• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK

SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi

SGK – Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma Protokolü

Mahsuplaşma Programının kullanımına ilişkin hazırlanmış detaylı kılavuz ekte sunulmuştur. Kılavuzda, mahsuplaşma Protokolü imzalamış kamu ve özel sektör işverenlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği ve sistemi nasıl kullanacakları anlatılmıştır. Ayrıca Ek:9 Mahsuplaşma Protokolü yer almaktadır.

GİRİŞ

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında; “Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesinin Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilir.” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hükümlere istinaden hazırlanan ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından sigortalıların istirahatli oldukları dönemde Kurum adına sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenin prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine yönelik gerekli işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan program işletime açılmış ve 16/08/2013 tarihli ve 2013/33 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Programın Kurum personelinin iş yükünün azaltılması, sigortalının para-emek-zaman israfının önlenmesi, işverenin iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve geniş bir perspektiften bakıldığında ekonominin tümü üzerinde olumlu sonuçları olmuştur.

Dolayısıyla anılan program ile işverenler, ücretlerini tam ödedikleri sigortalıların Kurumumuzdan aldıkları geçici iş göremezlik ödeneklerinin kendilerine iade edilip edilmediğinin kontrolünü yapmak, sigortalılar ise ödenekleri tahsil edip daha sonra işverene iade etmek üzere bankaya gitmek zorunda kalmayacaklardır.

Ayrıca; Mahsuplaşma Programının kapsama aldığı işyeri sayısının arttırılması amacıyla 2016/21 sayılı Genelgede değişiklik yapılmış ve kamu işyeri ve toplu iş sözleşmesi kapsamında işyeri olma şartı genişletilerek bu kapsamda yer almak isteyen bütün işverenlerin faydalanmasına sunulmuştur. Dolayısıyla bu kapsamda yer almak isteyen işyerlerinden kamu işvereni olması veya toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunması şartı aranmayacaktır.

Diğer yandan, 21/05/2019 tarihinde yayımlanan 2019/12 sayılı Genelge ile “Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il müdürü veya yetki verdiği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından bu Genelge ekinde yer alan matbu Mahsuplaşma Protokolü (Ek-9) karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra, ilgili protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılması amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından MOSİP uygulamasından mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına tanımlama işlemi için protokol örneği gönderilmeyecektir. Mahsuplaşma programının işleyişi ile ilgili bilgiler e-Ödenek Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır.” hükmü getirilmiştir.

Söz konusu Programın işverenler ve Kurum personeli tarafından daha etkin kullanılması amacıyla hazırlanan bu kılavuzda Programın işlem aşamaları açıklanmıştır.

1- PROTOKOL İMZALANMASI

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile ilgili sosyal güvenlik il müdürü/sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından 2016/21 sayılı Genelge ekinde bulunan matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılabilmesi amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü personeli tarafından MOSİP uygulamasında mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi veya bilgi amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına protokol örneği gönderilmeyecektir.

Protokolde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; iş yeri sicil numaralarının ve 2016/21 sayılı Genelge ekinde yer alan Mahsuplaşma Protokol Örneğinin 15 inci maddesi olan Yürürlük maddesinde protokolün yürürlük tarihinin belirtilmesidir.
Ayrıca birden fazla işyeri bulunan işverenlerin her işyeri için ayrı ayrı protokol imzalamasına gerek bulunmamaktadır. İşverenin hangi işyerlerinin bu kapsamda olacağının belirtildiği tek bir protokol yeterlidir.

Protokol iki nüsha düzenlenecek ve imzalandıktan sonra bir örneği işverene verilecektir. Diğer örnek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü bünyesinde dosyalanacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ek:9 Mahsuplaşma Protokol Örneği

ad

 

Devamı: SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu

2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste (13 sayfa)

personel programı

Devamı: 2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-51592363-010.07.01-21966286

Tarih: 12.03.2021

Konu : Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

11/3/2021 tarihinde Kurum intranet ve internet uygulamalarında erişim sorunu meydana gelmiş ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 11/3/2021 tarihinde erişim sorununun meydana geldiği tutanakla tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali başlıklı 5 inci maddesinde;

” (2) Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki fıkrada belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

(3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla;

a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

1) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,

2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

c) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,

bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

personel programı

Bu bakımdan, oluşan mağduriyeti önlemek ve gereksiz mağduriyet yaratılmaması amacıyla Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca arızanın ortadan kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

– Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,

– Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması, (son verilme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

– İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması, (tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

Uygun görülmüş bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Güncel SUT

30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Güncel SUT İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Güncel SUT

30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Güncel SUT İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-11980544-841.02.17-11276207

Tarih: 22/09/2020

Konu : Sürekli İşçilerin (696 s. KHK) İşkolu Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. ”

Üçüncü fıkrasında ise ”…Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. ” hükümleri yer almaktadır.

Aynı kanunun 4 üncü maddesi “... (1) İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

(3) Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ” hükmüne amirdir.

Buna göre;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi ile Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen personelin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş koluna giriş bildirgeleri verilecektir. (1.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.)

Aynı personelin 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu iş koluna geçişleri sağlanmak üzere çıkış bildirgeleri 16 kodu ile verilecektir.

1. Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen ve 20-Genel İş Kolundan bildirilen personelin Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkoluna geçişleri (naklen geçiş) merkezde çalışan personel için Personel Daire Başkanlığı, taşrada çalışan personel için ise İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

2. Ünitelerde daha önceki dönemlerde tescil edilmiş olup kanun kapsamından çıkarılmamış olan ve daimi işçilerin devam ettiği işyeri mevcut ise söz konusu personelin bu iş yerine;

Bu kapsamda açılmış bir işyeri yoksa Sürekli İşçilerin takip edileceği yeni bir işyeri dosyası açılmak suretiyle personelin naklen geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

3. Bahse konu tüm personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolundan giriş bildirgelerinin 01.11.2020 tarihi olacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu iş kolu değişikliğinden sonra ilgili personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda yer alan sendikalara üye olma hakları doğacak olup bu üyelikler ancak 01.11.2020 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ali AKSAKAL

Personel Daire Başkanı

Dağıtım: Merkez ve Taşra Teşkilatı

Devamı: Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 SGK Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru

2020 SGK Kaplıca Tesisleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 SGK Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAŞKAN SUNUŞU

Sosyal güvenlik, hukuk, maliye, siyaset gibi mekanizmaların kesişme alanı olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli bir kavram olma özelliğini taşımaktadır Tüm bu alanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her vatandaşın kapsam içerisinde yer aldığı tek bir yerden yürütülmektedir.

Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, iktisadi ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve ihtiyaçları önceden belirleyerek gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda vatandaş odaklılık esas alınmıştır. Bu doğrultuda geleceğe dönük birçok politika oluşturarak 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla ülke çapında tüm vatandaşlarımıza ulaşılabilir hizmetler sunmayı amaç edinerek ve bunu daha da ileri seviyelere götürmek arzusuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık reformu tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Hayata geçirilen reform ile birlikte vatandaşların sahip olduğu farklı şartlar ve haklar tek çatı altına toplanarak, toplumun tüm kesimine eşit şartlar ve haklar sağlanmıştır. Emekli maaşları insani hayat seviyelerine çıkarılmış ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylık gösterilmiştir.

Hem kapsayıcılığı ile hem de güçlü hizmet kalitesi ile var olan genel sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek hiç kimsenin genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kalmadığı bir sistem oluşturulmuştur. Ödeme listelerindeki ilaç sayıları artırılarak, tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok tedavi ödeme kapsamına alınmıştır

Kayıt dışı ile etkin mücadeleye her yıl olduğu gibi 2019 yılında da büyük önem verilerek kayıt dışı çalışmayı engellemeye yönelik rehberlik faaliyetleri ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’de bilişim teknolojilerine en fazla yatırım yapan kamu kurumlarından biridir. Dijital dönüşüm başarıyla gerçekleştirilerek e-Devlet hizmetleri etkili şekilde hayata geçirilmiş olup bu alanda çalışmalara devam edilmektedir. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, en başta bürokratik iş ve işlemler azaltılarak daha hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız hizmetler sunulmaktadır. Birçok iş ve işlem, e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizi içeren 2019 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, bu çalışmada katkıda bulunan tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim.

İsmail Yılmaz

Kurum Başkanı V.

Rapor İçin Tıklayınız

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri (TOPLU)

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri

İletişim Bilgileri

Kurum Adı: Sosyal Güvenlik Kurumu
Web Sayfası: http://www.sgk.gov.tr/
Tel: +90 312 207 80 00
Adres: Ziyabey Cad. No:9 Balgat ANKARA TÜRKİYE

Devamı: e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri (TOPLU) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Videoları

Yılbaşında yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A ve 1003B için SGK’nın hazırlamış olduğu videoları Alomaliye.com ziyaretçileri için birleştirdik. Aşağıda konu başlıkları halinde ilgili videoları bulabilirsiniz:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Amacı Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Verilecektir? | Part 1


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Verilecektir? | Part 2


Ek/İptal veya Düzeltme İçin MUHSGK İşlemleri Nelerdir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilir?


Muhasebeciler Aracılığıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilir?

 

İlgili videolar SGK tarafından çekilmiş olup, bilgilendirme amaçlı yayınlanmıştır.

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Videoları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.