sına kadar olan muaf tutulan kısmı ayrıldıktan sonra kalan kısmından sigorta primi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ahmet BİÇER

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Devamı: Günlük Nakdi Olarak Ödenecek Kumanya Yardımı Adlı Ödemenin Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Hollanda Karar Tebliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-030.01-42949135

Tarih: 30.03.2022

Konu: Hollanda Karar Tebliği

GENEL YAZI

Ülkemizde ikamet eden ve Hollanda yetkili kurumunca aylık bağlanan, aylık talepleri reddedilen sigortalılara Hollanda yetkili kurumunca gönderilen bildirim yazılarının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına (YSEDB) intikal ettiği ve söz konusu bildirim yazılarının anılan Daire Başkanlığınca Ülkemiz mevzuatında tebligat hükümlerini düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde ilgililere tebliğ edilmek üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine (SGİM) gönderildiği, bildirim sonrası da tebligat tarihlerinin ilgili Kuruma bildirilmek üzere SGİM’lerce YSEDB’na yazı yazıldığı bilinmektedir.

Bu süreç, sigortalılara ulaşması gereken bildirimlerde süre kaybına ve dolayısıyla hak kaybına yol açabileceği gibi Genel Müdürlüğümüz iş yükünü de artırmaktadır.

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunları görüşmek ve her iki ülke sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda İrtibat Kurumları olan Sociale Verzekeringbank (SVB) ve İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) arasında Türkiye-Hollanda İrtibat Kurumları Toplantısı ise 4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde dijital ortamda çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, karar tebliği, yani Türkiye’de ikamet eden Hollanda sigortalılarına gönderilen bildirim yazılarının Kurumumuz üzerinden ilgililere ulaştırılması konusu görüşülmüştür.

Yapılan müzakereler sonucu, Genel Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan Hollanda’da çalışması bulunan sigortalılar ve bunların hak sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri doğrultusundaki iş ve işlemlerin SGİM’lere devredilmiş olması nedeniyle Türkiye’de ikamet eden Hollanda sigortalılarına gönderilen bildirim yazılarının, Hollanda yetkili kurumlarınca doğrudan sigortalının ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki SGİM’lere gönderilmesi ve tebligata ilişkin bildirilerin de SGİM’ler üzerinden Hollanda sigorta kurumuna ulaştırılması üzerinde iki ülke yetkili kurumları mutabık kalmıştır.

Bu doğrultuda, Hollanda sigortalılarına yapılacak kararların tebliği, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Hollanda İrtibat Kurumları olan Sociale Verzekeringbank (SVB) ve İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) tarafından doğrudan sigortalının ikamet ettiği Ankara’da Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezine, İstanbul’da Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine, İzmir’de Konak Sosyal Güvenlik Merkezine, diğer illerde ise SGİM’lere gönderilmesi, sigortalıya karar tebliğinin yapılmasını mütakip söz konusu tebliğin yapıldığına dair bildirimin ise ilgili SGM’ler ya da SGİM’lerce Ankara’da bulunan Hollanda Sosyal Ataşeliğine gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu bildirim yazıların;

– Genel Yazı ekinde yer alan, iki dilde hazırlanmış olan matbu yazılarla yapılması,

– Cevabi yazılarda mutlaka Hollanda sigorta kurumunun yazı tarihinin ve işaretinin belirtilmesi,

– Kararın ilgiliye tebliğ edilememesi durumunda tebliğ edilememe gerekçesinin Türkçesi, yurtdisitercume@sgk.gov.tr adresine gönderilerek çevirisi yaptırıldıktan sonra gerekçenin, Türkçe ve İngilizce olarak bildirim yazısına yazılması,

– Hollanda Sosyal İşler Ataşeliğine gönderilecek yazıların asgari sosyal güvenlik il müdür yardımcısınca imzalanması

gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Hollanda sigorta kurumları karar yazılarını ilgililerin ikamet adresinin bulunduğu SGİM’lere gönderecek olmakla birlikte çeşitli sebeplerle Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş Hollanda karar yazıları eskiden olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzce SGİM’lere gönderilmeye devam edilecek olup karar sonrası bildirim yazıları ise SGİM’lerce yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Hollanda Sosyal Ataşeliğine gönderilecektir.

Diğer yandan, 1 Temmuz 2021 tarihinde Hollanda Ataşeliğinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereğince iki ülke yetkili kurumları arasında gerçekleştirilen yazışmalarda TH/210 formülerinin kullanılmamasına karar verilmiştir.

Hollanda kurumları ile yapılacak diğer yazışmalarda ise 30.03.2021 tarihli duyuru ekinde yer alan yazışma örneklerinin kullanılmasına devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTUZUN

Genel Müdür

Ek: Matbu yazı örneği ( 2 sayfa)

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: SGK Genel Yazı – Hollanda Karar Tebliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Yurtdışı Yoklama Uygulaması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40552758-203.05.15-42949134

Tarih: 30.03.2022

Konu: Yurtdışı Yoklama Uygulaması

GENEL YAZI

22.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un 6 ncı maddesine göre borçlanılan yurt dışı sürelerine göre bağlanan aylıklar, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlanılan tarihten itibaren kesilmektedir.

Borçlandıkları yurt dışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl alınmakta olan yurt dışına çıkış ve yurda giriş kayıtları dikkate alınarak Kurumca araştırılmaktadır.

Bu doğrultuda, Kurumumuzca 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan sigortalılar, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını, altı aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni Kurumun söz konusu aylık dosyasının bulunduğu ilgili ünitesine ibraz etmek zorundadırlar.

Yurt dışı sürelerini borçlanmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanmış olanlardan altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğu tespit edilen aylık sahiplerinin ibraz edecekleri yoklama belgesinin geliş tarihinin işleneceği “Yurtdışı Yoklama ” programı 25/03/2022 tarihinde işletime açılmıştır.

Söz konusu programa https://intra2.sgk.mtra/YurtdisiYoklama/ adresinden erişim sağlanacak olup uygulamaya erişim ekranında bulunan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanları, SSOM kullanımına ilişkin (MEYES) bilgilerdir. Programa giriş yapılabilmesi için yetki alınması gerekmektedir.

Altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunanların Kuruma gönderecekleri belgelerin Kuruma giriş tarihi ekli kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde programa işlenecektir.

Bahse konu belgelerin, aylık dosyalarının bulunduğu üniteden farklı bir üniteye ibraz edilmesi halinde, belgenin geliş tarihleri alındığı ünite tarafından programa kaydedildikten sonra aylık dosyasının bulunduğu üniteye intikali sağlanacaktır.

Söz konusu uygulama içerisinde 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları sürelere istinaden malullük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta olanlarla bu sigortalılardan dolayı dul yetim aylığı almakta olan kişilere ait T.C. kimlik ve tahsis numaraları bulunmakta olup programa sadece malullük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta olanların gönderdiği yoklama belgeleri kaydedilecek dul ve yetimlerin göndereceği belgeler ise kaydedilmeyecektir.

Yoklama belgesi gönderenlerden söz konusu belgede yurt dışında çalıştıklarını veya ikamete dayalı sosyal yardım ya da sosyal sigorta ödeneği aldıklarını beyan edenler de programa kaydedilecek ayrıca ilgilere ödenmekte olan aylıkların kesilmesi ya da yeniden bağlanmasına ilişkin iş ve işlemler cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Diğer yandan, altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan ve altı ayın bitiminden itibaren üç aylık süre geçtikten sonra yoklama belgesini ibraz eden ve söz konusu belgede yurt dışında çalışmadıklarını veya ikamete dayalı sosyal yardım ya da sosyal sigorta ödeneği almadıklarını beyan edenlere ilişkin işlemler ayrıca talimatlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTUZUN

Genel Müdür

Ek : Yurtdışı Yoklama Uygulamasına ilişkin kullanım kılavuzu (6 sayfa)

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Yurtdışı Yoklama Uygulaması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Oda ve Borsaların Mahiyet Kodları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-24010506-010.07.01 -42679273

Tarih: 25.03.2022

Konu: Oda ve Borsaların Mahiyet Kodları

GENEL YAZI

ÖZET:

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamu idaresi olarak değerlendirilmeyen oda ve borsaların devamlı işyeri ise “2” ve geçici işyeri ise “4” mahiyet kodu verilerek tescil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. SGK tarafından, daha önce tescil edilmiş olan mevcut işyeri dosyalarının mahiyet kodları yanlış belirlenmişse yani devamlı nitelikteki işyerlerine “1” geçici işyerine “3” mahiyet kodu verilmişse söz konusu mahiyet kodlarının “2” ve “4” olarak değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştır. (TÜRMOB)

5335 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında,

“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

hükmü yer almaktadır.

12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 18.8.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle değiştirilerek;

“Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu verilir. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarına ait devamlı işyerlerine ‘1’, geçici işyerlerine ‘3’ mahiyet kodu verilir.” düzenlemesi yapılmış ve mahiyet kodunun belirlenmesi usulü açıklanmıştır.

Bütün bu hükümlere ek olarak, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.” hükmü ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişiliğini haiz oldukları ve kanunla kurulacakları öngörülmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun;

“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.”

“Odalar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

“Oda, borsa ve Birlik personeli” başlıklı 73 üncü maddesinde, “Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tâbidir.”

hükümleri yer almaktadır.

31.05.2018 tarihli ve 5147178 sayılı Hukuk Müşavirliği mütalaasında, her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 nci maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince ticaret ve sanayi odaları, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yer almakta ise kamu idaresi olarak değerlendirilemeyeceği, belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarihli ve 1958 sayılı yazısında ise, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135 inci maddesine göre teşekkül eden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum veya kuruluşlar arasında yer verilmediği ve söz konusu ticaret ve sanayi odalarının gelirlerini düzenleyen 5174 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde bu odalara merkezi yönetim bütçesinden yardım yapılmasının öngörülmediği dikkate alındığında, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girmediği, değerlendirilmiştir.

Belirtilen hükümler doğrultusunda; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamu idaresi olarak değerlendirilmeyen oda ve borsaların devamlı işyeri ise “2” ve geçici işyeri ise “4” mahiyet kodu verilerek tescil edilmesi, daha önce tescil edilmiş olan mevcut işyeri dosyalarının kontrol edilerek devamlı nitelikteki işyerlerine “1” geçici işyerine “3” mahiyet kodu verilmiş olması halinde ise söz konusu mahiyet kodlarının “2” ve “4” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: Oda ve Borsaların Mahiyet Kodları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.07.01-42844739

Tarih: 29.03.2022

Konu: 7351 sayılı Kanun

GENEL YAZI

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 11 inci maddesiyle 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Karar ile “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların” yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İlgili Kararın Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;

4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler bu Esaslara göre devredilebilir.”

Hükmü yer almıştır.

Söz konusu Kararın “Sözleşmenin devrine ilişkin uygulama esasları” başlıklı 9 uncu maddesinde;

” Bu Esaslara göre sözleşmeler, yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranır. Ancak, yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.

Sözleşme devirlerinde, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz, devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin devredilmesi durumunda, ek fiyat farkına ilişkin hakları saklı kalmak üzere, yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz.

Sözleşmenin devrine idarece onay verilmesi halinde, devreden yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerde de bu madde kapsamında sözleşmenin devri için başvuruda bulunulabilir.”

Hükümleri yer almış ve ilgili Kararın 13 üncü maddesinde Kararda yer alan bu esasların yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Kararın yürürlük tarihi ise konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazetede yayım tarihi olarak belirlenmiştir.

7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci maddesine ilişkin 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Karar ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında;

4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,

– Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde (en geç 24/4/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,

-İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,

-Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,

şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.

Öte yandan 2020-20 sayılı ve İşveren İşlemleri konulu Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1- ihale konusu inşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri veya hizmet işlerinin devri başlığında;

“Bu doğrultuda ihale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler açılacak yeni dosyadan yürütülecek, taahhüt edilen ihale konusu işin ihale makamının muvafakatı ile yüklenicisinin değişmesi durumunda işyeri dosyasında devir işlemi yapılmayarak yeni müteahhit adına ayrıca bir işyeri dosyası açılacaktır.”

hükmü yer almıştır.

Dolayısıyla;

– 1/12/2021 tarihi sonrasında 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan,

– 1/12/2021 tarihi öncesinde 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ancak 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmeyen,

-1/12/2021 tarihi öncesinde ihalesi yapılmasına ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine karşın en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan,

-1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine ve en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın idarece devri uygun görülmeyen,

– 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine, en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına ve idarece sözleşmenin devrine onay verilmesine karşın yüklenici tarafından devre ilişkin işlemleri onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmayan,

mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler içinse yukarıda belirtilen 2020-20 sayılı Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1 numaralı başlığında belirtilen esaslara göre işlem tesis edilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70467665-202.99-42131163

Tarih: 17.03.2022

Konu: İşsizlik Sigortası Primi

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işsizlik sigortası primi kesilip kesilmeyeceğine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze yapılan yazılı başvurular üzerine konu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmek suretiyle Kurumumuz nezdinde incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile bir veya birden fazla işveren yanında hizmet akdi ile çalışanlar sigortalı sayılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinde de işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin de 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar” hükmü ile Kanun kapsamına giren sigortalılar belirlenmiş, aynı Kanun maddesinin üçüncü fıkrasıyla da Kanun kapsamına dâhil edilmeyenlerin tespiti yapılmıştır.

Öte yandan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “yönetici” tanımının kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyelerini ifade ettiği; dördüncü fıkrasında, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız olarak mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişilerin de Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri bakımından işçi sayılacağı, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında da, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliğinin sona ereceği, ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliğinin, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunda işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin Kanunun 4 üncü fıkrasının birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, 6356 sayılı Kanun kapsamında da yönetici kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri olarak tanımlandığından sendikada yöneticisi olarak görev alan kişilerin 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Ayrıca, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenler bu görevleri sırasında yaşlılık aylığına hak kazanmaları durumunda görevlerine, belirlenen görev süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edebilmektedirler. Bu nedenle yaşlılık aylığına hak kazanıldıktan sonra işçi sendikası ve konfederasyonu ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurulu görevine devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

İfade edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağının hüküm altına alınması nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanlar hariç olmak üzere, ilgililerden görevleri süresince işsizlik sigortası primi kesilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.