• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK Genelgeleri

SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2021/1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.06.02-17539358

Tarih: 06.01.2021

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE

2021/1

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 894,38 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için  : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 735,75 TL x 16 gün = 11.772,00 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 894,38 TL x 14 gün =12.521,32 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 11.772,00 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL

15/1/ 2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL(*)

personel programı

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL(*)

Aylık kazanç tutarı : 1.788,90 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2020 – 14/1/2021 dönemi için;

2020 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 98,10 TL x %50 = 49,05 TL

2021 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 119,25 TL x %50 = 59,63 TL

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL 15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL

15/1/2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL

Aylık kazanç tutarı : 1.788,90 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL

15/1/2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x %10 =357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 357,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 10.732,50 TL

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,19 (*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 37,5 = 1,341,56 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 10 x % 37,5 = 3.353,93(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 30 x % 37,5 = 10.061,78 (*) TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 32 = 381,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 32 = 1.144,80 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 10 x % 32 = 2.862,02(*) TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 30 x % 32 = 8.586, 05(*) TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25 x % 2 = 2,39 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,39 x 9 = 21,51 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

119,25 x 30 x % 32,5 = 1.162,69 (*) TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :119,25 TL x 28 x % 34,5 =1.151,96 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 34,5 = 8.639,71 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 32,5 = 1.085,18 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 32,5 = 8.138,86 (*) TL,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 35,5 = 1.185,35 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 35,5 = 8.890,14(*) TL ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

119,25 TL x 30 x % 20 = 715,50 TL,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

894,38 TL x 30 x % 20 = 5.366,28 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x %32 = 1.144,80 TL(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x %32 = 8.586.05(*) TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 35 = 1.252,13 (*) TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 35 = 9.390,99 TL (/30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

119,25 TL x 15 x % 32,5 = 581,34 TL

olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 30 x % 34,5 = 1.234,24 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 30 x % 34,5 = 9.256,83 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 34,5 = 1.151,96 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 34,5 = 8.639,71 TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

119,25 TL x 30 x % 32 = 1.144,80 TL ,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,38 TL x 30 x % 32 = 8.586.05(*) TL

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar; 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 119,25 TL x 28 x % 32 =1.068,48 TL

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577.50 x % 3 = 107,33 (*) TL, olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577.50 x 2 = 7.155,00 TL x % 12 = 858,60 TL,

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577,50 TL / 3 = 1.192,50 TL x % 12 = 143,10 TL, olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577,50 TL x % 6 =214,65 TL,

olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 ‘sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘idir.

Buna göre, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 119,25 TL x % 32= 38,16 TL

Üst sınırı : 894,38 TL x % 32 = 286,20 TL

esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 119,25 TL x % 20 =23,85 TL Üst sınırı : 894,38 TL x % 20 = 178,88 (*) TL, esas alınacaktır.

2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :119,25 TL x % 45 = 53,66 TL

Üst sınırı : 894,38 TL x % 45 = 402,47 TL(*),

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 119,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri

119,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 59,63 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olduğu dikkate alındığında, 2020 yılında 202,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2021 yılında 232,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olarak açıklanması nedeniyle 2020 yılında 801,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2021 yılı için 918,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- idari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,50 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler bir kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

Devamı: SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2021/1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.06.02-17539358

Tarih: 06.01.2021

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE

2021/1

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 894,38 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için  : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 735,75 TL x 16 gün = 11.772,00 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 894,38 TL x 14 gün =12.521,32 TL 15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 11.772,00 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL 15/1/ 2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL(*)

personel programı

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL(*)

Aylık kazanç tutarı : 1.788,90 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2020 – 14/1/2021 dönemi için;

2020 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 98,10 TL x %50 = 49,05 TL

2021 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 119,25 TL x %50 = 59,63 TL

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL 15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL 15/1/2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL

Aylık kazanç tutarı : 1.788,90 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL 15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL 15/1/2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 3.577,50 TL x %10 =357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL Günlük kazanç üst sınırı : 357,75 TL Aylık kazanç üst sınırı : 10.732,50 TL olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,19 (*) TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 37,5 = 1,341,56 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 10 x % 37,5 = 3.353,93(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 30 x % 37,5 = 10.061,78 (*) TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 32 = 381,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 32 = 1.144,80 TL

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 10 x % 32 = 2.862,02(*) TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 30 x % 32 = 8.586, 05(*) TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25 x % 2 = 2,39 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,39 x 9 = 21,51 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

119,25 x 30 x % 32,5 = 1.162,69 (*) TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :119,25 TL x 28 x % 34,5 =1.151,96 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 34,5 = 8.639,71 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 32,5 = 1.085,18 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 32,5 = 8.138,86 (*) TL,

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 35,5 = 1.185,35 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 35,5 = 8.890,14(*) TL ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

119,25 TL x 30 x % 20 = 715,50 TL,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

