• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK

Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Güncel SUT

30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Güncel SUT İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Güncel SUT

30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Güncel SUT İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-11980544-841.02.17-11276207

Tarih: 22/09/2020

Konu : Sürekli İşçilerin (696 s. KHK) İşkolu Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. ”

Üçüncü fıkrasında ise ”…Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. ” hükümleri yer almaktadır.

Aynı kanunun 4 üncü maddesi “... (1) İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

(3) Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ” hükmüne amirdir.

Buna göre;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi ile Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen personelin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş koluna giriş bildirgeleri verilecektir. (1.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.)

Aynı personelin 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu iş koluna geçişleri sağlanmak üzere çıkış bildirgeleri 16 kodu ile verilecektir.

1. Kurumumuz Sürekli İşçi kadrolarına geçirilen ve 20-Genel İş Kolundan bildirilen personelin Kurumumuz işyerinin bağlı bulunduğu 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkoluna geçişleri (naklen geçiş) merkezde çalışan personel için Personel Daire Başkanlığı, taşrada çalışan personel için ise İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

2. Ünitelerde daha önceki dönemlerde tescil edilmiş olup kanun kapsamından çıkarılmamış olan ve daimi işçilerin devam ettiği işyeri mevcut ise söz konusu personelin bu iş yerine;

Bu kapsamda açılmış bir işyeri yoksa Sürekli İşçilerin takip edileceği yeni bir işyeri dosyası açılmak suretiyle personelin naklen geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

3. Bahse konu tüm personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolundan giriş bildirgelerinin 01.11.2020 tarihi olacak şekilde verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu iş kolu değişikliğinden sonra ilgili personelin 10-Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda yer alan sendikalara üye olma hakları doğacak olup bu üyelikler ancak 01.11.2020 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ali AKSAKAL

Personel Daire Başkanı

Dağıtım: Merkez ve Taşra Teşkilatı

Devamı: Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 SGK Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru

2020 SGK Kaplıca Tesisleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 SGK Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAŞKAN SUNUŞU

Sosyal güvenlik, hukuk, maliye, siyaset gibi mekanizmaların kesişme alanı olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli bir kavram olma özelliğini taşımaktadır Tüm bu alanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her vatandaşın kapsam içerisinde yer aldığı tek bir yerden yürütülmektedir.

Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, iktisadi ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve ihtiyaçları önceden belirleyerek gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda vatandaş odaklılık esas alınmıştır. Bu doğrultuda geleceğe dönük birçok politika oluşturarak 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla ülke çapında tüm vatandaşlarımıza ulaşılabilir hizmetler sunmayı amaç edinerek ve bunu daha da ileri seviyelere götürmek arzusuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık reformu tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Hayata geçirilen reform ile birlikte vatandaşların sahip olduğu farklı şartlar ve haklar tek çatı altına toplanarak, toplumun tüm kesimine eşit şartlar ve haklar sağlanmıştır. Emekli maaşları insani hayat seviyelerine çıkarılmış ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik sistemimize intibakları için her türlü kolaylık gösterilmiştir.

Hem kapsayıcılığı ile hem de güçlü hizmet kalitesi ile var olan genel sağlık sigortasının kapsamı genişletilerek hiç kimsenin genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kalmadığı bir sistem oluşturulmuştur. Ödeme listelerindeki ilaç sayıları artırılarak, tüp bebekten kalıtsal hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok tedavi ödeme kapsamına alınmıştır

Kayıt dışı ile etkin mücadeleye her yıl olduğu gibi 2019 yılında da büyük önem verilerek kayıt dışı çalışmayı engellemeye yönelik rehberlik faaliyetleri ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’de bilişim teknolojilerine en fazla yatırım yapan kamu kurumlarından biridir. Dijital dönüşüm başarıyla gerçekleştirilerek e-Devlet hizmetleri etkili şekilde hayata geçirilmiş olup bu alanda çalışmalara devam edilmektedir. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, en başta bürokratik iş ve işlemler azaltılarak daha hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız hizmetler sunulmaktadır. Birçok iş ve işlem, e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizi içeren 2019 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, bu çalışmada katkıda bulunan tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim.

İsmail Yılmaz

Kurum Başkanı V.

