• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveYatırımlarda Devlet Yardımları/Destekler

5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

2021-2022 5580 Sayılı Kanun Eğitim ve Öğretim Desteği

20 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31665

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim-öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesi çerçevesinde kademelere göre her bir öğrenci için verilebilecek eğitim ve öğretim desteği tutarının mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1- 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim-öğretim yıllarında çıkarılan 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı, 12/8/2018 tarihli ve 30507 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan Tebliğler çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.

Tablo-1: Okul Kademesi ve Destek Tutarları

S. No Okul Kademesi Sınıf Destek Tutarı (TL)
1 İlkokul  4. sınıf 4.165,00
2 Ortaokul 8. sınıf 4.850,00
3 Ortaöğretim 11 ve 12. sınıf 4.850,00

2- Eğitim ve öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

3- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

Devamı: 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2021-2022 Organize Sanayi Bölgeleri Eğitim ve Öğretim Desteği

20 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31665

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dâhil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi,

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.” hükümleri ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Tablo-1’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 1 – Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları

Sıra No Alan Adı Destek Tutarı (TL)
1 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 6.585,00
2 Denizcilik 7.186,00
3 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 7.549,20
4 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 7.186,00
5 Gıda Teknolojisi 6.739,20
6 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5.984,00
7 İnşaat Teknolojisi 6.585,00
8 Kimya Teknolojisi 7.063,00
9 Makine Teknolojisi 7.549,20
10 Makine ve Tasarım Teknolojisi 7.210,00
11 Motorlu Araçlar Teknolojisi 7.775,00
12 Radyo-Televizyon 6.674,00
13 Tarım 7.775,00
14 Tasarım Teknolojileri 5.108,40
15 Uçak Bakım 6.585,00
16 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8.020,00

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Tablo-2’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

Tablo 2 – Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarları

Sıra No Alan Adı Destek Tutarı (TL)
1 Bilişim Teknolojileri 5.500,00
2 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 7.355,00
3 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 8.815,00
4 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 8.558,00
5 Gıda Teknolojisi 7.674,00
6 Kimya Teknolojisi 8.420,00
7 Makine Teknolojisi 8.013,60
8 Makine ve Tasarım Teknolojisi 8.625,00
9 Metal Teknolojisi 8.420,00
10 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 7.613,00
11 Moda Tasarım Teknolojileri 6.359,00
12 Motorlu Araçlar Teknolojisi 9.215,00
13 Plastik Teknolojisi 8.470,00
14 Tasarım Teknolojileri 5.810,40
15 Tekstil Teknolojisi 8.023,00
16 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 7.489,00
17 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 9.215,00

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.

4- Bu Tebliğ kapsamında eğitim ve öğretim desteği alan 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflardaki öğrenciler, 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

5- Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

6- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

7- Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

8- Bu Tebliğ hükümleri Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

Devamı: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30)

Lisanslı Depo – Tarımsal Ürün Destekleri 2021/30

14 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31659

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, lisanslı depo işletmelerinde ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 21/6/2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) EKK: Elektronik kayıt kuruluşunu,

d) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

e) ELÜS İhraç Formu: Lisanslı depo işletmesi tarafından düzenlenen ve elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren delil niteliğini haiz matbu belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

ı) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

i) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

j) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS): Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,

k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

l) Üretici: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen üretici örgütlerini,

n) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

o) Yetkili sınıflandırıcı: Tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten Ticaret Bakanlığından lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilere ve ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ürünlerini ilk teslim eden olmaları halinde Tablo 1’ de belirtilen miktarlarda kira desteği verilir.

(2) Kira desteğinden yararlanan üretici ve üretici örgütlerine, başvuru yapmaları durumunda;

a) Ürün miktarı üzerinden her ürün çeşidi için Tablo 1’de belirtilen miktarlarda ve üst tonaj sınırı aşılmamak kaydıyla nakliye desteği verilir.

b) Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analiz başına, Tablo 1’de belirlenen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

(3) Kira desteklemesi 2021 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olarak, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dönemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması ve en az bir gün depolanması şartı aranır.

(4) Üretici/üretici örgütünün nakliye ve analiz ücreti desteklemesinden faydalanabilmesi için kira desteği başvurusu yapması şarttır. Kira, desteğinden faydalanan ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmaz.

(5) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemesine tabi ürün cinsi ve miktarı ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı üretim bilgileri ile uyumlu olmak zorundadır.

(6) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri;

a) Bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere verilir.

b) Üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütlerine verilir.

c) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz.

(7) Kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır.

(8) Destekleme ödemelerinde küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 8 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan üretici/üretici örgütlerinin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depolar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) İlçe tahkim komisyonlarınca çözülemeyen sorunlar il tahkim komisyonuna iletilir. İl tahkim komisyonunda çözülemeyen sorunlarla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından yapılan inceleme ile verilen kararlar uygulanır.

Elektronik kayıt kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Nakliye desteğine esas ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, EKK TBS’ye gerekli veri akışını çevrim içi olarak sağlar.

İl/ilçe müdürlüğünün yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütleri tarafından yapılan başvuruda;

a) Kira desteği için; Lisanslı depo işletmesince üretici/üretici örgütü adına düzenlenmiş olan ve üzerinde isim/unvan, TC/Vergi No, fatura düzenlenme tarihi, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoya giriş tarihi ve ürünün depoda kaldığı gün sayısı bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için; ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi bilgilerinin yer aldığı ELÜS İhraç Formu,

c) Analiz ücreti desteği için; üretici/üretici örgütü adına yetkili sınıflandırıcı tarafından düzenlenmiş ve üzerinde tarih, seri/sıra no, ürün adı, miktarı, analiz sayısı bilgilerinin yer aldığı analiz ücreti faturası veya aynı bilgilerin yer aldığı kasa alındı makbuzunun aslını,

ç) Üretici örgütünün başvurusu halinde üreticilerden alacağı Ek-2’ de yer alan taahhütname ve üretici örgütlerine kayıtlı çiftçi listesi,

dikkate alınarak, Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte teslim alınmasından, TBS’ye girişinin sağlanmasından ve oluşturulan askı icmalleri ile kesin icmallerin kontrol edilerek onaylanmasından il/ilçe müdürlüğü sorumludur.

(2) Üretici örgütlerinin başvuru yaparken sunduğu taahhütname ile ÇKS/TÜKAS üzerindeki bilgilerinin üretici örgütünün destekleme alabilmesi için kullanılmasını kabul eden üreticiye ayrıca lisanslı depo destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 11 – (1) 2021 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları 1/10/2021-30/6/2022 tarihleri arasında başvuru sahiplerince Ek-3’te yer alan başvuru dilekçesi ile üretici/üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS’da kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) Destekleme başvurusu alınacak olan depo kira ücretleri için son depo kira ücreti fatura tarihi 30/6/2022 olacak şekilde başvuru dilekçe ekinde yer alan belgeler il/ilçe müdürlüğüne sunulur. Son müracaat tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir.

(3) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır.

(4) Kira desteği, nakliye desteği ve analiz ücreti desteği müracaatlarında;

a) Kira desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen şekilde depo kira ücreti faturası,

b) Nakliye desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen şekilde ELÜS İhraç formu,

c) Analiz desteği için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen şekilde analiz ücreti faturası veya kasa alındı makbuzunun aslı,

ç) Üretici örgütlerinin başvurusu halinde, ÇKS/TÜKAS’a kayıtlı üreticilerden alınacak Ek-2’deki taahhütname ve buna ilişkin çiftçi listesi,

il/ilçe müdürlüğünce dikkate alınır.

Askı ilan ve itiraz işlemleri

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından TBS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait İcmal-1, il/ilçe müdürlüklerinde 5 iş günü süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe müdürlüğü web sayfasında yayımlanır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.

(4) Değerlendirme sonucunda üretici/üretici örgütü bazlı oluşturulan İcmal-1’lerin düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan köy/mahalle bazlı oluşturulan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya TBS’den fark icmallerinin oluşturulması gerektiğinde il müdürlükleri, resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluşturulabilmesi için, Genel Müdürlüğe talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler ve üretici örgütleri destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler cezalı oldukları süre zarfında bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamazlar.

(3) Ek-1’de yer alan ürünlere ait depolama dönemi başlangıç tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasında ürünlerini lisanslı depo işletmesine teslim etmeyen üretici/üretici örgütleri kira, nakliye ve analiz desteklemelerinden faydalanamazlar.

(4) Kira destekleme ödemesi için başvurmayan üretici/üretici örgütleri nakliye ve analiz desteğinden faydalanamazlar.

Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri şekli ve planı

MADDE 14 – (1) Üretici/Üretici Örgütüne ödenecek olan, kira, nakliye ve analiz ücreti desteklemelerine dair ilçe bazlı hazırlanan İcmal-3, il müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanarak; Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde ödemeye esas olmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Destekleme ödemeleri, il müdürlüğünce gönderilen ödemeye esas icmaller doğrultusunda Genel Müdürlükçe üretici/üretici örgütlerine yapılır.

(3) Hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden üretici ve üretici örgütlerinin destekleme ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 – (1) 6 ncı madde uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir.

(2) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi lisanslı depo işletmeleri, EKK, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak istenilen süre içerisinde Bakanlığa verilir.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kira, nakliye ve analiz ücreti desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici/üretici örgütü kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz.

(5) ELÜS İhraç Formunun doğruluğunun kontrolü amacıyla, TBS’ye gerekli veri akışının çevrim içi olarak sağlanması ile ilgili doğrulama hatasından kaynaklanan haksız kira ve nakliye destekleme ödemelerinden EKK sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürüne ait gerçek dışı ELÜS düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden, kira ve nakliye destekleme ödemesinden faydalanmak üzere üretici/üretici örgütü adına düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve buna ilişkin belgeleri il/ilçe müdürlüğüne istenilen süre içerisinde ibraz etmekten lisanslı depo işletmeleri sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(7) Analiz ücreti desteklemelerinde, yapılan analizlere ilişkin fatura bilgilerin hatalı olması halinde yetkili sınıflandırıcı sorumludur. Bu durumda yetkili sınıflandırıcı yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(8) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesinden faydalanmak üzere il/ilçe müdürlüğüne teslim ettiği belgelerin doğruluğundan üretici/üretici örgütleri sorumludur. Bu durumda üretici örgütleri yöneticileri ve üreticiler hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına ilişkin gerekli işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca gerçekleştirilir.

(9) Kira, nakliye ve analiz destekleme ödemelerinde; 2021 üretim yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, desteklemeye esas şartların bulunması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Başvuru tarihleri içerisinde herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(10) Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütlerinin il/ilçe müdürlüğüne ibraz ettiği belgelerin kontrolünden, TBS veri tabanına eksiksiz ve doğru girilmesinden, ödemeye esas icmallerin eksiksiz ve doğru düzenlenmesinden, bu Tebliğ çerçevesinde belirtilen sürelere uyulmasından, il/ilçe müdürlüğü sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 – (1) 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerince yapılmış olan müracaatlar, 2020 yılı üretim sezonu için 2020/5 Tebliğ hükümlerine göre sonlandırılır.

(2) 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mülga Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar kapsamındaki idari hata sonucu yapılamayan ödemeler bir defaya mahsus 2021 yılı içerisinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğ (No: 2021/1)

13 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31658

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare aranır.

(8) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkrada belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/6/2012 28329
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
7- 26/7/2017 30135
8- 1/6/2018 30438
9- 10/6/2018 30447
10- 9/10/2018 30560
11- 9/11/2018 30590
12- 16/10/2020 31276

 

Devamı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/33)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2021/33)

28 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31642

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “810” ibaresi “870” olarak, “450” ibaresi “510” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/12/2020 31324
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2020 31351
2- 15/7/2021 31542

 

Devamı: Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/33) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının Tersane Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisi

26 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31640

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/7/2014 29050

 

Devamı: Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Değişiklik 15/10/2021

15 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31629

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra, yabancı film yapım destek türü için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/10/2019 30919
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/10/2020 31263
2- 28/1/2021 31378

 

Devamı: Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

14 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31628

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 inci maddenin” ibaresi “birinci fıkranın” olarak ve “20’sine” ibaresi “40’ına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan koşul, üç yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan prim tablosunun son satırındaki oranlar ve kredi limiti hesaplamasında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kredi limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cirosu” ibaresi “cirosunun tamamı” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “2.000” ibareleri “3.000” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına “ödenmesi koşuluyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “EFT/havale” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “kredi kartı ve” ibaresi “kredi kartı veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu durum, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “15’tir” ibaresi “17’dir” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “10’unu” ibareleri “15’ini” olarak değiştirilmiştir.

“Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2018 30635
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 27/3/2019 30727
2- 25/3/2020 31079
3- 19/8/2020 31218

 

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/34)

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi (No: 2021/34)

09 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31623

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (jj) bendinde yer alan “Yeni Yatırım Tesisi” ibaresi “Yeni tesis” olarak, (i) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (y) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı, ziraat odası başkanı/başkan vekili, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,”

“s) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai bir durum veya olayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İl proje değerlendirme komisyonunca ön değerlendirmesi yapılan başvuruları genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını belirler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve genel değerlendirme” ile “nihai” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile sekizinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda; yatırımın niteliği yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu olan başvurularda;”

“(8) Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis başvuruları kabul edilmez.”

“(12) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, beş yıllık izleme süresi devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, güncel uygulama rehberi ekinde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000.000” ibaresi “3.500.000”, “2.000.000” ibaresi “2.500.000” ve “1.500.000” ibaresi “2.000.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “inşaat/makine-mal” ibareleri “inşaat, makine ve ekipman” olarak değiştirilmiştir.

personel programı

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(4) Program kapsamında yapılacak yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında, yatırım konusu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölümler ve bunlara ait giderler idarî alan olarak ve hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilir. Bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, her yapı için kazı, dolgu ve reglaj işleri yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî alan, toplam inşaat alanının %30’unu aşamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(9) Niteliği yeni tesis olan başvurular dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru zamanı

MADDE 20 – (1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan diğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan güncel uygulama rehberinde açıklanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygulama rehberinde yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlendirir.

(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam olduğu tespit edilen başvurular, başvuru sahibi ve projenin uygunluk değerlendirme tablosu kriterleri yönünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygunluğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de yer alan” ibaresi “güncel uygulama rehberinde yer alan” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ üzerinde düzeltme yapılamaz, yaptırılması talep edilemez ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda kırk beş ve üzerinde puan almış olan başvurular, ekonomik yatırımlara ait sektörel bazda il öncelik sıralamaları gözetilerek ön değerlendirme puanlarına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanarak teklif listeleri hazırlanır. Değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, il proje değerlendirme komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – (1) İllerden gelen teklif listeleri merkez değerlendirme komisyonunca Ek-4’te yer alan genel değerlendirme kriterleri gözetilerek puanlanır ve veri giriş sistemi üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Başvurular, aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, merkez değerlendirme komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlük onayına sunulur.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl proje değerlendirme komisyonu” ibaresi “Değerlendirme komisyonları” olarak, “tamamlandıktan” ibaresi “alındıktan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (k) bendinde yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak, (s) bendinde yer alan “Özgün olmayan ve birbirinden kopyalanarak hazırlanan” ibaresi “Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan “ve yapılan satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (j), (o) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge almış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve/veya hakkında açılmış dava olması.”

“o) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“r) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise beş yıllık izleme süresi boyunca daha önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”

“u) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.

ü) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlama sonucunda kırk beş puanın altında kalması.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ekonomik yatırımların bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul edilen ekonomik yatırımlar konusundaki projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan, aynı konuda başvuru yapmış yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır. İnşaat ve makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas bütçeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır ve proje kabul edilir. Makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi fiyatlandırılmalarında Bakanlıkça belirlenen referans fiyat kullanılır.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yatırımcıya yüklenemeyecek sebeplerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvurusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.”

“(5) Niteliği yeni tesis ve tamamlama olan proje uygulayanlar, nihai rapor ile birlikte ilgili mevzuat gereği alınması gereken izinleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği takdirde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler; makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemlerin bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “Çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “izleme süreleri içinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Tesisin mülkiyetinin” ibaresi “Birinci fıkra haricinde, tesisin mülkiyetinin” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez. Ancak, yeni tesis niteliğindeki yatırımlardan izleme sürecindeki üç yılını doldurmuş olanların, var olan kapasitelerinde artış sağlamak amacı ile aynı konuda faaliyet gösterecek yeni bir tesis kurmaları halinde yer değişikliğine izin verilir. Yapılacak değişiklik, projenin konusunda ve amacında değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri açısından da herhangi bir puan azalmasına neden olamaz. Yer değişimi yapılacak tesis üzerine temlik hakkının yasaklanması veya ödenen hibe miktarı kadar süresiz banka teminat mektubunun verilmesi halinde hibe sözleşmesi yenilenir ve kalan izleme süreci yeni tesis üzerinden devam eder. Bu amaçla, il müdürlüğü yılda en az iki kere yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği verdiği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmış, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/2/2021 31398

 

 

Devamı: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/34) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/35)

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi (No: 2021/35)

09 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31623

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 2 nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik faaliyetlerine” ibaresi “birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (ıı) bendinde yer alan “Yeni yatırım tesisi:” ibaresi “Yeni tesis:” olarak, (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı, ziraat odası başkanı/başkan yardımcısı, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,

k) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından, ödeme icmal veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,”

“nn) A İş planı: 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları,

oo) B İş planı: 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları,

öö) Birincil Üretim Tesisi: Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal faaliyette bulunan, tarımsal üretim kayıt sistemi ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletmeleri,

pp) İkincil Üretim Tesisi: Birincil üretim ile elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin; işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması ve depolanmasını sağlayan imalat, işleme ve inşaat dahil olmak üzere tüm tesisleri,

rr) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai bir durum veya olayı,

ss) Veri giriş sistemi: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kooperatif ve birlikler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç” ibaresi, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yönelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat bütçesi içeren” ibaresi, aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “örtü altı kayıt sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nihai rapor öncesi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.”

“(6) Yatırım yeri; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde ise başvuru yapılabilir.”

