• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

19 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31309

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde dağıtım tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektrik dağıtım tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespitine ve dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 19/6/2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM): Yatırımların finansmanı kapsamında kullanılan kaynakların maliyetleri olan, borç maliyet oram ve öz kaynak maliyet oram ile bu kaynaklar için Kurul tarafından uygun bulunan ağırlıklardan hareketle hesaplanan alternatif getiri oranım,

b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Elektrik ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerine yönelik olarak 26/3/2020 tarihli ve 9268 sayılı Kurul Kararı ekinde yer alan Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,

c) Bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği kapsamında belirtilen mesafe sınırlan dahilinde olan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,

ç) Bakım onarım hizmet geliri: Bakım onarım yükümlülüğü dağıtım şirketlerinde olmayan elektrik tesislerinde dağıtım şirketi tarafından malzeme ve hizmet maliyeti karşılığında yapılan işler için sağlanan geliri,

personel programı

d) Baz TÜFE: Gelir gereksinimi ve gelir tavam hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan TÜFE değerini,

e) Birinci tarife uygulama dönemi: 2006-2010 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemini,

f) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri: Yüklenici firmalarca yapılan iş ve işlemlerdeki eksiklik ve kusurlar sebebi ile dağıtım şirketinin yüklenici firmadan elde ettiği, hakedişe yansımayan gelirler ile bu mahiyetteki gelirleri,

g) Dağıtım bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarının sistemden çektikleri veya sisteme verdikleri birim enerji için ödeyecekleri bedeli,

ğ) Dağıtım gelir tavanı: Bir dağıtım şirketinin bir tarife yılında toplayacağı gelirin sınırım,

h) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller: Dağıtım hizmetinin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedelleri,

ı) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

i) Danışmanlık geliri: Dağıtım şirketi tarafından yurtiçi ve/veya yurtdışındaki elektrik dağıtım şirketlerine faaliyeti kapsamında bilgi paylaşımı ve/veya eğitim gibi verilen hizmetler kapsamında elde edilen geliri,

j) Danışmanlık giderleri: Niteliği itibarıyla yatırım harcamaları ile teknik bütünlüğü haiz hizmet alımları haricindeki danışmanlık alımlarına ilişkin giderleri,

k) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk gelirleri: Dağıtım faaliyeti kapsamındaki dava, arabuluculuk süreci ve icra takiplerine ilişkin olarak dağıtım şirketi lehine oluşan ceza ve tazminat harici gelirleri,

l) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri: Dağıtım faaliyeti kapsamındaki davalara ilişkin yargı harçları dahil yargılama giderleri, vekâlet ilişkisine istinaden oluşan avukatlık giderleri ile icra ve arabuluculuk giderlerini,

m) Değişken maliyet bileşeni (DMB): Bir tarife yılı için belirlenen sistem işletim gelir gereksiniminin ve gelir tavanının; talep miktarı, kullanıcı sayısı, şebeke büyüklüğü, faaliyete esas işlem sayısı ve benzeri değişkenlere bağlı olarak değişeceği öngörülen maliyetlere karşılık gelen kısmım,

n) Değişken maliyet oranı: Değişken maliyet bileşeninin yıllık sistem işletim gelir gereksinimine oranım,

o) Deplase geliri: İlgili kurum ve kuruluşların yükümlülüğünde olan deplase masraflarının bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kısmı hariç olmak üzere kullanıcı talebi ile yapılan ve dağıtım şirketi kusuru dışında oluşmuş olan deplase işlemlerinin dağıtım şirketi tarafından yapılması durumunda elde edilen geliri,

