• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSM-SMMM-YMM Mevzuatı

SMMM Veri İhlali Durumu

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – ………………..  (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan ………………….. (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

 • Veri sorumlusunun bilgisayar ve internet sisteminin fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı,
 • Bilgisayar korsanlarına fidye ödenmesiyle ihlale konu sistemlerin kullanıma açıldığı,
 • İhlalin 31.03.2021-06.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 04.04.2021 tarihinde tespit edildiği,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi ve kayıt sayısının tam olarak tespit edilemediği, ancak yaklaşık olarak 130 gerçek ve tüzel kişi müşterinin ihlalden etkilenmiş olduğunun tahmin edildiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 2021/537 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KVKK

personel programı

Devamı: SMMM Veri İhlali Durumu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SMMM Veri İhlali Durumu

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – ………………..  (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan ………………….. (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) tarafından Kurumumuza gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

 • Veri sorumlusunun bilgisayar ve internet sisteminin fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı,
 • Bilgisayar korsanlarına fidye ödenmesiyle ihlale konu sistemlerin kullanıma açıldığı,
 • İhlalin 31.03.2021-06.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 04.04.2021 tarihinde tespit edildiği,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
 • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
 • İhlalden etkilenen ilgili kişi ve kayıt sayısının tam olarak tespit edilemediği, ancak yaklaşık olarak 130 gerçek ve tüzel kişi müşterinin ihlalden etkilenmiş olduğunun tahmin edildiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 2021/537 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KVKK

personel programı

Devamı: SMMM Veri İhlali Durumu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MASAK – SM, SMMM ve YMM Sektör Araştırma Raporu

MASAK – SM, SMMM ve YMM Sektör Araştırma Raporu

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

I.GENEL BİLGİ

A. Serbest Muhasebeciler

Serbest Muhasebeci unvanı her ne kadar yükümlüler arasına dâhil edilmiş olsa da 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5786 Sayılı Kanun ile “serbest muhasebeci”lik unvanı kaldırılmıştır. Kanunun geçici 11 inci maddesi; madde yürürlüğe girmeden önce serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanların; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebileceklerini, bu sınavlarda başarılı olanların, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanacaklarını, söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanların ise sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışabileceklerini, “serbest muhasebeci mali müşavir” unvanını kullanamayacaklarını, görev ve sorumluluk yönünden ise 3568 sayılı Yasaya tabi olacaklarını hüküm altına almıştır.

B. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (A) fıkrasına göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,

olarak belirtilmiş olup, aynı maddede “Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.” hükmü ile de serbest muhasebeci mali müşavirin tanımı yapılmıştır.

C. Yeminli Mali Müşavirler

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasına göre yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin meslek konularından yukarıdaki (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmak olarak belirtilmiştir.

Söz konusu Kanunun “Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk” başlıklı 12 nci maddesi; “Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.” şeklinde yeminli mali müşavirlere ilişkin düzenlemiştir.

Ayrıca söz konusu Kanunda; yeminli mali müşavirlerin, muhasebe ile ilgili defter tutamayacakları, muhasebe bürosu açamayacakları ve muhasebe bürolarına ortak olamayacakları da belirtilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensupları olarak; Yeminli Mali Müşavirler ise aynı Kanunun 2/B maddesindeki işleri ve aynı Kanunun 12’nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapan meslek mensupları olarak tanımlanmaktadır.

3568 Sayılı Kanuna göre muhasebe meslek mensupları, SMMM ve YMM olmak üzere iki unvan altında çalışmakta olup; SMMM’ler ve YMM’ler muhasebe meslek kanunlarına ve diğer kanunlara göre denetçi sayılmakta ve bazı koşulları yerine getirerek bağımsız denetçi olarak çalışabilmektedirler. Denetçi unvanını yalnız SMMM ve YMM’ler kullanabilmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

 

Devamı: MASAK – SM, SMMM ve YMM Sektör Araştırma Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri

Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020/1. Dönem YMM ve SMMM Sınav tarihleri belirlenerek, 2020 Yılı Sınav Takvimi güncellenmiştir.