894,38 TL x 30 x % 20 = 5.366,28 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x %32 = 1.144,80 TL(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x %32 = 8.586.05(*) TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 35 = 1.252,13 (*) TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 35 = 9.390,99 TL (/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

119,25 TL x 15 x % 32,5 = 581,34 TL olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 30 x % 34,5 = 1.234,24 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 30 x % 34,5 = 9.256,83 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 34,5 = 1.151,96 (*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 34,5 = 8.639,71 TL, prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

119,25 TL x 30 x % 32 = 1.144,80 TL ,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,38 TL x 30 x % 32 = 8.586.05(*) TL

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar; 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 119,25 TL x 28 x % 32 =1.068,48 TL

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı;

3.577.50 x % 3 = 107,33 (*) TL, olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577.50 x 2 = 7.155,00 TL x % 12 = 858,60 TL, olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577,50 TL / 3 = 1.192,50 TL x % 12 = 143,10 TL, olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577,50 TL x % 6 =214,65 TL, olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 ‘sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘idir.

Buna göre, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 119,25 TL x % 32= 38,16 TL

Üst sınırı : 894,38 TL x % 32 = 286,20 TL esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 119,25 TL x % 20 =23,85 TL Üst sınırı : 894,38 TL x % 20 = 178,88 (*) TL, esas alınacaktır.

2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :119,25 TL x % 45 = 53,66 TL

Üst sınırı : 894,38 TL x % 45 = 402,47 TL(*), esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 119,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri

119,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 59,63 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olduğu dikkate alındığında, 2020 yılında 202,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2021 yılında 232,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olarak açıklanması nedeniyle 2020 yılında 801,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2021 yılı için 918,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- idari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,50 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler bir kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

Devamı: SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/53 – Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/53

Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70809318-203.05.15-17001279

Tarih: 29.12.2020

Konu : Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/53

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü 19/10/1971 tarihli ve 13991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 02/09/1971 tarihli Kararı uyarınca 01/01/1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01/01/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Sözleşme 01/04/1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 39 uncu maddesi gereğince 18/10/1971 tarihli ve 13990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 13/09/1971 tarihli kararına göre Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/53 – Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/52 – 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması

SGK Genelgesi 2020/52

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-66454725-010.06.01-16467758

Tarih: 22.12.2020

Konu : 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması

GENELGE

2020/52

17.11.2020 tarihli ve 2020/45 Sayılı “7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” konulu Genelge’nin:

5)”Yapılandırma Usul ve Esasları” başlıklı maddesinin 5.2-“İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması” başlıklı alt maddesine son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bu durumda, söz konusu idari para cezalarının yapılandırma programına dahil edilebilmesi için 15/12/2020-31/12/2020 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 15/12/2020 olarak, Cumhurbaşkanı tarafından yapılandırma başvuru süresinin 1 ay uzatılması halinde ise 14/1/2021-1/2/2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezalarının tebellüğ tarihinin 14/1/2021 olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.”,

16) “Diğer Usul ve Esaslar” başlıklı maddesinin,

16.11- “Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin dördüncü paragraf ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sonrasında gelmek üzere örnek1 eklenmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

kaydıyla yapılandırma müracaat tarihi itibarıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

Örnek 1: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 5.12.2020 tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek

25.12.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret ve altında olması halinde 5.12.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.”,

16.12- “İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin a) “İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı bendinin üçüncü paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sonrasında gelmek üzere örnekl, örnek 2, dördüncü paragraf ve örnek 3 eklenmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair yazı/belge verilecektir.

Örnek 1: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 5.12.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek 25.12.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması halinde

5.12.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.

Örnek 2: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 20.11.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat ederek 25.11.2020 tarihinde yapılandırmanın birinci taksitini ödemesi şartıyla ve kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması halinde

20.11.2020 tarihi itibarıyla borcunun olmadığına dair belge düzenlenecektir.

Belgeler düzenlenirken müracaat tarihi ile ihale tarihi kontrol edilecek, ihale tarihi yapılandırma müracaat tarihinden önceki bir tarih ise borcu yoktur başvurularında, borç tutarı yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle dikkate alınarak anılan tebliğdeki limitlere göre değerlendirilecektir.

Örnek 3: 18.12.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak 18.11.2020 ihale tarihi itibarıyla borcu yoktur belgesi talebi bulunan ilgilinin, ihale tarihinden sonraki 20.11.2020 tarihinde yapılandırmaya müracaat etmesi durumunda borç tutarının yapılandırma kanun hükümlerinden yararlandırılmamış haliyle anılan tebliğde belirtilen limitlere göre kontrolü sağlandıktan sonra borcu yoktur belgesi düzenlenecektir.”,

16.12- “İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar” başlıklı alt maddesinin b) “Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar” başlıklı bendinin birinci paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için ilk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,”

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

Devamı: SGK Genelgesi 2020/52 – 2020/45 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/51 – Yurt Dışında Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler

SGK Genelgesi 2020/51

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-010.06.01-15585944

Tarih: 11.12.2020

Konu : Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler

GENELGE

2020/51

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine; “(C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiş ve eklenen bu hüküm 26/6/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde, “… yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışabildiği ve bu çalışmaların da hizmet belgelerinde gösterildiği, yapılan düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesinin amaçlandığı, …” belirtilmiştir.

Yapılan düzenlemede, kısa süreli çalışmaya tabi işlerin yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür.

6/11/2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü ve 12 nci maddeleri ile 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “bulunanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere ” ibaresi eklenmiş, kısa süreli çalışmaya tabi işler ise aynı fıkraya eklenen (k) bendi ile “Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri” şeklinde tanımlanmış,

– 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “herhangi bir ülkede” ibaresi “yurtdışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere ” şeklinde değiştirilmiştir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş olan Almanya ve İsviçre sigorta kurumlarınca düzenlenen hizmet belgelerinde kısa süreli çalışmaya tabi işler belirtilmektedir.

personel programı

Kısa süreli çalışmaya tabi işler;

– Almanya hizmet belgelerinde, geringfügige versicherungsfreie beschâftigung (sigortadan muaf kısa süreli çalışma), geringfügige beschâftigung nicht versicherungspflichtig (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi), geringfügige nicht versicherungspflichtige beschaftigung (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi) ve versicherungszeiten aufgrund einer geringfügige versicherungsfreie beschaftigung (sigortadan muaf cüzi çalışma),

– İsviçre hizmet belgelerinde ise 4 kodlu hizmet (İsviçre sigorta kurumunca hizmet süreleri bildirilirken kullanılmakta olan hizmet cetvellerinde (E-205-CH formu) kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen süreler nevi belirtilmeksizin 4 kodu ile bildirilmektedir.)

olarak gösterilmektedir.

3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanacak olanlar ile aylık bağlananların yurt dışında zorunlu sigortaya tabi olmakla birlikte, çalışanın sigorta primi kesintisinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen sürelerinin (Genelgede bundan sonra “kısa süreli çalışma” olarak anılacaktır.) bulunması halinde yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. Kanun Değişikliği Sonrasında Aylık Talebinde Bulunanlar

Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde kısa süreli çalışması bulunduğu belirtilenlerden, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 (dahil) tarihinden sonra aylık talebinde bulunanların tahsis talepleri reddedilmeyecek ve aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla talepleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

2. Aylık Almaktayken Kanun Değişikliği Sonrasında İlk Defa Kısa Süreli Çalışmaya Başlayanlar

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetlerle aylık almakta iken, 26/6/2020 tarihinden sonra ilk defa kısa süreli çalışmaya başladığı tespit edilenlerin aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir.

3. Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalıştığı Kanun Değişikliği Sonrası Tespit Edilenler

3.1. Sadece Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalışması Bulunanlar

Sadece 26/6/2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunduğunun bu tarihten sonra tespit edilmesi durumunda, 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölüm “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna göre” alt başlığındaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Kısa süreli çalışılan süreler için yapılan yersiz ödemeler 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilecektir.

3.2. Aylık Başlangıç Tarihi İtibariyle Kısa Süreli Çalışması Kanun Değişikliği Sonrasında da Devam Edenler

26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir.

Ancak, Kanun değişikliğinden sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı kesilenler için Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 tarihi talep tarihi olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden bağlanacaktır. Bu tarihten önce yapılmış olan yersiz ödemelerin ise 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsili cihetine gidilecektir.

Örnek 1: 14/4/2016 tarihli aylık talebine istinaden 1/5/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (B)’nin, 14/4/2016-13/2/2021 tarihleri arasında Almanya’da kısa süreli çalışmasının bulunduğu 13/5/2021 tarihinde tespit edilmiştir.

Bu durumda, 1/5/2016 tarihinden itibaren bağlanmış olan aylık iptal edilerek, bu tarihten itibaren ödenmiş olan aylık miktarları 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre yersiz ödeme kapsamında değerlendirilerek tahsil edilecektir. Tespit tarihi itibariyle kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmaksızın ve sigortalı (B)’den yeni bir aylık talebi alınmaksızın 26/6/2020 tarihi tahsis talep tarihi olarak kabul edilecek ve bu tarih esas alınarak yeniden bağlanacak olan aylığı 1/7/2020 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacaktır.

3.3. Aylık Bağlandıktan Sonra Kısa Süreli Çalışması Kanun Değişikliği Sonrasında da Devam Edenler

26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları ödenmeye devam edecektir. Ancak, kısa süreli çalışmanın başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi ile 26/6/2020 tarihini takip eden ödeme dönemi arasında yersiz olarak ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilecektir.

