• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveYatırımlarda Devlet Yardımları/Destekler

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Destekler

08 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31860

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Çevre Ajansı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak iş birlikleri, ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar ile Türkiye Çevre Ajansı bütçesinde öngörülen ilgili ödenek miktarından belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,

b) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Başkan: Ajans Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Ajans Başkan Yardımcısını,

e) Başkanlık: Ajansı temsil yetkisini haiz yürütme organını,

f) İnceleme Komisyonu: 14 üncü maddede belirtilen Ajans Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonu,

g) İş birliği: Ajansın faaliyet alanlarına yönelik konularda birlikte yapılacak çalışmalara, projelere veya bu konulardaki görev, yetki ve sorumlulukların icrasına yönelik hakların birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan tanınmasına yönelik ikili veya çok taraflı yazılı anlaşma ile yapılabilecek mutabakatı,

ğ) İzleme raporu: Mali ve teknik yardım uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ile ilgili Başkanlıkça hazırlanan raporu,

h) Kanun: 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ı) Kontrol Komisyonu: Ödeneğin yazılı belgeler ve taahhütnameye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle görevlendirilmiş personelden oluşan komisyonu,

i) Mali ve teknik destek: Bedelsiz veya başkaca bir karşılık almaksızın, gönüllü olarak para veya malın mülkiyetinin bağlanarak devredilmesini,

j) Personel: Ajansta çalışan personeli ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen personeli,

k) Proje: Mali ve teknik destek sağlanacak iş birliği konularına yönelik hazırlanan dokümanı,

l) Proje yararlanıcısı: Mali ve teknik destekten yararlananları,

m) Protokol: İş birliği yapılan taraflar ile Ajans arasında imzalanan yazılı belgeleri ve taahhütnameyi,

n) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın İş Birlikleri, Mali ve Teknik Destekleri, Gelir ve Giderlerinin Yönetimi

Ajansın iş birliği yapacağı ve destek sağlayacağı proje ve faaliyetler

MADDE 5- (1) Ajans, Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen faaliyet konuları kapsamında yer alan çalışmalar ile bu çalışmaların geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere iş birliği yapabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan iş birlikleri ile bu iş birlikleri kapsamındaki;

a) Ajans ve iş birliği yapılan taraf personelinin yetiştirilmesine, geliştirilmesine yönelik teorik ve pratik eğitim çalışmalarına,

b) Ajans tarafından ihtiyaç duyulan, depozito yönetim sistemi uygulamalarının, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının, çevrenin iyileştirilmesi ve korunması hizmetleri kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde Millet Bahçeleri başta olmak üzere yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, geri kazanım teknolojilerinin ve veriminin geliştirilmesi hizmetlerinin ve iş birliğine konu edilebilecek diğer faaliyetlerin projeleri ile bu projelerde kullanılmak üzere her türlü yazılım, cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın alınması ve kiralanması ile bunların bakım ve onarımına yönelik çalışmalara,

c) Ajans tarafından düzenlenecek veya desteklenecek proje yarışmalarına, ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülecek olanlar dâhil toplantılara; ihtiyaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım işlerine; temsil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon düzenleme hizmetlerine,

ç) İş birliğine konu edilebilecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan fizibilite, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerine; enerji, haberleşme, ulaşım dahil bu tesislerin işletilmesine,

d) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılacak izleme, inceleme, gözetim, kontrol, tescil, onay, belgelendirme ve denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasına ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesine,

yönelik faaliyetler için uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali destek sağlanabilir.

(3) İş birlikleri kapsamında yapılacak mali yardımların miktarı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Bakan tarafından onaylanmış olan Ajansın yıllık bütçesinde mali ve teknik destekler için öngörülen ödenek miktarını aşmamak üzere belirlenir.

(4) Ajans, birinci fıkrada sayılan faaliyet konularında Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile ilgili taraflarla iş birliği protokolü yapabilir. İkinci fıkrada sayılan konularda mali destek sağlanmasına yönelik protokoller bu Yönetmelik hükümlerine, mali gelir sağlanmasına yönelik protokoller ise 23/4/2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.

Destekleme giderleri

MADDE 6- (1) İş birliği kapsamında verilecek mali ve teknik destekler, bu hususta öngörülen ödenekten karşılanır.

(2) Bütçede yer alacak söz konusu ödeneklerin; ayrılmasına, gösterilmesine, aktarılmasına ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.

Desteklenemeyecek proje ve faaliyetler

MADDE 7- (1) Aşağıda belirtilen proje ve faaliyetler, Ajans tarafından desteklenemez:

a) Ajansın faaliyet konuları kapsamında yer almayan proje ve faaliyetler.

b) Mevzuata, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler.

c) Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler.

Proje giderleri

MADDE 8- (1) İş birlikleri kapsamında yapılacak mali ve teknik destek başvurusunda;

a) Belirtilecek projenin yaklaşık toplam maliyeti projenin süresi ve piyasa fiyat araştırmasına dayandırılarak ayrıntılı olarak belirtilir ve başvuru sonrasında arttırılamaz.

b) Başvuru kapsamında satın alınması veya kiralanması planlanan mal ve hizmet ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje başvuru esnasında Ajansa sunulur.

c) Destek talebinde bulunan kurum/kuruluşlar belirtilen her bir proje konusu için ayrı bir proje başvurusunda bulunur. Sunulan proje başvuruları arasında kaynak aktarımı yapılamaz.

Mali ve teknik destek kapsamında karşılanamayacak giderler

MADDE 9- (1) Mali ve teknik destek sağlanan iş birlikleri kapsamında;

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faiz giderleri,

c) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri,

ç) Ayrı faturalanmış nakliye ve montaj giderleri,

d) Bankacılık giderleri,

e) Her türlü vergi, harç ve sigorta giderleri ve bunlara ilişkin cezalar,

f) Makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri,

g) Proje yönetimi giderleri,

ğ) Muhasebe ve avukatlık giderleri,

h) Bina yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri,

karşılanmaz.

(2) İş birliği kapsamında mali ve teknik destek protokolü imzalanmadan önce projelerle ilgili yapılan giderler karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Ajansa herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

(3) Protokolün imzalanması sonrasında proje gerçekleşmesi ile mal ve hizmet alım tutarlarında oluşacak artışlar, Ajansça verilecek destek tutarını değiştirmez.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş birliklerinde, protokolde belirtilen amacın dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Mali destek ödemeleri, Ajans bütçesinden tefrik edilen ödeneklerle sınırlı olmak üzere ve belirlenen harcama programına uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Birliği Başvuruları ve Değerlendirilmesi, Yükümlülükler

İş birliği başvuruları ve değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişiler tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak üzere Başkanlığa yazılı olarak başvurarak iş birliği teklifinde bulunulabilir. Teklif edilen iş birliği başvuruları, Başkanlıkça değerlendirilir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi amacıyla iş birliği yapılacak taraflara iade edilir.

(2) Başkanlık tarafından gerekli ve faydalı görülen alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle Başkanlığın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile iş birliği yapılabilir, ortak projeler geliştirilebilir ve faaliyetlerde bulunulabilir. İş birliği yapılan taraflardan belediyelerin, il özel idarelerinin, eğitim kurumlarının ve diğer kurum ve kuruluşlarının mali ve teknik destek talepleri Başkanlıkça değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararı ile Bakan onayına sunulur.

(3) Bütçe imkânları nedeniyle mali ve teknik desteklere ilişkin karar alınamayan projeler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen talepler tekrar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Mali ve teknik destekler, Yönetim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Bakan onayı ile karara bağlanır. Mali ve teknik desteğin türü ve miktarı Bakan tarafından belirlenir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MADDE 11- (1) İş birliği yapılan taraf, protokol koşullarına uymadığı takdirde, Ajansın protokolü iptal etme hakkı saklıdır. Protokolün iptaline ilişkin karar ilgili tarafa yedi gün içinde bildirilir.

(2) Protokolünün iptal edilmesi durumunda, destek sağlanan taraf bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde eğer kendisine yapılmış olan ödemeler varsa söz konusu ödemelerin tamamını Ajansa geri ödemek zorundadır. İadenin süresi içinde yapılmaması halinde yapılan ödemeler ilgili tarafın hesabına aktarıldığı tarihten itibaren işleyen kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre ilgili taraftan geri alınır.

Desteğin amacı dışında kullanılamaması ve sorumluluk

MADDE 12- (1) Ajans tarafından verilen mali ve teknik destekler, hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz. Desteğin amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda, sağlanan desteğin protokol hükümlerine göre tahakkuk eden faizi ve cezai şartı ile birlikte derhal geri alınması için gerekli işlemler yapılır.

(2) Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak; Ajanstan mali ve teknik destek sağlayan veya bu duruma aracılık eden veya söz konusu durumda ağır kusuru bulunduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile sağlanan desteği amacı dışında kullandığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, Ajansın uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, bu fıkra uyarınca aykırılık tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar beş yıl süreyle Ajanstan destek alamaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa olan bütün borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır.

(3) İş birliğine konu faaliyetlerin protokolde belirlenen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, uygulamaların sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi ve belgelendirilmesi, belgelerin faaliyetin sona erdikten sonra en az beş yıl süreyle muhafazası ve yapılacak denetimlerde bu belgelerin görevlilere ibraz edilmesi sorumluluğu destek sağlanan tarafa aittir. Ajans tarafından gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarından denetim raporu istenebilir.

(4) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin amaçlarına uygun olarak uygulanmasının ve uygulamaların protokol ile Ajans mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından ve mevcut olması durumunda matbu evrakların birer suretinin on yıl boyunca muhafazasından Ajans sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeneğin Kullanımı, İnceleme Komisyonu, Başvuruların Değerlendirilmesi,

Mali ve Teknik Destek Yapılma Usulü ve Ödemeleri

Ödeneğin kullanımı

MADDE 13- (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ödenek; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.

(2) Mali destekler, ilgili mali yıl için öngörülen kısmının kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde, Ajans tarafından geri alınır. Desteğin zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar ile amaç dışı kullanım nedeniyle yapılan harcamalar sorumluluğu tespit edilenlerden tahsil edilir.

İnceleme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 14- (1) İnceleme Komisyonu; Başkan ya da görevlendirdiği başkan yardımcısının başkanlığında direktörlerden oluşur. Bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinin görev alanına giren konular için ihtiyaç duyulması halinde gereklilik ve uygulanabilirlik açısından ilgili genel müdürlüğün görüşleri talep edilir. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Ajans Yönetim Hizmetleri ve Finans Direktörlüğünce yürütülür.

(2) İnceleme Komisyonu; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetler kapsamında değerlendirme yapmak ve karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(3) İnceleme Komisyonu kararı 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca iş birliği talebinin, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca da mali ve/veya teknik destek talebinin değerlendirilmesine yönelik hazırlanır. Kararda, mali ve/veya teknik destek verilebileceklerin adı, faaliyetleri, talep edilen desteğin türü, miktarı ve var ise tutarı, dilimler hâlinde veriliyorsa dilimlerin sayısı ve tutarını da belirtir.

(4) Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve İnceleme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mali ve teknik destek başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Başkanlıkça; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerde kullanılmak üzere mali ve teknik destek taleplerinden İnceleme Komisyonunca uygun bulunanlar ait olduğu yıl içerisinde Başkanlık tarafından değerlendirilerek uygunluğuna veya reddine karar verilir, uygun bulunanlardan gerekli belgeler istenir.

(2) Destek talep edenlerden, desteğin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına, başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Ajansça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair taahhütname önceden alınır.

(3) Destek talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak Ajansa verir. Ajans tarafından, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır/yaptırılır ve varsa eksikleri 3 ay içinde tamamlattırılır. Talep edilmesi ve Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde ek süre verilebilir. Eksikliklerin verilen süre içinde giderilmemesi halinde destek talepleri geri çekilmiş sayılır. Ajans tarafından belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeler yapılır.

(4) Başkanlık tarafından, başvuru konusu faaliyetin uygunluğuna ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşler Yönetim Kurulu onayına sunulur.

(5) Mali ve teknik destek verilmesi kararı Yönetim Kurulu tarafından verilir. Desteğin aktarılmasına ilişkin hususlar Başkanlık tarafından yürütülür.

(6) Mali ve teknik desteklerin ödenmesinde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelere dayandırılması esas olup, bunun dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Harcamanın türüne göre, zorunlu hâllerde bu belgeler dışında harcamaya ilişkin diğer belgeler de kullanılabilir.

(7) Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşkil eder; ancak bu belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur.

Mali ve teknik destek usulü

MADDE 16- (1) Ajans tarafından yapılan iş birlikleri kapsamında mali ve teknik destek yapılabilmesi için;

a) Ajans bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Desteklerde kamu yararı gözetilmesi, desteklerin öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c) Mali ve teknik destek sağlanacak tarafların 5 inci maddede belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

ç) Ajans ile iş birliği yapılan taraflar arasında taahhütname ve protokol yapılması,

gereklidir.

(2) Mali ve teknik destek sağlanan tarafların yapım işlerini ihtiva eden projeleri için proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme raporunu hazırlayarak Ajansa sunmaları gerekir.