Bilindiği üzere, 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nın ve 4 – 13 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak olan 2020/1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nın yapılması yeni koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yapılması ertelenen sınavların, 2020 yılı içerisinde yapılabilmesini sağlamak ve mevzuatta düzenlendiği şekli ile bir yılda tüm sınavları yapabilmek üzere, Yönetim Kurulumuzun 20/05/2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile 2020 yılı sınav takvimi ekte yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede;

1. 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak ve bu sınava daha önce sınava girme hakkı kesinleşen adaylar katılabilecektir. Adaylar, başvurularında tercih ettikleri sınav konularında ya da sınav illerinde değişiklik yapamayacak ve sınav başvurularını geri çekemeyeceklerdir.

2. 2020/1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı, 4-13 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan günlerde yapılacak ve bu sınava daha önce sınava girme hakkı kesinleşen adaylar katılabilecektir. Adaylar, başvurularında tercih ettikleri sınav konularında değişiklik yapamayacak ve sınav başvurularını geri çekemeyeceklerdir.

3. 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan 2020/2. dönem Staja Giriş Sınavı başvuruları ve 26 – 27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2020/2. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak alınacak, adaylardan başvuruları sırasında taahhütname istenecek ve adayların yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren TESMER tarafından duyurulacak tarihler arasında, staj ve sınava ilişkin evraklarını kayıtlı oldukları Odalara sunacaklardır.

4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja Giriş Sınavları 2020/2. dönem sınavından başlamak üzere Ankara ve İstanbul illerinin yanı sıra İzmir ilinde de yapılacaktır.

Güncel 2020 Yılı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız

.

Haber Arası Reklam

Devamı: Güncel 2020 SMMM-YMM Sınav Tarihleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2020 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995 (4. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Eki İçin Tıklayınız

.

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2020 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995 (4. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Eki İçin Tıklayınız

.

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

KDV İadesi Tasdik Raporları

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 1

Konusu: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

Tarihi: 13/11/2019

Sayısı: YMM / 2019-1

1.GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendine dayanılarak çıkarılan ve 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin, “Amaç ve kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde,

“Yeminli mali müşavirler, bu Tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesine izin vermeye de yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür. 15/11/2019 tarihinden elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı tarihe kadar söz konusu raporlar halihazırda olduğu gibi vergi dairelerine kağıt ortamında teslim edilebilecektir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Haber Arası Reklam

Devamı: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

KDV İade Tasdik Raporları

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 1

Konusu: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

Tarihi: 13/11/2019

Sayısı: YMM / 2019-1

1.GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendine dayanılarak çıkarılan ve 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin, “Amaç ve kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde,

“Yeminli mali müşavirler, bu Tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği duyurulmayan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesine izin vermeye de yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür. 15/11/2019 tarihinden elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı tarihe kadar söz konusu raporlar halihazırda olduğu gibi vergi dairelerine kağıt ortamında teslim edilebilecektir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkan V.

Haber Arası Reklam

Devamı: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu – Cihangir ÖZKÖK, YMM

YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu

Cihangir ÖZKÖK
Yeminli Mali Müşavir
cihangirozkok@hotmail.com

Bilindiği üzere; serbest meslek kazancı niteliğinde olan YMM ve SMMM hizmetlerinde Gelir Vergisi açısından tahsil esası geçerlidir. Tahsilat varsa gelir doğar, aksi durumda, yani tahsilatın gerçekleşmediği durumlarda herhangi bir gelirden söz edilemez. Tahsilat hangi dönemde gerçekleşmişse o dönemin geliri kabul edilir. Tahsilat hiçbir zaman gerçekleşmemişse, gelir hiçbir zaman doğmamış demektir. Sebebi ise, Gelir Vergisi Kanununda, serbest meslek kazançları ile ilgili olarak, emsal bedeli uygulamasının bulunmamasıdır.

YMM ve SMMM hizmetlerinde emsal bedelin tespiti açısından KDV mevzuatından kaynaklanan bir karmaşa söz konusudur. Şöyle ki;

3065 sayılı KDV Kanununun “Emsal Bedeli veya Emsal Ücreti” başlıklı 27. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Aynı maddenin 5. Fıkrasında, serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

3568 Sayılı Kanunun “Ücret” başlıklı 46. Maddesi ise şu şekildedir:

“Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin asgarî miktarı tarife ile belirlenir.

Tarifedeki asgarî miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir.

Her odanın yönetim kurulu, her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birliğe gönderir.

Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini de gözönüne almak suretiyle çeşitli odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye Bakanlığına gönderir.

Maliye Bakanlığı tarifeyi aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Tarifenin Sahibi Kim?

SMMM ve YMM Ücret tarifesinin meslek odaları veya Birlik (TÜRMOB)’e mi ait olduğu yoksa bu tarifeleri tasdik eden Maliye Bakanlığına mı ait olduğunun tespit edilmesi gerekir. Zira, KDV Kanununun 27. Madde 5. Fıkrasında meslek teşekküllerince (YMM, SMMM Odaları veya TÜRMOB) tespit edilmiş tarifeye işaret edilmektedir. Diğer kurum veya kuruluşlarca tespit edilmiş tarifenin bu madde hükmüne göre emsal bedel hesabı yapılamaz.

3568 Sayılı Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere, Odalar ve Birlik ücret tarifelerini hazırlamaktadır. Bu Kurumların tasdik yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki Maliye Bakanlığına aittir. Hatta, Maliye Bakanlığı tarifeyi aynen tasdik edebileceği gibi, gerekli gördüğünde, üzerinde değişiklikler yaparak da tasdik edebilir. Bu durumda YMM, SMMM Odaları ile TÜRMOB’un Kanunda geçen mesleki teşekküller olarak asgari ücret tarifesinin belirlenmesinde, sadece tarifeyi hazırlama görev ve yetkisinin olduğunu, asıl tespit yetkisinin ise tasdik makamı olan Maliye Bakanlığında olduğunu kabul etmek gerekir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme: Serbest meslek kazancı niteliğindeki YMM ve SMMM hizmetlerinden doğan kazançların tespitinde Gelir Vergisi Kanunu açısından emsal bedel uygulaması bulunmamaktadır. KDV Kanunu açısından ise; Kanunun 27. Maddesinin 5. Fıkrasında “Meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa” bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

3568 Sayılı Kanuna göre her ne kadar Odaların ve Birliğin (TÜRMOB) ücret tarifesi hazırlama yetkisi bulunsa da, tasdik yetkileri bulunmamaktadır. Ücret tarifesini tasdik etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Dolayısıyla ücret tespitini de Maliye Bakanlığı yapmaktadır.

Sonuç olarak; Odalar ve Birliğin YMM ve SMMM hizmetlerine ait ücretlerinin tespitine ilişkin yetkileri Maliye Bakanlığına sunacakları tavsiye seviyesindedir. Bu durumda tarifenin asıl sahibi tarifeyi onaylayan Maliye Bakanlığı olduğundan dolayı KDV Kanununun 27. Maddesinin 5. Fıkrası hükmüne göre YMM ve SMMM hizmetlerinden dolayı KDV açısından emsal bedel uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.

Haber Arası Reklam

Devamı: YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu – Cihangir ÖZKÖK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu – Cihangir ÖZKÖK, YMM

YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu

Cihangir ÖZKÖK
Yeminli Mali Müşavir
cihangirozkok@hotmail.com

Bilindiği üzere; serbest meslek kazancı niteliğinde olan YMM ve SMMM hizmetlerinde Gelir Vergisi açısından tahsil esası geçerlidir. Tahsilat varsa gelir doğar, aksi durumda, yani tahsilatın gerçekleşmediği durumlarda herhangi bir gelirden söz edilemez. Tahsilat hangi dönemde gerçekleşmişse o dönemin geliri kabul edilir. Tahsilat hiçbir zaman gerçekleşmemişse, gelir hiçbir zaman doğmamış demektir. Sebebi ise, Gelir Vergisi Kanununda, serbest meslek kazançları ile ilgili olarak, emsal bedeli uygulamasının bulunmamasıdır.

YMM ve SMMM hizmetlerinde emsal bedelin tespiti açısından KDV mevzuatından kaynaklanan bir karmaşa söz konusudur. Şöyle ki;

3065 sayılı KDV Kanununun “Emsal Bedeli veya Emsal Ücreti” başlıklı 27. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Aynı maddenin 5. Fıkrasında, serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

3568 Sayılı Kanunun “Ücret” başlıklı 46. Maddesi ise şu şekildedir:

“Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin asgarî miktarı tarife ile belirlenir.

Tarifedeki asgarî miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezasını gerektirir.

Her odanın yönetim kurulu, her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak Birliğe gönderir.

Birlik yönetim kurulu, oda yönetim kurullarının tekliflerini de gözönüne almak suretiyle çeşitli odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye Bakanlığına gönderir.

Maliye Bakanlığı tarifeyi aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Tarifenin Sahibi Kim?

SMMM ve YMM Ücret tarifesinin meslek odaları veya Birlik (TÜRMOB)’e mi ait olduğu yoksa bu tarifeleri tasdik eden Maliye Bakanlığına mı ait olduğunun tespit edilmesi gerekir. Zira, KDV Kanununun 27. Madde 5. Fıkrasında meslek teşekküllerince (YMM, SMMM Odaları veya TÜRMOB) tespit edilmiş tarifeye işaret edilmektedir. Diğer kurum veya kuruluşlarca tespit edilmiş tarifenin bu madde hükmüne göre emsal bedel hesabı yapılamaz.

3568 Sayılı Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere, Odalar ve Birlik ücret tarifelerini hazırlamaktadır. Bu Kurumların tasdik yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki Maliye Bakanlığına aittir. Hatta, Maliye Bakanlığı tarifeyi aynen tasdik edebileceği gibi, gerekli gördüğünde, üzerinde değişiklikler yaparak da tasdik edebilir. Bu durumda YMM, SMMM Odaları ile TÜRMOB’un Kanunda geçen mesleki teşekküller olarak asgari ücret tarifesinin belirlenmesinde, sadece tarifeyi hazırlama görev ve yetkisinin olduğunu, asıl tespit yetkisinin ise tasdik makamı olan Maliye Bakanlığında olduğunu kabul etmek gerekir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme: Serbest meslek kazancı niteliğindeki YMM ve SMMM hizmetlerinden doğan kazançların tespitinde Gelir Vergisi Kanunu açısından emsal bedel uygulaması bulunmamaktadır. KDV Kanunu açısından ise; Kanunun 27. Maddesinin 5. Fıkrasında “Meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa” bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

3568 Sayılı Kanuna göre her ne kadar Odaların ve Birliğin (TÜRMOB) ücret tarifesi hazırlama yetkisi bulunsa da, tasdik yetkileri bulunmamaktadır. Ücret tarifesini tasdik etme yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Dolayısıyla ücret tespitini de Maliye Bakanlığı yapmaktadır.

Sonuç olarak; Odalar ve Birliğin YMM ve SMMM hizmetlerine ait ücretlerinin tespitine ilişkin yetkileri Maliye Bakanlığına sunacakları tavsiye seviyesindedir. Bu durumda tarifenin asıl sahibi tarifeyi onaylayan Maliye Bakanlığı olduğundan dolayı KDV Kanununun 27. Maddesinin 5. Fıkrası hükmüne göre YMM ve SMMM hizmetlerinden dolayı KDV açısından emsal bedel uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.

Haber Arası Reklam

Devamı: YMM ve SMMM Hizmetlerinde KDV Açısından Emsal Bedel Sorunu – Cihangir ÖZKÖK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.