Örnek 1: 13/8/2016 tarihli aylık talebine istinaden 1/9/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı “0” olan sigortalı (F)’nin, 9/11/2017 tarihinden itibaren Almanya’da başlayan kısa süreli çalışmasının tespit tarihi itibariyle de devam ettiği görülmüştür. Bu durumda sigortalı (F)’nin aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, Almanya’da kısa süreli çalışmanın başladığı 9/11/2017 tarihini takip eden ödeme dönemi olan 26/11/2017 ile 26/7/2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

Örnek 2: 9/5/2017 tarihli aylık talebine istinaden 1/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı “6” olan sigortalı (N)’nin, 3/5/2018-15/10/2021 tarihleri arasında Almanya’da kısa süreli çalışmasının bulunduğu 29/12/2021 tarihinde tespit edilmiştir. Sigortalı (N)’nin aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, Almanya’da kısa süreli çalışmanın başladığı 3/5/2018 tarihini takip eden ödeme dönemi olan 27/5/2018 ile 27/6/2020 tarihleri arasında ödenmiş olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

4. Kanun Değişikliği Öncesi Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Aylıkları İptal Edilenler/Kesilenler

4.1. Aylık Başlangıç Tarihi İtibariyle Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Kanun Değişikliği Öncesi Aylıkları İptal Edilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları iptal edilenlere yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde başvurularını takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır.

Diğer bir ifadeyle, tespit tarihi itibariyle devam eden kısa süreli çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı tarihten önce sona ermiş olması, bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

Örnek 1: 1/9/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı (Z)’nin, Almanya sigorta kurumundan temin edilen hizmet belgesinde aylık başlangıç tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi olan 2/7/2019 tarihi itibariyle de bu çalışmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Sigortalı (Z)’nin aylığı, aylık başlangıç tarihi itibariyle kesin dönüş şartını yerine getirmemiş olması nedeniyle başlangıç tarihi itibariyle 4/7/2019 tarihinde iptal edilerek yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Sigortalı (Z)’nin 16/10/2020 tarihinde yeniden talepte bulunduğu ve ibraz ettiği güncel tarihli hizmet belgesinde halen kısa süreli çalışmasının devam ettiği görülmüştür.

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınmaksızın sigortalı (Z)’nin aylığı, 16/10/2020 tarihini takip eden aybaşı olan 1/11/2020 tarihi itibariyle yeniden bağlanacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalı (Z)’nin kısa süreli çalışmasının 31/7/2020 tarihinde sona erdiğini varsaydığımızda, bu çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı 16/10/2020 tarihinden önce sona ermiş olması sigortalı (Z)’ye bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.

4.2. Aylık Bağlandıktan Sonra Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Kanun Değişikliği Öncesi Aylıkları Kesilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenlere bu tarihten sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Örnek : 15/5/2020 tarihinde yapılan tespite istinaden, 1/8/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan ve tahsis numarasının son rakamı “8” olan sigortalı (İ)’nin 3/5/2019 tarihi itibariyle Almanya’da kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve bu çalışmanın halen devam ettiği tespit edilerek ödenmekte olan aylığı 27/5/2019 tarihi itibariyle kesilerek yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Kesilen aylığın bağlanması için 20/4/2021 tarihinde yeniden müracaatta bulunan sigortalı (İ)’nin aylığı, müracaat tarihi itibariyle diğer şartların yerine gelmiş olması şartıyla kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmaksızın aylığın kesildiği ödeme döneminden sonra geçen sürelerde aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle 27/4/2021 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacaktır.

5. Kısa Süreli Çalışması Bulunması Nedeniyle Aylık Talebi Reddedilenler

5.1. 26/6/2020 Tarihinden Önce Aylık Talebi Reddedilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilenlere, 26/6/2020 tarihinden sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyanların aylıkları, yazılı başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

Örnek : Kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle 14/4/2019 tarihli aylık talebi reddedilen sigortalı (Ö), aylık bağlanması için 28/8/2020 tarihinde yeniden talepte bulunmuştur. Kısa süreli çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (Ö)’nün diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

5.2. Kanun Değişikliğinden Önce Yapılmış olan Aylık Bağlanmasına ilişkin Talebi Kanun Değişikliğinden Sonra Değerlendirilecek Olanlar

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 tarihinden önce aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilmesi gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden başvuru şartı aranmaksızın 26/6/2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek bu tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Örnek : Aylık talebinde bulunduğu 14/4/2020 tarihi itibariyle kısa süreli çalışması bulunan sigortalı (C)’nin aylık talebi 27/6/2020 tarihinde işleme alınmıştır. İşlem yapıldığı tarih itibariyle kısa süreli çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (C)’nin aylığı, yeni bir başvuru alınmaksızın 26/6/2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek diğer şartları taşıması kaydıyla 26/6/2020 tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

5.3. 26/6/2020 Tarihinden Sonra Aylık Talebi Reddedilenler

3201 sayılı Kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 (dahil) tarihi ile bu Genelgenin yayımlandığı tarih arasında aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylık talepleri reddedilenler var ise bu dosyaların tespiti yoluna gidilerek talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıklar bağlanacaktır.