Mali ve teknik destek ödemeleri

MADDE 17- (1) Desteklere ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve Ajans tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunan ilgili tarafların hesaplarına Ajans bütçesinden aktarılır.

(2) Ajans tarafından yapılan destekler için 18 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi zorunludur.

(3) Mali ve teknik destek ödemeleri, Ajansın bütçesinden harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Denetim, Mücbir Sebepler

Kontrol ve denetim

MADDE 18- (1) 13 üncü madde kapsamında aktarılan ödeneğin taahhütnameye göre uygun kullanılıp kullanılmadığı, Ajans koordinasyonunda faaliyetin özelliğine göre ilgili personelden oluşturulan Kontrol Komisyonu tarafından Ajansça belirlenen süre içinde incelenir/incelettirilir ve inceleme sonucunda bir tutanak oluşturulur.

(2) Proje uygulaması esnasında, destek alanlar tarafından taahhütnamede belirtilen ve Ajansça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları kullanılan veya kullanılmayan destekler genel hükümlere göre geri alınarak Ajans bütçesine gelir kaydedilir. Mal ve ekipmanlar dâhil diğer malzemeler Ajans demirbaşına kayıt edilir.

(3) Yapılan denetimlerde herhangi bir suç unsurunun tespiti halinde ilgililer ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Mücbir sebepler

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarda;

a) Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,

b) Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,

c) Genel kanuni grev,

ç) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilebilir.

(2) Protokolün süresinin uzatılması, güncellenmesi ve feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Ajans tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez olması, yararlanıcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu şartlar altında yararlanıcının protokolde öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yararlanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yararlanıcının Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Protokol

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş birliklerine ve sağlanacak mali ve teknik desteklere ilişkin, Ajans ile ilgililer arasında oluşturulacak protokol formatı ve içeriği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Taahhütname; mali ve teknik destek başvurusunda bulunan tarafın temsiline ve karar almaya yetkili en üst yöneticisi/yöneticileri ile Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş kişi arasında akdedilir.

(3) Bakan tarafından, mali ve teknik destek verilmesine yönelik onay verilmeden taraflarca bu yönde protokol akdedilemez.

(4) Gerekli belgeleri tamamlamayan ve protokol ile taahhütname imzalamayan taraflara mali ve teknik destek yapılamaz. Olağanüstü haller ya da mücbir sebeplerin bulunması durumunda talepler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere yeniden değerlendirmeye alınır.

(5) Protokol, Ajans yetkilisi ve iş birliği yapılan taraflar arasında ikişer nüsha olarak akdedilir. İmzalanan protokolün bir nüshası Ajansta, birer nüshası iş birliği yapılan taraflarda muhafaza edilir.

(6) 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sorumlulukların ne olacağı yapılacak protokolde belirlenir.

Protokolde yapılacak değişiklikler

MADDE 21- (1) Protokol imzalanmasından sonra, projenin uygulanmasını zorlaştıracak hal söz konusu ise Ajans tarafından Yönetim Kurulu onayı ile proje uygulamasının herhangi bir safhasında değiştirilebilir veya durdurulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Çevre Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630)

6306 Sayılı Kanun Yardım Yapılması (Karar Sayısı: 5630)

03 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31855

Karar Sayısı: 5630

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPIYI MALİK, KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMAKSIZIN KULLANANLARA YARDIM YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 21/3/2016 tarihli ve 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’’ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanım ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,”

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira yardımı yapılması ve/veya faiz desteği verilmesi

MADDE 5- (1) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir ve/veya bankalardan kullanacakları kredilere 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 7 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Devamı: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 27/05/2022

27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31848

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüz yirmi beş” ibaresi “iki yüz elli” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “KOBİ’lerin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

“a) Sigortalı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son mali yılda vadeli satışlardan” ibaresi “beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fırkasında yer alan “(a), (b) ve (c)” ibaresi “(a) ve (b)” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “söz konusu işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo dipnotuyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “17’dir” ibaresi “%17’dir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar Sayısı: 5548)

Karar Sayısı: 5548

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-7 sayılı ve “ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER” başlıklı tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği 5539

11 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31832

Karar Sayısı: 5539

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenmesidir.” ibaresi “düzenlenmesi ile Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kuramlarının asgari niteliklerinin belirlenmesidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Kurum:” ibaresinden sonra gelmek üzere “Dördüncü Bölümde yer alan asgari nitelikleri sağlayan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin;

a) İkinci fıkrasının (ç) bendine, son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerinde asgari 6 ay vade şartı aranmaz.”

b) Aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “35” ibaresi “100” şeklinde, “250” ibaresi “350” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Söz konusu limitlerin hesaplanmasında tüm kuramlardan kullanılacak kefaletler dikkate alınır. Anılan limitlerin aşılmamasını teminen Kurumlar gerekli bilgi sistemi entegrasyonunu sağlar.”

MADDE 4– Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık payına düşen tutarlar ile” ibaresi “Bakanlık payına düşen tutarlar,” şeklinde değiştirilmiş ve “oluşan faiz gelirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlık ve Kurum arasında imzalanan protokolde belirlenen diğer gelirler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak Kurumun, değerlendirme metodolojisi Bakanlıkça onaylanan bilgi sistemine bağlı skorlamalara göre yararlanıcılara ilişkin yaptığı değerlendirmeler, bu fıkra kapsamında ilave kredi değerlendirmesi sayılmaz. Kurum, skorlamalara göre yaptığı değerlendirme sonucunda kefalet verip vermemeye karar verebilir.”

MADDE 6– Aynı Karara Üçüncü Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Dördüncü Bölüm ve aynı Bölüm içerisinde yer almak üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş; mevcut Dördüncü Bölüm, Beşinci Bölüm olarak teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Destekli Kefalet Sistemi Kapsamında Kredi Garanti Kuramlarının Asgari Nitelikleri

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kurumun faaliyet esasları MADDE 11/A- (1) Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kurumun;

a) Anonim şirket olması,

b) Ana sözleşmesinde ana faaliyet konusunun kefalet verme olması,

c) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon Türk Lirası olması,

gereklidir.

Ana sözleşme değişikliği

MADDE 11/B- (1) Ana sözleşme değişiklik taslakları Kurum tarafından Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Ana sözleşme değişiklikleri, değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası ile 10 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Ortakların ve yöneticilerin genel nitelikleri

MADDE 11/C- (1) Kurumun gerçek ve tüzel kişi ortakları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin;

a) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yazılı olan suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,

c) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kurumlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

gerekmektedir.

İç kontrol

MADDE 11/Ç- (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi mevzuatına ve bu kapsamda belirlenen amaçlarına uygun olarak faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere bir iç kontrol sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. İç kontrol birimi yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

Risk yönetimi

MADDE 11/D- (1) Kurum, kredi garanti faaliyetini etkin ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve bu kapsamda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak ve Bakanlığa raporlamakla yükümlüdür.

(2) Risk yönetimi sistemi ve risk politikaları, kefalet işlemlerine ilişkin tahsis, kullandıran, gözetim, tazmin, tazmin sonrası tahsilat vb. süreçlerden kaynaklanan risklerin analizine ilişkin yöntem ve modellerin geliştirilmesini ve bu risklerin sürekli olarak ölçümünü, yönetimini ve raporlanmasını kapsar.

(3) Risk yönetim birimi yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

Bilgi sistemlerinin yönetimi

MADDE 11/E- (1) Kurum, bilgi sistemlerine yönelik olarak ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olmalıdır.

(2) Kurum nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, kurumun ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olmalıdır. Bilgi sistemleri, kurum ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân vermelidir.

(3) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki faaliyetlerini diğer işlemlerinden ayrı bir raporlama ve izleme sistemi üzerinden takip eder.

(4) Kurumun muhasebe ve raporlama süreçlerine ilişkin bilgi sistemlerinin Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemler için oluşturulacak bilgi sistemi ile entegre olması esastır.

İzleme, denetim, muhasebe ve raporlamalar

MADDE 11/F- (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin faaliyetlerini yürütürken iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim alanlarını kapsayan 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine ve Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, IIA tarafından yayımlanan Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun bir iç denetim sistemi kurar. İç denetim birim yöneticisinin bu alanda gerekli teknik bilgiye ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.

(2) İç denetim faaliyetleri, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 22/9/2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) standardında yer alan dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranışa ilişkin etik ilkelere uygun olarak iç denetçiler tarafından yürütülür.

(3) İç denetim fonksiyonu kapsamında hazırlanan raporlar kurumun yönetim kuruluna sunulur.

(4) Kurum; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.

Kamu menfaati, tarafsızlık, şeffaflık ve verilerin korunması

MADDE 11/G- (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki faaliyetlerini yürütürken kamu menfaatini gözetir; tarafsızlık, şeffaflık ve kişisel ve ticari verilerin korunması ilkelerine uyar.

(2) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamındaki tüm iş ve işlemlerinde kamu zararına sebebiyet vermeksizin kamu menfaatini gözetir.

(3) Tarafsızlık, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında tüm başvuruculara eşit muamelede bulunulmasını ifade eder.

(3) Şeffaflık, kefalet faaliyetlerine ilişkin süreçlerin açık ve gözetimi sağlanabilir şekilde yürütülmesi ile kurumun Bakanlık ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı yapmasını ifade eder.

(4) Kişisel ve ticari verilerin korunması, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgilerin, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olacak şekilde, Bakanlığın uygun göreceği kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamasını ifade eder.

Bilgi ve iletişim

MADDE 11/Ğ- (1) Kurum, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında sağladığı kefaletlere ilişkin bilgileri herhangi bir iletişim platformunda Bakanlığın onayı olmadan yayımlayamaz ve bu bilgilere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunamaz.

(2) Kurum, yararlananların Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin bilgilere ulaşabilmesi için internet sitesi vb. iletişim platformlarında gerekli tedbirleri alır.

Güvence beyanı ve etik sözleşmeler

MADDE 11/H- (1) Kurum, bu bölümde belirlenen usul ve esaslara uyumlarına ilişkin yönetim kurulunca imzalanan güvence beyanını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

(2) Kurum, etik sözleşmelerini hazırlamalı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim kadrosu ve kurum personeli arasında imzalatmalıdır.

(3) Bu bölümde yer alan usul ve esasların yerine getirilmesi ve devamlılığının sağlanması münhasıran yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

(4) Kurumun bu bölümde yer alan usul ve esaslara uyumu, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yapılan işlemlerin Bakanlıkça uygun bulunduğu ya da onaylandığı şeklinde yorumlanamaz.

Yapılabilecek faaliyetler

MADDE 11/I- (1) Kurumun münhasıran kredi kefalet faaliyeti yapması esastır. Bunun dışındaki faaliyetler ancak Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir.

Asgari şartlara aykırılıklar

MADDE 11/İ- (1) Bu bölümde yer alan usul ve esaslara aykırılığın tespiti ve Bakanlıkça verilen sürede giderilmemesi halinde Bakanlık kurumun yeni kefalet kullandırmamı askıya almaya yetkilidir.”

MADDE 7– Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Turizm sektöründe tur operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelerin kefalet başvurularında, 31/12/2022 tarihine kadar, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut kefalet bakiyeleri kefalet limiti hesabında dikkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mezkûr değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak değişiklik sonrası KOBİ tanımına dâhil olan işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar bu Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilir.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bakanlık ile protokol imzalayarak Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kefalet işlemleri yürüten kredi garanti kurumlan, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Dördüncü Bölümde yer alan asgari şartların tamamının sağlandığına dair güvence beyanı ile ispatlayım bilgi ve belgeleri Bakanlığa yazılı olarak iletir.”

MADDE 8– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Enerji Nükleer Kurumu Proje Destek Programları

27 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31822

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve/veya TENMAK Ar-Ge birimleri bünyesinde yürütülmek üzere TENMAK tarafından aynî ve/veya nakdî destek sağlanan projelere ilişkin destek programlarını kapsar.

(2) Aşağıda sayılan projeler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) TENMAK’ın yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve/veya özel sektör kuruluşları ile yapacağı işbirliği protokolleri kapsamında yürüteceği ortak projeler.

b) TENMAK Ar-Ge birimleri tarafından, bu Yönetmelik kapsamındaki destek programları haricinde herhangi bir dış paydaş olmaksızın yürütülecek projeler.

c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar kapsamında TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 681 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: PYÖ/PY’nin gözetiminde projede doğrudan görev alan, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışan, bilgi ve donanımı ile proje çalışmalarına katkı ve katılım sağlayan, proje sonuç raporunda adı geçecek olan en az lisans mezunu kişiyi,

b) Başkan: TENMAK Başkanını,

c) Başkanlık: TENMAK Başkanlığını,

ç) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan ve proje bütçesi kapsamında burs verilen, proje sonuç raporunda adı geçmeyecek olan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları,

d) Danışma kurulu: İlgili destek programı kapsamında; düzenlenecek proje çağrılarının hazırlanması, destek programının geliştirilmesi, uzman/izleyici hakem belirlenmesi ve panel oluşturulması gibi konularda yardımcı olmak, görüş ve öneri oluşturmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen heyeti,

e) Değerlendirme komisyonu: İlgili destek programı kapsamında; hazırlanan proje çağrılarını, yapılan proje başvurularına ait önerileri, desteklenen projelere ilişkin değişiklik ve ilave talepler ile gelişme ve sonuç raporlarını değerlendirmek ve TENMAK tarafından talep edilen diğer hususlar hakkında görüş vermek üzere Başkan tarafından görevlendirilen heyeti,

f) Destek programı: Bu Yönetmeliğe göre desteklenen projelerin başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılması amacıyla TENMAK tarafından oluşturulan programları,

g) Fikrî ve sınai haklar: Kayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, özel bir mevzuatla ve/veya haksız rekabet gibi genel hükümlerle korunan fikrî ve sınai ürüne ilişkin tüm yasal hakları,

ğ) Fikrî ve sınai ürün: Fikrî ve sınai haklara konu edilebilen buluş, tasarım, eser ve teknik bilgi gibi her türlü zihinsel ürünü,

h) Fikrî ve sınai ürün geliştiren: Fikrî ve sınai ürünün ortaya çıkması sürecinde fiilen katkısı bulunan ve bu ürünün geliştirildiği ilgili projenin sonuç raporunda adı geçen, 2690 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında fikrî ürün sahibi olarak belirtilen kişiyi,

ı) Gelişme raporu: Proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirtilen tarihlerde, dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla TENMAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYÖ/PY tarafından hazırlanan dokümanı,

i) İzleyici hakem: Desteklenen projenin, onaylanan öneri formuna ve proje sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, incelemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmak üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje ile ilgili alanda uzman kişiyi,

j) Koordinatörlük: İlgili destek programını yürüten, Başkanlık bünyesindeki birimi,

k) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında PYÖK/PYK’nın imkânlarından faydalanılması karşılığı TENMAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutarı,

l) Moderatör: Paneli yönetmek üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

m) Panel: Proje önerilerini bilimsel, teknik ve mali bakımdan değerlendirmek üzere TENMAK tarafından oluşturulan grubu,

n) Panelist: Panele katılmak üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

o) Proje: TENMAK’ın görev alanına giren konularda gerçekleştirilen konusu, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve özel şartları belirlenmiş; her türlü araştırma, geliştirme, iyileştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme ile bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, üretime ve ticari değere dönüştürme içerikli faaliyetler bütününü,

ö) Proje danışmanı: Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren konularında bilgisinden yararlanılan en az doktora derecesine sahip, proje sonuç raporunda adı geçecek olan proje ile ilgili alanda uzman kişiyi,

p) Proje personeli: PYÖ/PY, proje danışmanı, araştırmacı, yardımcı personel ve süreli personelden oluşan ekibi,

r) Proje teşvik ikramiyesi (PTİ): Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan TENMAK veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunan proje personeline, proje bütçesi kapsamında TENMAK tarafından ilgili mevzuatına göre ödenen tutarları,

s) Proje yöneticisi (PYÖ): Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, proje sözleşmesi çerçevesinde sorumluluk taşıyan ve projenin yönetiminden TENMAK’a karşı sorumlu olan ve yazışmaları yapan PY’yi,

ş) Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK): Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, projenin yönetiminden sorumlu olan kuruluşu,

t) Proje yürütücüsü (PY): PYK’nın sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla PYK tarafından görevlendirilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, proje sözleşmesi çerçevesinde projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek en az lisans mezunu kişiyi,

u) Proje yürütücüsü kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve yürütme beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sektör kuruluşları ile TENMAK Ar-Ge birimlerini,

ü) PYÖK/PYK yetkilisi: PYÖK/PYK’yı en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

v) Süreli personel: Proje çalışmalarının gerektirmesi halinde, PYÖ/PY ve/veya araştırmacıların gözetimi altında, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından veya TENMAK Ar-Ge birimleri haricindeki PYÖK/PYK tarafından proje süresi ile sınırlı olarak istihdam edilen araştırmacı veya yardımcı personel niteliklerini haiz kişiyi,

y) Sonuç raporu: Proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirtilen tarihte, TENMAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYÖ/PY tarafından hazırlanarak TENMAK’a sunulan, projenin bilimsel, teknik ve mali tüm gelişmeleri ile sonuçlarını içeren dokümanı,

z) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,

aa) TENMAK Ar-Ge birimleri: TENMAK bünyesinde kurulan enstitüler ile Başkanlık bünyesinde Ar-Ge amacıyla kurulan koordinatörlükleri,

bb) TENMAK proje uzmanı: Desteklenen projenin, onaylanan öneri formuna ve proje sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek, incelemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmak üzere görevlendirilen TENMAK personelini,

cc) Uzman hakem: Proje önerilerini bilimsel, teknik ve mali bakımdan değerlendirmek üzere TENMAK tarafından görevlendirilen, proje önerileri ile ilgili alanda uzman kişiyi,

çç) Yardımcı personel: PYÖK/PYK’nın çalışanı olup, proje çalışmalarının gerektirdiği işlerde PYÖ/PY ve/veya araştırmacıların gözetimi altında çalıştırılan, proje sonuç raporunda adı geçmeyecek olan idari uzman/personel, teknik eleman, işçi ve benzeri kişileri,

dd) Yürütme Kurulu: TENMAK Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programları, Projelerin Başvuru, Değerlendirme, Destek ve İzleme Süreçleri

Destek programları

MADDE 5- (1) Destek programları ile bu programlar kapsamında uygulanacak desteğin türü, destek oranı, süresi, kapsamı, verilebilecek azami destek tutarları, teknik, mali ve idari kurallar ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulunca onaylanan destek programı ve programın uygulama esasları TENMAK internet sitesinde yayımlanır. Aynı usulle, destek programlarının bir kısmına veya tümüne ilişkin mali kuralların yer aldığı mali esaslar düzenlenebilir.

(2) TENMAK’ın görev alanına giren konularda aşağıda belirtilen destek programları oluşturulabilir:

a) Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması, teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, iyileştirme ve yenilik faaliyetlerini içeren araştırma projeleri ile araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme faaliyetlerini içeren ürün/teknoloji geliştirme projelerine ilişkin destek programları.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen proje bazlı, süreç yönetimi gerektiren proje veya uygulama bazlı ya da ürün/teknoloji hedefine yönelik birden çok proje ve uygulamayı kapsayan şemsiye niteliğindeki ihtiyaçlar ile ulusal strateji belgeleri kapsamında TENMAK tarafından yürütülmesi uygun bulunan kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik stratejik kamu projelerine ilişkin destek programları.

c) Kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, teknoloji transfer mekanizmaları oluşturma, işbirliği ağları ve kümelenme ile bunları kolaylaştıracak ortamların faaliyetlerine yönelik projelere ilişkin destek programları.