Rapor İçin Tıklayınız

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2019 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri (TOPLU)

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri

İletişim Bilgileri

Kurum Adı: Sosyal Güvenlik Kurumu
Web Sayfası: http://www.sgk.gov.tr/
Tel: +90 312 207 80 00
Adres: Ziyabey Cad. No:9 Balgat ANKARA TÜRKİYE

Devamı: e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan SGK Hizmet Linkleri (TOPLU) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Videoları

Yılbaşında yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A ve 1003B için SGK’nın hazırlamış olduğu videoları Alomaliye.com ziyaretçileri için birleştirdik. Aşağıda konu başlıkları halinde ilgili videoları bulabilirsiniz:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Amacı Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Zamanı Nedir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Verilecektir? | Part 1


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Verilecektir? | Part 2


Ek/İptal veya Düzeltme İçin MUHSGK İşlemleri Nelerdir?


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilir?


Muhasebeciler Aracılığıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilir?

 

İlgili videolar SGK tarafından çekilmiş olup, bilgilendirme amaçlı yayınlanmıştır.

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Videoları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilir?

SGK tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin (MUHSGK) Hangi Vergi Dairelerine verileceğini açıklayan video paylaşıldı. İlgili video:

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilir? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhasebeciler Aracılığıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilir ?

SGK tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) Muhasebeciler Aracılığıyla nasıl gönderileceğini açıklayan video paylaşıldı. İlgili video:

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili paylaşılan diğer SGK Videoları:

 

Devamı: Muhasebeciler Aracılığıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilir ? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Aylık İstatistik Bülteni Kasım 2019

SGK Aylık İstatistik Bülteni Kasım 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Durumu

SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ

Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar

Sosyal Güvenlik Kapsamı

4/a Kapsamında Aktif Sigortalılar, Aylık ve Gelir Alanlar

4/b Kapsamında Aktif Sigortalılar, Aylık ve Gelir Alanlar

4/c Kapsamında Aktif Sigortalılar, Aylık Alanlar

4/a Kapsamında Aktif ile Aylık ve Gelir Alanların İllere Dağılımı

4/b Kapsamında Aktif ile Aylık ve Gelir Alanların İllere Dağılımı

4/b Kapsamındaki Sigortalıların İllere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı

4/c Kapsamında Aktif İştirakçilerinin ve Aylık Alanların İllere göre Dağılımı

Primsiz Ödemeler Kapsamında Aylık Alanlar

SGK Tahsis Türlerine Göre Yıl İçinde Bağlanan Aylıklar

4/a Kapsamında İşyeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Göre Dağılım

4/a İllere göre iş yeri sayıları ve zorunlu sigortalı Dağılımları

4/a Kapsamında İşyerlerinin Faaliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı

4/a Kapsamında Zorunlu Sigortalıların Faaliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı

4/a Kapsamında İşyeri Büyüklüklerinin İllere Dağılımı

4/a Kapsamında Zorunlu Sigortalıların İşyeri Büyüklüğüne Göre İl Dağılımı

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayısı ve Türkiye Nüfusuna Oranı (Aktif Çalışan,Aylık alan, Bakmakla Yükümlü Olunan, Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Tescil Edilenler) İL EMOD tablosu

4/a Kapsamındaki Kişilere Uygulanan İdari Para Cezaları

SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Hizmet Sunucusuna Göre Fatura Bilgileri, 2012-2019

Hastane Analiz Bilgileri 2010-2019

SGK ve Kamu Eczane Provizyon Sistemi Reçete Analizi (2014-2019)

Kamu (SGK+Devlet Memurları+Yeşil Kart) Tahakkuk Edilen Reçete Analizi (2010-2019)

MALİ İSTATİSTİKLER

4/a Kapsamındaki Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prime Esas Kazançlar

4/b Kapsamındaki Sigortalıların Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prim Tutarları

4/c Kapsamındaki Emeklilerin Aylık Seviyeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir ve Gider Dengesi

Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri

SGK Gelir ve Gider Dengesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yıllar İtibariyle Yapılan Bütçe Transferleri

Bülten İçin Tıklayınız

ad

Devamı: SGK Aylık İstatistik Bülteni Kasım 2019 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.