“(9) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için beş yıllık izleme süresinin tamamlanmış olması şarttır.

(10) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir. Yatırımın inşai faaliyet içermesi durumunda; nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.”

personel programı

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “mal” ibareleri “makine-ekipman” olarak, beşinci fıkrada yer alan “Mal” ibaresi “Makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

“(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

(2) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “inşaat/makine-mal” ibareleri “inşaat/makine-ekipman” olarak, üçüncü cümlesinde yer alan “İnşaat/makine-mal” ibaresi “İnşaat/makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Program kapsamında sadece B iş planında inşaat bütçelendirilmesine izin verilir. Hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya Stand-Alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.”

“(12) İnşaat gideri; yeni tesislerde hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(8) Akıllı tarım uygulamaları ile ilgili satın alımlar, tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları, tarla tarımında gübre sensörleriyle ölçüm, çiftçi bilgilendirme sistemleri (zirai don, aşırı yağış, dolu, zararlı uyarısı, gübreleme takvimi, ilaçlama-sulama önerisi ve benzeri), hasat (dane kaybının ölçümü) ve güncel verim haritasının çıkarılması, verim haritalarının karşılaştırılması (başarı ölçümü), otomatik dümenleme sistemleri, zirai insansız hava araçları, akıllı sulama sistemleri, seracılıkta uzaktan erişimle iklimlendirme ve sulama çözümleri, hayvancılıkta büyükbaş hayvanların adım ve lokasyon takibi, vücut ısısı, nabız gibi biyomedikal verilerin izlenmesi, sütün miktarı ve kalitesi, sütle ilgili değerlerin yakından izlenmesi, yemin dengeli bir rasyonda hazırlanmasını dijital olarak yönetilebilen makine, ekipman ve malzeme alım giderlerini kapsar.

(9) B iş planı kapsamında proje sunulması halinde; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “makine ve ekipman,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan hususlar Bakanlıkça yayımlanacak güncel uygulama rehberinde belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygulama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlendirir.

(2) Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam olduğu tespit edilen başvurular, Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterleri yönünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygunluğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-3’te” ibareleri “güncel uygulama rehberinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği ve başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait proje değerlendirme kriterleri ilgisine göre Ek-4’te belirtilmiştir. Proje değerlendirme kriterlerinden toplamda elli ve üzerinde puan almış olan proje başvuruları uygun başvurular olarak kabul edilir.

(3) Değerlendirme neticesinde, değerlendirme kriterlerinden elli ve üzeri puan almış olan başvurular, Ek-5 dikkate alınarak aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır ve teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tamamlandıktan” ibaresi “alındıktan” olarak, ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “ve yapılan satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (k), (m), (ö) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) B iş planı için, başvuruda hibeye esas proje tutarı alt limitinin 20.000 TL’nin altında olması.”

“m) Yatırımcının, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“ö) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması.

p) Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya projeler ile başvuruda bulunulması.”

“ş) Niteliği yeni tesis olan yatırımlarda beş yıllık izleme süresi boyunca daha önce sözleşme imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.

t) Yatırımcının belde, kırsal alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.

u) Başvuruda bulunulan iş planı kapsamında istenen bilgi ve belgelerin yüklenmemiş olması.

ü) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.

v) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlama sonucunda elli puanın altında kalması.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kırsal ekonomik altyapı bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından, Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul edilen kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusundaki projeler il değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında, proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan, aynı konuda başvuru yapmış yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir. Uygun ve kabul edilebilir başvuruların bütçelendirilmesinden sonra artan bütçe kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar bütçesine aktarılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “mal-makine” ibareleri “makine-ekipman” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Başvuru sahipleri, A iş planı için kendilerine yapılan bildirimi takip eden on iş günü; B iş planı için ise kendilerine yapılan bildirimi takip eden yirmi iş günü içerisinde il müdürlüklerine hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek zorundadır. İl proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evrak üzerinde en fazla on beş iş günü süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı düzenlenerek yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendilerine yapılan bu tebligatı takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen şartlar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “yatırımcıya yüklenemeyecek sebeplerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Toplam proje tutarı 300.000 TL ve altında olan yatırımlar için, hibeye esas proje tutarının %1’i tutarında, toplam proje tutarı 300.001 TL ve üzerinde olan yatırımlar için ise hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile il müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi alındıktan sonra, teminat mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit teminatın defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvurusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.”

“(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği taktirde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemlerin, bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında, çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcıların, izleme süreci içinde lisanslı depoculuk konusunda faaliyet göstermeleri halinde hibe sözleşmesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği verdiği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/2/2021 31398

 

 

Devamı: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/35) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.