ç) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilere ilişkin üretim altyapısının oluşturulması veya geliştirilmesine destek olunması ile üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının desteklenmesine yönelik üretime ve ticari değere dönüştürme projelerine ilişkin destek programları.

(3) İkinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki destek programlarında, 10 uncu madde uygulanmaz.

Ortak destek programları

MADDE 6- (1) TENMAK, bu Yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği halinde projelere ortak destek verebilir, bu amaçla destek programları oluşturabilir. Bu destek programlarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum/kuruluşlarla yapılacak protokoller ile belirlenir. Bu protokollerde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Proje başvuruları

MADDE 7- (1) Destek programları kapsamında proje başvuruları; dönemsel veya herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan çağrı ya da davet usulü ile veya doğrudan alınabilir.

(2) Düzenlenecek proje çağrıları; başvuru dönemleri, yöntemi ve koşulları belirlenmek suretiyle koordinatörlükçe hazırlanır ve Başkan onayına sunulur. Başkan tarafından onaylanan proje çağrıları TENMAK internet sitesinde ilan edilir. Başvurular, ilan edilen kurallara göre TENMAK’a yapılır.

(3) Davet usulü ile alınacak proje başvurularına davet edilecekler ile başvuru yöntemi ve koşulları, koordinatörlükçe hazırlanarak Başkan onayı ile belirlenir.

(4) TENMAK, kendisine doğrudan yapılan proje başvurularını kabul ederek, uygun bulunan destek programı kapsamında değerlendirebilir. Bu başvuruların değerlendirilebilmesi için, TENMAK tarafından ilan edilen formata uygun şekilde yapılması şarttır.

(5) Proje başvuru formunda, proje başvurusu ile aynı konu ve içeriğe sahip; herhangi bir projenin başka bir kurum/kuruluşça desteklenip desteklenmediği ve herhangi bir proje önerisinin desteklenmek üzere başka bir kurum/kuruluşa sunulup sunulmadığı beyan edilir. Bu kapsamda desteklendiği veya sunulduğu yönünde beyanda bulunulan proje başvuruları, gerekli görülmesi halinde uzman hakem değerlendirmesi de alınarak Koordinatörlüğün önerisi üzerine Başkan onayı ile değerlendirmeye alınabilir.

Değerlendirme, proje destek kararı ve sözleşme

MADDE 8- (1) Proje başvuruları, koordinatörlükçe usul ve şekil bakımından incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülmeyen veya verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan başvurular koordinatörlükçe iade edilir. Bu durum elektronik posta ile, ilgili PYÖ/PY ile PYÖK/PYK yetkilisine bildirilir.

(2) Usul ve şekil bakımdan uygun görülen proje başvurularına ait öneriler, TENMAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Uzman hakem ve/veya panel ve ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi veya doğrudan ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje önerileri hakkında destek kararı, bütçe imkânları çerçevesinde Başkan tarafından verilir. Bu süreçte değerlendirme dışı bırakılan veya desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkında elektronik posta ile, ilgili PYÖ/PY ile PYÖK/PYK yetkilisine bildirim yapılır.

(3) Desteklenmesine karar verilen projeler için, PYÖ/PY ve PYÖK/PYK yetkilisi ile TENMAK arasında proje sözleşmesi imzalanır. Yalnız TENMAK Ar-Ge birimlerinin yer aldığı projeler için; proje sözleşmesi imzalanmaz, Başkanlık tarafından bu birimlere proje talimatnamesi yazılır.

(4) Proje sözleşmesi/talimatnamesinde; projenin başlığı, numarası, destek miktarı, süresi, gelişme ve sonuç raporu dönemleri, fikri ve sınai hakları ve özel şartları ile ihtiyaç duyulan diğer hususlar yer alır. Projeye ilişkin olarak, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre TENMAK tarafından karar verilen değişiklik ve ilaveler proje sözleşmesi/talimatnamesinin eki sayılır.

İzleme

MADDE 9- (1) Projenin, onaylanan öneri formuna, sözleşme/talimatnamesine ve TENMAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği PYÖ/PY tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gelişme raporu dönemleri, proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirlenir. Gelişme raporları, ilgili dönemin sonuna kadar PYÖ/PY tarafından TENMAK’ın belirleyeceği formata uygun olarak sunulur.

(2) İzleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak gelişme raporlarını değerlendirir. Değerlendirme neticesinde gelişme raporunda gerekli görülen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması istenebilir.

(3) Gelişme raporunun kabulüne Başkan tarafından karar verilir.

(4) Gelişme raporunun; kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin süresi içinde veya koordinatörlük tarafından verilecek ek süre içinde sunulmaması halinde projenin iptaline, uygun bulunmaması halinde ise ret gerekçesi dikkate alınarak projenin sonlandırılmasına veya iptaline, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve İdari Hükümler

Proje bütçesi

MADDE 10- (1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler gider olarak kabul edilebilir:

a) Proje için gerekli olan yeni teçhizat, alet, makine, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri.

ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

d) Süreli personele ve kamu personeli olmayan proje personeline ilişkin personel giderleri.

e) Bursiyer giderleri.

f) Proje teşvik ikramiyesi (PTİ).

g) Proje çıktılarının tanıtımı için yapılacak çalıştay ve toplantı giderleri.

ğ) Projenin konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek konferans, sempozyum, kongre ve benzeri etkinliklere katılım ile çalışma ziyareti ve proje çalışmaları için gerekli olan diğer seyahat giderleri.

h) Kurum hissesi.

ı) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili diğer giderler.

(2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler gider olarak kabul edilmez:

a) Proje önerisi ve sözleşme hazırlama giderleri.

b) Posta ve haberleşme amaçlı giderler.

c) Proje çıktılarının seri üretimine yönelik masraflar.

ç) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.

d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.

e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

f) İdari personel giderleri.

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

(3) Proje bütçesine, TENMAK Ar-Ge birimleri için kurum hissesi konulmaz.

(4) Proje bütçesi kalemlerinin tespitine ilişkin limit ve esaslar, ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

(5) Projeye verilecek ek ödenek talepleri; PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine, izleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı görüşü ve ilgili değerlendirme komisyonu değerlendirmesi alınmak suretiyle Başkan tarafından karara bağlanır. Bu şekilde proje bütçesi, en fazla yüzde elli oranında artırılabilir. Bu oranı aşan ek ödenek talepleri, proje bütçesinin yüzde yüzünü aşmamak kaydıyla, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Proje bütçesinin kalemler arası aktarım talepleri ile proje bütçesi kapsamında alınacak mal ve hizmetin türü ve miktarında değişiklik yapılmasına veya projede öngörülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına ilişkin talepler, PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır.

Transfer ve ön ödeme

MADDE 11- (1) Proje bütçesi kapsamındaki ödenekler, TENMAK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle ilgili PYÖK/PYK’nın bütçesine gelir kaydedilmeksizin, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenen kurallar ve projenin ödeme planı dâhilinde proje adına açılacak özel hesaba aktarılarak izlenir. Ödenek aktarımı, bütçe ve nakit imkânları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Proje bütçesi kapsamında, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenen kurallar ve projenin ödeme planı dâhilinde ön ödeme yapılabilir.

Harcama işlemleri

MADDE 12- (1) Proje bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere göre gerçekleştirilir. Bu hususta mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde ise bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, tabi olduğu mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde PYÖK/PYK tarafından gerçekleştirilir.

(2) Proje bütçesi kapsamında PYÖK/PYK tarafından alımı gerçekleştirilen taşınırlar, proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde, PYÖK/PYK tarafından kendi taşınır kaydına alınır ve bu kapsamdaki dayanıklı taşınırlar proje süresince proje çalışmalarında kullanılmak üzere PYÖ/PY’nin kullanımına verilir.

Mali inceleme ve denetim

MADDE 13- (1) Proje bütçesi kapsamındaki harcama ve giderlere ilişkin belgelerin düzenlenmesine ve bunlara ilişkin mali raporların hazırlama, inceleme ve denetimine yönelik hususlar, ilgili destek programı uygulama esaslarında belirlenir.

(2) Mali raporların inceleme ve denetimini yapacak mali müşavirlere ödenecek ücretler, ilgili destek programı uygulama esaslarında aksi belirtilmedikçe PYÖK/PYK tarafından karşılanır.

İdari hükümler

MADDE 14- (1) PYÖ/PY’nin projedeki görevinden ayrılmayı talep etmesi durumunda veya değiştirilmesinin gerektiği hallerde yeni bir PYÖ/PY’nin görevlendirilmesi Başkan tarafından, bu nedenle projenin sonlandırılması veya iptali ise Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) PYÖ/PY haricindeki proje personeline ilişkin projede yer alma, projeden ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında düzenlenir.

(3) Proje personelinin, TENMAK tarafından desteklenen projeler kapsamında görev alabileceği proje sayısına ilişkin limit ve esaslar Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Projeye verilecek ek süre talepleri; PYÖ/PY’nin gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır. Bu şekilde proje süresi, en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Bu süreyi aşan ek süre talepleri, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) PYÖ/PY’nin başka bir kurum/kuruluşa geçmesi durumunda, proje eski kurum/kuruluşunda yürütülmeye devam edilir. Ancak PYÖ/PY, gerekçeli talebi ve projenin yeni kurum/kuruluşunda yürütülebileceği, bu kurum/kuruluş tarafından proje sözleşmesi hükümlerine uyulacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair kurum/kuruluş yazısıyla birlikte TENMAK’a başvurulabilir. Bu talep Başkan tarafından karara bağlanır. Talebin uygun bulunması halinde, eski PYÖK/PYK’nın hakları ve yükümlülükleri TENMAK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni PYÖK/PYK tarafından devralınmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sona Ermesi ve Projelere İlişkin Diğer Hükümler

Sonuçlandırma

MADDE 15- (1) Proje süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, projenin sonuç raporu, PYÖ/PY tarafından TENMAK’ın belirleyeceği formata uygun olarak hazırlanarak sunulur.

(2) İzleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak sonuç raporunu değerlendirir. Değerlendirme neticesinde sonuç raporunda gerekli görülen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması istenebilir.

(3) Sonuç raporunun kabulüne, Başkan tarafından karar verilir. Sonuç raporunun kabul edilmesi halinde, proje sonuçlandırılmış sayılır.

(4) Sonuç raporunun, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin süresi içinde veya koordinatörlük tarafından verilecek ek süre içinde sunulmaması halinde projenin iptaline, uygun bulunmaması halinde ise ret gerekçesi dikkate alınarak projenin sonlandırılmasına veya iptaline, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

Durdurma, sonlandırma ve iptal

MADDE 16- (1) Projenin onaylanan öneri formuna ve sözleşme/talimatnamesine uygun biçimde yürütülmediğinin TENMAK tarafından tespit edilmesi veya PYÖ/PY’nin başvurusu üzerine TENMAK tarafından kabul edilebilecek mücbir sebeplerle yürütülmesinin geçici olarak olanaksız hale geldiğinin anlaşılması halinde, Başkan tarafından projenin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Durdurulma süresi içinde, proje bütçesinden harcama yapılamaz. Ancak belgelendirmek şartıyla, durdurma tarihinden önce verilen siparişlere ilişkin ödemeler, TENMAK tarafından uygun bulunması halinde ödenir.

(2) PYÖ/PY’nin başvurusu ve/veya TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının anlaşılması halinde, Başkan onayı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(3) PYÖ/PY’nin başvurusu ve/veya TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, projenin mücbir sebeplerle yürütülmesinin olanaksız hale geldiğinin veya kabul edilebilir nedenlerle yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından projenin sonlandırılmasına karar verilir.

(4) TENMAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, PYÖ/PY’nin veya PYÖK/PYK’nın kusur veya ihmali sonucunda projenin yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından projenin iptaline karar verilir.

(5) Projenin sonlandırılması veya iptaline ilişkin hükümler, proje durdurulmaksızın da uygulanabilir.

(6) Sonlandırılan veya iptal edilen proje kapsamında; TENMAK desteği ile satın alınan ve/veya imal edilen dayanıklı taşınırların ve TENMAK desteği ile satın alınan ve halen kullanılmamış olan sarf malzemelerinin, belirlenen süre içerisinde TENMAK’a veya TENMAK tarafından belirlenecek bu malların kullanımına ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarına iade ve teslim edilmesi istenebilir.

(7) İptal edilen projede, kusurlu bulunan proje personeline ödenen PTİ tutarlarının geri ödenmesi, ilgili mevzuatına göre bu personelden istenebilir. Ayrıca, PYÖ/PY ile kusurlu bulunan proje danışmanı ve araştırmacılara iptal tarihinden itibaren en az bir, en fazla beş yıl süreyle, TENMAK tarafından desteklenen projelerde görev verilmez. Bu kişilerin, TENMAK tarafından desteklenmekte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TENMAK tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendirmeleri sona erdirilebilir.

(8) İptal edilen projede kusurlu bulunan PYÖK/PYK’ya yapılmış olan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, iptal kararının PYÖK/PYK’ya bildirimini izleyen otuz gün içerisinde TENMAK’a geri ödenir. Bu süre içinde ödenmediği takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte tahsil edilir. TENMAK, bu alacağını PYÖK/PYK’ya yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden de mahsup edebilir.

(9) İptal edilen projede kusurlu bulunan özel sektör kuruluşu olan PYÖK/PYK tarafından TENMAK desteği kapsamında gerçekleştirilen, iptal nedeniyle iade edilen mallar ve tutarlar ile bursiyer ve personel giderlerine ilişkin olanlar haricindeki harcamalara ilişkin tutarların, proje hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte bu kuruluştan iadesi istenir.

(10) Bu maddede belirtilen projenin sonlandırılmasına ve iptaline bağlanan yaptırımlar, TENMAK Ar-Ge birimleri ve TENMAK personeli hakkında uygulanmaz. Bunlar hakkında, tabi oldukları mevzuata göre işlem yapılır.

Proje sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 17- (1) Projenin sonuçlandırılması, sonlandırılması veya iptali halinde proje sözleşmesi de sona erer. Ancak, bu Yönetmelikte ve proje sözleşmesinde bu hallere bağlanan hak ve yükümlülükler geçerli olmaya devam eder. Bu hususlarda, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından alınacak kararlar ve ilgili taraflar arasında yapılacak sözleşmeler saklıdır.

Fikrî ve sınai haklar

MADDE 18- (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai ürün üzerindeki fikrî ve sınai hakların tamamı, proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde TENMAK’a aittir. Ancak, proje kapsamında TENMAK’a sunulan her türlü doküman üzerindeki fikrî hakların tamamı TENMAK’a aittir. TENMAK, bu dokümanları uygun göreceği araçlarla duyurabilir, yayımlayabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklıdır.

(2) TENMAK’a ait fikrî ve sınai hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek net gelirin en fazla yüzde ellisi, ilgili mevzuatına göre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ve sınai ürünü geliştirenlere verilebilir. Özel sektör kuruluşunun yer aldığı projede, bu kuruluşun proje ekibinde yer alan personelince geliştirilen fikrî ve sınai ürüne ilişkin pay, bu kuruluşa ait olur.

(3) PYÖ/PY, projenin TENMAK tarafından desteklendiğini belirtmek kaydıyla yurt içi veya yurt dışında proje kapsamındaki çalışmalar ile ilgili bilimsel eserler yayımlayabilir, sunabilir. Ancak, projenin TENMAK tarafından ya da TENMAK ile birlikte yürütüldüğü yönünde açıklamalar yapamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen eserler ile sunulan eserlerin bir örneğinin TENMAK’a gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren haller ile fikrî ve sınai ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda, bu ürünün içeriği ile ilgili olarak herhangi bir yolla bilgi veya belge paylaşımı yapılamaz. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle doğacak zararlardan bilgi veya belgeyi paylaşanlar sorumludur.

(4) Proje ile ilgili yayınlar ile diğer iş ve işlemlerde, TENMAK’ın yazılı izni olmadan TENMAK logosu kullanılamaz.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 19- (1) PYÖ/PY ile PYÖK/PYK, projelerin yürütülmesi ile ilgili olarak TENMAK tarafından belirlenmiş etik kurallara ve etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak, uyulmasını sağlamak ve evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymak zorundadır. Aksi durumun TENMAK tarafından tespit edilmesi halinde, ihlal edilen kurallara ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirlenmiş yaptırımlar uygulanır. Ayrıca, ihlalin niteliği ve proje üzerindeki etkisi dikkate alınarak, projenin sonlandırılmasına veya iptaline Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından karar verilebilir.

Gizlilik

MADDE 20- (1) Projeler ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri ile proje sözleşmesi/talimatnamesi uyarınca yapılan işlemler için gerekli olanlar haricinde, bu bilgi ve belgeler herhangi bir yolla bunları bilmesi gerekenler dışındakiler ile paylaşılamaz. Bu koşullara uyulmaması nedeniyle doğacak zararlardan bilgi veya belgeyi paylaşanlar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri

MADDE 21- (1) Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikteki yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Destek programlarının yürütülmesinde bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenen usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Yürütme Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 22/10/2009 tarihli ve 27384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut projeler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 23 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler hakkında, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, ilgili mevzuatına göre TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler hakkında söz konusu mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5480)

Tarım Sigortaları Havuzu Hasar Fazlası Desteği 5480

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5480

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1- (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı;

a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %80 ile %95 arasında,

b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için %150 üzeri,

e) Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %200’ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2- (1) 1 inci madde çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı müştereken yürütür.

personel programı

Devamı: Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5480) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 5478

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5478

Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşyüzmilyon” ibaresi “bir milyar” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki” ibaresi “Bu Karar kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabidir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre yatırımcıdan geri alınır.”

MADDE 4- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi kapsamında Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik 1/7/2022 tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

personel programı

Devamı: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5470)

Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Yatırımlar 5470

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5470

Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) kapsamında bu Karar hükümlerine göre hibe sözleşmesi imzalamış ancak Bakanlıkça verilen ek sürelere rağmen tamamlanamayan yatırımların, bu maddenin yayımını izleyen 60 gün içerisinde tamamlanması halinde bu projeler için fesih işlemi uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre tamamlanan yatırımlar için yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi olarak belirlenen gün itibarıyla düzenlenecek hakediş karşılığı hibe ödemeleri yapılır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5470) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Markalaşma Destekleri 5468

21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31816

Karar Sayısı: 5468

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esasları genelgesini,

ç) Harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş: Genelgede belirtilen şartlan haiz ve destek kapsamındaki marka adına harcama yetkisi verilen şirketi/kuruluşu,

d) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşu ile sektörel çatı kuruluşunu ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

e) Marka; 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareti,

f) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak bu Karara ilişkin başvuruların yapıldığı, bu başvuruların değerlendirildiği ve bildirimlerin yapıldığı sistemi,

g) Stratejik İş Planı: Destek kapsamına alman yararlanıcının mevcut bulunduğu konum, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların yararlanıcıların stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alman yararlanıcının destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı iş planına ilişkin gelişim yol haritasını içeren çalışmayı,

ğ) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

h) TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün/hizmet gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki yararlanıcı markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

ı) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşu,

i) Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo ve ön tanı merkezini,

j) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

k) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

l) 2015/9 sayılı Karar: Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararını,

ifade eder ”

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.