Örnek : 26/6/2020 tarihinde talepte bulunan sigortalı (E)’nin aylık talebinin, talep tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunması gerekçe gösterilerek 27/7/2020 tarihinde sehven reddedildiği tespit edilmiştir. Sigortalı (E)’nin aylığı, kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden 1/7/2020 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

6- Diğer Hususlar

Kısa süreli çalışmaya tabi işlerin tespiti amacıyla sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerin sigorta kurumları ile yazışmalar yapılmış olup bu kurumlardan alınacak cevaba istinaden ülkeler bazında kısa süreli çalışmaya tabi işler Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler Listesi” adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca, tespit sürecinde hizmet belgelerinde belirtilen sürelerin kısa süreli çalışmaya tabi iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt oluşması durumunda Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talimat istenecektir.

Diğer taraftan, Ülkemiz dış temsilciliklerince düzenlenen hizmet belgesinde yer alan çalışmanın, “Çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmayan süre” olarak bildirilmesi halinde yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bu ibarenin belirtilmediği hizmet belgelerine konu olanlar hakkında ise cari usullere göre işlem yapılacaktır.

7- 6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgede Yapılan Düzenlemeler

6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün;

1) “1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti” başlığı altında yer alan “1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” alt başlığının ikinci paragrafı “Ülkemizin Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika (1/9/2018 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Bosna Hersek, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC (1/10/2020 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Kore Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya ve Tunus ile imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır.” olarak değiştirilmiştir.

2) “1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti” başlığı altında yer alan “1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” alt başlığının dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapanlardan aylık talebinde bulunanların, sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş formülerde/hizmet belgesinde kayıtlı ilk işe giriş tarihi esas alındığından, ilgili ülke sigorta kurumunca düzenlenmiş akit ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilecektir. Almanya hariç diğer sözleşmeli ülkelerden formüler/hizmet belgelerinin temin edilmesine ilişkin yazılar, yazışma yetkisi devredilene kadar EHGM’ye gönderilecektir.”

3) “1. Sigortalılık Başlangıcının Tespiti” başlığı altında yer alan “1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” alt başlığının birinci paragrafındaki “Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan ve Karadağ” ifadesi “Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Karadağ, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Norveç, Romanya, ve Sırbistan” olarak değiştirilmiştir.

4) “2. Aylık Bağlama Şartları” başlığı altında yer alan “2.1. Yurda Kesin Dönüş Yapmak” alt başlığının birinci paragrafındaki “aylık tahsis talebinde bulunanların” ifadesinden sonra olmak üzere “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ifadesi eklenmiştir.

5) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığının birinci paragrafındaki “(B) fıkrasında ve” ifadesi “(B) ve (C) fıkraları ile” olarak değiştirilmiştir.

6) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre” başlığının birinci paragrafındaki “istinaden” ibaresinden sonra gelmek üzere “anılan maddenin (C) fıkrası saklı kalmak kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

7) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre” alt başlığı altındaki 3 numaralı paragrafın sonuna “Tespit tarihi itibariyle çalışmalarının sonlanmadığı tespit edilenlerin aylıkları ise yeni tahsis talebini takip eden aybaşından bağlanacaktır.” cümlesi eklenmiştir.

8) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre” alt başlığının 4 numaralı paragrafındaki “çalışmanın sona erdiği tarihi” ifadesi “tahsis talep tarihini” olarak değiştirilmiştir.

9) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre” alt başlığı altındaki 7 numaralı paragrafının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

10) “5. Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması” başlığı altında yer alan “5.1. 3201 Sayılı Kanuna Göre” alt başlığı altındaki 9 numaralı paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

11) “6. Diğer ve Ortak Hususlar” başlığı altında yer alan “6.1. Kısmi Aylıkların Tam Aylığa Dönüştürülmesi” alt başlığı altındaki birinci paragrafta yer alan “yurt dışındaki çalışmanın” ifadesinden önce olmak üzere, “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere” ifadesi eklenmiştir.

12) “6. Diğer ve Ortak Hususlar” başlığı altında yer alan “6.6. Yoklama İşlemleri” alt başlığı altındaki 7 numaralı paragrafın (b) bendinde yer alan “Çalıştıkları” ifadesi, “Kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere çalıştıkları” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

Devamı: SGK Genelgesi 2020/51 – Yurt Dışında Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/50 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

SGK Genelgesi 2020/50

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-14620444

Tarih: 26.11.2020

Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

GENELGE

2020/50

1- Genel Açıklamalar

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.

b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

personel programı

c) Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk lirası destek verilir.

Bu madde uyarınca destekten yararlananlar, geçici 28 inci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.

İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

Hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edildiği işverence kabul edildiği hâlde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde, bu madde uyarınca verilen destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve tespit edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tespit tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

Birinci fıkrada ve geçici 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteği 1/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendine ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen destek uygulamaları Türkiye İş Kurumu tarafından yürütüleceğinden bu Genelgede 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ilişkin açıklamalara yer verilmemiştir.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına ilişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,

b) İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,

c) 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması, ç) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: SGK Genelgesi 2020/50 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/49 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

SGK Genelgesi 2020/49

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-14620164

Tarih: 26.11.2020

Konu : 4447 sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

GENELGE

2020/49

1- Genel Açıklamalar

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 28 inci madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.

Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi bu madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

personel programı

İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Bu madde hükümlerine aykırı işlem yapılması hâlinde yapılan fazla ve yersiz ödemeler ilgili fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Ayrıca her bir sigortalı için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteği 1/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup, anılan maddenin birinci fıkrasına ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nakdi ücret desteği uygulaması Türkiye İş Kurumu tarafından yürütüleceğinden bu Genelgede ikinci fıkraya ilişkin açıklamalara yer verilmemiştir.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına ilişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,

ç) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

d) Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İşyeri yönünden;

e) Özel sektör işverenine ait olması,

f) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

g) 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) Sigortalının 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinde yer alan prim desteğinden 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

b) Sigortalının 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı olmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe alınan sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: SGK Genelgesi 2020/49 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/48 – Türkiye – İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/48

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.06.01-14253660

Tarih : 20.11.2020

Konu : Türkiye – İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/48

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı arasında 30.06.1978 tarihinde Stockholm’de imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.05.1981 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma Sözleşme ile aynı tarihte imzalanmış ve anılan İdari Anlaşmanın 10 uncu maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

03.06.1997 tarihinde ise Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden “Ek Anlaşma” imzalanmış olup 01.02.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 18.10.2002 tarihinde ise Ek Anlaşmanın uygulanmasına İlişkin Ek İdari Anlaşma imzalanmış olup Ek Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

26.09.2004 tarihinde Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ikinci bir “Ek Anlaşma” imzalanmış olup 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17.05.2013 tarihinde ise bu Ek Anlaşmanın uygulanmasına İlişkin Ek İdari Anlaşma imzalanmış olup Ek Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler, Özel Hükümler, Müteferrik Hükümler olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm, genel hükümleri içermekte olup sırasıyla Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulmasına, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine, isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yardımlarına ilişkin hükümler,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/48 – Türkiye – İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/47 – Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/47

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-15591373-010.06.01-14167198

Tarih: 19.11.2020

Konu: Türkiye – Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/47

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti arasında 25 Ocak 2007 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” ise, söz konusu İdari Anlaşmanın 18 inci maddesi gereğince Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, Sözleşmedeki terimlerin açıklamaları, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, uygulanacak mevzuat açısından genel kurallar ile geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, deniz taşıtlarında çalışan personel ile diplomatik misyonlar ve konsolosluk görevlilerinin, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması bakımından Akit Taraflardan hangisinin mevzuatına tabi tutulacağına ilişkin şart ve koşullar ile geçici görevlilerin tabi olduğu süreye ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları, işsizlik yardımları ve aile yardımlarına ilişkin hükümler, Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

ad

Devamı: SGK Genelgesi 2020/47 – Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/46 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

SGK Genelgesi 2020/46

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40071718-206.99-14082030

Tarih: 18.11.2020

Konu: 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE

2020/46

1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 83 üncü madde eklenmiştir.

Geçici 83 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 83 üncü maddeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

personel programı

2- Kapsamdaki Sigortalılar

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

– Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

– Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç), (Ş.Abacı)

– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

– Kurumumuza olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,

– Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 83 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.01.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla,

Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla,

durdurulacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve kesintisiz devam eden 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın,

01.02.2021 tarihinde 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 29 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi olan 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılığının devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2016 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte tecil ve taksitlendirmesinin olmadığı, 7143 sayılı Kanundan da yararlandığı, 31.10.2020 tarihi itibarıyla 13 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince 31.10.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

İki aylık ödeme süresinin sonunda prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal işlemleri yapılmamış veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmış olan sigortalıların ise program aracılığıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, program aracılığıyla 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılığı (84) sanal terk kodu ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince sanal terklerin gerçek terklere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek 3: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin değişik tarihlerde prim ödemesi bulunduğu ve 31.10.2020 tarihi itibarıyla 18 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı program aracılığıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle

01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (84) sanal terk koduyla durdurulanların daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (84) sanal terk kodu (83) gerçek terk koduna dönüştürülecektir.

3.1. İki Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe İstinaden Sigortalılığın Durdurulması

Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden

31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ve varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb.) sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince tamamlanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın 31.10.2020 tarihi itibarıyla 29 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 05.12.2020 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2019 tarihinde sigortalılığı başlayan (B)’nin

15.10.2019 tarihinde 4.075,00 TL ve 13.01.2020 tarihinde 3.605,00 TL ödemeleri bulunmaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 9 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden 09.12.2020 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31.01.2020 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 10.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 05.12.2019 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nin 15.10.2018 tarihinde 750,00 TL, 13.01.2019 tarihinde

500,00 TL, 30.11.2019 tarihinde 1.000,00 TL ödemeleri bulunmaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 15 ay prim borcu bulunan ve 15.02.2020 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahiplerince e-devlet sistemi üzerinden sigortalı adına başvuru yapamayacaklarından iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak istemeleri halinde Ek-1’de yer alan başvuru formuyla sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 16.11.2020 tarihinde müracaat etmeleri durumunda, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.09.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılık durdurulacaktır.

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 01.01.2000 tarihinde başlayan 30.04.2000 tarihinde (19) terki bulunan sigortalı (D)’nin 01.05.2008 tarihinden sonraki ödemeleri 30.06.2019 tarihine kadar düzenli devam etmekle birlikte bu tarihten sonra herhangi bir prim ödemesi bulunmamaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 16 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12.11.2020 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.06.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 01.10.2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmayan sigortalı (E)’nin sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (19) terk koduyla durdurularak 01.05.2008 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır. Bu tarihten sonra da prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 01.05.2008 tarihi itibarıyla (63) terk koduyla durdurularak 01.05.2015 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılmıştır. Yine prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 01.05.2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmuş, 01.06.2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır. Devamında da prim ödemesi olmayan sigortalının 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılığı durdurulacak ve ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Diğer taraftan durdurma talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde bir defaya mahsus durdurma talebinden vazgeçerek Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmaları ya da peşin olarak ödemeleri mümkündür.

Talep tarihine kadar yapılan ödemeler 01.11.2020 tarihinden önceki prim borçlarına mahsup edilecektir. Talep tarihinden sonra yapılan ödemeler ise sigortalılığın aktif olması halinde 01.11.2020 tarihi ve sonrasına mahsup edileceğinden, sonraki bir tarihte (83) terkinin silinmesi halinde ilk talep tarihinin girilerek (83) terkinin yüklenmesi gerekmektedir.

Örnek 6: 18.11.2020 tarihinde bir ödemesi olan aktif sigortalının 19.11.2020 tarihinde durdurma talebinde bulunması halinde 18.11.2020 tarihinde yaptığı ödeme de 01.11.2020 öncesine mahsup edilerek (83) terki yüklenecek ve 01.11.2020 tarihine (06) yeniden sigortalılık kodu verilecektir. Bu sigortalının Kasım ayı primi teşvikli tahakkuk edecek ve kalan fazla ödemesi bulunması halinde bu ödeme Kasım ayı prim borcuna mahsup edilecektir. (www.alomaliye.com)

3.2. 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 7143 veya 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden yapılandırmaları iptal edilecek ve varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu sigortalıların yapılandırma iptal işlem sonucu sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Diğer taraftan yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 1: 16.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), 19.06.2018 tarihinde sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek prim borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuştur. Yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (B) Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18.11.2020 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)’nin yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 76 ncı ve Geçici 83 üncü maddelerine göre durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 2: 15.10.2015 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescili yapılan sigortalı (A), 11.11.2020 tarihinde mevcut prim borçlarının 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre 18 eşit taksit ile yapılandırılması talebi ile başvuruda bulunmuştur.

15.12.2020 tarihinde ilk taksitini ödeyen sigortalının 25.12.2020 tarihinde Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmiştir.

Sigortalı (A)’nın yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesine göre durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinin peşin (talebi taksitli olup, yapılandırma borcunu durdurma talep tarihinden önce peşin olarak ödeyenlerde dahil) olması ve ilgili tutarı da süresinde ödeyerek 7256 sayılı yapılandırma Kanunundan yararlanması durumunda 31.08.2020 öncesine ait hizmet için durdurma talebi alınmayacaktır. Ancak 01.09.2020 ve sonrası dönemler için durdurma talebinde bulunması halinde ise 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecek, yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

7256 sayılı Kanundan peşin ödeyerek yararlanan sigortalının kapsama girmeyen 2020 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 31.01.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.02.2021 tarihinde program tarafından 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecektir.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim Borçlarını 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, Kurumumuza olan prim borçlarını bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olanların, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmemiş Olanlar

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olan sigortalıların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları (1) prim ödeme türüne alınacaktır.

Örnek 1: 15.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (A), prim borçlarını 18.08.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle tecil ve taksitlendirmiş, 2020/11 inci aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48 inci madde tecil ve taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25.12.2020 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu işlemden sonra (A)’nın sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3.2 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmiş Olanlar

6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) öncelikle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Sigortalıların ticari faaliyetlerinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 1: 06.07.2006 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), prim borçlarını 17.02.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2019/3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş, ancak 2019/9, 10 ve 11 inci ayda ödemesi gereken taksitlerini 31.12.2019 tarihine kadar ödemediği için tecil ve taksitlendirmesi

01.01.2020 tarihinde ihlale girmiştir. Sigortalı (B) Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13.12.2020 tarihinde müracaat ederek sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle öncelikle 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, program tarafından irat kaydı yapıldıktan sonra (B)’nin sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan,

31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmayan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi 01.02.2021 tarihinden sonra ihlale giren sigortalıların, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdiği tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları (83) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

4- (84) Sanal Terk Kodunun (83) Gerçek Terk Koduna Dönüştürülmesi

Program tarafından (84) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (84) sanal terk kodu kaldırılarak (83) gerçek terk kodu işlenecektir.

5 – Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 83 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılırhükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları Geçici 83 üncü madde gereğince durdurulanlardan (4/b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 01.11.2020 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

6- (4/b) Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

(4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde öncelikle çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar 2014/28 sayılı Genelge doğrultusunda (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 31.10.2020 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçlarına göre Geçici 83 üncü maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır.

Çakışan hizmet süresi için de (4/a) kapsamındaki sigortalılığın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine ilişkin primlerin ödenmemiş olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün olduğu nazara alınarak (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemiş olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir.

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken Geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancin otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.07.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve

31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 28 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 01.07.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17.02.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17.02.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak

150.00 TL beyan edilmiştir.

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 840 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 840 x 150,00 x %34,5

İhya Tutarı= 43.470,00 TL

Hesaplanan 43.470,00 TL tutarındaki ihya borcu 17.02.2021 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 14.04.2021 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 01.03.2013 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılığı 01.03.2013 tarihinde başlatılan (B)’nin 30.04.2015 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 12 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 01.03.2013 itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle sigortalılığı yeniden 01.05.2015 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 01.05.2015 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç sorgulamasında prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. (B)’nin sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31.03.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 22.10.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 22.10.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 115.00 TL beyan edilmiştir.

Sigortalı (B)’nin (63) terk koduyla 780 gün, (83) terk koduyla 570 gün olmak üzere toplam 1350 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 1350 x 115,00 x %34,5

İhya tutarı = 53.561,25 TL

Hesaplanan 53.561,25 TL ihya borç tutarı 21.11.2021 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 11.01.2022 tarihinde ödemiş olduğundan durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 01.08.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 27 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 01.08.2018 tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24.09.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24.09.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 125,00 TL beyan edilmiştir.

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 810 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30

İhya tutarı = 810 x 125,00 x %34,5 x 28/30

İhya tutarı = 32.602,50 TL

Hesaplanan 32.602,50 TL tutarındaki ihya borcu 24.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 21.11.2021 tarihinde ödemiş olduğundan durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8-Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ancak tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir.

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır.

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının başkaca bir prim borcu bulunmaması halinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

9- İhya Talebinden Vazgeçilmesi

Kanunun geçici 83 üncü maddesi uygulamasına göre sigortalılığı durdurulanların, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin ihya talebinde bulunup Kanunda belirtilen süre içerisinde ihya tutarının tamamını ödeyerek ihyası geçerli olan sigortalıların, daha sonradan sigortalı ve hak sahiplerinin bu taleplerinden vazgeçmek istemeleri halinde taleplerinin mümkün olmadığı kendilerine bildirilecektir.

10- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde 01.11.2020 – 31.01.2021 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesi işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibarıyla durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde sigortalılık başlangıç tarihi itibarıyla sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir.

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanların durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

11- Diğer Hususlar

11.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden tebliğ edilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa da banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

11.2- Sigortalılıkları Durdurulanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 01.01.2012 tarihinden 31.10.2020 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı (60/g) olarak tescilleri yapılmayacaktır. Ancak daha önce talepte bulunarak Kanunun 60/g bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili açtıran (4/b) sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bu hüküm uygulanmaz.

İki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılığın durdurulması için talepte bulunulması halinde Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları (83) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihinde başlatılan sigortalıların, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki kişilerden son bir yıl içerisinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olmayanlar 2020/Kasım ayına ait prim borcunu ödemeleri şartıyla

01.12.2020 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

11.3- İhya Edilerek Kazanılan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi

Geçici 83 üncü madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

11.4- Sigortalılardan Alınacak Belgeler

Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

11.5- Kurumumuza Olan Borçları Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmiş Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması

Kurumumuza olan borçları Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Durdurma talebinde bulunmayan sigortalıların ise (84) sanal terk uygulaması erteleme bitiş tarihini takip eden ayda başlatılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların durdurma işlemleri erteleme bitiş tarihinden sonra sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

11.6- Kanunun Yayım Tarihinden Önce Emekli olan ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin (4/b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan;

-(4/b) kapsamında aylık bağlananlar ile,

-(4/b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek (4/a) ve (4/c) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun Geçici 83 üncü maddesi kapsamında durdurulmayacak olup söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

11.7- Kanunun Yayım Tarihinden İcra Ödeme Emri Düzenlenen ve İcra İşlemleri Başlatılan Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarından dolayı icra ödeme emri düzenlenen ve icra işlemleri devam eden sigortalıların, (83) terklerinin yüklenmeden önce icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

EKLER :

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu

Eki İçin Tıklayınız (word)

Devamı: SGK Genelgesi 2020/46 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.