ö) Diğer ceza ve tazminat geliri: Bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat gelirlerini,

p) Diğer gelirler (DG): Dağıtım şirketlerinin dağıtım bedeli, güç bedeli ve güç aşım bedeli kapsamında elde ettikleri gelirler dışındaki düzenlemeye tabi diğer gelirleri,

r) Diğer sigorta geliri: İşveren ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortalan ile diğer sigortalar kapsamında sigorta şirketinden alman geliri,

s) DUY: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

ş) Düzeltilmiş reel makul getiri oram (RMGOd): Reel makul getiri oranının tarifeye esas düzenlenmiş varlık tabam ile aynı dönemsel baza getirilmiş halini,

t) Düzeltme bileşeni: Tarife hesaplamalarına esas öngörülen değerler ile gerçekleşen değerler arasında oluşan farkların güncellenmiş parasal etkilerinin tarifelere yansıtılması için kullanılan kalemleri,

u) Düzenlemeye esas işletme gideri: Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetiyle ilgili işletme giderlerim karşılayabilmeleri için sistem işletim gelir gereksinimi hesabında öngörülen tutarı,

ü) Düzenlenmiş varlık tabam (DVT): Her bir tarife yılı için yılbaşı ve yılsonu olmak üzere, ilgili yatırım harcaması tutarlarının itfa edilmemiş kısımlarından hareketle hesaplanan tutarı,

v) Düzenleyici hesap planı: Dağıtım şirketlerinin muhasebe kayıtlarının raporlanmasına ilişkin Kurul karan ile belirlenmiş olan hesap planım,

y) Fiyat: Düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında belirlenmiş olan bedel veya ücreti,

z) Gelir düzenleme takvimi: Tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan parametrelerin belirlenmesine dair çalışmalara ilişkin tanımlanan takvimi,

aa) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, ilgili mevzuat uyarınca bir tarife uygulama dönemi için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,

bb) Gelir farkı: Bir tarife yılma ait sistem işletim gelir tavanının ilgili tarife yılı haziran ayı TÜFE’sine göre hesaplanan değeri ile ilgili tarife yılında gerçekleşen sistem işletim gelirinin ilgili tarife yılı haziran ayı TÜFE’sine göre hesaplanan değeri arasındaki farkı,

cc) Genel kalite indikatörü (GKİ): Dağıtım şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen ve kalite faktörü haricinde uygulanacak olan performans teşvikine esas değişkeni,

çç) Gerçekleşen kayıp oram (GKO): Bir tarife yılma ait kesinleşen teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranım,

dd) Güç aşım bedeli: Güç bedeline muhatap dağıtım sistemi kullanıcılarının tarifeye esas güç değerinin üzerinde çekiş veya veriş yapmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden ilgili kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeli,

ee) Güç bedeli: Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin olarak sistem kullanıcılarına güç üzerinden uygulanan bedeli,

ff) Güncelleme oram (GO): Düzeltme bileşeni hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranı, akım ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı, ticari kredilere uygulanan faiz oranı gibi oranlardan hareketle Kurulca belirlenen oram,

gg) Hasar geliri: Dağıtım şirketinin zilyetliğinde olan ve dağıtım bölgesinde bulunan her türlü taşınır, taşınmaz, tesis, malzeme ve benzeri unsurlara uğradığı zararlara ilişkin varlık tüm risk sigortası kapsamında sigorta şirketinden ve/veya ilgilisinden alman tazminat ve/veya geliri,

ğğ) Hedef kayıp oranı (HKO): Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılma ilişkin olarak, 26/11/2015 tarih ve 5890 sayılı Kurul Karan ekinde yer alan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Kurul tarafından belirlenen, maliyeti tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,

hh) İkinci bildirim bırakma geliri: Tedarik lisansına sahip tüzel kişilerin talebi üzerine, dağıtım şirketinin zamanında ödenmeyen tüketici borçlarına ilişkin olarak kendi görev bölgesinde verdiği ikinci bildirim bırakma hizmeti kapsamında sağlanan geliri,

ıı) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararlan ve lisanslan,

ii) İtfa: Yatırım harcamalarının Kurul tarafından belirlenen süreler içerisinde geri dönüşünün sağlanması amacıyla eşit taksitler halinde gelir gereksinimine ve gelir tavanına yansıtılan tutan,

jj) İtfa süresi (İS): Bir tarife yılma ait yatının harcamalarının geri dönüşünün sağlanacağı Kurul tarafından belirlenen süreleri,

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Devamı: Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas