• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveVakıflar Mevzuatı

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik 30/09/2021

30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31614

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 66 – (1) Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere Genel Müdürlükçe aşevi ve kuru gıda hizmeti verilecek muhtaç sayısı belirlenerek, bunların dağıtımı için gerekli yerlerde aşevleri açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanacaklar

MADDE 67 – (1) Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanabilirler.

(2) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlardan hane geliri net asgari ücretten fazla olmayanlar da aşevi ve kuru gıda hizmetinden yararlanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 68 – (1) Aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler Ek-9’da yer alan formu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.

(2) Kontenjanın dolmaması halinde, özel gereksinimli çocuklar için açılmış eğitim kurumlarındaki çocuklara da kurum yönetiminin vereceği liste dikkate alınarak aşevi veya kuru gıda hizmeti verilebilir.

(3) Aşevi veya kuru gıda yardımı hizmetine başvuruda çalışabilecek durumda olanlardan Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

(4) Bölge müdürlüğünce müracaat formundaki beyanlar doğrulandıktan sonra, Ek-26’da belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 69 – (1) Bölge müdürlüğünce aşevi veya kuru gıda hizmetinden faydalananların gelirleri ve mal varlığı hakkında, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istenebilir. Yapılan araştırma sonucunda yararlanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler aşevi ve kuru gıda hizmetinden faydalanamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 70 – (1) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; aşevi ve kuru gıda yardımı başvurularını değerlendirirken ve yardım alanların kontrollerini sağlarken, yardım alanların ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapanlar, yardım alanlar ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvuru veya yardımları iptal eder.

(2) Aşevi veya kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanma süresi aralıksız 5 yıl ile sınırlıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevi ve kuru gıda hizmetinin sona ermesi

MADDE 71 – (1) Aşevi ve kuru gıda hizmetinden yararlananların;

a) Ölümü,

b) Muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması,

c) Bilgi verilmeksizin kesintisiz 10 gün aşevi veya 3 ay kuru gıda hizmeti alınmaması,

halinde bu kişilere verilen hizmet son bulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 18 yaşından küçük özel gereksinimli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı takdirde aylık bağlanır. 18 yaşından büyük ve en az %70 ve üzeri oranda engelli muhtaçların aileleri ile birlikte ikamet etmeleri durumunda da ailelerinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması halinde aylık bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – (1) Sağlık kurulu raporları 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bölge Müdürlükleri tarafından aylık bağlanan muhtaç kişilere tebligat yapılarak, muhtacın kendisi, velisi veya vasisi tarafından bankalarda açtırdıkları hesaplara aylıkları yatırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Verilerin işlenmesi ve takip

MADDE 79 – (1) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; muhtaç aylığı başvurularını değerlendirirken ve aylık alanların kontrollerini sağlarken, aylık alanların ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapanlar, aylık alanlar ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvuru veya aylık ödemesini iptal eder.

(2) Aylık alanlar banka hesaplarından aylıkları çektiklerini gösteren hesap ekstrelerini her yıl Kasım ayında Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırırlar. Aylıkların aralıksız üç ay çekilmediği görülenlerin aylıkları kesilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 80 – (1) Aylık alanların;

a) Ölümü,

b) Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına alınması,

c) Yetim erkek veya kız çocuğunun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,

ç) Üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu Yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi,

halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

(2) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programı kapsamında dul aylığı alanların yetim çocuklarına veya 18 yaş altı özel gereksinimli çocuklarına verilen muhtaç aylığı tek başına aylık kesme sebebi sayılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce alınan ve değerlendirme aşamasında bulunan tüm muhtaç aylığı, aşevi ve kuru gıda yardımı başvuruları hakkında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere göre işlem yapılır. Gerekli hallerde başvuruların yenilenmesi istenir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce muhtaç aylığı bağlanmış, aşevi ve kuru gıda yardımı almaya başlamış olanların kazanılmış hakları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile devam eder. Ancak bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak işlemlerde bu süre beklenmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-9, EK-11 ve EK-12’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin ekine Ek-26 eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-10 ve Ek-14’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/8/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18/9/2014 29123
7- 30/6/2016 29758
8- 28/2/2018 30346
9- 25/5/2018 30431
10- 12/9/2020 31242

 

 

Devamı: Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması (Seri No: 4)

20 Nisan 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31460

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)‘in “Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındaki vakıfların ise münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulması, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün bu amaca yönelik harcanması gerekmektedir. Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecektir. Bu kapsamın dışında yapılacak harcamalar ise amaca uygun harcama kabul edilmeyecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “1. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları”, “2. Vergi muafiyetinden yararlanmada usul”, “3. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri” ve “4. Vergi muafiyetinin kaldırılması” başlıklı bölümlerinde yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğde yer alan  “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak, “Bakanlar Kurulundan” ibareleri “Cumhurbaşkanından” olarak, “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak, “YTL” ibareleri “TL” olarak, “Yeni Türk Lirası” ibareleri “Türk Lirası” olarak değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/4/2007 26482
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/8/2012 28385
2- 23/3/2013 28596

 

Devamı: Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik 12/09/2020

12 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31242

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 82 – (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılabilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan, eğitim desteği ya da burs alan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

(4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanları ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarda, karar almaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 83 – (1) Başvurular EK-15’te yer alan formun doldurulması suretiyle yapılır.

(2) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 84 – (1) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez;  ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından burs başvurusunun iptal edilmesi talebinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs başvurusu iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 85 – (1) Eğitim yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları EK-16’da yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve her başvuru ili için ayrı ayrı sıralanır.

(2) Birinci fıkrada oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri illerdeki açık kadrolar nispetinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır.

(5) Başvuru değerlendirme işlemi sonrasında her ile ait açık kadro sayısı kadar asıl ve yedek öğrenci listeleri oluşturulur. Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya göre eğitim yardımı verilir. Asıl ve yedek listeler, içinde bulunulan eğitim yılı için geçerlidir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımı başvurusunu iptal eder.

(7) Başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanır ve en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(8) Eğitim yardımı almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 86 – (1) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sınıftan başlayarak yükseköğrenim eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir ilde bulunan okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Öğrencinin takibi ve eğitim yardımının kesilmesi

MADDE 87 – (1) Bölge Müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit eder.

(2) Öğrenciliğin sona ermesi veya sınıf tekrarı olması halinde eğitim yardımı kesilir. Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı devam eder.

(3) Örgün eğitim görmediği tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(5) Eğitim yardımı almaktan vazgeçen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında eğitim yardımının devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde eğitim yardımı alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve eğitim yardımı almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımını keser.

(7) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

(8) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(9) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı desteği

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde miktarı Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere başarı desteği verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Eğitim yardımının kesilmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımları kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-15 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/8/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18/9/2014 29123
7- 30/6/2016 29758
8- 28/2/2018 30346
9- 25/5/2018 30431

 

Devamı: Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik 12/09/2020

12 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31242

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 82 – (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılabilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan, eğitim desteği ya da burs alan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

(4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanları ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarda, karar almaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 83 – (1) Başvurular EK-15’te yer alan formun doldurulması suretiyle yapılır.

(2) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 84 – (1) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez;  ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından burs başvurusunun iptal edilmesi talebinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs başvurusu iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 85 – (1) Eğitim yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları EK-16’da yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve her başvuru ili için ayrı ayrı sıralanır.

(2) Birinci fıkrada oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri illerdeki açık kadrolar nispetinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır.

(5) Başvuru değerlendirme işlemi sonrasında her ile ait açık kadro sayısı kadar asıl ve yedek öğrenci listeleri oluşturulur. Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya göre eğitim yardımı verilir. Asıl ve yedek listeler, içinde bulunulan eğitim yılı için geçerlidir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımı başvurusunu iptal eder.

(7) Başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanır ve en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(8) Eğitim yardımı almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 86 – (1) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sınıftan başlayarak yükseköğrenim eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir ilde bulunan okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Öğrencinin takibi ve eğitim yardımının kesilmesi

MADDE 87 – (1) Bölge Müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit eder.

(2) Öğrenciliğin sona ermesi veya sınıf tekrarı olması halinde eğitim yardımı kesilir. Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı devam eder.

(3) Örgün eğitim görmediği tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(5) Eğitim yardımı almaktan vazgeçen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında eğitim yardımının devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde eğitim yardımı alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve eğitim yardımı almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımını keser.

(7) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

(8) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(9) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı desteği

MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde miktarı Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere başarı desteği verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Eğitim yardımının kesilmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımları kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-15 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/8/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18/9/2014 29123
7- 30/6/2016 29758
8- 28/2/2018 30346
9- 25/5/2018 30431

 

Devamı: Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

12 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31242

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.”

ad

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme

MADDE 7– (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki yükseköğretim  kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Akademik başarı bursu

MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşağıdaki şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.

c) Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler

EK MADDE 1 – (1) Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/8/2013 28741
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/11/2014 29179
2- 11/1/2016 29590
3- 16/6/2016 29744
4- 12/10/2017 30208
5- 5/12/2017 30261

 

Devamı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği

12 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31242

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.”

ad

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme

MADDE 7– (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki yükseköğretim  kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Akademik başarı bursu

MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşağıdaki şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.

c) Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler

EK MADDE 1 – (1) Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/8/2013 28741
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/11/2014 29179
2- 11/1/2016 29590
3- 16/6/2016 29744
4- 12/10/2017 30208
5- 5/12/2017 30261

 

Devamı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bağımsız Denetim Açısından Vakıflar, Vakıfların İktisadi İşletmeleri ve İştirakleri – Çağatay YARAR, VGM Başmüfettişi

Çağatay YARAR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi
cagatayyarar@hotmail.com

ÖZET

Vakıflar 2008 yılına dek Vakıflar Genel Müdürlüğünün yanı sıra duruma göre SMMM, YMM ve bağımsız denetim kuruluşlarının denetimine tabi idi. 2008 yılından itibaren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesiyle zorunlu iç denetim uygulamasına geçilerek,  iç denetimin varsa vakfın denetim organına aksi halde bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. İç denetimin bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması halinde vakıflar mevzuatına aykırı olmamak üzere bağımsız denetim mevzuatı ve uluslararası denetim standartları uygulanacaktır. Yeni sistem ile birlikte vakfın iktisadi işletme ve iştirakleri de iç denetim kapsamına alınmıştır. Aslında ticari birer kuruluş olan vakıf iktisadi işletmeleri ticaret kanununda öngörülen bağımsız denetim kapsamına alınmamış, vakfın ortak olduğu şirketler için ise yalnızca sermayesinin yarısından fazlası kanunla kurulmuş vakıflara ait olanlara istisna getirilmiştir. Böylece bu istisna dışında vakıfların iştiraki olan şirketler diğer tüm şirketler gibi şartları taşıyorlarsa bağımsız denetime tabi olacaktır. Diğer yandan vakfın iç denetimi kapsamında denetimi yapan organ vakfın yanı sıra iktisadi işletme ve iştiraklerini de denetleyecektir. Denetim organı bulunmayan vakıflarda ise iç denetim vakfın yetkili karar organının belirlediği bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılacak denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşu, bağımsız denetim mevzuatı ve ulusları denetim standartları doğrultunda vakfın yansıra, iktisadi işletme ve Türk Ticaret Kanunu açısından bağımsız denetime tabi olsun ya da olmasın ortağı olduğu şirketleri ortaklık oranına bakılmaksızın denetleyecektir.

I. VAKFIN TANIMI VE TÜRLERİ

En genel tanımı itibariyle belli bir mal varlığının belli bir amaca tahsis edildiği tüzel kişiliklere vakıf denilmektedir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise;

1- Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para.

2- Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.

3- Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

Şeklinde üç ayrı tanımı yapılmıştır.[1]

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde ise Vakıflar; “Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.” şeklide tanımlanmıştır. Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi vakıflara yeni vakıf denilmektedir. Nitekim bu tabir 5737 sayılı kanunda da açıkça zikredilmektedir. Türk Medeni Kanununa tabi olmayan, yani kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş vakıflara da eski vakıflar denilmektedir. Yeni vakıflar terimi kanunda yer alırken eski vakıflar terimi doğrudan yer almasa da türlerinin tek tek tanımlarına yer verilmiştir. Bunlar Mazbut, Mülhak, Cemaat ve Esnaf Vakfı’dır ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununda yer aldığı üzere;

Mazbut Vakıf: Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları,

Mülhak Vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları,

Cemaat Vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları,

Esnaf Vakfı: mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilen vakıfları,

İfade etmektedir.

ad

II. VAKIFLARDA İKTİSADİ İŞLETME VE İŞTİRAK KAVRAMLARI

Vakıflar Kanununun İktisadî İşletme ve Şirket Kurulması başlıklı 26. maddesinde; “Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. Şirketler dahil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez. Kurucuların çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasına bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında aynı vakıfların mal edinmelerini düzenleyen hükümler uygulanır.” denilmektedir.

Kanunun bu maddesinden de anlaşılacağı üzere vakıflar;

  • İktisadi işletme kurabilirler,
  • Şirket Kurabilirler,
  • Daha önceden kurulmuş olan şirketlere ortak olabilirler.

İktisadi işletmelerde sermayenin bölünmesi mümkün olmadığından daha önceden kurulmuş bir iktisadi işletmeye ortak olmak mümkün değildir. Ortak olunabilecek veya kurulacak şirket türleri için bir sınırlama getirilmemiştir. Böylece vakıflar tüzel kişilerin ortak olabileceği tüm sermaye şirketlerinde pay sahibi olabilirler.

İktisadi işletme ve şirket kurmak veya herhangi bir şirkete ortak olmak için izin şartı da bulunmamakta olup bildirim yapılması yeterlidir.

Şirketlerin ve iktisadi işletmelerden vakıfların elde ettikleri gelirlerinin vakfın amacı dışında bir amaca tahsis edilmesi yasaklanmıştır. Burada gelir olarak kast edilen şirketin veya iktisadi işletmenin vakfa aktardığı kar payıdır.

Yukarıda bahsedilen kanun maddesinde iktisadi işletme ve iştirak tanımı yapılmamıştır, ancak iktisadi işletme tanımı Kurumlar Vergisi Kanununda yer almaktadır. Kanunun 2. maddesinin 5. fıkrasında  “Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.” denilmektedir.

İktisadi işletmenin belirlenmesinde yukarıda belirlenen koşullar dikkate alınmakta olup işletmelerin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır. Vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için iktisadi işletmenin;

  • Vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),
  • Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,
  • Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması gerekmektedir. [2]

Bu sayılanlara ek olarak iktisadi işletmenin en belirgin özelliği, tüzel kişiliklerinin olmamasıdır. İktisadi işletmeyi sermaye şirketlerinden ayrılan en temel yönü de budur. İktisadi işletmeler vakıf tüzel kişiliği altında faaliyette bulunurlar.

Vakıflara bağlı iktisadi işletmeler de diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma ile Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Vakıf iktisadi işletmesi kurumlar vergisine tabi olduğu için muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tekdüzen hesap planına uymak zorundadırlar.[3]

İktisadi işletme kavramı genel olarak tüm ticari girişimleri kapsayan organizasyonları ifade ederken çalışmamızın konusu olan iktisadi işletmeler ise Kurumlar Vergisi Kanununda da tanımı yapılan dar anlamda yalnızca vakıflara özgü iktisadi işletme kavramını belirtmektedir. Çalışmamızda kast edilen iktisadi işletme kavramı vakfın bünyesinde faaliyet gösteren ve şirket niteliği taşımayan ticari faaliyetleri ifade etmektedir. Buna karşılık iştirak kavramı ise herhangi bir vakfın herhangi bir şirkette hisse senedi yatırımı boyutunu aşan bağlı ortaklıkları da içine alan şirket ortaklığı kapmasında geniş anlamda değerlendirilmektedir. Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğindeki kavramlar da bu yönde anlaşılmalıdır.

III. VAKIFLARDA BAĞIMSIZ DENETİM

Zorunlu Bağımsız denetimin kapsamı Türk Ticaret Kanununun 397 ve 398. maddelerinde belirtilmiştir. 397. madde de denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir denilmektedir.

398. madde de ise; “Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Denetim Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378. madde uyarınca verilen raporların ve 397. maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Denetleme, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.” denilmektedir.

Bu madde kapsamında Denetime Tabi olacak şirketlerin de Cumhurbaşkanlığınca belirleneceği ifade edilmiştir. (Madde 397/4)

Bakanlar Kurulunun 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılı kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yayımlanmıştır. Buna göre Vakıflar bağımsız denetim kapmasında bulunmamaktadır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun internet sitesinde konu hakkında sorulan bir soruya verdiği cevapta; “Bağımsız denetime tabi olma kriterlerini karşılaması nedeniyle yalnızca ilgili sermaye şirketi iştiraklerinizin bağımsız denetim yaptırması gerekli olup, vakıflar Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında değildir. İlgili mevzuatınız bağımsız denetim öngörebilir.”[4] denilmektedir. Bu kapsamda vakıflarda bağımsız denetim konusunun Vakıflar mevzuatı boyutuyla da değerlendirilmesi gerekmektedir.

27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte vakıflarda zorunlu iç denetim uygulaması getirilmiş bunun bir parçası olarak da duruma göre bağımsız denetime tabi kılınmıştır. Çalışmamızın devamında ayrıntıları verilecek bu sistem öncesinde 2008 yılından önceki sistemin açıklanması faydalı olacaktır.

21.01.1998 gün ve 23237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ uyarınca;

– Bilanço esasına göre defter tutan ve malvarlığına ilave edilen gelirleri dahil gayrisafi geliri 100 milyar TL ile 500 milyar TL arasında olan vakıflar, bilanço ve gelir-gider tablolarını yeminli mali müşavirlere,

– 500 milyar ve üzerinde olan ve halka açık, borsaya kota edilmiş hisse senetlerine sahip olan vakıflar sermaye piyasası kurulunun kabul ettiği bağımsız denetim kuruluşlarına,

– Diğer vakıflar ise, hesap hülasalarını serbest muhasebeci mali müşavirlere tasdik ettirmekteydiler.

Tebliğden de görüleceği üzere vakıfların bağımsız denetimi Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM’ler), Yeminli Mali Müşavirler (YMM’ler) ve SPK mevzuatına tabi bağımsız denetim kuruluşlarına verilmişti. SMMM’ler  ile YMM’lerin herhangi bir bağımsız denetçi belgesi veya sertifikasına sahip olmasına gerek olmaksızın doğrudan bağımsız denetim yapma yetkisine sahip olduğu görülmektedir. Birazdan da açıklandığı üzere yeni sistemde ne SMMM’lerin ne de YMM’lerin vakıflarda doğrudan denetim yapma yetkisi bulunmamaktadır. Yalnızca YMM’lerin vergi muafiyeti olan vakıflarda tasdik yetkisi vardır.

Tebliğ başlığından düzenlemenin kapsamının Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflara ilişkin olduğu açıkça anlaşılmaktadır, ancak bu vakıfların iktisadi işletme ve iştiraklerine yer verilmemiştir. Ayrıca Mülhak, Cemaat ve Esnaf Vakıfları bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır.

28.09.2008 gün ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile bu sistem son bulmuştur.

27.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 32. maddesi Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iç denetim esası getirilmiş, vakıfların organları tarafından denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabileceği  hüküm altına alınmıştır.

Vakıflar Yönetmeliğinin Vakıfların Denetimi başlıklı 39. maddesinde her yıl ilk altı ay içerisinde iç denetim raporu düzenlenerek iki ay içerisinde kuruma gönderme yükümlülüğü getirilmiş ve 42. maddede vakfın tüm iş ve işlemlerinin iç denetim kapsamında olduğu belirtildikten sonra iç denetim faaliyetinin;

a) Vakfın vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf senedinde yazılı şartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği,

b) Vakfın mallarının ve gelirlerinin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf senedinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı,

c) İşletme ve iştiraklere sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştiraklerin sınai, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri,

ç) Vakfın denetime tabi tüm birimlerinin işlem, hesap ve mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı,

hususları dikkate alınarak defter, kayıt ve belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla hesap mutabakatı sağlanarak yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin 43. maddesinde iç denetimin şayet vakıf organları içerisinde bir denetim organı var ise bizzat bu organ ile şayet bu tür bir organ yok ise ancak bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılabileceği şartı getirilmiştir.

Kanunen zorunlu olan bu iç denetim dışında vakıfların temel kuruluş belgesi olan vakıf senetlerinde de vakfeden, vakfın denetimine ilişkin ihtiyari şartlar getirilmiş olabilir. Örneğin vakfın Türk Medeni Kanunu 109. madde hükümlerine göre tek zorunlu organı Yönetim organıdır. Vakfeden vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organlara da yer verebilmektedir. İhtiyarı organ denilen bu organların denetim görevi olanları Denetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Denetçi, Denetçiler, Murakabe Kurulu gibi isimler alabilmektedir. Bu noktada bahsi geçen bir denetim organından yoksun olan vakıfların  iç denetimi ancak bağımsız denetim kuruluşuna yatırılabilecektir.

Vakıflar Yönetmeliğinin 43. maddesinin 2. fıkrasında vakfın yetkili organı ya da bağımsız denetim kuruluşunun, iç denetimi, ancak denetçi sertifikasına sahip kişiler marifetiyle yapar veya yaptırabileceği şeklinde düzenleme yapılıp, sertifika alabilme şartlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğünde belli görevlerde yer alanlara sınava tabi olmaksızın sertifika alabilme imkanı getirilirken Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ruhsatına sahip olanlar ile Genel Müdürlükçe yapılacak sertifika eğitimi sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olmaları şartı getirilmiştir.

Ancak; Danıştay Onuncu Dairesinin 18.6.2014 tarihli ve Esas No. 2009/11943, Karar No. 2014/4092 sayılı Kararı ile sertifika şartına ilişkin düzenlemeler iptal edilmiştir. Söz konusu yargı kararının gerekçesinde temel olarak yasada öngörülmemesine rağmen bu tür bir zorunluluk konulması hukuki dayanaktan yoksun bulunmuştur. Buna ek olarak 3568 sayılı kanun kapsamındaki meslek mensuplarının da VGM tarafından yapılacak bir sınav ile sertifikaya tabi tutulması hukuka aykırı bulunmuştur. Şöyle ki;

“3568 sayılı Yasa bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu Yasa kapsamında anılan unvanlara sahip kişilerin de bağımsız denetim yapabilme nitelik ve yeterliğine sahip olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davalı Genel Müdürlüğün, açıklanan mevzuat çerçevesinde vakıf iç denetiminin ağırlıklı biçimde mali konulara ilişkin olduğu göz önünde tutularak, vakıf iç denetimini yapabilecekleri belirlemesi gerekmektedir.

Ancak, davalı Genel Müdürlüğün, Yasada öngörülmemesine karşın, bir meslek grubunu, vakıf mevzuatıyla ilgili bir konuda da olsa, yönetmelikle yapacağı bir düzenlemeyle sertifika eğitimine tabi tutmasına ve Yasa’da öngörülmemesine karşın, davalı Genel Müdürlükte çalışanlara iç denetim yetkisi tanımasına hukuken olanak bulunmamaktadır.”

Bu noktada sertifika şartlarına ilişkin hükümlerin iptal edilmesine rağmen bu konuda herhangi bir yasal veya idari düzenleme yapılmış değildir. Ancak yine de halen denetim organı bulunmayan vakıfların iç denetimini vakfın yetkili karar organı tarafından belirlenecek bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetmeliğin halen yürürlükte olan 49. maddesinde  yapılacak bağımsız denetimlerde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, vakıflar mevzuatına aykırı olmamak üzere, bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile uluslararası denetim standartlarının uygulanacağı belirtilmiştir.  Böylece İç denetimin bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması halinde bağımsız denetime ilişkin hukuk kuralları uygulanacaktır.

Gelinen noktada Vakıflar yasal olarak bağımsız denetime tabi olmayıp, Vakıflar Kanununun 32. maddesine uyarınca zorunlu iç denetim uygulaması bulunmaktadır ve vakfın senedinde herhangi bir denetim organı yok ise iç denetim bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması gerekmekte olup vakıflar mevzuatına aykırı olmamak üzere, bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile uluslararası denetim standartları uygulanacaktır.

2008 yılında getirilen iç denetim sistemi ile o tarihten önce uygulanan sistemin karşılaştırılması aşağıda yapılmıştır.

– Eski sistemde sadece yeni vakıflarda bağımsız denetim zorunluluğu var iken yeni düzenleme ile Mülhak, Cemaat ve Esnaf Vakıfları da kapsama alınmıştır.

– Eski sistemde YMM, SMMM doğrudan bağımsız denetim yetkisi verilmiş iken, yeni sistemde bu yetki yalnızca bağımsız denetim kuruluşlarına verilmiştir.

– Eski sistemde bağımsız denetim yalnızca vakfı kapsarken yeni sistemde vakıf iktisadi işletme ve iştirakleri de kapsama alınmıştır.

– Eski sistemde vakfın mali tablolarının tasdiki olarak belirlenen denetim yeni sistemde vakfın tüm iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Diğer yandan 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ uyarınca Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanınmış olan vakıfların her YMMM tasdik raporu düzenlettirmesi ve bu raporla birlikte vakfın ve varsa iktisadi işletmesinin bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçelerin YMM tarafından onaylanması gerekmektedir.

IV. VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

Bakanlar Kurulunun 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılık kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Vakıf İktisadi İşletmeleri bağımsız denetim kapsamına alınmamıştır.

Daha önce de bahsedildiği gibi iktisadi işletmelerin vakıftan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.  Esasen iktisadi işletme tek ortaklı bir anonim şirkete de benzetilebilir. Kimi zaman ölçeği çok büyük boyutlara dahi ulaşabilen iktisadi işletmelerin bağımsız denetim kapsamı dışında bırakılması da oldukça dikkat çekicidir.

Türk Ticaret Kanununun 16. maddesi uyarınca amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, tacir sayılır iken gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler kendileri tacir sayılmamaktadır.

Buradan hareketle işletme ve iştiraklere sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştiraklerin sınai, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri de zorunlu iç denetim kapsamında tutulmuş olduğundan,

Aynen vakıfların kendisinde olduğu gibi iktisadi işletmeleri de yasal olarak bağımsız denetime tabi olmayıp, Vakıflar Kanununun 32. maddesine uyarınca zorunlu iç denetim uygulaması bulunmaktadır ve vakfın senedinde herhangi bir denetim organı yok ise iç denetim bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması gerekmekte olup vakıflar mevzuatına aykırı olmamak üzere, bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile uluslararası denetim standartları uygulanacaktır.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu öncesindeki dönemde vakıflarda duruma göre SMMM, YMM veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırılması zorunlu iken iktisadi işletmeleri denetim kapsamında değildi ancak mevcut sistemde Vakıflar Yönetmeliğinin 42. maddesi uyarınca denetim kapsamına alınmıştır.

Bu düzenlemeye benzer şekilde 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti olan Vakıflar için yalnızca vakfın bilanço ve gelir gider tablolarının YMM tasdiki gerekirken, 15.08.2012 gün ve 28385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ ile Vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının da YMM tasdiki zorunlu tutulmuştur.  Böylece vergi muafiyeti olan vakıfların iktisadi işletmeleri de YMM denetimi kapsamına alınmış ise de bu vakıfların iştirakleri için böyle bir zorunluluk getirilmemiştir.

V. VAKIF İŞTİRAKLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 4. maddesinin b fıkrasında; sermayesinin % 50’den fazlası kanunla kurulmuş vakıflara ait olan şirketler bağımsız denetim kapsamı dışında tutulmuştur. Bu düzenleme dışında vakıfların ortağı olduğu şirketler için bu ortaklık durumu bağımsız denetime tabi olup olmaması açısından istisna getirmemektedir.

Böylece bu şirketlerin tamamı bağımsız denetime tabi olmayacak ise de anılan Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi uyarınca  sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname ve ihraç belgesi bulunan anonim şirketler Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi uyarınca bağımsız denetime tabidir.  Bu kapsamda yukarıda sayılan şirketlerden borsada işlem gören Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yarısından fazlası kanunla kurulmuş bir vakfa ait olmasına rağmen bağımsız denetim kapsamındadır.

Vakıflar Kanununun 32. maddesi uyarınca getirilen zorunlu iç denetim uygulamasına ilişkin alt düzenlemenin yer aldığı Vakıflar Yönetmeliğinin 42. maddesinde; işletme ve iştiraklere sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştiraklerin sınai, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri iç denetim kapsamına alınmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde vakfın iç denetimi yapacak olan denetim organı veya bağımsız denetim kuruluşu vakfın iştiraklerinin de denetimini yapacaktır. Yapılacak bu denetimde iştirak oranın yüzde kaç olacağı belirtilmemiştir. Yönetmelikteki düzenlemelere göre vakfın sermaye oranı yarıdan az olan vakıf iştirakleri VGM Müfettişlerince dahi denetlenemiyorken bağımsız denetim kuruluşları zorunlu iç denetim kapsamında tüm iştiraklerde denetim yapmak zorundadır.

Yine denetim kapsamında alınıp alınmaması için bu iştiraklerin Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olup olmadığının önemi yoktur.

Vakıf iştiraklerin denetlenmesi için Yönetmelikte sermaye oranı yer almadığı için vakfın ortaklık sahibi olduğu tüm şirketler bağımsız denetimi yapılacaktır. Buna örnek vermek gerekirse bugün faaliyet gösteren birçok bankanın en büyük ortakları personelinin üyesi olduğu sandık vakıflarıdır. Bu mevzuat hükümleri dikkate alındığında sandık vakıflarını denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun bankanın da denetimini yapacak olması zorunluluğu denetimin iş yükünü karşılanamaz bir şekilde artıracaktır ve fiili imkânsızlık doğuracaktır.

SONUÇ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre vakıflar ve iktisadi işletmeleri bağımsız denetim kapsamı dışında tutulmuştur. Vakıfların sermaye ortağı olduğu şirketler için ise yalnızca kanunla kurulmuş vakıfların sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu şirketlere istisna getirilmiştir. Bu istisnadan yaralanabilecek yalnızca 8 adet şirket bulunmaktadır. Diğer şirketlerin ortakları arasında herhangi bir vakıf yer alsa dahi şartları taşıyorsa bağımsız denetime tabi olacaktır.

2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile vakıflarda zorunlu iç denetim uygulamasına geçilmiştir ve alt düzenlemeler uyarınca bu denetimin, var ise vakfın denetim organına (denetim kurulu v.b.), böyle bir organ bulunmuyor ise bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılması şartı getirilmiştir. Bu denetimler bağımsız denetim kuruluşunca yapılıyor ise vakıflar mevzuatına aykırı olmamak üzere bağımsız denetim mevzuatına ve ulusları denetim standartlarına göre gerçekleştirecektir.

Bağımsız denetim kuruşlarının vakıflarda denetim yaptıracağı kişilerin VGM’nin vereceği denetçi sertifikasına sahip olması zorunluluğu, YMM ve SMMM’lerin VGM tarafından sınava tabi tutulup sertifika verilmesi yönündeki yönetmelik düzenlemesi ise Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Vakıflar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre vakıfların yanısıra iktisadi işletme ve iştirakleri de zorunlu iç denetim ve duruma göre bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca vakfın ortağı olduğu şirketlerin vakfın sermaye payının ne olduğuna bakılmaksızın  denetim kapsamına alınması gerekmektedir. Bu sistem, vakıf iştiraklerinde gerek Türk Ticaret Kanunundan gerekse Vakıflar Yönetmeliği açısından bağımsız denetim yapılmasını gerektirebilmektedir.

Kaynaklar

– Durmuş, Ahmet Hayri. Vakıflar Muhasebesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İstanbul, 2011.

– https://www.gib.gov.tr

– https://www.kgk.gov.tr

– https://www.mevzuat.gov.tr

– https://www.vgm.gov.tr

Dip Notlar

[1] Türk Dil Kurumu, (2011), Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara.

[2] 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ, https://www.gib.gov.tr/node/87461, (ET: 27.11.2019).

[3] Gelir İdaresi Başkanlığı, Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi, 2012, https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/VAKIFLARIN_VERGILENDIRIILMESI_REHBERI_2012.pdf, (ET:07.12.2019)

[4] Kamu Gözetimi Muhasebe  ve Denetim Standartları Kurumu, https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6546/S%C4%B1kc%CC%A7a-Sorulan-Sorular, (E.T: 29.11.2019)

Devamı: Bağımsız Denetim Açısından Vakıflar, Vakıfların İktisadi İşletmeleri ve İştirakleri – Çağatay YARAR, VGM Başmüfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 263)

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları 263

31 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30581

Karar Sayısı: 263

10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (k) bendi ile ek 11 ve geçici 20 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(l) Bu Usul ve Esaslar, vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3— (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (k) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Bakım-Onarım: Vakıf kültür varlıklarının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan; tasarımda, özgün malzemesinde, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri,

b) Birim: Ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

c) Çevre Düzenleme Projesi: Vakıf kültür varlıklarının bulunduğu alanda yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin uygulama özelliklerini belirlemek, mevcut kullanım ve çevresinden kaynaklanan sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanacak çizimleri ve uygulamaya yönelik açıklayıcı raporu,

ç) Değerlendirme: Vakıf kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

d) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

e) İdare: İhaleyi yapan birimi,

f) Hizmet: Denetim, danışmanlık, etüt ve projeye yönelik hizmetler ile diğer hizmetleri,

g) Konservasyon: Kültür varlıklarının özgün nitelikleri değiştirilmeden fiziksel, kimyasal, biyolojik değişikliklere yol açmadan, geriye dönüşü olan malzeme ve yöntemler kullanılarak söz konusu kültür varlığının ömrünü uzatmayı amaçlayan koruma ve onarım işlemlerini,

ğ) Restitüsyon projesi: Vakıf kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün biçimi, eklentilere ilişkin dönem analizleri ve bunlara ait belge ve varsayım çizimlerini,

h) Restorasyon Projesi: Vakıf kültür varlıklarının onanım, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen önerileri, müdahale biçimleri ve tekniklerini, statik, güçlendirme, mekanik, elektrik, aydınlatma, güvenlik ve benzeri çizimleri içeren raporu,

ı) Rölöve Projesi: Vakıf kültür varlıklarının mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı, estetik ve teknik özelliklerine ilişkin raporların düzenlenmesi, yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemi hasar tespitleri ile malzeme analizlerinin yapılması ve fotoğraflarla belgelenmesini,

ad

i) Statik Güçlendirme Projesi: Vakıf kültür varlığının yapım malzemesi, taşıyıcı sistemi ve üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaştırılmasına yönelik çizimleri ve raporu,

j) Uygulama-restorasyon: Vakıf kültür varlıklarının ihyasına yönelik olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri doğrultusundaki her türlü inşaat işleri ve bu işler ile ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,

k) Vakıf Kültür Varlığı: Genel Müdürlük ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yurtiçi kültür ve tabiat varlıkları ile yurtdışı kültür ve tabiat varlıklarını,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslar da yer almayan tanımlar için 4734 sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kanunda yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

a) Restorasyonlar, mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır.

b) Vakıf kültür varlıklarının ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel bir gerekliliktir. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır.

e) Vakıf kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve restorasyon ihalesi ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilir.

ç) Proje hazırlanması ve restorasyon işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.

d) Yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının korunması, proje hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

e) Şartnamelerde detay yöntem ve tekniklere yer verilir.

İdarelerce uyulması zorunlu hususlar

MADDE 6- (1) İhaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) İhalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

Yerli istekli

MADDE 7— (1) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

(2) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(3) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 263) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.