• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveVergi Usul Kanunu Özelgeleri

Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi – Özelge 19579043-105-E.72388

Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Yolcu Taşımacılığı Ba-Bs Bildirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 19579043-105-E.72388

Tarih: 08.09.2020

Konu : Belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında Ba-Bs bildirimi

İlgi :

a) 04/04/2019 tarih ve 71376 sayılı özelge talep formunuz.

b) 15/05/2019 tarih ve 2019/355 sayılı dilekçeniz.

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların Bs formu ile bildirildiği belirtilerek;

– Akıllı kart bayiliği bulunan firmanızın, kart yükleme işleminin yanında yükleme yapılmak üzere kullanılan plastik kartların da satışını yaptığı, bu satışların “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirildiği ancak bir aylık dönemde çoğu zaman bildirim tutarını aşmayan bu satışların Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Ayrı ayrı gelir kalemlerinden elde edilen ve “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirilen satışların bildirim tutarını aşıp aşmadığına bakılmaksızın toplu olarak Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Şahıstan kiralanan şirketiniz bürosu için yapılan kira ödemelerinin Ba formu ile bildirilip bildirilmeyeceği, bildirilmesi durumunda brüt veya net tutarın hangisinin dikkate alınacağı,

konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu yükümlülüğün, 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir. Adı geçen Tebliğin (1.2.1.) numaralı bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

personel programı

Yine aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre;

– Toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere satışı yapılan akıllı kart teslimlerinin, bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kartların satışı karşılığında “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Farklı gelir kalemlerinden elde edilseler dahi, “muhtelif müşteriler” adına bir aylık dönem içinde düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Şahıstan kiralamış olduğunuz şirketinizin bürosu için yapılan kira ödemelerinin, brüt tutar üzerinden Ba bildirim formuna dahil edilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***)

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Devamı: Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi – Özelge 19579043-105-E.72388 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124

Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 28/02/2020

Sayısı: VUK-124/ 2020-3

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124

Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 28/02/2020

Sayısı: VUK-124/ 2020-3

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


2.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124

Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 28/02/2020

Sayısı: VUK-124/ 2020-3

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


2.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124

Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 28/02/2020

Sayısı: VUK-124/ 2020-3

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


2.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Vergi Dairesi Kayıtlarına Girene Kadar Mükellef Pişmanlık Talebiyle Ya Da Düzeltme Beyannamesi Vermek Suretiyle Eksik Beyanını Tamamlayabilecektir

YMM Raporu Mükellef Pişmanlık Eksik Beyan

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.30/3025-353-261/19855

TARİH: 13.5.2003

KONU :

……………..VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: …………….. gün ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve İliniz Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen ……………..tarih ve……………..sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, pişmanlık ve ıslah hükümleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere maddede belirtilen kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmış ve mükelleflerin veya sorumluların pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için uymaları gereken şartlar da 5 bent halinde sayılmış bulunmaktadır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere pişmanlık, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerli olan, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin ıttılaına girmemiş bir olayın mükellef veya sorumlu tarafından kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesidir.

Öte yandan, 3568 sayılı Kanunun 12. maddesinde yeminli mali müşavirlerin yapacakları tasdik ve tasdikten sorumlulukları düzenlenmiş ve maddenin dördüncü fıkrasında da yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin  doğruluğundan sorumlu oldukları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları ve yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtecekleri hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla yeminli mali müşavirlerin bu sorumlulukları, yaptıkları tasdik sonucu mükellefler adına tarh ve tahakkuk olunan vergiler ve kesilen cezaların ödenmesine yöneliktir.

Bu hususlar gözönüne alındığında, mükellef yerine yeminli mali müşavirin Vergi Usul Kanununun 371. maddesi hükmünden yararlandırılmasına ve bu yöndeki talebinin  kabul edilmesine imkan bulunmamaktadır.

Ancak; 20 Sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar uyarınca tasdik raporu vergi dairesi kayıtlarına girene kadar, mükellefin pişmanlık talebiyle yada düzeltme beyannamesi vermek suretiyle eksik beyanını tamamlayabileceği ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Haber Arası Reklam

Devamı: Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu Vergi Dairesi Kayıtlarına Girene Kadar Mükellef Pişmanlık Talebiyle Ya Da Düzeltme Beyannamesi Vermek Suretiyle Eksik Beyanını Tamamlayabilecektir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yenileme Fonu Canlı Hayvan

Yenileme Fonu Canlı Hayvan

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 95133703-105[328-2014/12]-15

Tarih: 29/01/2015

Konu: Amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, aktifte kayıtlı bulunan amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilemeyeceği, takip edilebilmesi durumunda ise yeni alınan veya üreme yoluyla şirket aktifine giren canlı hayvanların amortisman tutarlarından mahsup edilip edilemeyeceği  hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.

Devir ve trampa satış hükmündedir.

Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.

Yukarıki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.” hükmü mevcuttur.

Bu hükme göre; “Yenileme Fonu” iktisadi işletmelere dâhil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenebilmesi için bu kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi erteleme yöntemi olarak, işletme içi yatırımları teşvike yönelik bir uygulamadır. Yenileme fonunun iktisadi kıymetin iktisabında kullanılması halinde, bilançonun pasifinde yer alan fon yeni değer için ayrılacak amortismanlara mahsup edilmektedir.

Diğer taraftan, yenileme fonunun ayrılabilmesi, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin varlığı ile bu kıymetin satılmasından oluşan kârın aynı neviden bir iktisadi kıymetin alımında kullanılması halinde söz konusu olmaktadır.

Bu itibarla, şirket aktifinize kayıtlı olan canlı hayvanların satışından doğan kârın, Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde sayılan şartlara uyulmak kaydıyla  yenileme fonuna alınması, söz konusu fona alınan satış kârının   yeni alınan veya üreme yoluyla şirket aktifine giren canlı hayvanların amortisman tutarlarından mahsup edilmek suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Haber Arası Reklam

Devamı: Yenileme Fonu Canlı Hayvan Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.