• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.

Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.

Sayı: 
E-85550353-130[2021]-16092
Tarih: 
13/05/2022

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-85550353-130[2021]-16092

13.05.2022

Konu

:

Çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. uygulanacak KDV oranı hk.

 

 

 

İlgi

:

a)

05.05.2021 tarihli ve 55037 sayılı yazınız eki özelge talep başvurunuz.

b)

06.05.2021 tarihli ve 27760 kayıt no.lu özelge talep başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep başvurularınızda, Müdürlüğünüz esas faaliyet alanı içerisinde yer alan tasnifli siyah ve yeşil çayların üretimi sırasında meydana gelen çay lifi, kafein tozu, çay çöpü vb. üretim atıklarının vergi mükellefi olmayanlar ile vergi mükellefi olanlara bedeli karşılığında yapılan teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-2/1 inci maddesinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi işleminin teslim olduğu

 

hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 7 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 9 no.lu faslında yer alan mallar yer almaktadır.

 

TGTC'nin 9 no.lu faslında "kahve, çay, paraguay çayı ve baharat" tanımlanmış olup "09.02" tarife pozisyonunda "çay (aromalandırılmış olsun olmasın)" yer almaktadır. Bu pozisyon çay çiçeği, tomurcuğu ve kalıntıları ile tablet ve top halinde bir araya getirilmiş toz çayları (yaprak, çiçek veya tomurcuklarını) ve ayrıca farklı şekil ve ebatlarda sıkıştırılarak sunulan çayları kapsamaktadır.

 

Buna göre, Müdürlüğünüzün siyah ve yeşil çay üretimi faaliyeti sırasında ortaya çıkan çay atıklarının bedelli veya bedelsiz teslimi, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmakta olup, söz konusu teslimlerde 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 7 nci sırası uyarınca %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas